Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

157 631 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:13

Tit 1: !"#$%&'()'* +)'$, !"#$"%&' ()*+,-"./0123"4/$567849 !:#' 5#;5<=:>?"0@: +-.AB#59CD/#+' +/0(1$%2$" E#!F89:' +36"55%? 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Kim tra bi c: !%6"IJ:' 3. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H'-2I1 J+-'KL +$%K$4'$4. - Sc nhanh: F+)3KK6 6%=%4#%8LM B' N N F897D55O ;A PQ = ?" + :' ;A3$37C#75R"S T Sc nhanh l gỡ? ;:U3L ;A?"156 Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 1 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân V!"6D* WUPhn ng nhanh; Tn s ng tỏc nhanh; Thc hin ng tỏc n nhanh. - Phn ng nhanh: F+1U)J W!1K659U * AX.06"<Y*<Y 3>Z'' - Tn s ng tỏc:F+1U)JW !1K6#5 +#, AX 3$78>R> - ng tỏc n nhanh:3+1U)W !9U35#+#, AX[349 #7> Z' V\+], #^ & #' '-M4?' _N' T 3+ *T * !" 6JT _;6OPQ9 ` >?"$":@ :+ 0KFX++>' N T Sc nhanh biu hin my hỡnh thc c bn? TEm hóy cho mt vớ d v phn ng nhanh? T Em hóy cho vớ d v tn s ng tỏc? T Cho vớ d v ng tỏc n nhanh ? U3"4U3LR"S' FB>%0<= \?"R"S/:U3L U3LaF894bc ;A78<d \MD"I 9=5L:"' ;5%?4bc/#55 L:' ;+49%&+' 3+R?M$$"2$S67!. Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Tit 2: JTUAVW8>X8 +)'$,,'. V: G+!<=::Y9+!<=e%+fg H>M: h>78S/H>R#i/H>#9"^] WjH>#"Qk':156%&>K3M V()M#7C#5/K67W# #l#5/0KK 53">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$".+36"55%?^H]!/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+$%2#(K9$'] NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?:1D# Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 3 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân J+-Y8DJ^8. 1. Bi th dc: :Y9+!<= e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R #i/H>#9"' _]WH>#"Q HGpPpPE _:156%&>K3M NN NtN vNN 3 3 3 3 ;A3+d"Y9Y 3$/"#,9R0Y9 %+@U389i49 3">649.1I"36' HQ3">649 ;A-"5mYQ' H493">6;A-"5 m:' ;A ;A+u#' PR 078<dW]W PQ3"4W' T+3+>K3>MT U3"4U3L ;A#7\H>K3M 3+1U)!6#] SW!9U3+%6%87L #K#LM' +-Y8_. L `. VHlU3S^\U>U3S^ w"3M>R [8ab1$$4c' \3Q9.h59#[: +XY' h EQC>M' tN ;5%?:U3S E*b" 3897#* 4389' dR?M$$"2. Ngy 19 thỏng 8 nm 2013 A!"$e'N(f Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 4 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân >3 d ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a x/t ut tx [ Tit 3 :JTUAVW8>X8WJg8 +)'$,. VG+!<=hY9+!<=e%+fg' H>M` #5QC1O"4H>78S/H>R #i/H>#9"^]WjH>#"Qk' H>&H><0<M9/ #5nO"1> V()M#7C#5/K6#l#5/0KK5 3">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$".+36"55%?^H]/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+ $%2#(K9$'] ! 9+!<=' NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?:1D# !u:' ;::4bc;5%? 4bc/#55' Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 5 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân J+-Y8DJ^8. 1. Bi th dc:hY9+ !<=e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R #i/H>#9"' _]WjH>#"Qk' HGpPpPE \+7!KQ. _H><0<M9 e5;A!<=vg _` #5nO"1 >E7>3?0%+%+ #7>b" D'H5#5 U3SWy>%+WM9#i NN NN tNvN 3 3 3 3 tNvN 3 3 ;AK6Y9 3$/"#,@U389i49 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' ;A+#e/f ?g' PR 0 78 <d W]WH, ;A9Q3"4W ;AQW]W +-Y8_. L `. 0DR"/HlU 3S/w"3M>/R'''' [8ab1$$4c'. \3Q9.h59#[: +XY' h EQC>M' F">6>&' tN ;5%?:U3S E*b" 3897#* 4389' dR?M$$"2. Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 6 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân t t >3 d ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a /t ut t Tit 4 :JTUAVW8>X8 +)'$,. VG+!<=hY9^:Y9zv+!<=e%+fg H>M` #5QC1O"4H>78S/H>R#i/ H>#9"^]WjH> #k' V()M#7C#5/K6#l#5/0KK5 3">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$". +36"55%?^H]/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+ $%2 #( K9$ '] ! 9+!<=' NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?:1D# !u:' ;::4bc;5%? 4bc/#55' J+-Y8DJ^8. NN Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 7 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 1. Bi th dc: hY9+!<= e%+fg _:Y9zv+!<= e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R #i/H>#9"' _]WjH> #k' HGpPpPE vNN NtN tNvN 3 3 # tNvN ;A@U389i49/,# <Yf#51,#!m :' 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' ;A3+d"Y9Yzv 3$/"#,9R0Y9 %+@U389i49 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' H:3">649 ;5%?-"5m' ;APR078<dW ]W H+u, ;A9Q3"4W ;AQW]W Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 8 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân d >3 ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a /t +-Y8_. L `. 0DR"/HlU 3S/w"3M>/R'''' [8ab1$$4c' \3Q9. h59#[:+XY v h EQC>M' F">6>&' tN ;5%?:U3S E*b" 3897#* 4389' dR?M$$"2. Ngy 23 thỏng 8 nm 2013 A!"$e'N(f \ Tit 5 :JTUAVW8>X8WJg8 +)'$,. V G+!<=hY9v+!<=e%+fg H>M` #5QC1O"4H>78S/H>R#i/ H>#9"^]WjH>#"Qk^p"B95>' H>&H>%7C78%49/51!78/"1 >%+.{1S.' V()M#7C#5/K6#l#5/0KK5 3">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$". +36"55%?^H]/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+$%2#(K9$']!9 %+zv+!<=' NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?>?"$"/5K389@ 3891D#';5%?-" 5/MD:1D#' !u:' ;::4bc;5 %?4bc/#55' J+-Y8DJ^8. 1. Bi th dc: hY9v+!<= e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R NN tNvN tNvN 3 # ;A@U389i49/,# <Yf#51,#!m :' 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' ;A 3+ d" f # 5 1,/"#,9R0/?"5 Y9%+@U389 i49 Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 10 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân [...]... nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra nhp 1- 17 v 18 - 25 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 25 bi th dc Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn... + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra: T nhp 1- 35 bi TD B PHN C BN: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ 30 - 32 22 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 1 Bi th dc: + ễn: t nhp... + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra: T nhp 1- 35 bi TD B PHN C BN: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ 30 - 32 27 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 1 Bi th dc: + ễn: t nhp... sỏt, nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra t nhp 1 - 17 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 17 bi th dc Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột,... ngn - Luyn chay bn - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghiờm: Soan: 28/ 8/2013 Tit 6: BI TH DC - CHY NGN I Muc tiờu: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 11 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + Kin thc: Bi th dc: ễn t nhp 1 - 17; Hc t nhp 18 - 25 bi th dc - Chay ngn: Mt s ng tỏc b tr k thut: Chay bc nh, Chay nõng cao ựi, Chay ap sau; Trũ chi Chay tc... chõn, vai, hụng, gi 4l X 8n - Bi TD phỏt trin chung 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n B PHN C BN: 28 - 30 GV * Kiờm tra bi thờ duc: Nhm kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp v tớnh tp th ca HS trong bi th dc - Kim tra thnh nhiu t mi t 2 hc sinh - Loai : thuc bi, t th ng Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Giỏo viờn cho HS khi ng - GV hụ HS thc hin ng tỏc, 32 Giáo viên: Hà Vân Hùng... Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 nh lng 35 PHNG PHP - T CHC Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân A PHN M U: 6 - 8 1 Nhõn lp: 1 - 2 - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - Ph bin mc tiờu tit hc 2 Khi ụng: 5 - 6 - Chay nh nhnh 1 vũng sõn tp 1vũng - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi - Bi TD tay khụng 6 T: 4l X 8n - Lp trng bỏo cỏo - Giỏo viờn ph bin mc tiờu + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n... - Giỏo viờn yờu cu, cỏn s lp hụ cho lp khi ng Giỏo viờn quan sỏt, nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra nhp 1- 17 v 18 - 35 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 35 bi th dc - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn... - Giỏo viờn yờu cu, cỏn s lp hụ cho lp khi ng Giỏo viờn quan sỏt, nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra nhp 1- 17 v 18 - 25 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 25 bi th dc 30 - 32 - GV hụ cho c lp cựng tp, cú ... Phat trin bi: NI DUNG Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 nh lng 24 PHNG PHP - T CHC Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân A PHN M U: 6 - 8 1 Nhõn lp: 1 - 2 - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - Ph bin mc tiờu tit hc 2 Khi ụng: 5 - 6 - Lp trng bỏo cỏo - Chay nh nhnh 1 vũng sõn tp 1vũng - Giỏo viờn ph bin mc tiờu - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi - Bi TD tay khụng 6 T: 4l X 8n - Giỏo viờn yờu cu, . lp: & 89 !: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 8@ A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K 389 55O. lp: & 89 !: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 14 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 8@ A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K 389 55O. lp: & 89 !: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@ A8> /0 B -CD8>-E-FG Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 19 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K 389 55O
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11