0

Giáo án Tin học lớp 4

14 692 0
  • Giáo án Tin học lớp 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2017, 17:36

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học lớp 4 Tuần 1 đến tuần 7 sau đây để biết cách biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 4 theo chuẩn giáo dục kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … CHỦ ĐỀ : KHÁM PHÁ MÁY TÍNH BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập kiến thức, kĩ học máy tính, thư mục, thư mục Kỹ năng: - Thực tập thao tác máy tính 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Ổn định lớp : - Sắp xếp vị trí ngồi hs - Thực - Nội quy phòng học 25’ 5’ Bài mới: Giới thiệu : Những em biết Các hoạt động: a Hoạt động thực hành : Y/c hs thực tập sau : 1/ Các phận máy tính : a/ Bài tập trang SGK b/ Bài tập trang SGK c/ Bài tập trang SGK b Hoạt động ứng dụng, mở rộng : - Tạo thư mục LAN thư mục lớp 4A - Gọi hs thực máy tính - Nhận xét Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ Trường TH Phú Tân - Thảo luận trả lời - Quan sát, trả lời - Quan sát, nhận xét - Lắng nghe, ghi Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập kiến thức, kĩ học máy tính, thư mục, thư mục Kỹ năng: - Thực tập máy tính 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, II HOẠT ĐỘNG : Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Hoạt động thực hành : - Hs thực - Sửa tập - Hs khởi động máy tính, tạo thư mục LOP4 thư mục An, Bình Khiêm 2/ Nhận xét dặn dò: - Lắng nghe - Học sinh nhà học cũ Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm bước tạo thư mục, chép, đổi tên thư mục Kỹ năng: - Thực thao tác tạo thư mục, chép, đổi tên thư mục 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Kiểm tra cũ : - ? Màn hình máy tính dùng để làm - Trả lời : Hiển thị kết làm việc - Nhận xét 25’ Bài mới: Giới thiệu : Các thao tác với thư mục - Thảo luận trả lời Các hoạt động: A Hoạt động : 1/ Y/c hs tạo thư mục KHOILOP4 Thư mục LOP4B thư mục - Thư mục TO1, TO2, TO3 thư mục thư - Quan sát, nhận xét mục LOP4B 2/ Sao chép thư mục (copy) : - GV thực lần thao tác chép thư mục - Quan sát, thực - Gọi hs thực lại thao tác - Quan sát, nhận xét - Nhận xét 3/ Đổi tên thư mục (Rename) : - GV thực lần thao tác đổi tên thư mục - Quan sát, thực - Gọi hs thực lại thao tác - Quan sát, nhận xét - Nhận xét 4/ Thao tác xóa thư mục : - GV thực lần thao tác đổi tên thư mục - Quan sát, thực - Gọi hs thực lại thao tác - Quan sát, nhận xét - Nhận xét - y/c hs làm tập - Thực 5’ Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ - Lắng nghe, ghi Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập kiến thức, kĩ học máy tính, thư mục, thư mục Kỹ năng: - Thực tập máy tính 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, II HOẠT ĐỘNG : Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Hoạt động thực hành : - Hs thực - Sửa tập - Hs khởi động máy tính, tạo thư mục LOP4 thư mục An, Bình Khiêm 2/ Nhận xét dặn dò: - Lắng nghe - Học sinh nhà học cũ Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI : LÀM QUEN VỚI TỆP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Làm quen với tệp, phân biệt tệp thư mục Kỹ năng: - Thực thao tác lưu tệp văn bản, tệp hình vẽ 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Kiểm tra cũ : - ? Em thực thao tác đổi tên thư mục - Thực máy tính KHOILOP4 thành khoilop4 25’ - Nhận xét Bài mới: - Thảo luận trả lời Giới thiệu : Các thao tác với thư mục Các hoạt động: A Hoạt động : 1/ Y/c hs tạo thư mục KHOILOP4 Thư mục LOP4B thư mục - Quan sát, nhận xét - Thư mục TO1, TO2, TO3 thư mục thư mục LOP4B 2/ Sao chép thư mục (copy) : - Quan sát, thực - GV thực lần thao tác chép thư mục - Quan sát, nhận xét - Gọi hs thực lại thao tác - Nhận xét 3/ Đổi tên thư mục (Rename) : - Quan sát, thực - GV thực lần thao tác đổi tên thư mục - Quan sát, nhận xét - Gọi hs thực lại thao tác - Nhận xét 4/ Thao tác xóa thư mục : - Quan sát, thực - GV thực lần thao tác đổi tên thư mục - Quan sát, nhận xét - Gọi hs thực lại thao tác - Nhận xét - Thực 5’ - y/c hs làm tập Củng cố - Dặn dò: - Lắng nghe, ghi - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập kiến thức, kĩ học máy tính, thư mục, thư mục Kỹ năng: - Thực tập máy tính 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, vở, máy tính II HOẠT ĐỘNG : Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Hoạt động thực hành : - Hs thực - Sửa tập - Hs khởi động máy tính, tạo thư mục LOP4 thư mục tên em VD : An - Khởi động phần mềm soạn thảo Word trình - Lắng nghe bày nội dung 2/ Nhận xét dặn dò: - Học sinh nhà học cũ Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI : CÁC THAO TÁC VỚI TỆP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm thao tác đổi tên, chép, xóa tệp Kỹ năng: - Thực thao tác đổi tên, chép, xóa tệp 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Kiểm tra cũ : - ? tệp có phần, kể tên - Trả lời : phần : tên phần mở - Nhận xét rộng 25’ Bài mới: Giới thiệu : Các thao tác với tệp Các hoạt động: A Hoạt động : 1/ Đổi tên tệp : - GV thực lần thao tác đổi tên tệp - Quan sát, nhận xét - Gọi hs thực lại thao tác - Nhận xét 2/ Sao chép tệp : - Quan sát, thực - GV thực lần thao tác chép tệp - Quan sát, nhận xét - Gọi hs thực lại thao tác - Nhận xét 4/ Xóa tệp : - Quan sát, thực - GV thực lần thao tác xóa tệp - Quan sát, nhận xét - Gọi hs thực lại thao tác - Nhận xét 5’ Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ Trường TH Phú Tân - Lắng nghe, ghi Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm thao tác đổi tên, chép, xóa tệp Kỹ năng: - Thực thao tác đổi tên, chép, xóa tệp 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi - Học sinh: sách, II HOẠT ĐỘNG : Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Hoạt động thực hành : - Hs thực - Hs khởi động máy tính, tạo thư mục tên em (VD : An) Các thư mục SOANTHAO, HINH VE, TRINHCHIEU - Khởi động phần mềm soạn thảo Word, tạo tệp văn có tên hát, lưu vào thư mục SOANTHAO 2/ Nhận xét dặn dò: - Học sinh nhà học cũ - Lắng nghe Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI : SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến : USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa Kỹ năng: - Sử dụng USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa để lưu trữ, trao đổi thông tin 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi, thiết bị liên quan - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Kiểm tra cũ : - ? tệp có phần, kể tên - Trả lời : phần : tên phần mở - Nhận xét rộng 25’ Bài mới: Giới thiệu : Sử dụng thiết bị lưu trữ Các hoạt động: A Hoạt động : 1/ Khám phá Computer : - Nháy đúp biểu tượng My Computer - Quan sát, trả lời : Các ổ đĩa ? Em thấy hình cứng : C,D,E - Nhận xét, bổ sung 2/ Thiết bị lưu trữ USB : - Cho hs quan sát thiết bị USB - Quan sát, trả lời ? Em sử dụng USB để làm - GV thực thao tác cắm USB vào máy tính ? Em USB hiển thị hình ? Cửa sổ mở Trong USB có gì? ? Em thực thao tác chép thư mục - Quan sát, trả lời LOP4A vào USB Các thiết bị lưu trữ khác : - Ổ đĩa ( ổ cứng di động) - Ổ đĩa CD/DVD 5’ Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ Trường TH Phú Tân - Lắng nghe, ghi Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến : USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa Kỹ năng: - Sử dụng USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa để lưu trữ, trao đổi thông tin 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II HOẠT ĐỘNG : Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Hoạt động thực hành : - Hs thực - Hs khởi động máy tính, nháy đúp chuột vào My Computer xem máy tính có ổ đĩa? Kể tên Các thư mục có ổ đĩa - Khởi động phần mềm soạn thảo Word, tạo tệp văn có tên hát, lưu vào USB 2/ Nhận xét dặn dò: - Học sinh nhà học cũ - Lắng nghe Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI : TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tìm thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập giải trí từ Internet Kỹ năng: - Biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm từ Internet vào thư mục máy tính 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi, thiết bị liên quan - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Kiểm tra cũ : - ? Kể tên thiết bị lưu trữ mà em biết - Trả lời : USB, đĩa CD/DVD, ổ - Nhận xét cứng di động 25’ Bài mới: Giới thiệu : Sử dụng thiết bị lưu trữ Các hoạt động: A Hoạt động : 1/ Những em biết : - Hướng dẫn HS thực tập trang 25 - Quan sát, trả lời : Các ổ đĩa ? Em thấy hình cứng : C,D,E - Nhận xét, bổ sung 2/ Tìm kiếm thông tin Internet : - Hướng dẫn HS tìm kiếm trang web học Toán - Quan sát, nhận xét - gọi HS thực lại thao tác - Nhận xét - Quan sát, trả lời - Hướng dẫn Hs tìm kiếm hình ảnh Internet - Quan sát 5’ Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ - Lắng nghe, ghi Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tìm thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập giải trí từ Internet Kỹ năng: - Biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm từ Internet vào thư mục máy tính 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi, thiết bị liên quan - Học sinh: sách, II HOẠT ĐỘNG : Hoạt động GV 1/ Hoạt động thực hành : - Hs khởi động máy tính - Tìm đọc truyện cổ tích Tấm Cám Internet - Tìm kiếm hình ảnh hoa mà em thích, lưu vào máy tính 2/ Nhận xét dặn dò: - Học sinh nhà học cũ Trường TH Phú Tân Hoạt động HS - Hs thực - Lắng nghe Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … ÔN TẬP CHỦ ĐỀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm lại nội dung học : thao tác với thư mục, tệp, sử dụng thiết bị lưu trữ Tìm kiếm thông tin Internet Kỹ năng: - Áp dụng nội dung học vào tập 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trình học tập II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, tivi, thiết bị liên quan - Học sinh: sách, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS gian 5’ Kiểm tra cũ : - ? Kể tên thiết bị lưu trữ mà em biết - Trả lời : USB, đĩa CD/DVD, ổ - Nhận xét cứng di động 25’ Bài mới: Giới thiệu : Sử dụng thiết bị lưu trữ Các hoạt động: A Hoạt động : 1/ Những em biết : - Hướng dẫn HS thực tập trang 25 - Quan sát, trả lời : Các ổ đĩa ? Em thấy hình cứng : C,D,E - Nhận xét, bổ sung 2/ Tìm kiếm thông tin Internet : - Hướng dẫn HS tìm kiếm trang web học Toán - Quan sát, nhận xét - gọi HS thực lại thao tác - Nhận xét - Quan sát, trả lời - Hướng dẫn Hs tìm kiếm hình ảnh Internet - Quan sát 5’ Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nội dung em cần ghi nhớ - Lắng nghe, ghi Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Trường TH Phú Tân Ngày ……….tháng … năm … Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang ... tính, tạo thư mục LOP4 thư mục An, Bình Khiêm 2/ Nhận xét dặn dò: - Lắng nghe - Học sinh nhà học cũ Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI :... tính, tạo thư mục LOP4 thư mục An, Bình Khiêm 2/ Nhận xét dặn dò: - Lắng nghe - Học sinh nhà học cũ Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI :... USB 2/ Nhận xét dặn dò: - Học sinh nhà học cũ - Lắng nghe Trường TH Phú Tân Giáo viên : Nguyễn Đăng Quang Giáo án Tin học lớp Ngày ……….tháng … năm … BÀI : TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET I MỤC TIÊU:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 4, Giáo án Tin học lớp 4,

Hình ảnh liên quan

- ? Màn hình máy tính dùng để làm gì - Nhận xét. - Giáo án Tin học lớp 4

n.

hình máy tính dùng để làm gì - Nhận xét Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Thực hiện được thao tác lưu tệp văn bản, tệp hình vẽ ...    3.Thái độ:  - Giáo án Tin học lớp 4

h.

ực hiện được thao tác lưu tệp văn bản, tệp hình vẽ ... 3.Thái độ: Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet - Giáo án Tin học lớp 4

m.

được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet - Giáo án Tin học lớp 4

m.

được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Hướng dẫn Hs tìm kiếm hình ảnh trên Internet. - Giáo án Tin học lớp 4

ng.

dẫn Hs tìm kiếm hình ảnh trên Internet Xem tại trang 13 của tài liệu.