0

Giải pháp về giá cả sản phẩm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 100-101 )

5. Kết cấu của luận văn

3.3.6. Giải pháp về giá cả sản phẩm

Căn cứ đề xuất giải pháp

Thực trạng về giá cả sản phẩm của Công Ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú ở chương 2 cho thấy còn yếu hơn với các đối thủ cạnh tranh và cần nhiều biện pháp để khắc phục và cải thiện.

Nội dung giải pháp

Đầu tư mở rộng thêm nhà xưởng của Công ty để nâng cao khả năng sản xuất nhằm chủ động cung cấp hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm.

Hạ thấp giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc hạ thấp chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị và chi phí chung. (Giá thành = Nguyên vật liệu + Nhân công + Máy móc thiết bị + Chi phí chung):

+ Hạ thấp chi phí nguyên vật liệu:

 Kiểm soát giá cả, điều kiện thanh toán, số lượng, chất lượng và thời gian đảm bảo tiến độ sản xuất;

 Giám sát chặt chẽ việc bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu để giảm hao hụt, thất thoát;

 Giám sát chặt chẽ việc sử dụng vật liệu trong sản xuất. + Hạ thấp chi phí nhân công:

 Phân công công việc hợp lý, đúng người đúng việc;  Đảm bảo biện pháp sản xuất khoa học, hợp lý;

 Nâng cao trình độ cơ giới hóa và tự động hóa;  Sắp xếp ca hợp lý, tiết kiệm.

+ Hạ thấp chi phí chung:

 Giảm tối đa chi phí quản lý, chi phí hội họp, điện nước;  Tổ chức bộ máy quản lý đơn giản hiệu quả.

Trên cơ sở hạ thấp giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống đơn giá, định mức nội bộ của công ty để phục vụ công tác bán hàng cụ thể:

+ Chiến lược lợi nhuận tối đa; + Chiến lược lợi nhuận trung bình; + Chiến lược lợi nhuận tối thiểu; + Chiến lược tạo công ăn việc làm; + Chiến lược xâm nhập thị trường mới.

Thực hiện những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá trực tiếp trên hợp đồng theo các mức của giá trị hợp đồng và khách hàng thân thiết. Việc giảm giá dựa trên cơ sở hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm được chi phí nhân công, máy, thương thảo giảm giá nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo được lợi nhuận.

Hiệu quả dự kiến

- Giá thành sản phẩm dịch vụ được giảm xuống trong khi vẫn đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Bộ phận bán hàng thực hiện tốt công tác tìm kiếm thông tin và tìm được nhiều Đại lý để mở rộng thị trường.

- Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. - Hình ảnh công ty được quảng bá rộng rãi.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ (Trang 100 -101 )

×