0

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

142 0 0
  • KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:43

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH ĐẶNG THỊ THẢO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH” ĐẶNG THỊ THẢO, sinh viên khóa 32, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ BÙI CÔNG LUẬN Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên, em xin gửi lời cảm tạ tới quý thầy cô Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô Khoa Kinh Tế dạy dỗ tận tình suốt khoảng thời gian học tập trường Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Công Luận hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc, phòng ban đặc biệt anh chị phòng kế tốn phòng tổng hợp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em thời gian thực tập Công ty Và thân thương gửi lời cảm ơn đến người thân bạn bè bên cạnh, ủng hộ, đóng góp ý kiến để em làm tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG THỊ THẢO Tháng năm 2010 “Kế Tốn Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương Cơng Ty Cổ Phần Sonadezi An Bình” DANG THI THAO July 2010 “Salary Accounting and Items Deducted from Salary at Sonadezi An Binh Joint Stock Company” Đề tài mô tả cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cồ phần Sonadezi An Bình như: việc tổ chức thực quy định chứng từ, thủ tục hạch tốn, q trình ln chuyển chứng từ… Bằng phương pháp thu thập, mô tả số liệu từ sổ sách, báo cáo công ty Từ công tác thực tế đơn vị, đồng thời theo quy định chế độ kế toán hành để đưa nhận xét, từ đề xuất biện pháp đưa cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty thực theo quy định chế độ kế tốn hành Bên cạnh đó, góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung Công ty, nâng cao hiệu quản lý lao động tiền lương Công ty MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Danh mục phụ lục x CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Chức nhiệm vụ lĩnh vực kinh doanh Công ty 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 12 2.3.1 Sơ đồ máy kế toán chức nhiệm vụ kế toán viên 12 2.3.2 Hình thức tổ chức kế tốn 14 2.4 Phương thức hoạt động thời gian tới Công ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 15 16 16 3.1.1 Khái niệm nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theolương 16 3.1.2 Quỹ tiền lương hình thức trả lương 18 3.1.3 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 22 3.1.4 Kế tốn trích trước tiền lương nghỉ phép 30 3.1.5 Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 32 v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 33 3.2.2 Phương pháp mô tả 33 3.2.3 Phương pháp so sánh 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Những vấn đề chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Sonadezi An Bình 34 4.1.1 Phân loại lao động Cơng ty 34 4.1.2 Chức danh, thang lương bậc lương Công ty 35 4.1.3 Quyết định bậc lương, thời gian xem xét, hình thức xem xét 35 4.1.4 Hạch tốn lao động 36 4.1.5 Hình thức chấm cơng 37 4.1.6 Thời gian chi trả lương 38 4.2 Quỹ tiền lương, hình thức trả lương Cơng ty 38 4.2.1 Quỹ tiền lương Cơng ty 38 4.2.2 Các hình thức trả lương Cơng ty 38 4.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Sonadezi An Bình 41 4.3.1 Kế tốn tiền lương 41 4.3.2 Kế tốn khoản trích theo lương Công ty 50 4.3.3 Các khoản trừ lương khác 62 4.3.4 Kế toán lương nghỉ phép 64 4.4 Kế tốn quỹ dự phòng trợ cấp việc làm CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 64 66 66 5.1.1 Về hoạt động Công ty 66 5.1.2 Về đội ngũ cán công nhân viên 66 5.1.3 Về cơng tác kế tốn 67 5.2 Kiến nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CB-CNV Cán công nhân viên CNSX Công nhân sản xuất CNV Công nhân viên CP Cổ phần CPSX Chi phí sản xuất CTY Cơng ty DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị KPCĐ Kinh phí cơng đồn SXKD Sản xuất kinh doanh vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ Cấu Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sonadezi Bảng 4.1 Biểu Thuế lũy Tiến Từng Phần 62 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Hợp Sonadezi Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Cơng Ty Hình 2.3 Sơ Đồ Bộ Máy Kế Tốn Tại Cơng Ty 13 Hình 3.1 Sơ Đồ Kế Tốn Tiền Lương 26 Hình 3.2 Sơ Đồ Kế Tốn Các Khoản Trích Theo Lương 30 ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Chấm Công Tháng 01 Năm 2010 Bộ Phận Quản Lý XNBT Bảng Thanh Toán Tiền Lương Tháng 01/2010 Bộ Phận Quản Lý XNBT Phiếu Chi Số 002/02/PC/XNBT Phụ lục Danh Sách Ứng Lương Kỳ 01 Tháng 02 Năm 2010 XNBT Phiếu Chi Số 007/02/PC/XNBT Phụ lục Bảng Chấm Công Tháng 01 Năm 2010 Bộ Phận Trạm Trộn Bê Tông Bảng Thanh Toán Tiền Lương Tháng 01/2010 Bộ Phận Trạm Trộn Bê Tông Phiếu Chi Số 003/02/PC/XNBT Phụ lục Bảng Chấm Công Tháng 01 Năm 2010 Bộ Phận Tổ Xe Cơ Giới Bảng Thanh Toán Tiền Lương Tháng 01 Năm 2010 Bộ Phận Tổ Xe Cơ Giới Phiếu Chi Số 004/02/PC/XNBT Phụ lục Bảng Chấm Công Tháng 01 Năm 2010 Bộ Phận Tổ Gạch Con Sâu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Tháng 01/2010 Bộ Phận Tổ Gạch Con Sâu Phiếu Chi Số 005/02/PC/XNBT Phụ lục Bảng Thanh Tốn Chi Phí Nhân Cơng Th Ngồi Tháng 01 Năm 2010 Phiếu Chi Số 007/02/PC/XNBT Phụ lục Danh Sách hợp Đồng Lao Động Thời Vụ Bảng Thanh Toán Chi Phí Nhân Cơng Th Ngồi Tháng 01 Năm 2010 Phiếu Chi Số 006/02/PC/XNBT Phụ lục Bảng Chấm Công, Bảng Thanh Toán Tiền lương Tháng 02 Năm 2010 Của Các Bộ phận Xí Nghiệp Xây Dựng Số 05 Phụ luc Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 x PHỤ LỤC 06 - Bảng Thanh Tốn Chi Phí Nhân Cơng Th Ngồi Tháng 01 Năm 2010 - Phiếu Chi Số 007/02/PC/XNBT 86 87 88 89 PHỤ LỤC - Danh Sách hợp Đồng Lao Động Thời Vụ - Bảng Thanh Toán Chi Phí Nhân Cơng Th Ngồi Tháng 01 Năm 2010 - Phiếu Chi Số 006/02/PC/XNBT 90 91 92 93 PHỤ LỤC 08 - Bảng Thanh Toán Tiền lương Tháng 02 Năm 2010 Của Các Bộ phận Xí Nghiệp Xây Dựng Số 05 94 95 96 97 98 99 100 ... 2010 “Kế Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương Cơng Ty Cổ Phần Sonadezi An Bình” DANG THI THAO July 2010 “Salary Accounting and Items Deducted from Salary at Sonadezi An Binh Joint Stock... đáng vào hoạt động trị-xã hội-từ thi n, tích cực bảo vệ mội trường - Lĩnh vực kinh doanh Công ty bao gồm: + Khảo sát địa chất, địa hình cơng trình + Thi t kế, thi cơng cơng trình cơng nghiệp dân... trích theolương 16 3.1.2 Quỹ tiền lương hình thức trả lương 18 3.1.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 22 3.1.4 Kế tốn trích trước tiền lương nghỉ phép 30 3.1.5 Kế tốn quỹ dự phòng trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH,

Từ khóa liên quan