0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực hiện thủ tục phân tích tổng quát

Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua

Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua

Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.
 • 1
43 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

43 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

43 Vận dụng thủ tục phân tích các gđ của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 82
Lý luận chung về quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Lý luận chung về quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính.

- Tính đầy đủ của bằng chứng. - Đánh giá tổng hợp sai sót phát hiện đợc. Trớc hết, kiểm toán viên đánh giá tổng hợp các sai sót trọng yếu phát hiện đ- ợc trong quá trình kiểm toán. Các sai sót này cần đợc lập bút toán điều chỉnh. Các sai sót dự kiến về TSCĐ cần đợc tổng hợp rồi so sánh với mức sai sót có thể chấp nhận đợc. Sau đó, kiểm toán viên tổng hợp các sai sót của khoản mục TSCĐ để xem chúng có vợt quá mức trọng yếu của báo cáo tài chính hay không, đồng thời kiểm toán viên đảm bảo các giải trình kèm theo đợc thực hiện cho từng loại TSCĐ nh:
 • 27
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC TRONG CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC TRONG CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Vận dụng thủ tục phân tích với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán BCTC trong công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
 • 113
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện (2)
 • 106
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về thủ tục hải quan điện tử, quy trình thủ tục hải quan điện tử khẳng định sự cần thiết phải áp dụng thủ tục hải quan điện tử, nghiên cứu lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam; phân tích, đánh giá một cách khách quan thực trạng tình hình thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 3
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG (QUA THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH)

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG (QUA THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH)

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát là tổng hợp các quy định của pháp luật về thanh tra, thanh tra PLLĐ; phân tích, đánh giá được thực trạng việc thực hiện pháp luật về th[r]
 • 121
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 106
Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong tư pháp la mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS việt nam

Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong tư pháp la mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS việt nam

Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam.Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam.Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam.
 • 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Hồ sơ kiểm toán năm bao gồm toàn bộ hồ sơ kiểm toán để làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán của một năm tài chính. Hồ sơ kiểm toán năm thường bao gồm: các thông tin về người lập, người kiểm tra, soát xét hồ sơ kiểm toán; các văn bản về tài chính, thuế, kế toán,…của cơ quan Nhà nước và các cấp trên có liên quan đến năm tài chính; báo cáo kiểm toán, thư quản lý, báo cáo tài chính; hợp đồng kiểm toán; các sự kiện phát sinh sau khi kết thúc niên độ; những ghi chép về nội dung, chương trình và phạm vi của những thủ tục kiểm toán được thực hiện và kết quả thu được; các bút toán điều chỉnh và các bút toán phân loại, …
 • 21
TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

2. Quá trình thực hiện nghiệp vụ cung ứng • Xác định nhu cầu: Trong giai đoạn cung ứng cần xác định nhu cầu theo các nội dung về chủng loại, số lượng và chất lượng,thời gian và địa điểm. Các yếu tố này được xác định dựa trên kế hoạch sản xuất, tình hình dự trữ vật tư và thường do phòng kế hoạch lập.
 • 37
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP LUẬN _ Phương pháp luận là lý luận tổng quát, là những quan điểm chung, là TRANG 16 5 Phân tích thực trạng và tình hình thực hiện công tác XHH GDMN của tỉnh Bình Dương trong [r]
 • 140
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CÁC GĐ CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

Vận dụng thủ tục phân tích các gđ của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup thực hiện
 • 82
ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN

ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN

T = f(n) Việc xây dựng một hàm T tổng quát như trên trong mọi trường hợp của thuật toán là một việc rất khó khăn, nhiều lúc không thể thực hiện được. Chính vì vậy mà người ta chỉ xây dựng hàm T cho một số trường hợp đáng chú ý nhất của thuật toán, thường là trường hợp tốt nhất và xấu nhất.
 • 4
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC _ Mức độ tin cậy vào kết quả của thủ tục phân tích phụ thuộc vào tính trọng yếu của các tài khoản hoặc loại nghiệp vụ, vào các t[r]
 • 19
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC _ Mức độ tin cậy vào kết quả của thủ tục phân tích phụ thuộc vào tính trọng yếu của các tài khoản hoặc loại nghiệp vụ, vào các t[r]
 • 19
HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MAZARS STT

HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN MAZARS STT

Trong ngắn hạn, năm 2009 là năm cú nhiều biến động về kinh tế, Mazars STT cần xỏc định được mục tiờu của mỡnh trong ngắn hạn là giữ vững mối quan hệ với cỏc khỏch hàng hiện cú. Mazars STT cần phỏt huy hiệu quả và chất lượng của việc vận dụng thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh, thụng qua đú cắt giảm phớ kiểm toỏn đến mức cú thể nhằm nõng cao lợi thế cạnh tranh trờn thị trường kiểm toỏn Việt Nam. Cũn trong dài hạn, Mazars STT cần xõy dựng cho mỡnh mục tiờu và chiến lược để cú thể vươn rộng thị trường kiểm toỏn ra cỏc nước trong khu vực, tạo dựng được một thương hiệu kiểm toỏn chất lượng và uy tớn trờn toàn cầu.
 • 95
PHÂN TÍCH HĐ KT NGÀNH LQC

PHÂN TÍCH HĐ KT NGÀNH LQC

Bài tập lớn môn Phân tích hoạt động kinh tế ngành LOGISTICS thực hiện phân tích hoạt động kinh tế của Viettel Post dự trên các yếu tố khác nhau. Nội dung BTL bao gồm các nguyên nhân và giải pháp cụ thể, đồng thời đánh giá tổng quát việc thự hiện hoạt động KT của doanh nghiệp.
 • 26
ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CUỘC SỐNG KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM” DOCX

ĐỀ TÀI “TÌM HIỂU NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CUỘC SỐNG KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM” DOCX

Câu hỏi “ Luật đầu tư có mời đón đầu tư” đã được nhiều nhà đầu tư, các chuyên gia đề cập. Trong dịp trao đổi với luật sư Fred Burke, giám đốc điều hành chi nhánh Việt Nam của hãng luật Baker Mekenzie về luật đầu tư mới và triển vọng thu hút FDI của Việt Nam, ông Fred Burke cho biết: có rất nhiều điều mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng nghị định hướng dẫn vẫn chưa được ban hành để giải đáp. Chẳng hạn như các doanh nghiệp muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh hoặc tăng vốn đăng ký lại theo luật mới như thế nào. Hay việc bỏ phiếu đối với các quyết định của ban lãnh đạo, tỷ lệ thành viên trong hội đồng liên doanh. Theo ông Fred Burke: Luật Đầu tư mới còn có những bước đi thụt lùi so với luật ĐTNN cũ theo nhiều khía cạnh khác nhau. Ông đưa ra dẫn chứng rõ ràng nhất là luật mới quy định rằng việc thực hiện các dự án phát triển địa ốc đều phải thông qua hình thức liên doanh, và điều nay hầu như khó thực hiện đối với các công ty thuê đất Nhà nước. Trong khi đó luật ĐTNN cũ lại cho phép người nước ngoài tự thực hiện những dự án này.
 • 19
TẠO NGUỒN BỀN VỮNG CHO XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

TẠO NGUỒN BỀN VỮNG CHO XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Tạo nguồn bền vững cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020Mục tiêu tổng quát của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng nguồn hàng thủy sản Mục tiêu tổng quát của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng nguồn hàng thủy sản Mục tiêu tổng quát của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng nguồn hàng thủy sản
 • 12
TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG: THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIẾN VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HOA KỲ

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG: THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIẾN VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HOA KỲ

Tiểu luận Kinh tế lượng: Thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Hoa KỳMục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô là giá trị Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô là giá trị Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô là giá trị
 • 48
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)
 • 106
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Từ kết quả phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đặc biệt qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán nợ và tỷ suất lợi nhuận cho thấy tình hình hoạt động của Doanh nghiệp đang chứa đựng rất nhiều rủi ro và không được khả quan vì khả năng chủ động trong tài chính rất thấp. Doanh nghiệp đang vay nợ khá nhiều, kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ đồng thời khả năng thanh toán hiện hành rất thấp. Điều này ảnh hưởng tới giả định hoạt động liên tục của Công ty, khả năng hoạt động liên tục có được bảo đảm hay không còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng tài trợ và tham gia đóng góp của các nhà đầu tư trong tương lai gần. KTV đã thu thập thêm các thông tin từ phía các nhà đầu tư về việc hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp thông qua phỏng vấn Ban quản lý và xem xét thêm tình hình tài chính của Công ty cho tới ngày thực hiện kiểm toán. KTV thấy rằng khả năng hoạt động liên tục vẫn được bảo đảm vì các nhà đầu tư đang có kế hoạch tăng số vốn góp để tài trợ thêm cho doanh nghiệp trang trải các khoản nợ đến hạn.
 • 34
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.3.1.2.3. Thực hiện tham quan nhà xưởng Việc tham quan nhà xưởng, quan sát trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng sẽ cung cấp cho kiểm toán viên những điều mắt thấy tai nghe về quy trình sản xuất kinh doanh, một cái nhìn tổng thể về công việc kinh doanh của khách hàng, đặc biệt là công tác bảo vệ tài sản. Điều này tạo điều kiện cho việc thuyết minh số liệu kế toán, phát hiện những vấn đề cần quan tâm như sản xuất trì trệ, sản phẩm ứ đọng, máy móc lạc hậu, hay không được phát huy hết công suất… Ngoài ra, kiểm toán viên cũng có được những nhận định ban đầu về phong cách quản lý của Ban Giám đốc, tính hệ thống trong việc tổ chức, sắp đặt công việc,…
 • 41
PLC MITTUBISHI VÀ CÁC TẬP LỆNH CHƯƠNG 14 POT

PLC MITTUBISHI VÀ CÁC TẬP LỆNH CHƯƠNG 14 POT

Đây là công việc có yêu cầu tương tự như khi bắt tay vào việc thiết kế một máy mới. Nguời thực hiện phải căn cứ vào yêu cầu hoạt động của máy để từ đó hình dung và phân tích trình tự các bước thao tác thật chi tiết của từng khâu chấp hành hoặc từng bộ phận chấp hành của máy cũng như sự phối hợp các hoạt động giữa chún.
 • 6
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. Trong giai đoạn này, như trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam VSA 300 - Lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên thu thập hiểu biết về ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng, tìm hiểu về hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ và các bên liên quan để đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá đầu về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích để xác định thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở rộng các thủ tục kiểm toán khác.
 • 29
TÊN ĐỀ TÀI THỦ TỤC PHN TÍCH P DỤNG TRONG KIỂM TỐN BO CO TI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TỐN MỸ POTX

TÊN ĐỀ TÀI THỦ TỤC PHN TÍCH P DỤNG TRONG KIỂM TỐN BO CO TI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TỐN MỸ POTX

4. Thnh lập ngn hng dữ liệu nhằm phục vụ cho phn tích: 5. Cập nhật thường xuyên các chương trình kiểm tốn cho ph hợp với cc chuẩn mực mới: 6. Lưu trữ các tài liệu liên quan thủ tục phân tích tiến hành trong hồ sơ kiểm toán: II. GIẢI PHÁP VỀ CÁC THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN
 • 6
KINH DOANH HÀNG HÓA TẠM NHẬP – TÁI XUẤT: MẠNH TAY CHẤN CHỈNH POTX

KINH DOANH HÀNG HÓA TẠM NHẬP – TÁI XUẤT: MẠNH TAY CHẤN CHỈNH POTX

và căn cứ v ào quy ết địn h x ử lý hành chính để tái xuất lô h àng. Th ứ tư, cơ chế, chính sách quản lý, thủ tục hải quan đối với mặt h àng này quá thông thoáng, t ạo kẽ hở cho DN lách luật. Nhiều DN lợi dụng qui định Luật H àng h ải, Luật Thương mại v à Lu ật Hải quan để từ chối nhận h àng khi b ị phát hiện đưa hàng cấm v ào Vi ệt Nam. Ngoài ra, do quy định không mở kẹp ch ì để kiểm tra, n ên nhi ều DN đ ã l ợi
 • 7
 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thủ tục phân tích chính là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để thực hiện những mục tiêu đó Các thủ tục phân tích sử dụng cho việc lập kế hoạch kiểm toán nhằm hướng tới các mục tiêu s[r]
 • 43
CHƯƠNG 14: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ POT

CHƯƠNG 14: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ POT

các công việc điều khiển và tránh tối đa thiếu sót ,nhầm lẫn trong quá trình thực hiện ,người cán bộ kỹ thuật cần thực hiện một số bước có tính chất kỹ thuật như sau: Bước 1: Xây dựng sơ đồ phối hợp thao tác công nghệ của máy hoặc hệ thống thiết bị cần điều khiển
 • 6
381 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

381 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

381 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 108
373 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

373 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

373 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 99
359 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

359 HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

359 Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện
 • 111
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
 • 106
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁP CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁP CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC hợp nhất: các thủ tục thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất trong đó có trình bày các ví dụ. cụ thể cho các [r]
 • 5
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX PPTX

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX PPTX

doanh nghi ệp để điề u hành ho ạt độ ng kinh doanh. Nh ữ ng thông tin có giá tr ị và thích h ợ p c ầ n thi ết này thườ ng không có s ẵ n trong các báo cáo tài chính ho ặ c trong b ấ t c ứ tài li ệ u nào ở doanh nghi ệp. Để có đượ c nh ữ ng thông tin này ph ả i thông qua quá trình phân tích. Trong điề u ki ệ n s ả n xu ấ t k inh doanh đơn giả n v ớ i qui mô nh ỏ , nhu c ầ u thông tin cho các nhà qu ả n lý ch ưa nhiề u thì quá trình phân tích c ũng đượ c ti ến hành đơn giả n, có th ể đượ c th ự c hi ệ n ngay trong công tác h ạ ch toán. Khi s ả n xu ấ t kinh doanh ngày càng phát tri ể n v ớ i qui mô l ớ n, nhu c ầ u thông tin cho các nhà qu ả n lý ngày càng nhi ều, đa dạ ng và ph ứ c t ạp đ òi h ỏ i các thông tin h ạ ch toán ph ải đượ c x ử lý thông qua phân tích, chính vì l ẽ đó phân tích hoạ t
 • 88
ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2 PDF

ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2 PDF

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT NÊN THỰC HIỆN VÀO GIAI ĐOẠN NÀO CỦA CUỘC KIỂM TOÁN: A.. Thuyết minh báo cáo tài chính B.[r]
 • 12
ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN 2 PDF

ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN 2 PDF

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT NÊN THỰC HIỆN VÀO GIAI ĐOẠN NÀO CỦA CUỘC KIỂM TOÁN: A.. Thuyết minh báo cáo tài chính B.[r]
 • 12
MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN DOC

MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN DOC

THỦ TỤC B - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần hồ sơ: - Số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan thực hiện thủ tục [r]
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ