0

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (4 cột)

25 429 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:22

Giáo Viên : C ấ n V ă n Th ắ m Gi¸o ¸n thĨ dơc khèi 8 Tn : 1 TiÕt : 1 Mơc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh thĨ dơc 8 Ngày soạn: …………………… Ngày dạy:……………… I.mơc tiªu Mơc tiªu ch¬ng tr×nh thĨ dơc líp 8 (Tãm t¾t) Biªn chÕ tỉ chøc tËp lun. Mét sè quy ®Þnh khi tËp lun. Yªu cÇu: HS n¾m ®ỵc mơc tiªu ch¬ng tr×nh häc vµ mét sè quy ®Þnh tËp lun, tõ ®ã x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch tËp lun hỵp lý. II/ CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên : Bài soạn , phấn , bông lau bảng 2/ Học sinh : Trang phục đúng qui đònh , tập và viết III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC * Tổ chức lớp học - n đònh lớp : sắp xếp vò trí ngồi hợp lí cho học sinh , ổn đònh lớp học để tiến hành giảng dạy - Kiểm tra bài củ : Không - Phổ biến mục tiêu bài : Mục tiêu chương trình thể dục 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Thời lượng Nội dung bài Phân tích nội dung chương trình TD lớp 8 cho HS nắm rõ GV : ghi tên bài giảng lên bảng cho HS ghi vào tập . Nêu nội dung bài chậm để học sinh nắm bắt và chép vào tập Kết hợp với đặt câu hỏi để HS trả lời . Chú ý lắng nghe GV không cần phải ghi nội dung này Chú ý lắng nghe các câu hỏi mà GV hỏi và đưa tay phát biểu trả lời câu hỏi 40 phút 1.Mơc tiªu ch ¬ng tr×nh -BiÕt mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ĩ tËp lun, gi÷ g×n søc kh, n©ng cao thĨ lùc. -Gãp phÇn rÌn lun nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhĐn, kû lt, thãi quen tù gi¸c tËp lun TDTT, gi÷ g×n vƯ sinh. -Cã sù t¨ng tiÕn vỊ thĨ lùc, ®¹t tiªu chn RLTT vµ thĨ hiƯn kh¶ n¨ng cđa b¶n th©n vỊ TDTT. -BiÕt vËn dơng ë møc nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo nỊ nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ ngoµi nhµ trêng. 2.Biªn chÕ tỉ chøc tËp lun. -Mçi líp cư 1 líp trëng vµ 4 c¸n sù ®iỊu hµnh trong qu¸ tr×nh tËp lun. 3.Quy ®Þnh tËp lun. -S©n b·i chn bÞ theo yªu cÇu cđa GV -Trang phơc gän gµng -Nghiªm tóc trong tËp lun Giáo Viên : C ấ n V ă n Th ắ m Gi¸o ¸n thĨ dơc khèi 8 Tn : TiÕt : ĐỘI HÌNH ĐỘI ĐỘI NGŨ + CHẠY NGẮN + CHẠY BỀN Ngày soạn: …………………… Ngày dạy:……………… i.mơc tiªu -§H§N: +¤n c¸c kü n¨ng ®· häc ë líp 6-7 +¤n ®i ®Ịu vµ ®ỉi ch©n khi ®i sai nhÞp Yªu cÇu: HS thùc hiƯn tèt c¸c kü n¨ng ®· häc. -Ch¹y cù ly ng¾n: +¤n mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bỉ trỵ ph¸t triĨn thĨ lùc (GV chän ë líp 6-7) Yªu cÇu: HS thùc hiƯn tèt c¸c ®éng t¸c thĨ lùc ii.®Þa ®iĨm ph ¬ng tiƯn -S©n tËp thĨ dơc trêng . iii.Néi dung lªn líp Phần – Nội dung Thời lượng Yêu cầu – Chỉ dẫn kó thuật Phương pháp biện pháp tổ chức 1 / Tổ chức lớp học - n đònh lớp - Phổ biến mục tiêu bài 3 phút Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè, trang phơc tËp lun. §H §N - ch¹y nhanh - ch¹y bỊn. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. Lớp trưởng : tập hợp lớp thành 4 hàng ngang :2 hàng nam2 hàng nữ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 2/Tổ chức các hoạt động A.KHỞIĐỘNG II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò 40 phút 7 phút 33 phút 15 phút - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. - Động tác tay ngực : 2 lần tay dập trước ngực , 2 nhòp tay dang ngang - Lườn : 2 tay dang ngang rồi nghiên lườn sang trái và phải - Vặn mình : 2 tay đưa về trước sau đó vặn mình sang trái và phải - Tay này chạm mũi chân kia - Gập duỗi khớp gối -¤n: +NghØ, nghiªm, quay c¸c híng. +T¹i chç giËm ®Ịu. +C¸ch tËp trung ®éi h×nh hµng däc, hµng ngang. +§i ®Ịu vµ ®ỉi ch©n khi ®i sai nhÞp. -HƯ thèng bµi phÇn §H§N. -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Lớp trưởng chi huy cho cả lớp khởi động , GV đi quan sát và nhắc nhỡ HS thực hiện cho đúng các động tác khơi động C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tỉ tËp lun quay vßng * * * * * * * * * * * * -HS nhËn xÐt u, khut ®iĨm cđa b¹n. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. Ch¹y nhanh -Trß ch¬i “Ch¹y thoi tiÕp søc 3. Chạy bền III.PhÇn kÕt thóc Th¶ láng 10 phút 5 phút 3 phút -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. -GV phỉ biÕn trß ch¬i råi cho HS ch¬i. Trong qu¸ tr×nh ch¬i GV gi¶i thÝch thªm vỊ trß ch¬i vµ nh¾c c¸c trêng hỵp ph¹m quy. -Trß ch¬i ph¶i cã thëng, ph¹t. -Ch¹y t¨ng tèc. Chạy trên đòa hình tự nhiên : Nam chạy 4 vòng sân trường , nữ chạy 3 vòng sân -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 2 II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. -Häc ch¹y ®Ịu, ®øng l¹i. +Ch¹y ®Ịu: 33 phút 15 phút +TËp h¬p hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. +§øng nghiªm, nghØ, quay tr¸i, ph¶i, quay sau. +§éi h×nh 0 – 2 – 4. KL: “Ch¹y ®Ịu … ch¹y!” §T: Khi nghe dù lƯnh “Ch¹y ®Ịu” th©n trªn h¬i ng¶ vỊ tríc, 2 tay co ngang h«ng, tay n¾m hê. Khi nghe ®éng lƯnh “Ch¹y” bíc ch©n tr¸i ra tríc vµo nhÞp 1, sau ®ã bíc ch©n ph¶i vµo C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tỉ tËp lun quay vßng -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. * * * * * * * * * * * * * * * 2. Ch¹y nhanh 3 Chạy bền III. PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 10 phút 5 phút 3 phút nhÞp 2. §éng t¸c lu©n phiªn mét c¸ch nhÞp nhµng víi tèc ®é nhÊt ®Þnh cã sù phèi hỵp cđa tay. +§øng l¹i: KL: “§øng l¹i … ®øng!” §T: Khi nghe dù lƯnh “§øng l¹i” vÉn tiÕp tơc ch¹y, khi nghe ®éng lƯn “§øng” (Vµo ch©n ph¶i) ch¹y tiÕp -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Trß ch¬i “Ch¹y thoi tiÕp søc -GV phỉ biÕn trß ch¬i råi cho HS ch¬i. Trong qu¸ tr×nh ch¬i GV gi¶i thÝch thªm vỊ trß ch¬i vµ nh¾c c¸c trêng hỵp ph¹m quy. -Trß ch¬i ph¶i cã thëng, ph¹t. -Ch¹y t¨ng tèc. -HƯ thèng bµi phÇn ch¹y cù ly ng¾n. Chạy trên đòa hình tự nhiên : Nam chạy 4 vòng sân trường , nữ chạy 3 vòng sân Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tại chổ * * * * * * -GV híng dÉn råi tỉ chøc cho HS tËp lun. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t n n¾n sai lÇm cho HS. -HS nhËn xÐt u, khut ®iĨm cđa b¹n. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chun sang di chun. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. 2. Ch¹y nhanh 33 phút 15 phút +TËp h¬p hµng dọc, ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. +§øng nghiªm, nghØ, quay tr¸i, ph¶i, quay sau. +§éi h×nh 0 – 2 – 4; 0 – 3– 6 -9. -Ch¹y ®Ịu, ®øng l¹i. GV híng dÉn råi tỉ chøc cho HS tËp lun. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t n n¾n sai lÇm cho HS. -HS nhËn xÐt u, khut ®iĨm cđa b¹n. C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tỉ tËp lun quay vßng -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chun sang di chun. * * * * * 3 . Chạy bền III. PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 10 phút 5 phút 3 phút -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc” -Mét sè kh¸i niƯm ch¹y cù li ng¾n: Ch¹y cù li ng¾n gåm cã 60m, 80m, 100m, 200m, 400m. C¸c cù li 60m, 80m, 100m ch¹y trªn ®êng th¼ng, 200m, 400m võa ch¹y trªn ®êng th¼ng võa ch¹y trªn ®êng vßng. §Ỉc ®iĨm cđa ch¹y cù li ng¾n lµ c¬ thĨ ph¶i lµm viƯc víi cêng ®é cùc ®¹i trong thêi gian ng¾n trong t×nh tr¹ng nỵ oxy. ë bËc THCS HS ®ỵc häc kÜ tht ch¹y 60m. Chạy trên đòa hình tự nhiên : Nam chạy 4 vòng sân trường , nữ chạy 3 vòng sân Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tại chổ * * * * * * * * * * * * * * * HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 4 II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. 2. Ch¹y nhanh 33 phút 15 phút 10 phút +Mét sè kÜ n¨ng cßn u. +§éi h×nh 0 – 3– 6 -9. -Ch¹y ®Ịu, ®øng l¹i, ®ỉi ch©n khi sai nhÞp. -GV híng dÉn råi tỉ chøc cho HS tËp lun. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t n n¾n sai lÇm cho HS. -HS nhËn xÐt u, khut ®iĨm cđa b¹n. -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -Mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ XP: +MỈt híng ch¹y XP +Vai híng ch¹y XP +Lng híng ch¹y XP -Xt ph¸t cao ch¹y nhanh: C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tỉ tËp lun quay vßng -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chun sang di chun. * * * * * * * * * * * * * * * 3 . Chạy bền III. PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 5 phút 3 phút Chạy trên đòa hình tự nhiên : Nam chạy 4 vòng sân trường , nữ chạy 3 vòng sân -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng * * * * * HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 5 II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. 2. Ch¹y nhanh 33 phút 15 phút 10 phút - ¤n tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, ®»ng sau quay. - §éi h×nh: 0 - 3 - 6 - 9. - Ch¹y ®Ịu, ®øng l¹i, ®ỉi ch©n khi sai nhÞp. - Xt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m. C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tỉ tËp lun quay vßng -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chun sang di chun. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60m HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. 3. Ch¹y bỊn: III. PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 5 phút 3 phút Chạy trên đòa hình tự nhiên : Nam chạy 4 vòng sân trường , nữ chạy 3 vòng sân Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tại chổ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 6 II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. 2. Ch¹y nhanh 33 phút 15 phút 10 phút -¤nvµ n©ng cao mét sè kÜ n¨ng §H§N: +NghØ, nghiªm, quay c¸c híng. +TËp trung hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. +§éi h×nh 0 – 3– 6 -9 vµ c¸ch ®iỊu khiĨn. -§i ®Ịu, ch¹y ®Ịu, ®ỉi ch©n khi sai nhÞp. -HƯ thèng bµi phÇn §H§N. -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -T¹i chç ®¸nh tay -Xt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m 60m C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tỉ tËp lun quay vßng -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iỊu khiĨn tËp lun, GV quan s¸t sưa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chun sang di chun. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. 3. Ch¹y bỊn: III. PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 5 phút 3 phút Chạy trên đòa hình tự nhiên : Nam chạy 4 vòng sân trường , nữ chạy 3 vòng sân Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tại chổ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 7 II. PhÇn c¬ b¶n Kiểm tra: §éi h×nh ®éi ngò *.C¸ch cho ®iĨm: III. PhÇn kÕt thóc 33 phút +NghØ, nghiªm, quay c¸c híng. -§i ®Ịu, ch¹y ®Ịu, ®ỉi ch©n khi sai nhÞp. -Giái: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +KÜ tht bíc ch¹y ®óng, ®óng nhÞp. Khi ®øng l¹i ®óng sè bíc, kh«ng lao ngêi vỊ tríc. -Kh¸: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +KÜ tht bíc ch¹y ®óng, ®óng nhÞp. Khi ®øng l¹i cã sai sãt nhá, ngêi bÞ lao vỊ phÝa tríc. -§¹t: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +KÜ tht bíc ch¹y ë møc c¬ b¶n ®óng. Khi ®øng l¹i bÞ qu¸ bíc hc x« ngêi vµo nhau. -Kh«ng ®¹t: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +Ch¹y sai nhÞp hc ®øng l¹i sai nhÞp. -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng C¸n sù ®iỊu khiĨn. GV quan s¸t nh¾c nhë -GV nh¾c nhë u lÜnh kÜ tht råi cho HS tËp. HS thùc hiƯn, HS kh¸c nhËn xÐt u khut ®iĨm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chia lớp thành 4 tổ GV chi huy kiểm tra Thả lỏng 3 phút -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 8 Giáo Viên : Nguyễn Đình Thuần Gi¸o ¸n thĨ dơc khèi 8 Tn : TiÕt : 9 MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH Ngày soạn: …………………… Ngày dạy:……………… I.mơc tiªu -LÝ thut: Mét sè híng dÉn tËp lun ph¸t triĨn søc nhanh. Yªu cÇu: +HS cã mét sè hiĨu biÕt ban ®Çu vỊ søc nhanh vµ ph¬ng ph¸p tËp lun ®¬n gi¶n. +BiÕt vËn dơng ®Ĩ tù tËp hµng ngµy. II.§Þa ®iĨm ph ¬ng tiƯn Trong líp häc. HS chn bÞ s¸ch, bót ®Ĩ ghi bµi. III.Néi dung vµ ph ¬ng ph¸p lªn líp Hoạt động của GV Hoạt động của HS Thời lượng Nội dung bài Phân tích nội dung GV : ghi tên bài giảng lên bảng cho HS ghi vào tập . Nêu nội dung bài chậm để học sinh nắm bắt và chép vào tập GV x©y dùng cho HS mét sè kh¸i niƯm vỊ søc m¹nh, søc nhanh, søc bỊn, sù khÐo lÐo, mỊm dỴo. DÉn d¾t HS vµo bµi. Chú ý ghi bài đầy đủ , giữ trật tự trong lúc giáo viên giảng bài HS lÊy vÝ dơ 40 phút 1. Mét sè hiĨu biÕt cÇn thiÕt. + Søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiƯn nhiƯm vơ vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt. +Søc nhanh biĨu hiƯn ë 3 h×nh thøc c¬ b¶n: ph¶n øng nhanh, tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµ thùc hiƯn ®éng t¸c ®¬n nhanh. - Ph¶n øng nhanh: VD: Khi nghe thÊy tÝn hiƯu: dõng, dõng l¹i ngay hc ®ang ch¹y, cã tÝn hiƯu th× ch¹y ngỵcl¹i ngay chiỊu võa ch¹y.v.v.v - TÇn sè ®éng t¸c: VD: sè l©ng bíc ch¹y trong 1s, sè l©ng bíc ®i bé trong 1 phót… - §éng t¸c ®¬n nhanh: nh trong ®Êu vâ, ®Êu kiÕm xt ®ßn nhanh khi ®èi ph¬ng ra ®ßn tÊn c«ng nhanh. Ngoµi ra, søc nhanh trong ch¹y 100m hay cù ly ng¾n víi häc sinh phỉ th«ng cßn liªn quan ®Õn: - Søc m¹nh tèc ®é: nh ®¹p ch©n vµo GV gi¶i thÝch kh¸i niƯm bµn ®¹p khi xt ph¸t, ®¹p ch©n khi ch¹y t¨ng tèc sau xt ph¸t. - Søc bỊn tèc ®é: VD khi cè g¾ng søc ch¹y 10-20m ci tríc khi ®Õn ®Ých. Giáo Viên : Nguyễn Đình Thuần Gi¸o ¸n thĨ dơc khèi 8 Tn : TiÕt : 10 MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH Ngày soạn: …………………… Ngày dạy:……………… I.mơc tiªu -LÝ thut: Mét sè híng dÉn tËp lun ph¸t triĨn søc nhanh. Yªu cÇu: +HS cã mét sè hiĨu biÕt ban ®Çu vỊ søc nhanh vµ ph¬ng ph¸p tËp lun ®¬n gi¶n. +BiÕt vËn dơng ®Ĩ tù tËp hµng ngµy. II.§Þa ®iĨm ph ¬ng tiƯn Trong líp häc. HS chn bÞ s¸ch, bót ®Ĩ ghi bµi. III.Néi dung vµ ph ¬ng ph¸p lªn líp Hoạt động của GV Hoạt động của HS Thời lượng Nội dung bài -GV nªu tªn nhãm bµi tËp, lÊy vÝ dơ minh ho¹. -HS lÊy thªm vÝ dơ, say ®ã gi¸o viªn vµ häc sinh ph©n tÝch, chän nh÷ng vÝ dơ ®óng híng ®Ị mơc ®Ị ra. -GV gỵi ý cho häc sinh c¸ch tù tËp, tù ch¬i ngoµi giê ë trêng, ë nhµ b»ng nh÷ng trß ch¬i, ®éng t¸c hay bµi tËp cơ thĨ ®Ĩ häc sinh rÌn lun ph¸t triĨn Chú ý ghi bài đầy đủ , giữ trật tự trong lúc giáo viên giảng bài Chú ý lắng nghe các câu hỏi mà GV hỏi và đưa tay phát biểu trả lời câu hỏi 40 phút -Nhãm bµi tËp rÌn lun ph¶n øng nhanh: VÝ dơ: +Xt ph¸t ë nhiỊu t thÕ kh¸c nhau +§¸ cÇu, nh¶y d©y, ®¸nh bãng bµn, cÇu l«ng, … -Nhãm bµi tËp rÌn lun tÇn sè ®éng t¸c. VÝ dơ: +Ch¹y nhanh t¹i chç 5 gi©y, 10 gi©y +Nh¶y d©y nhanh 10 gi©y -Nhãm bµi tËp rÌn lun ®éng t¸c ®¬n nhanh VÝ dơ: +BËt nh¶y nhanh, gËp th©n nÐm bãng nhanh, co tay xµ ®¬n nhanh, … -Nhãm bµi tËp rÌn lun søc m¹nh tèc ®é: VÝ dơ: +Ch¹y t¨ng tèc, ch¹y ®¹p sau, bËt cao, bËt xa, … -Nhãm bµi tËp rÌn lun søc bỊn tèc ®é: VÝ dơ: Ch¹y nhanh 60m, 80m 100m, … ë mçi cù ly, cè g¾ng ch¹y víi tèc ®é cao nhÊt ë 10 – 20m ci cù ly. [...]...søc nhanh Giáo Viên : Nguyễn Đình Thuần khèi 8 Tn : Gi¸o ¸n thĨ dơc TiÕt : CHẠY NGẮN + BÀI THỂ DỤC + CHẠY BỀN Ngày soạn: …………………… Ngày dạy:……………… I.mơc tiªu -Ch¹y cù ly ng¾n: +¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ +Häc kÜ tht ch¹y gi÷a qu·ng, lun tËp ch¹y nhanh Yªu... GV nhËn xÐt chung -4 hµng ngang - Nam thùc hiƯn 4 vßng s©n trêng - N÷ thùc hiƯn 3 vßng s©n trêng -C¸ch sưa: 3 Ch¹y bỊn III PhÇn kÕt thóc -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng Thả lỏng -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng 5 phút 3 phút 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc §HXL ********* ********* ********* ********* GV II PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n: b/Häc c¸ch... hoµn: -¤n 8 nhÞp bµi thĨ dơc liªn hoµn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 Ch¹y bỊn - Nam thùc hiƯn 4 vßng s©n trêng - N÷ thùc hiƯn 3 vßng s©n tr-C¸n sù ®iỊu khiĨn, GV quan êng s¸t sưa sai Chó ý sưa t thÕ ®éng t¸c, biªn ®é ®éng t¸c 2 HS tr×nh diƠn, HS quan s¸t -T¹i chç hÝt thë s©u nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung -Th¶ láng III PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 10 phút -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng 5... thi ®ua -2 HS tr×nh diƠn, HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung -Ch¹y theo nhãm søc kh, nam riªng, n÷ riªng III PhÇn kÕt thóc Thả lỏng 5 phút -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng 3 phút 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ 2 phút §HXL ********* ********* ********* ********* GV + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc NhËn xÐt giê häc II PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n mét sè ®éng t¸c bỉ... 900 ë c¸c nhÞp 18, 20, 22, 24 -§Ĩ c¶ ch©n trơ ch¹m ®Êt, mòi ch©n l¨ng kh«ng di th¼ng ë c¸c nhÞp 19, 23 *C¸ch sưa: -GV lµm mÉu l¹i -TËp nhiỊu lÇn ë nh÷ng nhÞp sai cho ®Õn khi c¸c em tËp ®óng míi chun nhÞp tiÕp -GV trùc tiÕp sưa sai cho HS 2 HS tr×nh diƠn, HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung -Th¶ láng Thả lỏng -Ch¹y theo nhãm søc kh, nam riªng, n÷ riªng -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng 5 phút 3 phút... ph¹m quy: -Xt ph¸t tríc lƯnh hc ch¹y tríc khi ch¹m tay b¹n -Ch¹y kh«ng hÕt qu·ng ®êng 3m quy ®Þnh -Kh«ng vßng qua cê CB III PhÇn kÕt thóc -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng Thả lỏng 5m 5m -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng 3 phút 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc 3m §HXL ********* ********* ********* ********* GV 17 II PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n mét... diƠn, HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung -Ch¹y hµng däc theo nhãm søc kh, nam riªng, n÷ riªng -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng 5 phút 3 phút 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc §HXL ********* ********* NhËn xÐt giê häc ********* ********* GV 18 ... ra tríc kho¶ng 80 0 -Lun tËp ch¹y cù ly ng¾n -HƯ thèng bµi phÇn ch¹y cù ly ng¾n +Bíc ®Çu tiªn cđa giai ®o¹n ch¹y lao bÞ cïng ch©n cïng tay +N©ng th©n ngêi lªn qu¸ cao ë bíc ®Çu tiªn +Th©n ngêi thÊp ë nh÷ng bíc tiÕp theo do bíc ng¾n +C¸c bíc ch¹y kh«ng tÝch cùc +TËp víi tèc ®é chËm thao t¸c ch©n vµ tay cđa bíc ®Çu tiªn +TËp ch¹y lao theo d©y c¨ng chÕch ®Ĩ n©ng dÇn ®é cao th©n ngêi a/¤n 8 nhÞp bµi thĨ... cho HS tËp, trong qu¸ tr×nh tËp GV theo dâi sưa sai cho HS 2.ThĨ dơc liªn hoµn: 10 phút 3 Ch¹y bỊn III PhÇn kÕt thóc a.¤n tõ nhÞp 1- 17 *Chó ý: Biªn ®é ®éng t¸c, nhÞp ®iƯu ®éng t¸c b.Häc tõ nhÞp 18 – 25 -NhÞp 18: Quay 900 sang tr¸i, dån träng t©m vµo ch©n tr¸i, ch©n ph¶i phÝa sau mòi ch©n ch¹m ®Êt, tay ph¶i th¼ng ®a xng thÊp – ra tríc cïng tay tr¸i gi¬ cao song song, lßng bµn tay híng vµo nhau, mỈt h¬i... gãt, ®ång thêi vỈn m×nh sang ph¶i, hai tay gi÷ th¼ng ®¸nh tõ trªn cao – ra tríc – xng thÊp – ra sau – chÕch sang ph¶i -NhÞp 20: VỊ nh nhÞp 18 -NhÞp 21:Quay 900sang ph¶i thµnh ®øng ch©n réng h¬n vai, hai tay dang ngangm tµn tay sÊp, m¾t nh×n tríc -NhÞp 22: Nh nhÞp 18, nhng ®ỉi bªn -NhÞp 23: Nh nhÞp 19, nhng ®ỉi bªn -NhÞp 24: Nh nhÞp 22 -NhÞp 25: Quay vỊ tr¸i nh nhÞp 21 Lun tËp ch¹y bỊn -T¹i chç hÝt thë . nhanh 60m, 80 m 100m, … ë mçi cù ly, cè g¾ng ch¹y víi tèc ®é cao nhÊt ë 10 – 20m ci cù ly. søc nhanh. Giáo Viên : Nguyễn Đình Thuần Gi¸o ¸n thĨ dơc khèi 8 Tn : TiÕt : CHẠY NGẮN + BÀI THỂ DỤC + CHẠY. khiĨn th¶ láng. 3 / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 8 Giáo Viên. biến mục tiêu bài : Mục tiêu chương trình thể dục 8 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Thời lượng Nội dung bài Phân tích nội dung chương trình TD lớp 8 cho HS nắm rõ GV : ghi tên bài giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (4 cột), Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (4 cột),