Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

157 742 2
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tit 1: !"#$%&'()'* +)'$, !"#$"%&' ()*+,-"./0123"4/$567849 !:#' 5#;5<=:>?"0@: +-.AB#59CD/#+' +/0(1$%2$" E#!F89:' +36"55%? 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Kim tra bi c: !%6"IJ:' 3. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H'-2I1 J+-'KL +$%K$4'$4. - Sc nhanh: F+)3KK6 6%=%4#%8LM B' N N F897D55O ;A PQ = ?" + :' ;A3$37C#75R"S T Sc nhanh l gỡ? ;:U3L ;A?"156 Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 1 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân V!"6D* WUPhn ng nhanh; Tn s ng tỏc nhanh; Thc hin ng tỏc n nhanh. - Phn ng nhanh: F+1U)J W!1K659U * AX.06"<Y*<Y 3>Z'' - Tn s ng tỏc:F+1U)JW !1K6#5 +#, AX 3$78>R> - ng tỏc n nhanh:3+1U)W !9U35#+#, AX[349 #7> Z' V\+], #^ & #' '-M4?' _N' T 3+ *T * !" 6JT _;6OPQ9 ` >?"$":@ :+ 0KFX++>' N T Sc nhanh biu hin my hỡnh thc c bn? TEm hóy cho mt vớ d v phn ng nhanh? T Em hóy cho vớ d v tn s ng tỏc? T Cho vớ d v ng tỏc n nhanh ? U3"4U3LR"S' FB>%0<= \?"R"S/:U3L U3LaF894bc ;A78<d \MD"I 9=5L:"' ;5%?4bc/#55 L:' ;+49%&+' 3+R?M$$"2$S67!. Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Tit 2: JTUAVW8>X8 +)'$,,'. V: G+!<=::Y9+!<=e%+fg H>M: h>78S/H>R#i/H>#9"^] WjH>#"Qk':156%&>K3M V()M#7C#5/K67W# #l#5/0KK 53">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$".+36"55%?^H]!/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+$%2#(K9$'] NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?:1D# Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 3 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân J+-Y8DJ^8. 1. Bi th dc: :Y9+!<= e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R #i/H>#9"' _]WH>#"Q HGpPpPE _:156%&>K3M NN NtN vNN 3 3 3 3 ;A3+d"Y9Y 3$/"#,9R0Y9 %+@U389i49 3">649.1I"36' HQ3">649 ;A-"5mYQ' H493">6;A-"5 m:' ;A ;A+u#' PR 078<dW]W PQ3"4W' T+3+>K3>MT U3"4U3L ;A#7\H>K3M 3+1U)!6#] SW!9U3+%6%87L #K#LM' +-Y8_. L `. VHlU3S^\U>U3S^ w"3M>R [8ab1$$4c' \3Q9.h59#[: +XY' h EQC>M' tN ;5%?:U3S E*b" 3897#* 4389' dR?M$$"2. Ngy 19 thỏng 8 nm 2013 A!"$e'N(f Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 4 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân >3 d ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a x/t ut tx [ Tit 3 :JTUAVW8>X8WJg8 +)'$,. VG+!<=hY9+!<=e%+fg' H>M` #5QC1O"4H>78S/H>R #i/H>#9"^]WjH>#"Qk' H>&H><0<M9/ #5nO"1> V()M#7C#5/K6#l#5/0KK5 3">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$".+36"55%?^H]/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+ $%2#(K9$'] ! 9+!<=' NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?:1D# !u:' ;::4bc;5%? 4bc/#55' Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 5 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân J+-Y8DJ^8. 1. Bi th dc:hY9+ !<=e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R #i/H>#9"' _]WjH>#"Qk' HGpPpPE \+7!KQ. _H><0<M9 e5;A!<=vg _` #5nO"1 >E7>3?0%+%+ #7>b" D'H5#5 U3SWy>%+WM9#i NN NN tNvN 3 3 3 3 tNvN 3 3 ;AK6Y9 3$/"#,@U389i49 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' ;A+#e/f ?g' PR 0 78 <d W]WH, ;A9Q3"4W ;AQW]W +-Y8_. L `. 0DR"/HlU 3S/w"3M>/R'''' [8ab1$$4c'. \3Q9.h59#[: +XY' h EQC>M' F">6>&' tN ;5%?:U3S E*b" 3897#* 4389' dR?M$$"2. Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 6 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân t t >3 d ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a /t ut t Tit 4 :JTUAVW8>X8 +)'$,. VG+!<=hY9^:Y9zv+!<=e%+fg H>M` #5QC1O"4H>78S/H>R#i/ H>#9"^]WjH> #k' V()M#7C#5/K6#l#5/0KK5 3">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$". +36"55%?^H]/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+ $%2 #( K9$ '] ! 9+!<=' NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?:1D# !u:' ;::4bc;5%? 4bc/#55' J+-Y8DJ^8. NN Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 7 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 1. Bi th dc: hY9+!<= e%+fg _:Y9zv+!<= e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R #i/H>#9"' _]WjH> #k' HGpPpPE vNN NtN tNvN 3 3 # tNvN ;A@U389i49/,# <Yf#51,#!m :' 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' ;A3+d"Y9Yzv 3$/"#,9R0Y9 %+@U389i49 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' H:3">649 ;5%?-"5m' ;APR078<dW ]W H+u, ;A9Q3"4W ;AQW]W Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 8 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân d >3 ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a ___ _ a_ a /t +-Y8_. L `. 0DR"/HlU 3S/w"3M>/R'''' [8ab1$$4c' \3Q9. h59#[:+XY v h EQC>M' F">6>&' tN ;5%?:U3S E*b" 3897#* 4389' dR?M$$"2. Ngy 23 thỏng 8 nm 2013 A!"$e'N(f \ Tit 5 :JTUAVW8>X8WJg8 +)'$,. V G+!<=hY9v+!<=e%+fg H>M` #5QC1O"4H>78S/H>R#i/ H>#9"^]WjH>#"Qk^p"B95>' H>&H>%7C78%49/51!78/"1 >%+.{1S.' V()M#7C#5/K6#l#5/0KK5 3">649' V5#;5<=:>?"0@:/0K493">6!<=!' +-.F+d"/3">649/m' +/0(1$%2$". +36"55%?^H]/#nn!' 3+$4#5$467! 1. Nhn lp: & 89!: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 8@A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K38955O PQ=?": [+I$1. H>o+%]R49 p>5189Q>/QR/ %/@/ ' G+X>1@E VE5> VE537L VE5%q* VE5= VE5R VE5+R r9<R>s@<: \+$%2#(K9$']!9 %+zv+!<=' NN NN tNN %] u 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p u 3 p F897D55 ;5%?9Q=?" ;5%?>?"$"/5K389@ 3891D#';5%?-" 5/MD:1D#' !u:' ;::4bc;5 %?4bc/#55' J+-Y8DJ^8. 1. Bi th dc: hY9v+!<= e%+fg 2. Chy ngn: _h>78S/H>R NN tNvN tNvN 3 # ;A@U389i49/,# <Yf#51,#!m :' 3">649.1I"36' HQ3">649;A-"5 mYQ' ;A 3+ d" f # 5 1,/"#,9R0/?"5 Y9%+@U389 i49 Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 10 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân [...]... nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra nhp 1- 17 v 18 - 25 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 25 bi th dc Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn... + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra: T nhp 1- 35 bi TD B PHN C BN: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ 30 - 32 22 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 1 Bi th dc: + ễn: t nhp... + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra: T nhp 1- 35 bi TD B PHN C BN: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ 30 - 32 27 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 1 Bi th dc: + ễn: t nhp... sỏt, nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra t nhp 1 - 17 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 17 bi th dc Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột,... ngn - Luyn chay bn - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghiờm: Soan: 28/ 8/2013 Tit 6: BI TH DC - CHY NGN I Muc tiờu: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 11 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + Kin thc: Bi th dc: ễn t nhp 1 - 17; Hc t nhp 18 - 25 bi th dc - Chay ngn: Mt s ng tỏc b tr k thut: Chay bc nh, Chay nõng cao ựi, Chay ap sau; Trũ chi Chay tc... chõn, vai, hụng, gi 4l X 8n - Bi TD phỏt trin chung 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n B PHN C BN: 28 - 30 GV * Kiờm tra bi thờ duc: Nhm kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp v tớnh tp th ca HS trong bi th dc - Kim tra thnh nhiu t mi t 2 hc sinh - Loai : thuc bi, t th ng Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 - Giỏo viờn cho HS khi ng - GV hụ HS thc hin ng tỏc, 32 Giáo viên: Hà Vân Hùng... Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 nh lng 35 PHNG PHP - T CHC Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân A PHN M U: 6 - 8 1 Nhõn lp: 1 - 2 - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - Ph bin mc tiờu tit hc 2 Khi ụng: 5 - 6 - Chay nh nhnh 1 vũng sõn tp 1vũng - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi - Bi TD tay khụng 6 T: 4l X 8n - Lp trng bỏo cỏo - Giỏo viờn ph bin mc tiờu + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n... - Giỏo viờn yờu cu, cỏn s lp hụ cho lp khi ng Giỏo viờn quan sỏt, nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra nhp 1- 17 v 18 - 35 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 35 bi th dc - Kim tra 2 - 4 hc sinh - Gi hc sinh nhn... - Giỏo viờn yờu cu, cỏn s lp hụ cho lp khi ng Giỏo viờn quan sỏt, nhc nh hc sinh khi ng + ng tỏc tay 2l X 8n + ng tỏc ln 2l X 8n + ng tỏc vn mỡnh 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n 3 Kiờm tra bi c: Kim tra nhp 1- 17 v 18 - 25 bi th dc B PHN C BN: 1 Bi th dc: + ễn: t nhp 1- 25 bi th dc 30 - 32 - GV hụ cho c lp cựng tp, cú ... Phat trin bi: NI DUNG Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 nh lng 24 PHNG PHP - T CHC Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân A PHN M U: 6 - 8 1 Nhõn lp: 1 - 2 - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - Ph bin mc tiờu tit hc 2 Khi ụng: 5 - 6 - Lp trng bỏo cỏo - Chay nh nhnh 1 vũng sõn tp 1vũng - Giỏo viờn ph bin mc tiờu - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi - Bi TD tay khụng 6 T: 4l X 8n - Giỏo viờn yờu cu, . lp: & 89 !: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 8@ A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K 389 55O. lp: & 89 !: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 14 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 8@ A8> /0 B -CD8>-E-FG H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K 389 55O. lp: & 89 !: $4 ; <= >$'? G H 2. Pht trin bi: 8@ A8> /0 B -CD8>-E-FG Giáo án: Thể Dục 8 - Năm học: 2013 - 2014 19 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân H+-Y8Z/Y. +8 ;. H5K 389 55O

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan