Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

133 788 5
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 1 Ngy son: 18/08/2012 Tit : 1 Ngy dy : 21/08/2012 Lí THUYT MT S PP LUYN TP PHT TRIN SC NHANH (mc 1) I/ Mc tiờu : 1/ Bit c mt s khỏi nim v sc nhanh v mt s phng phỏp tp luynn gin 2/ Bit vn dng mc nht nh khi hc gi th dc v t tp luyn hng ngy II/ Ni dung: 1/ Khỏi nim v sc nhanh: Sc nhanh l: Nng lc thc hin nhim v vn ng vi thi gian ngn nht. Sc nhanh biu hin 3 hỡnh thc c bn: Phn ng nhanh, tn s ng tỏc nhanh v thc hin ng tỏc n nhanh. a/ Phn ng nhanh. Vớ d: - Khi ang chy, cú tớn hiu thỡ chy ngc tr li ngay chiu va chy; Hoc khi ang i xe p, xe mỏy trờn ng bt ng cú mt tỡnh hung xy ra thỡ ngay lp tc chỳng ta phn ng bng cỏch phanh (thng) gp hoc iu khin tay lỏi trỏnh. b/ Tn s ng tỏc. Vớ d: - S ln bc chy trong 1s, s ln tõng cu hay nhy dõy trong 15s,20s,30s; Hoc s ln qut tay ca VV bi 50m, 100m c/ ng tỏc n nhanh. Vớ d: - Trong u vừ, u kim xut ũn nhanh; trong u búng chuyn, i phng p búng, lp tc bờn b tn cụng cú ng tỏc búng hoc khi b ngó, lp tc a tay ra chng Ngoi ra, sc nhanh trong chy 100m hay c li ngn vi hc sinh ph thụng cũn liờn quan n: + Sc mnh tc + Sc bn tc 2/ Phng phỏp tp luyn phỏt trin sc nhanh: T nhng c im nh ó nờu, chỳng ta cú th tp luyn phỏt trin sc nhanh theo cỏc nhúm bi tp sau: a/ Nhúm bi tp phn ng nhanh: + Vớ d: Nh tp ỏ cu, nhy dõy, ỏnh búng bn, cu lụng, búng ỏ, búng chuyn, bi cng cú kh nng rốn luyn phn ng nhanh rt tt. b/ Nhúm bi tp rốn luyn tn s ng tỏc: + Vớ d: Nh chy nhanh ti ch hoc di chuyn trong 5s,10s,15s; chy trờn bn chy. c/ Nhúm bi tp rốn luyn ng tỏc n nhanh: + Vớ d: Nh bt nhy nhanh, gp ngi nộm búng nhanh, nm chng y nhanh d/ Nhúm bi tp rốn luyn sc mnh tc : + Vớ d: Nh xut phỏt sau ú chy tng tc nhanh 5m,10m,15m,20m chy p sau, bt cao, bt xa. e/ Nhúm bi tp rốn luyn sc bn tc : + Vớ d: Nh chy nhanh 60m, 80m, 100m mi c li trờn, c gng chy vi tc cao nht 10m, 20m cui c li. III/ Phng Phỏp Ging Dy: Cõu hi: - ngoi nhng vớ d ó nờu trờn, em hóy nờu 1 s vớ d tng t. - Phõn t nhúm tho lun, dựng vớ d theo tng nhúm bi tp qui nh (sau ú tng nhúm, t bỏo cỏo kt qu ca mỡnh, GV cựng cỏc bn khỏc nhn xột, ỏnh giỏ) - Kim tra HS bng cỏch hi v tr li vo mt s tit hc sau ú Em hóy cho 1 VD v phn ng nhanh ? Em hóy cho 1 VD v tn s ng tỏc ? Em hóy cho 1 VD v sc mnh tc ? GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8  Em hãy cho 1 VD về sức bền tốc độ ?  Em hãy cho 1 VD về độn tác đơn nhanh? IV/ Kết Thúc:  Cũng cố bài học: - GV nhận xét ưu – khuyết điểm của giờ học - Nhắc HS chuẩn bị tiết học sau, yêu cầu học sinh về nhà tham khảo thêm trong các sách, báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/08/2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/08/2012 BÀI TD – CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu : 1/ Kiến Thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2/ Kĩ năng: - Bài thể dục: thực hiện được các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. II/ Địa điểm - Phương tiện: 1/ Địa điểm: - Sân trường 2/ Phương tiện: Sân bãi sạch sẽ. III/ Tiến Trình Lên Lớp GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1/ Nhn lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2/ Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : - Hc t nhp 1 -8 2/ Chy ngn : - ễn mt s ụng tỏc b tr: + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi: Chy tip sc C/ Phn kt thỳc : 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p 3l 15-16p 3l 4-5p - Lp trng bỏo cỏo s s. - Lp trng khin lp khi ng. HK - GV va lm mu va phõn tớch k thut ng tỏc. GV (HTL) + HS thc hin 8 ng tỏc ca bi TD liờn hon. - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. GV (HTL) - GV hng dn lut chi, sau ú cho HS thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 2 Ngy son: 26/08/2012 Tit : 3 Ngy dy : 28/08/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: bit tờn v cỏch chi trũ chi chy dớch dc tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: chi c trũ chi chy dớch dc tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 PHẦN và NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu : 1, Ổn định tổ chức lớp - CSL báo cáo sĩ số - GV phổ biến nd-y/c bài học 2 Khởi động : (KĐC – KĐCM) + KĐC : - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp bã vai… + KĐCM : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông… B/ Phần cơ bản : 1/ Bài TD : - Ôn từ nhịp 1 -8 2/ Chạy ngắn : - Một số đông tác bổ trợ kĩ thuật : + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3/ Chạy bền : * Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức” 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p 12-13p 6p - CSL báo cáo - GV phổ biến nội dung – yêu cầu bài học. - CSL điều khiển HS khởi động. - GV làm mẫu lại 1 – 2 lần từ nhịp 1-8 của bài thể dục, sau đó cho HS thực hiện. - GV chú ý sửa sai cho HS.                             CSL (ĐHTL) - GV làm mẫu từng động tác kĩ thuật, sau đó cho hs thực hiện. - GV quan sát sửa sai.                             CSL (ĐHTL) - GV hướng dẫn cách chạy đường dích dắc, sau đó cho hs chạy. - HS nghiêm túc thực hiện trò chơi. 3m 3m 3m 3m 5m 5m Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 2 Ngy son : 26/08/2012 Tit : 4 Ngy dy: 29/08/2012 BI TD CHY NGN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 9-17. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN v NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s. - GV ph bin nd-y/c bi hc. 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1-8. * Hc t nhp 9 -17 2/ Chy ngn : - Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi : Chy tip sc. 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p 15-16p - CSL bỏo cỏo s s. - GV nhn lp. - CSL iu khin HS khi ng. - GV lm mu, phõn tớch li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin. - HS thc hin 8 nhp ca bi TD liờn hon(9- 17),sau ú ụn li ton ng tỏc ó hc(1 -17), - GV quan sỏt sa sai cho hs CSL (HTL) - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs. CSL (HTL) - GV hng dn cỏch chi, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 3 Ngy son : /09/2012 Tit : 5 Ngy dy: /09/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1-17. - Chy ngn: Bit tờn v cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy ui, xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: bit cỏch chy vt chng ngi vt, cỏch kim tra mch trc v sau khi chy. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 17. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy ui, Xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: thc hin c chy vt chng ngi vt, kim tra mch trc v sau khi chy. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s, ng chy, cũi. III/ Tin trỡnh lờn lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN v NI DUNG LN G VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2. Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -17 2/ Chy ngn : * Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi : - Trũ chi chy ui * Xut phỏt cao chy nhanh 30 60m GV lm mu ng tỏc, k thut. Sau ú cho HS thc hin 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p 12-13p - CSL: bỏo cỏo s s. - GV hng dn, CSL iu khin. - HS ụn li17 nhp (1-17) ca bi TD liờn hon, - GV quan sỏt sa sai cho hs. - Chỳ ý biờn thc hin ng tỏc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV lm mu li tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. GV quan sỏt sa sai. CSL (HTL) GV hng dn cỏch chi, HS nghiờn tỳc, t giỏc thc hin trũ chi - GC chia HS thnh 4 i chi. - GV lm mu li k thut xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. Sau ú chia HS thnh 4 t luyn tp. - HS thc hin XP cao chy nhanh 30-60m - HS thc hin chy chng ngi vt [...]... c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -17 GV lm mu li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin * Hc t nhp 18 - 25 LV 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n Giỏo n Th Dc 8 PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - HS khi ng 30-32p 15-16p - HS ụn li 17 nhp ca bi TD liờn hon, - GV quan sỏt sa sai cho hs -Chỳ ý bien ng tỏc - GV: phõn tớch, lm mu t ng tỏc 18- 25 sau ú cho HS luyn tp - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs 2/ Chy ngn...Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 3 Tit : 6 Ngy son : /09/2012 Ngy dy : /09/2012 BI TD CHY NGN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 18- 25 - Chy ngn: Bit tờn v cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy tc cao, xut phỏt cao chy nhanh 30-60m 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 18- 25 - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy... c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -25 GV lm mu li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin LV 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p 3l Giỏo n T CHC PHNG PHPTh Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - CSL iu khin HS khi ng + HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon + GV quan sỏt sa sai cho hs CSL (HTL) + Chỳ ý biờn thc hin ng... + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -25 * Hc t nhp 26 -35 GV va lm mu va phõn tớch ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin LV 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn 30-32 15-16p - HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon, + 3l GV quan sỏt sa sai cho hs - GV: lm mu v phn tớch cho hs quan st t nhp 25- 36 - HS chỳ... Phn m u : 1 Nhn lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l 2 Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 30-32p 12-13p 3l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL iu khin - GV ph bin ND-YC bi hc - CSL iu khin + HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn... lp: GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu DUNG PHN v NI PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 LV 6-8p 1-2p 1l - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin ND_YC bui hc 2.Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n + HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 30-32p 15-16p + HS... Lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l 2.Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p 12-13p 3l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng - HS ụn li... GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu DUNG PHN v NI PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 LV 6-8p 1-2p 1l - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp 2 Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn B/ Phn c bn : 1/ Bi TD: * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p... 1 n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p 12-13p 3l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng - HS ụn li... PHN v NI A/ Phn m u : 1 n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc LV 6-8p 1-2p 1l PHNGGiỏo nT CHC PHP Th Dc 8 - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp gi, khp hụng, khp b vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n - CSL iu khin HS khi ng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35) 30-32p . báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/ 08/ 2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/ 08/ 2012 BÀI TD. cho 1 VD v sc mnh tc ? GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8  Em hãy cho 1 VD về sức bền tốc độ ?  Em hãy cho 1 VD về độn tác đơn nhanh? IV/ Kết. 1/ Kiến Thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2/ Kĩ năng: - Bài thể dục: thực hiện được

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan