0

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

133 1,231 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:53

Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 1 Ngy son: 18/08/2012 Tit : 1 Ngy dy : 21/08/2012 Lí THUYT MT S PP LUYN TP PHT TRIN SC NHANH (mc 1) I/ Mc tiờu : 1/ Bit c mt s khỏi nim v sc nhanh v mt s phng phỏp tp luynn gin 2/ Bit vn dng mc nht nh khi hc gi th dc v t tp luyn hng ngy II/ Ni dung: 1/ Khỏi nim v sc nhanh: Sc nhanh l: Nng lc thc hin nhim v vn ng vi thi gian ngn nht. Sc nhanh biu hin 3 hỡnh thc c bn: Phn ng nhanh, tn s ng tỏc nhanh v thc hin ng tỏc n nhanh. a/ Phn ng nhanh. Vớ d: - Khi ang chy, cú tớn hiu thỡ chy ngc tr li ngay chiu va chy; Hoc khi ang i xe p, xe mỏy trờn ng bt ng cú mt tỡnh hung xy ra thỡ ngay lp tc chỳng ta phn ng bng cỏch phanh (thng) gp hoc iu khin tay lỏi trỏnh. b/ Tn s ng tỏc. Vớ d: - S ln bc chy trong 1s, s ln tõng cu hay nhy dõy trong 15s,20s,30s; Hoc s ln qut tay ca VV bi 50m, 100m c/ ng tỏc n nhanh. Vớ d: - Trong u vừ, u kim xut ũn nhanh; trong u búng chuyn, i phng p búng, lp tc bờn b tn cụng cú ng tỏc búng hoc khi b ngó, lp tc a tay ra chng Ngoi ra, sc nhanh trong chy 100m hay c li ngn vi hc sinh ph thụng cũn liờn quan n: + Sc mnh tc + Sc bn tc 2/ Phng phỏp tp luyn phỏt trin sc nhanh: T nhng c im nh ó nờu, chỳng ta cú th tp luyn phỏt trin sc nhanh theo cỏc nhúm bi tp sau: a/ Nhúm bi tp phn ng nhanh: + Vớ d: Nh tp ỏ cu, nhy dõy, ỏnh búng bn, cu lụng, búng ỏ, búng chuyn, bi cng cú kh nng rốn luyn phn ng nhanh rt tt. b/ Nhúm bi tp rốn luyn tn s ng tỏc: + Vớ d: Nh chy nhanh ti ch hoc di chuyn trong 5s,10s,15s; chy trờn bn chy. c/ Nhúm bi tp rốn luyn ng tỏc n nhanh: + Vớ d: Nh bt nhy nhanh, gp ngi nộm búng nhanh, nm chng y nhanh d/ Nhúm bi tp rốn luyn sc mnh tc : + Vớ d: Nh xut phỏt sau ú chy tng tc nhanh 5m,10m,15m,20m chy p sau, bt cao, bt xa. e/ Nhúm bi tp rốn luyn sc bn tc : + Vớ d: Nh chy nhanh 60m, 80m, 100m mi c li trờn, c gng chy vi tc cao nht 10m, 20m cui c li. III/ Phng Phỏp Ging Dy: Cõu hi: - ngoi nhng vớ d ó nờu trờn, em hóy nờu 1 s vớ d tng t. - Phõn t nhúm tho lun, dựng vớ d theo tng nhúm bi tp qui nh (sau ú tng nhúm, t bỏo cỏo kt qu ca mỡnh, GV cựng cỏc bn khỏc nhn xột, ỏnh giỏ) - Kim tra HS bng cỏch hi v tr li vo mt s tit hc sau ú Em hóy cho 1 VD v phn ng nhanh ? Em hóy cho 1 VD v tn s ng tỏc ? Em hóy cho 1 VD v sc mnh tc ? GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8  Em hãy cho 1 VD về sức bền tốc độ ?  Em hãy cho 1 VD về độn tác đơn nhanh? IV/ Kết Thúc:  Cũng cố bài học: - GV nhận xét ưu – khuyết điểm của giờ học - Nhắc HS chuẩn bị tiết học sau, yêu cầu học sinh về nhà tham khảo thêm trong các sách, báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/08/2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/08/2012 BÀI TD – CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu : 1/ Kiến Thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2/ Kĩ năng: - Bài thể dục: thực hiện được các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. II/ Địa điểm - Phương tiện: 1/ Địa điểm: - Sân trường 2/ Phương tiện: Sân bãi sạch sẽ. III/ Tiến Trình Lên Lớp GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1/ Nhn lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2/ Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : - Hc t nhp 1 -8 2/ Chy ngn : - ễn mt s ụng tỏc b tr: + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi: Chy tip sc C/ Phn kt thỳc : 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p 3l 15-16p 3l 4-5p - Lp trng bỏo cỏo s s. - Lp trng khin lp khi ng. HK - GV va lm mu va phõn tớch k thut ng tỏc. GV (HTL) + HS thc hin 8 ng tỏc ca bi TD liờn hon. - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. GV (HTL) - GV hng dn lut chi, sau ú cho HS thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 2 Ngy son: 26/08/2012 Tit : 3 Ngy dy : 28/08/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: bit tờn v cỏch chi trũ chi chy dớch dc tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: chi c trũ chi chy dớch dc tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: PHN v NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1, n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2 Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : - ễn t nhp 1 -8 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p - CSL bỏo cỏo - GV ph bin ni dung yờu cu bi hc. - CSL iu khin HS khi ng. - GV lm mu li 1 2 ln t nhp 1-8 ca bi th dc, sau ú cho HS thc hin. - GV chỳ ý sa sai cho HS. GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 2/ Chạy ngắn : - Một số đông tác bổ trợ kĩ thuật : + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3/ Chạy bền : * Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức” - Một số động tác hồi tĩnh : C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng : + thả lỏng các khớp, cơ… 12-13p 6p 4-5p 2-3p                      CSL (ĐHTL) - GV làm mẫu từng động tác kĩ thuật, sau đó cho hs thực hiện. - GV quan sát sửa sai.                             CSL (ĐHTL) - GV hướng dẫn cách chạy đường dích dắc, sau đó cho hs chạy. - HS nghiêm túc thực hiện trò chơi. CB (ĐHTL) - GV hướng dẫn 1 số động tác hồi tĩnh cho HS.                             CSL (ĐHTL) - HS thả lỏng tích cực. - ĐH Thả Lỏng Như ĐH khởi Động. GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 3m 3m 3m 3m 5m 5m Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 2. GV nhn xột Dn dũ : + V nh ụn li 8 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau. 2lx8n 1-2p - H Xung Lp nh H nhn lp. Tun : 2 Ngy son : 26/08/2012 Tit : 4 Ngy dy: 29/08/2012 BI TD CHY NGN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 9-17. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: PHN v NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s. - GV ph bin nd-y/c bi hc. 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1-8. * Hc t nhp 9 -17 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p - CSL bỏo cỏo s s. - GV nhn lp. - CSL iu khin HS khi ng. - GV lm mu, phõn tớch li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin. - HS thc hin 8 nhp ca bi TD liờn hon(9- GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 2/ Chy ngn : - Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi : Chy tip sc. C/ Phn kt thỳc : 1.Th lng : + th lng cỏc khp, c 2. GV nhn xột Dn dũ : + V nh ụn li 8 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau. 15-16p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 17),sau ú ụn li ton ng tỏc ó hc(1 -17), - GV quan sỏt sa sai cho hs CSL (HTL) - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs. CSL (HTL) - GV hng dn cỏch chi, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. - CSL iu khin lp th lng. CSL (HTLng) - HS chỳ ý lng nghe GV nhn xột dn dũ. GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 3 Ngy son : /09/2012 Tit : 5 Ngy dy: /09/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1-17. - Chy ngn: Bit tờn v cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy ui, xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: bit cỏch chy vt chng ngi vt, cỏch kim tra mch trc v sau khi chy. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 17. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy ui, Xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: thc hin c chy vt chng ngi vt, kim tra mch trc v sau khi chy. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s, ng chy, cũi. III/ Tin trỡnh lờn lp: PHN v NI DUNG LN G VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2. Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -17 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p - CSL: bỏo cỏo s s. - GV hng dn, CSL iu khin. - HS ụn li17 nhp (1-17) ca bi TD liờn hon, - GV quan sỏt sa sai cho hs. - Chỳ ý biờn thc hin ng tỏc. GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 2/ Chạy ngắn : * Một số đông tác bổ trợ kĩ thuật : + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Trò chơi : - Trò chơi “ chạy đuổi” * Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m  GV làm mẫu động tác, kĩ thuật. Sau đó cho HS thực hiện 3/ Chạy bền : * Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức  GV hướng dẫn kt, động tác. Sau đó cho HS thực hiện * Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. C/ Phần kết thúc : 1.Thả lỏng : + thả lỏng các khớp, cơ… 12-13p 6p 4- 5p 2-3p 2lx8n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV làm mẫu lại từng động tác kĩ thuật, sau đó cho hs thực hiện. GV quan sát sữa sai.                           CSL (ĐHTL)  GV hướng dẫn cách chơi, HS nghiên túc, tự giác thực hiện trò chơi - GC chia HS thành 4 đội chơi. - GV làm mẫu lại kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. Sau đó chia HS thành 4 tổ luyện tập. - HS thực hiện XP cao chạy nhanh 30-60m - HS thực hiện chạy chướng ngại vật  GV hướng dẫn cách k. tra mạch để theo dõi sức khoẻ,HS chú ý lắng nghe. - CS: điều khiển lớp thả lỏng. - GV: quan sát sữa sai. - ĐHTL như ĐH KĐ. - ĐHXL như ĐHNL. - HS: chú ý lắng nghe. GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 [...]... ễn t nhp 1 -25 * Hc t nhp 26 -35 GV va lm mu va phõn tớch ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin GV : Trn Sn V LV 6-8p 1-2p PHNG PHP T CHC 5-6p 2lx8n - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn 30 -32 15-16p - HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon, + 3l GV quan sỏt sa sai cho hs - GV: lm mu v phn tớch cho hs quan st t nhp 25- 36 Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 - HS chỳ ý lng nghe, sau ú... khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 30 -32 p 12-13p 3l PHNG PHP T CHC - CSL iu khin - GV ph bin ND-YC bi hc - CSL iu khin + HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon, GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 CSL (HTL) + HS nghiờm tỳc thc hin + GV chỳ ý sa sai cho... chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 12-13p 3l GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon - HS nghiờm tỳc thc hin - GV chỳ ý sa sai cho hs - Chỳ ý biờn thc hin ụng tỏc Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x... 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 12-13p 3l - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs 2/ Chy ngn : * Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau 12-13p -... Sn V PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 12-13p 3l - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS nghiờm tỳc thc... khp hụng, khp b vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, 5-6p 2lx8n GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 chy gút chm mụng, chay p sau B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 15-16p - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon 3l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS nghiờm... hc LV 6-8p 1-2p 1l - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin ND_YC bui hc 2.Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n + HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 Giỏo n Th Dc 8 30 -32 p 15-16p + HS ụn li 35 nhp... bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -25 GV lm mu li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin 5-6p 2lx8n 30 -32 p 12-13p 3l PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - CSL iu khin HS khi ng + HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon + GV quan sỏt sa sai cho hs GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 CSL (HTL) + Chỳ ý biờn thc hin ng tỏc 2/ Chy ngn : * Mt s ụng tỏc b tr k thut... khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn B/ Phn c bn : 1/ Bi TD: * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 15-16p - GV chia hc sinh thnh 2 nhúm tp luyn GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 4l 35 ng tỏc ca bi th dc phỏt trin chung Sau ú tp luyn ng lot - HS tp theo hng dn ca... th lng GV : Trn Sn V 4-5p 2-3p 2lx8n - CSL iu khin th lng Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 x x x 2 GV nhn xột Dn dũ : - V nh ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau v XP thp chy lao chy gia quóng v ớch v ỏnh ớch 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS chỳ ý, lng nghe GV nhn xột - dn dũ Tun : 7 Tit : 13 Ngy son: 30 /09/2012 Ngy dy: 02/10/2012 . báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 20 13 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/ 08/ 2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/ 08/ 2012 BÀI TD. nhp 1 -35 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30 -32 p 12-13p 3l - CSL iu khin. - GV ph bin ND-YC bi hc. - CSL iu khin. + HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon, GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 20 13 Tröôøng. Naêm Hoïc 2012– 20 13 3m 3m 3m 3m 5m 5m Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 2. GV nhn xột Dn dũ : + V nh ụn li 8 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau. 2lx8n 1-2p - H Xung Lp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3,