0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành 1000đ 7

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

10 2. Giá thành sản phẩm 2.2 Giá thành toàn bộ - Khái niệm : Giá thành toàn bộ là tổng chi phí đã phát sinh để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một đơn vị hay một khối l-ợng sản phẩm nhất định
 • 20
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY CỔ PHẦN VIỆT HOA - 7 PDF

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTGIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY CỔ PHẦN VIỆT HOA - 7 PDF

II/ MỘT SỐ Ý KIẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY SỢI: 1/ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm . Hằng tháng , công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất để cấp hạn mức nguyên vật liệu cho nhà máy . Nhà máy nên chủ động hơn trong việc nhập ,xuất , dự trữ và sử dụng nguy ên vật liệu . Từ đó , nhà máy có thể tiết kiệm chi phí thu mua, tìm kiếm thị trường cũng như việc quản lý chặt chẽ giá trị nguyên vật liệu tồn kho tại mọi thời điểm . Việc tính giá trị nguyên vật liệu tồn cuối kỳ cũng đơn giản hơn đó là giá trị nguyên vật liệu chưa dùng hay dùng không hết nhập kho, không nên quy đổi giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ vềí giá trị nguyên vật liệu tồn cuối kỳ . Để làm được điều này , nhà máy nên đề xuất với công ty có biện pháp cần thiết. Một trong những biện pháp là nhà máy nên yêu cầu công ty thực hiên sự phân cấp quản lý vừa tập trung vừa phân tán để nhà máy làm quen dần với công việc mới và học hỏi thêm kinh nghiệm .
 • 11
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty Thiết bị Điện Việt Nam
 • 65
THỰC TẾ KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.

THỰC TẾ KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất trong một kỳ nhất định. Chi phí trong một kỳ nhất định bao gồm toàn bộ phần tài sản hao mòn hoặc tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ và số d tiêu dùng cho quá trình sản xuất tính nhập hoặc phân bổ vào chi phí trong kỳ. Ngoài ra còn một số các khoản chi phí phải trả không phải là chi phí trong kỳ nhng cha đợc tính vào chi phí trong kỳ. Thực chất chi phí ở các doanh nghiệp là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tợng tính giá nhất định, nó là vốn của các doanh nghiệp bỏ ra sản xuất kinh doanh.
 • 32
KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
 • 137
Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - TS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - TS. Vũ Quốc Thông

7 60 + 35 8 10 + 6 Tổng 3.800 640 1.096 7. Khấu hao tài sản cố định tính cho các bộ phận như sau: Phân xưởng Bột giặt 60 triệu đồng, Phân xưởng Đóng gói 35 triệu đồng và Phòng bán hàng 30 triệu đồng.
 • 13
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

ta đánh giá một cách chính xác và toàn diện hiệu quả sản xuất thi công trọn vẹn công trình, hạng mục công trình. - Giá thành không hoàn chỉnh (giá thành công tác xây lắp thực tế): Phản ánh giá thành của một khối lợng công tác xây lắp đạt tới điểm dừng kỹ thuật nhất định, nó cho phép kiểm kê kịp thời chi phí phát sinh để kịp thời điều chỉnh cho thích hợp với giai đoạn sau, phát hiện những nguyên nhân gây tăng giảm chi phí .
 • 21
KINH TẾ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 6 - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DOCX

KINH TẾ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 6 - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DOCX

Trường hợp có sản phẩm phụ, thì giá trị sản phẩm phụ được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được và giá trị này được trừ (-) khỏi chi phí chế biến đã tập hợp chung cho sản phẩm chính. - Giá thành một đơn vị sản phẩm là toàn bộ hao phí lao động để sản xuất, tiêu thụ một đơn vị sản phẩm. Với thành phẩm: Giá thực tế dùng để ghi sổ là giá thành sản xuất bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.Với sản phẩm dở dang: Giá của sản phẩm dở dang được đánh giá theo những phương pháp riêng trên cơ sở kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang thực tế cuối kỳ, đặc điểm về công nghệ và quá trình sản xuất sản phẩm và cấu thành sản phẩm.
 • 52
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT TRUNG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT TRUNG

Đối với nguyên vật liệu còn ngoài bãi (vật liệu tồn ở dạng nguyên chưa qua gia công chế biến) công ty đánh giá bằng cách đo thể tích của bãi rồi nhân dung trọng (trọng lượng riêng). Đối với các sản phẩm dở dang trong xi lô (bao gồmg vật liệu đã gia công và bán thành phẩm đó là: phối liệu, Clanke, xi măng rời). Một xi lô đầy chứa 600 tấn, khi xả các sản phẩm dở dang vào trong xi lô tạo ra hình chóp, đáy xi lô có dạng hình phễu đùng để xuất nguyên vật liệu vào sản xuất. Khi xuất, khối lượng nguyên vật liệu trong xi lô sẽ chảy theo dạng hình phễu đó công ty dùng thước đo gọi là con rọi xuống xi lô chứa đo được phần rỗng trong đó. Tại công ty có sẵn bảng quy định 1m ứng với bao nhiêu tấn và trừ đi phần rỗng sẽ tính được khối lượng dở dang còn lại trong xi lô. Tỷ lệ sai sót là rất thấp, 1 tháng là 1%.
 • 44
CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

phẩm… thì hạch toán trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp không thể tổ chức hạch toán riêng thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí đã chi ra cho các đối tượng có liên quan. Tiêu thức phân bổ thường dùng là phân bổ theo định mức tiêu hao, theo hệ số, theo trọng lượng, số lượng sản phẩm... Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà kế toán có thể phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nói chung hoặc tính toán phân bổ riêng từng khoản chi phí cụ thể như: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực. Cuối kỳ, nếu doanh nghiệp sử dụng không hết số vật liệu đã xuất dùng trong kỳ kế toán phải xác định giá trị vật liệu còn lại trong tổng trị giá vật liệu đã xuất sử dụng trong kỳ theo từng đối tượng tập hợp chi phí và theo từng nguyên vật liệu. Số vật liệu sử dụng không hết có thể nhập lại kho hoặc sử dụng cho kỳ sản xuất tiếp theo.
 • 20
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội
 • 85
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Xét về bản chất chi phí sản xuất là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đại lượng tính giá thành nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong quá trình sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là các tư liệu lao động, các chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền... Để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh thì mọi chi phí chi ra đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ và phải được hạch toán theo từng thời kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo. Như vậy, chi phí gắn liền với một kỳ, là đại lượng xác định, có thể đo lường tính toán.
 • 25
MỘT SỐÝ KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

MỘT SỐÝ KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Giá thành sản phẩm đợc xác định bằng cách cộng chi phí sản xuất của các bộ phận , chi tiết sản phẩm hay tổng chi phí sản xuất của các giai đoạn , bộ phận sản xuất tạo nên thành phẩm: Tổn[r]
 • 40
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Giá thành sản phẩm có hai chức năng chủ yếu là chức năng thước đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá. Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để hoàn thành một khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ phải được bù đắp bằng chính số tiền thu về tiêu thụ sản phẩm. Việc bù đắp các chi phí đầu vào đó chỉ bảo đảm được quá trình tái sản xuất giản đơn. Trong cơ chế thị trường, mục đích sản xuất và nguyên tắc kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang trải, bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất và có lãi. Do đó giá bán sản phẩm, lao vụ phải được dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm, thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả của chi phí.
 • 34
Lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

Lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

chế sự lãng phí nguyên vật liệu, năng lượng điện lực. Mặt khác, tổ chức lao động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố sản xuất một cách hợp lý loại trừ được tình trạng lãng phí lao động, lãng phí giờ máy, thúc đẩy việc nâng cao năng suất lao động dẫn đến giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Đặc biệt bộ máy quản lý phải là những người có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, năng lực sáng tạo sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được phương án sản xuất tối ưu làm cho lượng chi phí bỏ ra hợp lý nhất; phân công bố trí lao động đúng ngành, đúng năng lực lao động sẽ làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế góp phần tích cực vào việc hạ giá thành sản phẩm.
 • 21
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông
 • 88
KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

Tổng giá thành sản phẩm chính = giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ _ Giá trị sản phẩm phụ thu hồi _ Giá trị sản phẩm chính dở dang cuối kỳ *[r]
 • 116
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SÁN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SÁN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

Tổng giá thành sản phẩm chính = Giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ -Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính -Giá trị sản phẩm chính dở dang cu[r]
 • 43
TỔ CHỨC GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TẠI CÔNG TY HÀNG TIÊU DÙNG

TỔ CHỨC GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TẠI CÔNG TY HÀNG TIÊU DÙNG

Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ để tính toán tổng giá thành và giá thành đơn vị theo từng khoản mục chi phí q[r]
 • 49
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁNCHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau, để phục vụ cho yêu cầu quản lí và hạch toán thì kế toán phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định. Việc phân loại chi phí sản xuất có tác dụng kiểm tra và phân tích quá trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm, nhằm nhận biết mọi khả năng tiềm tàng hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau, chi phí của doanh nghiệp được chia ra nhiều loại khác nhau:
 • 27
LUẬN VĂN  ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 10 PPSX

LUẬN VĂN ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 10 PPSX

III. Thu nhập / ngƣời / tháng (1.000đ) Thu nhập (Tổng thu - Tổng chi phí sản xuất) (1.000đ) ................................................ Bình quân 1 khẩu 1 năm (1.000đ) ................................................................................. IV. Thông tin về nhà ở của hộ Câu hỏi 1: Hộ Ông (bà) thực tế đang ở trong mấy ngôi nhà/ căn hộ? Có, số lượng.... Chưa Câu hỏi 2: Tổng diện tích sử dụng? m 2 Câu hỏi 3: Ngôi nhà Ông (bà) đang ở thuộc loại nào? + Nhà kiểu biệt thự + Nhà kiên cố khép kín + Nhà kiên cố không khép kín + Nhà bán kiên cố + Nhà tạm và khác Câu hỏi 4: Ông (bà) có sở hữu toàn bộ căn nhà không? Có Không Câu hỏi 5: Giá trị ngôi nhà? …………… triệu đồng
 • 11
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

b1. Phương pháp kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp bao gồm giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… được xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức hạch toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tượng có liên quan. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là phân bổ theo định mức tiêu hao, theo hệ số, theo trọng lượng, số sản phẩm
 • 28
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Trong các doanh nghiệp xây dựng, sản phẩm làm dở có thể là công trình, hạng mục công trình dở dang chưa hoàn thành hay khối lượng công việc dở dang trong kỳ chưa được được bên chủ đầu tư nghiệm thu chấp nhận thanh toán. Những hạng mục công trình quy định thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ thì giá trị sản phẩm làm dở bằng chi phí sản xuất phát sinh từ khi khởi công công trình đến thời điểm kiểm kê đánh giá. Đánh giá sản phẩm làm dở là việc tính toán xác định phần chi phí sản xuất trong kỳ cho khối lượng sản phẩm làm dở cuối kỳ theo theo những nguyên tắc nhất định. Để xác định giá thành sản phẩm một cách chính xác thì một trong những điều kiện quan trọng là phaỉ đánh giá chính xác sản phẩm làm dở cuối kỳ. Do đặc điểm của sản phẩm xây lắp là có kết cấu phức tạp, công tác xác định mức độ hoàn thành của nó là rất khó khăn nên khi đánh giá sản phẩm làm dở kế toán cần tập hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật và các bộ phận có liên quan. Có nhiều phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở, song trong doanh nghiệp xây dựng việc đánh giá sản phẩm làm dở thừơng được áp dụng theo một số phương pháp sau:
 • 21
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN P4 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN P4 PPTX

với nhu cầu sử dụng cho một chu kỳ sản xuất, lưu thông thì sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu lượng vật tư, hàng hoá dự trữ quá nhiều so với nhu cầu sử dụng trong một chu kỳ sản xuất, lưu thông thì sẽ gây ra tình trạng ứ đọng vốn, lãng phí vốn. Mặt khác dự trữ quá nhiều so với nhu cầu thực tế còn dẫn đến tình trạng hàng dự trữ bị giảm chất lượng, bị lạc hậu về mẫu mã và thông số kỹ thuật.
 • 5
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

SVTH: Trần Thị Trúc Ly 115 của các phần hành khác. Hơn nữa, phƣơng pháp này chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán. - Công ty áp dụng phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng cho tất cả thiết bị máy móc đã không mang tính tích cực cho việc đổi mới công nghệ. Phƣơng pháp khấu hao này không làm tăng tính cạnh tranh về mặt công nghệ trong sản xuất, không đổi mới máy móc kịp thời để nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm.
 • 133
KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

TRANG 14 _ _- Nội dung: Để tính tổng giá thành của sản phẩm chính hoàn thành thì căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp đợc trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ và chi phí sản[r]
 • 35
KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

Tuy nhiên, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục được hoàn thiện. +Về CPNCTT : Công ty không tiến hành trích lương phép cho cán bộ công nhân viên và khoản chi phí này chỉ được hạch toán khi nó thực sự phát sinh. Điều này làm giảm bớt tính chủ động của Công ty trong việc quản lý khoản CPNCTT sẽ phát sinh trong tháng. Đồng thời nó cũng làm cho giá thành sản phẩm sẽ tăng vào những tháng mà người lao động nghỉ phép nhiều.
 • 26
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)
 • 134
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

Giá thành sản phẩm theo phương pháp này được tính Tổng giá thành sản phẩm Tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ Chênh lệch giá trị SPDD đầu kỳ so với cuối kỳ Giá thành đơn vị [r]
 • 91
TIỂU LUẬN: Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay ppt

TIỂU LUẬN: Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay ppt

Phần thứ tư: Một số kiến nghiệ nhằm hoàn thiện các phương pháp tính giá thành sản phẩm Trong những năm vừa qua, hệ thống chế độ kế toán Việt Nam liên tục được cải tiến và ngày càng hoàn thiện hơn. Điều đó góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế và năng xuật lao động kế toán trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Tuy vậy, thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam ngoài những ưu điểm nổi bật vẫn còn tồn tại song song một số vấn đề cần được quan tâm và làm rõ.
 • 33
BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Tổng giá thành đơn vị thực tế của từng loại sản phẩm = Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành kế hoạch hoặc tổng giá thành định mức của từng loại sản phẩm Trong đó: Tỷ lệ giá thành = Dở dang đ[r]
 • 31
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP HIỆN NAY

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP HIỆN NAY

Giá thành đơn vị = Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm sản phẩm gốc Số lợng sản phẩm quy đổi sản phẩm gốc Giá thành đơn vị = Giá thành đơn vị x Hệ số quy đổi sản Sản phẩm từng [r]
 • 31
ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP POTX

ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP POTX

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch Granit tại Công ty Thạch Bàn. Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thạch Bàn, kết hợp với những kiến thức đã học tập tại trường, dưới góc độ là một sinh viên thực tập em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến để cải tiến hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. ý kiến 1: Về kỳ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Hiện nay Công ty đã xác định kỳ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là theo quý. Theo em, Công ty nên áp dụng kỳ tập hợp và tính giá thành theo tháng. Việc làm này sẽ đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về chi phí sản xuất, giá thành cho các nhà quản lý, giúp cho việc lập kế hoạch giá thành, và giá bán sản phẩm hàng tháng được chính xác hợp lý hơn. Một thuận lợi cho việc tính giá thành theo tháng là việc kiểm kê và đánh gái sản phẩm dở dang tại nhà máy được tiến hành đều đặn vào cuối tháng. Công việc này giúp cho giá bán sản phẩm của Công ty phù hợp với giá cả thị trường từ đó tăng nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 83
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI NHÀ MÁY GỖ HOÀNG ANH QUY NHƠN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI NHÀ MÁY GỖ HOÀNG ANH QUY NHƠN

2.1.1.2. Quá trình phát triển: Với ngành nghề kinh doanh và địa điểm xây dựng như trên, công ty có nhiều thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vì khu công nghiệp Phú Tài là khu vực trung tâm thu hút nguồn hàng từ các tỉnh lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai …gần đường giao thông, cảng biển rất thuận lợi cho việc vận chuyển thành phẩm nguyên liệu vật liệu sản xuất có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ hơn so với một số tỉnh lớn và các nước lân cận. Đặc biệt,công ty nằm trong khu công nghiệp đã có quy hoạch nên khi đi vào hoạt động ít gây ảnh hưởng về tiếng ồn, vệ sinh môi trường ,kết cấu hạ tầng có sẵn, thuận về điện nước, thông tin liên lạc …Bên cạnh những thuận lợi còn gặp không ít khó khăn nhất định. Ngay từ đầu có rất nhiều đốùi thủ cạnh tranh trong cùng ngành nghề, tuổi đời công ty còn trẻ nên thị trường tiêu thụ còn hạn chế, lực lượng công nhân lành nghề chưa nhiều do vậy cần phải tuyển chọn, đào tạo nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Không những thế, trong năm 2007 vừa qua, công ty có những chuyển biến: sát nhập công ty cổ phần Hoàng Anh Qui Nhơn vào công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai .
 • 67
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được thể hiện ở công thức tính giá thành sản phẩm tổng quát như sau: Tổng giá thành sản phẩm = Chi phí sảnxuấtdở dang đầu kỳ + Tổn[r]
 • 90
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP X 18

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP X 18

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển công ty đ• từng bước khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Đó là nhờ sự quan tâm của thường vụ Đảng bộ tư lệnh Quân khu, đặc biệt là nghị quyết 23/ NĐ của Đảng uỷ Quân khu về chấn chỉnh ổn định tổ chức. Nhưng bên cạnh đó, công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn và cũng có nhiều thuận lợi, để công ty có thể phát triển hơn nữa thì công ty phải có các quyết định đúng đắn để tận dụng được lợi thế có sẵn và khắc phục những hạn chế yếu kém.
 • 42
Phương pháp tính giá thực tế của tài sản hình thành từ sản xuất

Phương pháp tính giá thực tế của tài sản hình thành từ sản xuất

Cho biết chi phí sản xuất kinh doanh của một công ty trong một kỳ như sau: Chi phí nguyên vật liệu 100.000.000đ, trong đó sử dụng trực tiếp để sản xuất là 80%, phục vụ sản xuất là 10%, phục vụ bộ phận văn phòng 10%, chi phí nhân công trực tiếp là 59.500.000₫, chi phí sản xuất chung 65,000.000₫. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không đáng kể. cuối kỳ hoàn thành 500 sản phẩm. giá thành sản xuất đơn vị là:224.500.000 đ449.000 đ429.000 đ
 • 11
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

5.3.Kế toán chi phí phải trả. Chi phí phải trả (còn gọi là chi phí trả trước) là những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng ghi nhận là chi phí của kỳ hạch toán. Đây là những khoản chi phí trong kế hoạch của đơn vị mà do tính chất hoặc yêu cầu quản lý nên được tính trước vào chi phí kinh doanh cho các đối tượng chịu chi phí nhằm bảo đảm cho giá thành sản phẩm, lao vụ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý khỏi tăng đột biến khi những khoản chi phí này phát sinh. Những khoản chi phí phải trả nếu chỉ liên quan đến một liên độ kế toán thì không cần phải trích trước, ngược lại những khoản chi phí phải trả có liên quan đến từ hai liên độ kế toán trở lên sẽ được đưa vào dự toán để trích trước. Thuộc chi phí phải trả trong doanh nghiệp bao gồm:
 • 47
Đề cương ôn thi môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QT305 chương trình topica

Đề cương ôn thi môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QT305 chương trình topica

Đây là đề cương môn phân tích hoạt động kinh doanh QT305 chương trình topica vận dụng để làm bài tập về nhà 1, bài tập về nhà 2, và các bài luyện tập 1,2,3,4 để đạt điểm tối da. Mọi người sử dụng nhé Vì dụ: Các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu chi phí1000đồng, 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng …giá trị sản lượng hàng hóa là:Đáp án: D) Giá bản đơn vị sản phẩm; cơ cấu sản lượng sản xuất và giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm.Vì: Ta có phương trình kinh tếF=∑QZ∑ QGTrong đó: F: chi phí1000đ,1trđ,1tỷđ …giá trị sản lượng hàng hóa Q: Số lượng sản phẩm sản xuất Z: Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm G: Giá bán sản xuất đơn vị sản phẩm
 • 5
ĐỀ TÀI  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH PHONG NAM

ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH PHONG NAM

1.1. Ưu điểm. Hiện nay, bộ máy quản lý nói chung và bộ máy kế toán nói chung của Công ty được tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với yêu cầu công việc và trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, đảm bảo cho công tác kế toán nói chung được tiến hành thuận lợi. Đặc biệt phòng tài chính kế toán nói chung được trang bị hệ thống máy vi tính có cài đặt phần mềm kế toán Fast theo hình thức Nhật ký chung. Phần lớn công việc của kế toán được làm trên vi tính, giảm được số lượng ghi chép, tính toán cho các nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán chhir việc cập nhật chứng từ gốc vào máy, máy tự luân chuyển số liệu đồng thời đối chiếu với các sổ sách có liên quan theo một quy trình thống nhất, khép
 • 66

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ