Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

133 712 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:01

Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 1 Ngy son: 18/08/2012 Tit : 1 Ngy dy : 21/08/2012 Lí THUYT MT S PP LUYN TP PHT TRIN SC NHANH (mc 1) I/ Mc tiờu : 1/ Bit c mt s khỏi nim v sc nhanh v mt s phng phỏp tp luynn gin 2/ Bit vn dng mc nht nh khi hc gi th dc v t tp luyn hng ngy II/ Ni dung: 1/ Khỏi nim v sc nhanh: Sc nhanh l: Nng lc thc hin nhim v vn ng vi thi gian ngn nht. Sc nhanh biu hin 3 hỡnh thc c bn: Phn ng nhanh, tn s ng tỏc nhanh v thc hin ng tỏc n nhanh. a/ Phn ng nhanh. Vớ d: - Khi ang chy, cú tớn hiu thỡ chy ngc tr li ngay chiu va chy; Hoc khi ang i xe p, xe mỏy trờn ng bt ng cú mt tỡnh hung xy ra thỡ ngay lp tc chỳng ta phn ng bng cỏch phanh (thng) gp hoc iu khin tay lỏi trỏnh. b/ Tn s ng tỏc. Vớ d: - S ln bc chy trong 1s, s ln tõng cu hay nhy dõy trong 15s,20s,30s; Hoc s ln qut tay ca VV bi 50m, 100m c/ ng tỏc n nhanh. Vớ d: - Trong u vừ, u kim xut ũn nhanh; trong u búng chuyn, i phng p búng, lp tc bờn b tn cụng cú ng tỏc búng hoc khi b ngó, lp tc a tay ra chng Ngoi ra, sc nhanh trong chy 100m hay c li ngn vi hc sinh ph thụng cũn liờn quan n: + Sc mnh tc + Sc bn tc 2/ Phng phỏp tp luyn phỏt trin sc nhanh: T nhng c im nh ó nờu, chỳng ta cú th tp luyn phỏt trin sc nhanh theo cỏc nhúm bi tp sau: a/ Nhúm bi tp phn ng nhanh: + Vớ d: Nh tp ỏ cu, nhy dõy, ỏnh búng bn, cu lụng, búng ỏ, búng chuyn, bi cng cú kh nng rốn luyn phn ng nhanh rt tt. b/ Nhúm bi tp rốn luyn tn s ng tỏc: + Vớ d: Nh chy nhanh ti ch hoc di chuyn trong 5s,10s,15s; chy trờn bn chy. c/ Nhúm bi tp rốn luyn ng tỏc n nhanh: + Vớ d: Nh bt nhy nhanh, gp ngi nộm búng nhanh, nm chng y nhanh d/ Nhúm bi tp rốn luyn sc mnh tc : + Vớ d: Nh xut phỏt sau ú chy tng tc nhanh 5m,10m,15m,20m chy p sau, bt cao, bt xa. e/ Nhúm bi tp rốn luyn sc bn tc : + Vớ d: Nh chy nhanh 60m, 80m, 100m mi c li trờn, c gng chy vi tc cao nht 10m, 20m cui c li. III/ Phng Phỏp Ging Dy: Cõu hi: - ngoi nhng vớ d ó nờu trờn, em hóy nờu 1 s vớ d tng t. - Phõn t nhúm tho lun, dựng vớ d theo tng nhúm bi tp qui nh (sau ú tng nhúm, t bỏo cỏo kt qu ca mỡnh, GV cựng cỏc bn khỏc nhn xột, ỏnh giỏ) - Kim tra HS bng cỏch hi v tr li vo mt s tit hc sau ú Em hóy cho 1 VD v phn ng nhanh ? Em hóy cho 1 VD v tn s ng tỏc ? Em hóy cho 1 VD v sc mnh tc ? GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8  Em hãy cho 1 VD về sức bền tốc độ ?  Em hãy cho 1 VD về độn tác đơn nhanh? IV/ Kết Thúc:  Cũng cố bài học: - GV nhận xét ưu – khuyết điểm của giờ học - Nhắc HS chuẩn bị tiết học sau, yêu cầu học sinh về nhà tham khảo thêm trong các sách, báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/08/2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/08/2012 BÀI TD – CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu : 1/ Kiến Thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2/ Kĩ năng: - Bài thể dục: thực hiện được các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. II/ Địa điểm - Phương tiện: 1/ Địa điểm: - Sân trường 2/ Phương tiện: Sân bãi sạch sẽ. III/ Tiến Trình Lên Lớp GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1/ Nhn lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2/ Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : - Hc t nhp 1 -8 2/ Chy ngn : - ễn mt s ụng tỏc b tr: + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi: Chy tip sc C/ Phn kt thỳc : 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p 3l 15-16p 3l 4-5p - Lp trng bỏo cỏo s s. - Lp trng khin lp khi ng. HK - GV va lm mu va phõn tớch k thut ng tỏc. GV (HTL) + HS thc hin 8 ng tỏc ca bi TD liờn hon. - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. GV (HTL) - GV hng dn lut chi, sau ú cho HS thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 2 Ngy son: 26/08/2012 Tit : 3 Ngy dy : 28/08/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: bit tờn v cỏch chi trũ chi chy dớch dc tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: chi c trũ chi chy dớch dc tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 PHẦN và NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu : 1, Ổn định tổ chức lớp - CSL báo cáo sĩ số - GV phổ biến nd-y/c bài học 2 Khởi động : (KĐC – KĐCM) + KĐC : - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp bã vai… + KĐCM : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông… B/ Phần cơ bản : 1/ Bài TD : - Ôn từ nhịp 1 -8 2/ Chạy ngắn : - Một số đông tác bổ trợ kĩ thuật : + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3/ Chạy bền : * Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức” 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p 12-13p 6p - CSL báo cáo - GV phổ biến nội dung – yêu cầu bài học. - CSL điều khiển HS khởi động. - GV làm mẫu lại 1 – 2 lần từ nhịp 1-8 của bài thể dục, sau đó cho HS thực hiện. - GV chú ý sửa sai cho HS.                             CSL (ĐHTL) - GV làm mẫu từng động tác kĩ thuật, sau đó cho hs thực hiện. - GV quan sát sửa sai.                             CSL (ĐHTL) - GV hướng dẫn cách chạy đường dích dắc, sau đó cho hs chạy. - HS nghiêm túc thực hiện trò chơi. 3m 3m 3m 3m 5m 5m Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 2 Ngy son : 26/08/2012 Tit : 4 Ngy dy: 29/08/2012 BI TD CHY NGN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 9-17. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN v NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s. - GV ph bin nd-y/c bi hc. 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1-8. * Hc t nhp 9 -17 2/ Chy ngn : - Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi : Chy tip sc. 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p 15-16p - CSL bỏo cỏo s s. - GV nhn lp. - CSL iu khin HS khi ng. - GV lm mu, phõn tớch li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin. - HS thc hin 8 nhp ca bi TD liờn hon(9- 17),sau ú ụn li ton ng tỏc ó hc(1 -17), - GV quan sỏt sa sai cho hs CSL (HTL) - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs. CSL (HTL) - GV hng dn cỏch chi, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 3 Ngy son : /09/2012 Tit : 5 Ngy dy: /09/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1-17. - Chy ngn: Bit tờn v cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy ui, xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: bit cỏch chy vt chng ngi vt, cỏch kim tra mch trc v sau khi chy. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 17. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy ui, Xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: thc hin c chy vt chng ngi vt, kim tra mch trc v sau khi chy. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s, ng chy, cũi. III/ Tin trỡnh lờn lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN v NI DUNG LN G VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2. Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -17 2/ Chy ngn : * Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi : - Trũ chi chy ui * Xut phỏt cao chy nhanh 30 60m GV lm mu ng tỏc, k thut. Sau ú cho HS thc hin 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p 12-13p - CSL: bỏo cỏo s s. - GV hng dn, CSL iu khin. - HS ụn li17 nhp (1-17) ca bi TD liờn hon, - GV quan sỏt sa sai cho hs. - Chỳ ý biờn thc hin ng tỏc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV lm mu li tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. GV quan sỏt sa sai. CSL (HTL) GV hng dn cỏch chi, HS nghiờn tỳc, t giỏc thc hin trũ chi - GC chia HS thnh 4 i chi. - GV lm mu li k thut xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. Sau ú chia HS thnh 4 t luyn tp. - HS thc hin XP cao chy nhanh 30-60m - HS thc hin chy chng ngi vt [...]... c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -17 GV lm mu li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin * Hc t nhp 18 - 25 LV 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n Giỏo n Th Dc 8 PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - HS khi ng 30-32p 15-16p - HS ụn li 17 nhp ca bi TD liờn hon, - GV quan sỏt sa sai cho hs -Chỳ ý bien ng tỏc - GV: phõn tớch, lm mu t ng tỏc 18- 25 sau ú cho HS luyn tp - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs 2/ Chy ngn...Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 3 Tit : 6 Ngy son : /09/2012 Ngy dy : /09/2012 BI TD CHY NGN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 18- 25 - Chy ngn: Bit tờn v cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy tc cao, xut phỏt cao chy nhanh 30-60m 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 18- 25 - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy... c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -25 GV lm mu li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin LV 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p 3l Giỏo n T CHC PHNG PHPTh Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - CSL iu khin HS khi ng + HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon + GV quan sỏt sa sai cho hs CSL (HTL) + Chỳ ý biờn thc hin ng... + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -25 * Hc t nhp 26 -35 GV va lm mu va phõn tớch ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin LV 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn 30-32 15-16p - HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon, + 3l GV quan sỏt sa sai cho hs - GV: lm mu v phn tớch cho hs quan st t nhp 25- 36 - HS chỳ... Phn m u : 1 Nhn lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l 2 Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 30-32p 12-13p 3l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL iu khin - GV ph bin ND-YC bi hc - CSL iu khin + HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn... lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu DUNG PHN v NI PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 LV 6-8p 1-2p 1l - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin ND_YC bui hc 2.Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n + HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 30-32p 15-16p + HS... Lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l 2.Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p 12-13p 3l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng - HS ụn li... GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu DUNG PHN v NI PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 LV 6-8p 1-2p 1l - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp 2 Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn B/ Phn c bn : 1/ Bi TD: * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p... 1 n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p 12-13p 3l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng - HS ụn li... PHN v NI A/ Phn m u : 1 n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp b vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n - CSL iu khin HS khi ng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p . báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/ 08/ 2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/ 08/ 2012 BÀI TD. cho 1 VD v sc mnh tc ? GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8  Em hãy cho 1 VD về sức bền tốc độ ?  Em hãy cho 1 VD về độn tác đơn nhanh? IV/ Kết. 1/ Kiến Thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2/ Kĩ năng: - Bài thể dục: thực hiện được
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8