Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

133 1.2K 18
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 1 Ngy son: 18/08/2012 Tit : 1 Ngy dy : 21/08/2012 Lí THUYT MT S PP LUYN TP PHT TRIN SC NHANH (mc 1) I/ Mc tiờu : 1/ Bit c mt s khỏi nim v sc nhanh v mt s phng phỏp tp luynn gin 2/ Bit vn dng mc nht nh khi hc gi th dc v t tp luyn hng ngy II/ Ni dung: 1/ Khỏi nim v sc nhanh: Sc nhanh l: Nng lc thc hin nhim v vn ng vi thi gian ngn nht. Sc nhanh biu hin 3 hỡnh thc c bn: Phn ng nhanh, tn s ng tỏc nhanh v thc hin ng tỏc n nhanh. a/ Phn ng nhanh. Vớ d: - Khi ang chy, cú tớn hiu thỡ chy ngc tr li ngay chiu va chy; Hoc khi ang i xe p, xe mỏy trờn ng bt ng cú mt tỡnh hung xy ra thỡ ngay lp tc chỳng ta phn ng bng cỏch phanh (thng) gp hoc iu khin tay lỏi trỏnh. b/ Tn s ng tỏc. Vớ d: - S ln bc chy trong 1s, s ln tõng cu hay nhy dõy trong 15s,20s,30s; Hoc s ln qut tay ca VV bi 50m, 100m c/ ng tỏc n nhanh. Vớ d: - Trong u vừ, u kim xut ũn nhanh; trong u búng chuyn, i phng p búng, lp tc bờn b tn cụng cú ng tỏc búng hoc khi b ngó, lp tc a tay ra chng Ngoi ra, sc nhanh trong chy 100m hay c li ngn vi hc sinh ph thụng cũn liờn quan n: + Sc mnh tc + Sc bn tc 2/ Phng phỏp tp luyn phỏt trin sc nhanh: T nhng c im nh ó nờu, chỳng ta cú th tp luyn phỏt trin sc nhanh theo cỏc nhúm bi tp sau: a/ Nhúm bi tp phn ng nhanh: + Vớ d: Nh tp ỏ cu, nhy dõy, ỏnh búng bn, cu lụng, búng ỏ, búng chuyn, bi cng cú kh nng rốn luyn phn ng nhanh rt tt. b/ Nhúm bi tp rốn luyn tn s ng tỏc: + Vớ d: Nh chy nhanh ti ch hoc di chuyn trong 5s,10s,15s; chy trờn bn chy. c/ Nhúm bi tp rốn luyn ng tỏc n nhanh: + Vớ d: Nh bt nhy nhanh, gp ngi nộm búng nhanh, nm chng y nhanh d/ Nhúm bi tp rốn luyn sc mnh tc : + Vớ d: Nh xut phỏt sau ú chy tng tc nhanh 5m,10m,15m,20m chy p sau, bt cao, bt xa. e/ Nhúm bi tp rốn luyn sc bn tc : + Vớ d: Nh chy nhanh 60m, 80m, 100m mi c li trờn, c gng chy vi tc cao nht 10m, 20m cui c li. III/ Phng Phỏp Ging Dy: Cõu hi: - ngoi nhng vớ d ó nờu trờn, em hóy nờu 1 s vớ d tng t. - Phõn t nhúm tho lun, dựng vớ d theo tng nhúm bi tp qui nh (sau ú tng nhúm, t bỏo cỏo kt qu ca mỡnh, GV cựng cỏc bn khỏc nhn xột, ỏnh giỏ) - Kim tra HS bng cỏch hi v tr li vo mt s tit hc sau ú Em hóy cho 1 VD v phn ng nhanh ? Em hóy cho 1 VD v tn s ng tỏc ? Em hóy cho 1 VD v sc mnh tc ? GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8  Em hãy cho 1 VD về sức bền tốc độ ?  Em hãy cho 1 VD về độn tác đơn nhanh? IV/ Kết Thúc:  Cũng cố bài học: - GV nhận xét ưu – khuyết điểm của giờ học - Nhắc HS chuẩn bị tiết học sau, yêu cầu học sinh về nhà tham khảo thêm trong các sách, báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/08/2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/08/2012 BÀI TD – CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu : 1/ Kiến Thức: - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2/ Kĩ năng: - Bài thể dục: thực hiện được các động tác từ 1 – 8. - Chạy ngắn: thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. II/ Địa điểm - Phương tiện: 1/ Địa điểm: - Sân trường 2/ Phương tiện: Sân bãi sạch sẽ. III/ Tiến Trình Lên Lớp GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 PHN NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1/ Nhn lp: - n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2/ Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : - Hc t nhp 1 -8 2/ Chy ngn : - ễn mt s ụng tỏc b tr: + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi: Chy tip sc C/ Phn kt thỳc : 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p 3l 15-16p 3l 4-5p - Lp trng bỏo cỏo s s. - Lp trng khin lp khi ng. HK - GV va lm mu va phõn tớch k thut ng tỏc. GV (HTL) + HS thc hin 8 ng tỏc ca bi TD liờn hon. - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. GV (HTL) - GV hng dn lut chi, sau ú cho HS thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 2 Ngy son: 26/08/2012 Tit : 3 Ngy dy : 28/08/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: bit tờn v cỏch chi trũ chi chy dớch dc tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. - Chy bn: chi c trũ chi chy dớch dc tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: PHN v NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1, n nh t chc lp - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2 Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : - ễn t nhp 1 -8 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p - CSL bỏo cỏo - GV ph bin ni dung yờu cu bi hc. - CSL iu khin HS khi ng. - GV lm mu li 1 2 ln t nhp 1-8 ca bi th dc, sau ú cho HS thc hin. - GV chỳ ý sa sai cho HS. GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 2/ Chạy ngắn : - Một số đông tác bổ trợ kĩ thuật : + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3/ Chạy bền : * Trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức” - Một số động tác hồi tĩnh : C/ Phần kết thúc : 1. Thả lỏng : + thả lỏng các khớp, cơ… 12-13p 6p 4-5p 2-3p                      CSL (ĐHTL) - GV làm mẫu từng động tác kĩ thuật, sau đó cho hs thực hiện. - GV quan sát sửa sai.                             CSL (ĐHTL) - GV hướng dẫn cách chạy đường dích dắc, sau đó cho hs chạy. - HS nghiêm túc thực hiện trò chơi. CB (ĐHTL) - GV hướng dẫn 1 số động tác hồi tĩnh cho HS.                             CSL (ĐHTL) - HS thả lỏng tích cực. - ĐH Thả Lỏng Như ĐH khởi Động. GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 3m 3m 3m 3m 5m 5m Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 2. GV nhn xột Dn dũ : + V nh ụn li 8 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau. 2lx8n 1-2p - H Xung Lp nh H nhn lp. Tun : 2 Ngy son : 26/08/2012 Tit : 4 Ngy dy: 29/08/2012 BI TD CHY NGN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 9-17. - Chy ngn: Bit cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy tip sc. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 8. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy tip sc. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s. III/ Tin trỡnh lờn lp: PHN v NI DUNG LNG VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s. - GV ph bin nd-y/c bi hc. 2 Khi ng : (KC KCM): + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1-8. * Hc t nhp 9 -17 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p - CSL bỏo cỏo s s. - GV nhn lp. - CSL iu khin HS khi ng. - GV lm mu, phõn tớch li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin. - HS thc hin 8 nhp ca bi TD liờn hon(9- GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 2/ Chy ngn : - Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. * Trũ chi : Chy tip sc. C/ Phn kt thỳc : 1.Th lng : + th lng cỏc khp, c 2. GV nhn xột Dn dũ : + V nh ụn li 8 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau. 15-16p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p 17),sau ú ụn li ton ng tỏc ó hc(1 -17), - GV quan sỏt sa sai cho hs CSL (HTL) - GV lm mu tng ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs. CSL (HTL) - GV hng dn cỏch chi, sau ú cho hs thc hin. - HS nghiờm tỳc thc hin trũ chi. - CSL iu khin lp th lng. CSL (HTLng) - HS chỳ ý lng nghe GV nhn xột dn dũ. GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 Tun : 3 Ngy son : /09/2012 Tit : 5 Ngy dy: /09/2012 BI TD CHY NGN CHY BN I/ Mc tiờu : 1/ Kin Thc: - Bi th dc: Bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc t 1-17. - Chy ngn: Bit tờn v cỏch thc hin chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau, bit tờn v cỏch thc hin trũ chi chy ui, xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: bit cỏch chy vt chng ngi vt, cỏch kim tra mch trc v sau khi chy. 2/ K nng: - Bi th dc: thc hin c cỏc ng tỏc t 1 17. - Chy ngn: thc hin c bn ỳng chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau. Chi c trũ chi chy ui, Xut phỏt cao chy nhanh 30-60m. - Chy bn: thc hin c chy vt chng ngi vt, kim tra mch trc v sau khi chy. 3/ Giỏo dc: HS cú t chc k lut trong gi hoc, tỏc phong nhanh nhn, on kt. II/ a im - Phng tin: 1/ a im: - Sõn trng 2/ Phng tin: Sõn bói sch s, ng chy, cũi. III/ Tin trỡnh lờn lp: PHN v NI DUNG LN G VN NG PHNG PHP T CHC A/ Phn m u : 1. n nh t chc lp: - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin nd-y/c bi hc 2. Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -17 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p - CSL: bỏo cỏo s s. - GV hng dn, CSL iu khin. - HS ụn li17 nhp (1-17) ca bi TD liờn hon, - GV quan sỏt sa sai cho hs. - Chỳ ý biờn thc hin ng tỏc. GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 2013 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 2/ Chạy ngắn : * Một số đông tác bổ trợ kĩ thuật : + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. * Trò chơi : - Trò chơi “ chạy đuổi” * Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m  GV làm mẫu động tác, kĩ thuật. Sau đó cho HS thực hiện 3/ Chạy bền : * Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức  GV hướng dẫn kt, động tác. Sau đó cho HS thực hiện * Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. C/ Phần kết thúc : 1.Thả lỏng : + thả lỏng các khớp, cơ… 12-13p 6p 4- 5p 2-3p 2lx8n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV làm mẫu lại từng động tác kĩ thuật, sau đó cho hs thực hiện. GV quan sát sữa sai.                           CSL (ĐHTL)  GV hướng dẫn cách chơi, HS nghiên túc, tự giác thực hiện trò chơi - GC chia HS thành 4 đội chơi. - GV làm mẫu lại kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. Sau đó chia HS thành 4 tổ luyện tập. - HS thực hiện XP cao chạy nhanh 30-60m - HS thực hiện chạy chướng ngại vật  GV hướng dẫn cách k. tra mạch để theo dõi sức khoẻ,HS chú ý lắng nghe. - CS: điều khiển lớp thả lỏng. - GV: quan sát sữa sai. - ĐHTL như ĐH KĐ. - ĐHXL như ĐHNL. - HS: chú ý lắng nghe. GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 2013 [...]... ễn t nhp 1 -25 * Hc t nhp 26 -35 GV va lm mu va phõn tớch ng tỏc k thut, sau ú cho hs thc hin GV : Trn Sn V LV 6-8p 1-2p PHNG PHP T CHC 5-6p 2lx8n - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn 30 -32 15-16p - HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon, + 3l GV quan sỏt sa sai cho hs - GV: lm mu v phn tớch cho hs quan st t nhp 25- 36 Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 - HS chỳ ý lng nghe, sau ú... khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 30 -32 p 12-13p 3l PHNG PHP T CHC - CSL iu khin - GV ph bin ND-YC bi hc - CSL iu khin + HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon, GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 CSL (HTL) + HS nghiờm tỳc thc hin + GV chỳ ý sa sai cho... chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 12-13p 3l GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon - HS nghiờm tỳc thc hin - GV chỳ ý sa sai cho hs - Chỳ ý biờn thc hin ụng tỏc Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x... 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 12-13p 3l - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS nghiờm tỳc thc hin ,GV chỳ ý sa sai cho hs 2/ Chy ngn : * Mt s ụng tỏc b tr k thut : + Chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau 12-13p -... Sn V PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 khp gi, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 12-13p 3l - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS nghiờm tỳc thc... khp hụng, khp b vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, 5-6p 2lx8n GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - GV nhn lp - CSL iu khin HS khi ng Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 chy gút chm mụng, chay p sau B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 15-16p - HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon 3l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS nghiờm... hc LV 6-8p 1-2p 1l - CSL bỏo cỏo s s - GV ph bin ND_YC bui hc 2.Khi ng : (KC KCM) + KC : - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp hụng, khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng 5-6p 2lx8n + HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu B/ Phn c bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -35 Giỏo n Th Dc 8 30 -32 p 15-16p + HS ụn li 35 nhp... bn : 1/ Bi TD : * ễn t nhp 1 -25 GV lm mu li 1 2 ln, sau ú cho HS thc hin 5-6p 2lx8n 30 -32 p 12-13p 3l PHNG PHP T CHC - CSL bỏo cỏo s s - CSL iu khin HS khi ng + HS ụn li 25 nhp ca bi TD liờn hon + GV quan sỏt sa sai cho hs GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 CSL (HTL) + Chỳ ý biờn thc hin ng tỏc 2/ Chy ngn : * Mt s ụng tỏc b tr k thut... khp bó vai + KCM : - Chy bc nh, nõng cao ựi, chy gút chm mụng, chay p sau 5-6p 2lx8n - HS khi ng chung v khi ng chuyờn mụn B/ Phn c bn : 1/ Bi TD: * ễn v hon thin (t nhp 1 -35 ) 30 -32 p 15-16p - GV chia hc sinh thnh 2 nhúm tp luyn GV : Trn Sn V PHNG PHP T CHC Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 4l 35 ng tỏc ca bi th dc phỏt trin chung Sau ú tp luyn ng lot - HS tp theo hng dn ca... th lng GV : Trn Sn V 4-5p 2-3p 2lx8n - CSL iu khin th lng Naờm Hoùc 2012 20 13 Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 x x x 2 GV nhn xột Dn dũ : - V nh ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau v XP thp chy lao chy gia quóng v ớch v ỏnh ớch 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS chỳ ý, lng nghe GV nhn xột - dn dũ Tun : 7 Tit : 13 Ngy son: 30 /09/2012 Ngy dy: 02/10/2012 . báo, tạp chí thể thao, xem ti vi… GV : Trần Sơn Vũ Naêm Hoïc 2012– 20 13 Tröôøng THCS: Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 8 Tuần : 1 Ngày soạn: 19/ 08/ 2012 Tiết : 2 Ngày dạy: 22/ 08/ 2012 BÀI TD. nhp 1 -35 6-8p 1-2p 1l 5-6p 2lx8n 30 -32 p 12-13p 3l - CSL iu khin. - GV ph bin ND-YC bi hc. - CSL iu khin. + HS ụn li 35 nhp ca bi TD liờn hon, GV : Trn Sn V Naờm Hoùc 2012 20 13 Tröôøng. Naêm Hoïc 2012– 20 13 3m 3m 3m 3m 5m 5m Trửụứng THCS: Vừ Th Sỏu Giỏo n Th Dc 8 2. GV nhn xột Dn dũ : + V nh ụn li 8 nhp ca bi TD liờn hon, ụn chay bc nh, chy p sau. 2lx8n 1-2p - H Xung Lp

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan