Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

108 869 3
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 22 tháng 09 năm 200 Tiết: 7 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh - chạy bền I, Mục tiêu: - Nắm và thực hiện đợc các động tác đi đều, đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải. - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, vai hớng chạy xuất phát. - Nắm và biết cách khắc phục hiện tợng đau sóc khi chạy bền. II, Ph ơng pháp giảng dạy : Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. CBL Hô cho lớp tập 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta đợc ĐH khởi động Cơ Bản 1 Hỏi bài củ: Thực hiện kỉ thuật XP cao? 2 Nội dung bài mới : - ĐHĐN: + Ôn tập: Đi đều, đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải. - Chạy nhanh: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, vai hớng chạy xuất phát. - Trò chơi: Chạy đuổi. - Cũng cố: - Chạy bền: Hiện tợng đau sóc - Luyện tập chạy bền. 30P 1L 4L GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Nhóm nữ GV: Nhắc lại kỉ thuật. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Chú ý: Nội dung nào các em còn yếu thì cho các em ôn nhiều hơn. Nhóm nam GV: Làm mẫu nhắc lại kỉ thuật. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. GV: Giải thích thể lệ của trò chơi sau đó hớng dẫn cho HS sinh chơi trò chơi. Hệ thống và bổ sung lại các nội dung. GV: Nhắc lại kỉ thuật chạy bền sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện ĐH học ĐHĐN GV ***************** ***************** ĐH học động tác bổ trợ +NT ******* ******* ******* ĐH chơi trò chơi ********* ******* ********* ******* GV Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Kết thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ra bài tập về nhà. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 24 tháng 09 năm 2009 Tiết: 8 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh I, Mục tiêu: - Nâng cao kỉ năng ĐHĐN, đi đều, đứng lại, vòng trái, vòng phải, đổi chân khi sai nhịp - Thực hiện tốt chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, ngồi xổm xuất phát. II, Ph ơng pháp giảng dạy : Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. CBL Hô cho lớp tập 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta đợc ĐH khởi động Cơ Bản 1 Hỏi bài củ: Thực hiện kỉ thuật chạy đều dứng lại? 2 Nội dung bài mới : - ĐHĐN: + Ôn tập: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, quay trái, phải, đằng sau quay. Chạy đều, đi đều đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. - Chạy nhanh: chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, ngồi xổm xuất phát. - Cũng cố ; 30P 1L 4L 4L GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Nhóm nữ GV: Nhắc lại kỉ thuật. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Nhóm nam GV: Nhắc lại kỉ thuật. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. - Cho HS thực hiện lại các nội dung, nhận xét bổ sung ĐH học ĐHĐN GV ***************** ***************** ĐH học chạy cữ li ngắn +NT ******* ******* Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Kết thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ra bài tập về nhà. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 29 tháng 09 năm 2008 Tiết: 9 Bài soạn: ĐHĐN - Chạynhanh- chạy bền I, Mục tiêu: - Nâng cao kỉ năng , đi đều, , đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4. - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, làm quen với động tác ngồi xổm xuất phát. - Nắm cách đo mạch, thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên. II, Ph ơng pháp giảng dạy : Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. CBL Hô cho lớp tập 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta đợc ĐH khởi động Cơ Bản 1 Hỏi bài củ: Thực hiện kỉ thuật XP cao? 2 Nội dung bài mới : - ĐHĐN: + Ôn tập: , đi đều, , đứng lại, đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0- 2-4. - Chạy nhanh: + Luyện tập chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Học: ngồi xổm xuất phát. - Chạy bền: Nắm cách đo mạch, Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 30P 1L 4L 4L GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Nhóm nữ GV: Nhắc lại kỉ thuật: - Khi triển khai đội hình phải bớc thật đều, chú ý đổi chân khi sai nhịp trong đi đều và chạy đều. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Nhóm nam GV: Phân tích , làm mẫu động tác cho h/s nắm. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. GV thuyết trình GV: Nhắc lại kỉ thuật chạy bền sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện ĐH học ĐHĐN GV ***************** ***************** ĐH học chạy nhanh +NT ******* ******* ******* Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Kết thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P 2x8 - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ra bài tập về nhà. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 01 tháng 10 năm 200 Tiết: 10 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh I, Mục tiêu: - Thực hiện đúng, đều đẹp các nội dung ĐHĐN còn yếu, làm quen với cách biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 9. - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ đứng vai hớng chạy - xuất phát, ngồi xổm xuất phát, học mới t thế sẵn sàng xuất phát. II, Ph ơng pháp giảng dạy : Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. CBL Hô cho lớp tập 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta đợc ĐH khởi động Cơ Bản 1 Hỏi bài củ: Thực hiện kỉ thuật đi đều đứng lại đổi chân khi sai nhịp? 2 Nội dung bài mới : - ĐHĐN: + Ôn tập: Ôn một số kĩ năng còn yếu, cách điều khiển, đi đều, chạy đều, Học: đội hình 0 - 3 - 6 - 9 - Chạy nhanh: + Đứng vai hớng chạy - xuất phát, ngồi xổm xuất phát, + Học mới : t thế sẵn sàng xuất phát. Cũng cố: Trò chơi: Chạy đuổi 30P 1L 4L 4L GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Nhóm nữ GV: Nhắc lại kỉ thuật, làm mẫu kỉ thuật những nội dung học sinh thực hiện cha tốt lắm. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Nhóm nam GV: Đa ra yêu cầu, hớng dẫn cho HS đạt đợc yêu cầu đó. GV giới thiệu và làm mẫu động tác cho h/s quan sát. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Hệ thống lại kiến thức. GV: Giải thích thể lệ của trò chơi sau đó hớng dẫn cho HS sinh chơi trò chơi. ĐH học ĐHĐN GV ***************** ***************** ĐH học chạy nhanh ******* ******* + NT ĐH chơi trò chơi: ********* ******* ********* ******* GV Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Kết thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P 2x8 - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Về nhà chúng ta ôn nội dung ĐHĐN tiết sau kiểm tra. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 06 tháng 10 năm 200 Tiết: 11 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh chạy bền I, Mục tiêu: - Thực hiện đúng, đều đẹp các nội dung ĐHĐN còn yếu, làm quen với cách biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 9, biến đổi đội hình 0 2 4. - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ đứng vai hớng chạy - xuất phát, ngồi xổm xuất phát, học mới t thế sẵn sàng xuất phát. - Thực hiện tốt chạy bền trên địa hình tự nhiên. II, Ph ơng pháp giảng dạy : Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mỡ Đầu 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: 10p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. CBL Hô cho lớp tập 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta đợc ĐH khởi động Cơ Bản 1 Hỏi bài củ: Thực hiện kỉ thuật đi đều đứng lại đổi chân khi sai nhịp? 2 Nội dung bài mới : - ĐHĐN: + Ôn tập: Ôn một số kĩ năng còn yếu, cách điều khiển, đi đều, chạy đều, Học: đội hình 0 - 3 - 6 - 9 - Chạy nhanh: + Đứng vai hớng chạy - xuất phát, ngồi xổm xuất phát, + Học mới : t thế sẵn sàng xuất phát. Cũng cố: - Chạy bền: 30P 1L 4L 4L GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Nhóm nữ GV: Nhắc lại kỉ thuật, làm mẫu kỉ thuật những nội dung học sinh thực hiện cha tốt lắm. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Nhóm nam GV: Đa ra yêu cầu, hớng dẫn cho HS đạt đợc yêu cầu đó. GV giới thiệu và làm mẫu động tác cho h/s quan sát. Sau đó hớng dẫn cho HS tập luyện, quan sát sửa sai cho các em. Hệ thống lại kiến thức. GV hớng dẫn h/s luyện tập. ĐH học ĐHĐN GV ***************** ***************** ĐH học chạy nhanh ******* ******* + NT Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Kết thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P 2x8 - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Về nhà chúng ta ôn nội dung đã học . ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** [...]... dc 7 Tiết: 12 - Thể dục 7 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh I, Mục tiêu: - Thực hiện đúng cách biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 II, Phơng pháp giảng dạy: Phân nhóm - Quay vòng 9, biến đổi đội hình 0 2 4 - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ t thế sẵn sàng xuất phát Học mới chạy đạp sau Ngày Phần Mỡ Đầu tháng... ***************** Trng THCS Tõn Hoa Ngày ng Ngc Dng Th dc 7 tháng 12 năm 200 Tiết: 34 Bài soạn: ôn tập học kỳ I (Chạy nhanh) I, Mục tiêu: II, Phơng pháp giảng dạy: Phân nhóm - Quay vòng - Giúp học sinh thực hiện luyện tập nâng cao kỹ năng trong kỹ thuụât xuất phát cao - chạy nhanh 60m, chuẩn bị cho kiểm tra đánh giá học kỳ III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, I đợc tốt lđồnghồ bấm - Yêu... ***************** ***************** ***************** ***************** Học sinh lắng nghe Trng THCS Tõn Hoa Ngày 24 tháng 10 năm 200 ng Ngc Dng Th dc 7 Tiết: 16 Bài soạn: Chạy nhanh - TTTC II, Phơng pháp giảng dạy: Phân nhóm - Quay vòng I, Mục tiêu: III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, - Thực hiện luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát... THCS Tõn Hoa Ngày 04 tháng 11 năm 200 ng Ngc Dng Th dc 7 Tiết: 20 Bài soạn: Chạy nhanh - TTTC I, Mục tiêu: II, Phơng pháp giảng dạy: Phân nhóm - Quay vòng - Thực hiện luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30m - Ôn tập kỹ thuật tâng cầu bằng đùi và mu bàn chân cá nhân, theo nhóm III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi,... tập nâng cao kỹ năng trong kỹ thuụât xuất phát cao - chạy nhanh 60m, chuẩn bị cho kiểm tra đánh giá học kỳ III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, I đợc tốt đồnghồ bấm - Yêu thích và đam mê tập luyện rèn luyện, giữ dìn sức khoẻ Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài Đội hình nhận lớp 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo... dạy: Gọi tên kiểm tra III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án, Sân bãi để kiểm tra 30p 12L - Kiểm tra một số nội dung ĐHĐN đã học - Gọi tên mỗi đợt: 5 em - Mỗi học sinh đợc kiểm tra một lần, trờng hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra 2 lần - Điểm 9 - 10: Kĩ thuật bớc chạy đúng, đúng nhịp, khi đứng lại đúng số bớc quy định, không để ngời lao về phía trớc - Điểm 7 - 8: Kĩ thuật bớc chạy đúng, đúng nhịp,... THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 1 Hồi tỉnh: Kết 2 Nhận xét: thúc 3 Dặn dò: 2x8 5P - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy - Về nhà chúng ta tập luyện thêm ở nhà ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa Ngày 26 tháng 10 năm 200 ng Ngc Dng Th dc 7 Tiết: 17 Bài soạn: Chạy nhanh TTTC... đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30m III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng - Làm quen và ôn tập kỹ thuật tâng cầu bằng đùi và mu bàn chân cá cụ nhân, theo nhóm 2 3 ngời - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức 1 Nhận lớp:CBL xếp Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng Đội hình nhận lớp... chạy nâng cao III, Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30m - Ôn tập kỹ thuật tâng cầu bằng đùi và mu bàn chân cá nhân, theo nhóm dụng cụ 2 3 ngời Học mới chuyền cầu bằng đùi,bằng má trong bàn chân theo nhóm, t thế chuuẩn bị và di chuyển Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Giáo viên nhận lớp phổ biến nội... của giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ 2 3 ngời, ôn chuyền cầu bằng đùi,bằng má trong bàn chân theo nhóm, t thế chuuẩn bị và di chuyển - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Trng THCS Tõn Hoa Mỡ Đầu 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: ng Ngc Dng Th dc 7 10p . lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày tháng 10 năm 200 Tiết: 12 - Thể dục 7 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh I, Mục tiêu: - Thực hiện đúng cách biến đổi. Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 22 tháng 09 năm 200 Tiết: 7 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh - chạy bền I, Mục tiêu: - Nắm và thực hiện đợc. lớp +GV ***************** ***************** ***************** Trng THCS Tõn Hoa ng Ngc Dng Th dc 7 Ngày 20 tháng 10 năm 200 Tiết: 15 Bài soạn: Kiểm tra ĐHĐN I, Mục tiêu: - Kiểm tra đáng giá két quả học tập của học sinh. - Rút kinh nghiệm

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt

  • Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt

  • Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt

  • Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt

  • Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt

  • Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt

  • Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan