Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 1

136 853 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 TiÕt 1 LÝ THUYẾT: Nguyªn nh©n vµ c¸ch PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT (MỤC 1) A- Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cđa viƯc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ĩ x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dơng ®Ĩ phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp lun, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: nhà thể chất. 2. Ph ¬ng tiƯn : - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - Nh¾c nhë HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP – tỉ chøc 1 . Mục tiêu chương trình TD 7 + Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sứ khoẻ, nâng cao thể lực. + Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyệnTDTT, giữ gìn vệ sinh. + Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. + Biết vận dụng ở mức nhất đònh những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 2. Nội dung chương trình TD 7 + Lí thuyết chung. +Đội hình đội ngũ. + Bài TD phát triển chung. +Chạy nhanh. + Chạy bền. +Bật nhảy. +Đá cầu + Môn thể thao tự chọn (CÇu l«ng). - Kiểm tra só số lớp ? tập TD thường xuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? (Tốt hay xấu) - Yêu cầu HS trật tự nghiêm túc tiếp thu bài học - GV ghi bảng các nội dung chính của chương trình thể dục lớp 7 1 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 + Ôn tập kiểm tra cuối học kì, cuối năm. + Kiểm tra tiêu chuẩnRLTT. PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT(TT) 1. Ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT. Nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực của mỗi người. Thế nhưng do không biết hoặc biết nhưng coi thường, không chòu tuân theo các nguyên tắc, phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT, nên người tập đã để xảy ra chấn thương như : - Xây xát nhẹ chưa có hoặc có chảy máu ít ngoài da. * Để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể lực, kết quả học tậphiện tại cũng như lao động và công tác sau này là đi ngược lại với mục đích khi tham gia tập luyện TDTT. Do đó, có thể nói chấn thương là kẻ thù của TDTT. 4. Củng cố – dặn dò: - Nhắc lại ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương khi tập luyện và một số chấn thương thường gặp - Xây xát nhẹ chưa có hoặc có chảy máu ít ngoài da. - Choáng, ngất. - Tổn thương cơ. - Bong gân. - Tổn thương khớp và sai khớp. - Giập hoặc gãy xương. - Chấn động não hoặc cột sống. Biết được nguyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thương xảy ra là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. - Mục đích tập luyện TDTT là gì? - có em nào để xảy ra chấn thương khi tập luyện TDTT không ? - Em hãy kể những chấn thương khi tập TDTT đã xảy ra với em ( hoặc về một chấn thương khi hoạt động thể thao mà em được biết Tiết 2: ĐHĐN- CHẠY NHANH- CHẠY BỀN - ĐHĐN: ¤n Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Nghiêm, nghỉ, Quay trái, phải, Quay ®ằng sau. - CHẠY NHANH: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - CHẠY BỀN: Chạy trên đòa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư giãn, thả lỏng. a- mơc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thực hiện tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. 2. Kỹ năng: 2 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 - Thực hiện c¬ b¶n ®óng tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, qauy tr¸i, qauy sau. 3. Thái độ: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: nh à thĨ chÊt 2. Ph ¬ng tiƯn : - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG §Þnh lỵng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dơng cơ, s©n b·i, ®é an toµn cđa s©n b·i dơng cơ) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phỉ biÕn ng¾n gän néi dung, mơc ®Ých yªu cÇu cđa giê häc. - Hái vỊ t×nh h×nh søc kháe cđa HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 2 vßng nhµ thÕ chÊt + Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. + Ép ngang, ép dọc - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng II. PHẦN CƠ BẢN : 1. Đội hìng đội ngũ : - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Nghiêm, nghỉ, Quay trái, Quay phải - Quay đằng sau 2. Chạy nhanh «ân: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông 7 – 10 phót 1L (4 x 8) 28-30phót 8-10 phót 12-14phót 15 m 15 m 15 m - Líp trëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 hàng ngang cự ly hẹp                   (GV) ĐH khởi động - GV hương dẫn cho HS thực hiện các động tác khởi động chung LT    GV - Chia tổ : mỗi hàng ngang thành 1 tổ - Cán sự lớp môn TD : + 1 lớp trưởng + 1 Lớp phó + 3 tổ ytưởng + 3 tổ phó ĐH chạy nhanh - Chạy vòng quanh sân trường Đéi h×nh phổ biến lý thuyết 3 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 3. Chạy bền: Chạy trên đòa hình tự nhiên - Giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư giãn, thả lỏng. - Nam : 3 vòng - Nữ : 2 vòng III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Thả lỏng – Håi tÜnh : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tónh tích cực: Vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun 3. H íng dÉn vỊ nhµ ø : - VỊ nhµ tËp lun thªm 6–8 phót (4 x 8 ) 4–5 phót ( 4 x 8 ) * Thở dốc là thở nhanh, nhưng nông, chủ yếu thở bằng miệng… Sau khi chạy một thời gian thấy hiện tượng tức ngực, khó thở “đánh trống ngực” khó vận động , không muốn chạy nữa và thở dốc. * Khắc phục: giảm tốc độ, phối hợp hít thở sâu ( hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng) khoảng 5 -10 lần là cơ thể có thể vượt qua giai đoạn đó về trạng thái bình thường.                     (GV) ĐH thả lỏng - Dồn hàng cự ly hẹp TiÕt 3 - ĐHĐN: Nh néi dung tiÕt 2. §iểm số từ 1 ®Õn hết và điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết. Học: Biến đổi ®éi hình 0 – 2 – 4. - CHẠY NHANH: Trò chơi: “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh ( do GV chọn ) a- mơc tiªu: 1. Kiến thức: - BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thùc hiƯn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Ịu - ®øng l¹i 2. Kỹ năng: - Thực hiện c¬ b¶n ®óng ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang; - Thực hiện ®ỵc §i ®Ịu - ®øng l¹i. 3. Thái độ: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: S©n thĨ chÊt trêng. 4 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 2. Ph ¬ng tiƯn : - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG §Þnh lỵng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dơng cơ, s©n b·i, ®é an toµn cđa s©n b·i dơng cơ) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phỉ biÕn ng¾n gän néi dung, mơc ®Ých yªu cÇu cđa giê häc. - Hái vỊ t×nh h×nh søc kháe cđa HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ép ngang, ép dọc 3. KiĨm tra bµi cò: II. PHẦN CƠ BẢN : 1. Đội hìng đội ngũ : - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Nghiêm , Nghỉ, Quay trái, quay phải, quay đằng sau. - Điểm số từ 1 – hết, theo chu kỳ 1 – 2 đến hết. - Học: Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 2. Chạy nhanh : - Trò chơi “chạy tiếp sức”, “chạy tiếp sức chuyển vật” - Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông + Chạy nâng cao đùi III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Thả lỏng – Håi tÜnh : 8–10 phót (4 x 8 ) 28-30 phót 18-20 phót 8-10 phót 3-5 phót - Líp trëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 hàng ngang * * * * * * * * * * * * * * * GV * Khởi động GV * * * * * * * * * * * * * * * * ĐHĐN: GV híng dÉn 1-2 lÇn, yªu cÇu c¸n sù líp cho c¶ líp tËp 0 2 4 0 2 * * * * * * * * * * * * * * * GV GV tÝnh thêi gian, nh¾c nhë. * * * * * * * * * * * * * * * Bổ trợ, GV lµm mÉu, n n¾n HS thùc hiƯn cßn u * * * * * 5 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tónh tích cực: Vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d- ¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun) 3. H íng dÉn – Dặn dò : - VỊ nhµ tËp lun thªm * * * * * Thả lỏngï - Dồn hàng cự ly hẹp * * * * * * * * * * * * * * * TiÕt 4 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Nghiêm, nghỉ, Quay trái, phải, Quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 - CHẠY NHANH: ¤ân luyện tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy - xuất phát, chạy bước nhỏ, ch¹y n©ng cao ®ïi. - CHẠY BỀN: Học phân phối sức khi chạy; Chạy trên đòa hình tự nhiên a- mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thùc hiƯn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Ịu - ®øng l¹i tõ hµng däc. 2. Kỹ năng: - Thực hiện c¬ b¶n ®óng ®i ®Ịu - ®øng l¹i, ®éi h×nh 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang hc hµng däc. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tự giác, đoàn kết,rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: S©n thĨ chÊt trêng. 2. Ph ¬ng tiƯn : - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG §Þnh lỵng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 6 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dơng cơ, s©n b·i, ®é an toµn cđa s©n b·i dơng cơ) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phỉ biÕn ng¾n gän néi dung, mơc ®Ých yªu cÇu cđa giê häc. - Hái vỊ t×nh h×nh søc kháe cđa HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ép ngang, ép dọc 3- KiĨm tra bµi cò: II. PHẦN CƠ BẢN : 1. Đội hìng đội ngũ : - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Nghiêm, Nghỉ, Quay trái, quay phải, quay đằng sau. -Học: Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 2. Chạy nhanh : - Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông + Chạy nâng cao đùi + Tại chỗ đán tay - Đứng mặt hướng chạy xuất phát 3. Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy Chạy trên đòa hình tự nhiên + Nam : 3 vòng sân + Nữ : 2 vòng sân III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Håi tÜnh : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tónh tích cực: Vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: 8–10 phót (4 x 8) 28–30 phót 10 - 12 phót 8 –10 phót 5 phót 4 – 5 phót - Líp trëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 hàng ngang * * * * * * * * * * * * * * * Khởi động * * * * * * * * * * * * * * * GV cïng HS thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng, nh¾c nhë HS thùc hiƯn ®óng c¸c t thÕ khëi ®éng ĐHĐN: GV híng dÉn cho HS thùc hiƯn ®éi h×nh 0-2-4 0 2 4 0 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông + Chạy nâng cao đùi - Chạy nhanh: GV lµm mÉu 1-2 lÇn, gäi HS thùc hiƯn tèt lµm mÉu - Chạy vòng quanh sân trường - GV tÝnh thêi gian, ®éng viªn HS thùc hiƯn tèt thêi gian quy ®Þnh - kh«ng bá cc. GV yªu cÇu c¸n sù líp cho líp chun ®éi h×nh kÕt thóc. Thả lỏngï * * * * * 7 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun) 2. H íng dÉn – Dặn dò : - VỊ nhµ tËp lun thªm * * * * * * * * * * - Dồn hàng cự ly hẹp - GV dỈn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 5 LÝ THUYẾT: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT (MỤC 2) a- mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cđa viƯc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ĩ x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dơng ®Ĩ phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp lun, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: Trong líp häc 2. Ph ¬ng tiƯn : - GV: SGV, tranh vỊ chÊn th¬ng do lun tËp TDTT - HS: GiÊy bót C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP - tỉ chøc 8 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 1. ỉ n ®Þnh tỉ chøc : 2. KiĨm tra: Em hãy nêu ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT? PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT(TT) 1. Ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT. 2. Một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh. a. Một số nguyên nhân - Không thực hiện một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu TDTT như : + Nguyên tắc hệ thống: tập thường xuyên, kiên trì, có hệ thông. + Nguyên tắc tăng tiến: tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. + Nguyên tắc vừa sức: phù hợp với khả năng của mỗi người. - Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện TDTT như : + Đòa điểm, phương tiện không bảo đảm an toàn, vệ sinh. + Trang phục tập luyện không phù hợp. + Môi trường không đảm bảo an toàn + n uống nhiều trước và sau khi tập… - Không tuân thủ nội quy, kỷ luật trong tập luyện và thi đấu. b. Cách phòng tránh: - Khởi động thật kỹ trước khi tập luyện và thi đấu - Tập từ nhẹ đến nặng, từ đơi giản đến phức tạp. Không tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn, bảo hiểm. - Sau khi tập và thi đấu cần thả lỏng hồi tónh tích cực. - Khi sức khỏe có biểu hiện không bình thường cần báo cho GV để có biện pháp xử - Kiểm tra só số lớp - Gọi 2 HS trả lời câu hỏi.GV bổ sung, ghi điểm. -? Em hãy kể về một số chấn thương khi tập luyện thể thao mà em biết (xảy ra vói em hoặc với người khác ). - ? Theo em nguyên nhân để xảy ra chấn thương là gì ? - ? Theo em có nên tập các động tác khó, phức tạp khi mới học không? -? Có cần phải vệ sinh sân tập hay không ? vì sao ? -? Mặc quần tây và áo sơmi khi tập thể dục thể thao có phù hợp không? Vì sao? - n uống nhiều trước khi tập thường xảy ra hiện tượng gì đối với người tập? - Theo em để phòng tránh chấn thương khi tập luyện TDTT cần phải làm gì? - ? Vì sao phải tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. 9 Trêng THCS Hai Bµ Trng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 lý. - Dọn vệ sinh sân tập, kiểm tra các dụng cụ tập luyện trước khi tập luyện. - Mặc trang phục phù hợp với môn thể thao tập luyện. - Không ăn nhiều ngay trước và sau khi tập. Không tắm nước lạnh ngay, khong ngồi chõ thông gió. - Tạo nếp sống lành mạnh, tập TDTT thường xuyên, không uống rượu bia, hút thuốc,và các ma túy. Không ra ao, hồ, sông, biển tập bơi hoặc tắm khi không có ngươiø hướng dẫn, bảo hiểm. - ¨n nhiều trước khi tập luyện hoặc thi đấu tốt hay không? TiÕt 6 - ĐHĐN: ¤n Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy - CHẠY NHANH: ¤n: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Häc: Đứng vai hướng chạy-xuất phát A. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thùc hiƯn ®i ®Ịu ®øng l¹i tõ hµng däc 2. KÜ n¨ng: Thùc hiƯn c¬ b¶n ®óng kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò vµ ®iỊu khiĨn ®éi h×nh ®éi ngò. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: S©n thĨ chÊt trêng. 2. Ph ¬ng tiƯn : - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - HS: VƯ sinh b·i tËp, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: 10 [...]... 8 nhÞp * * 2 lÇn 8 nhÞp * * * * * * * * * * ĐHĐN 28-30 phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 15 m 14 * * * * * * GV * * * ĐH Bổ trợ GV ***** ***** ***** * * * * * * * * * Trêng THCS Hai Bµ Tr ng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 + Chạy nâng cao đùi - Học : Ngồi xổm – xuất phát 15 m 15 m Đéi h×nh Chạy nhanh GV III PHẦN KẾT THÚC : 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iỊu...                  2 lÇn 8 nhÞp 3 phót 28-30 phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 15 m 15 m 15 m *ủng cố:PHẦN KẾT ÚC : - Mỗi lần kiểm tra 3, 4 em §éi h×nh lun tËp 0 3 6 9 3 6 9 * * * * * * 0 * xt ph¸t 21 2 * 4 * 0 * 0 * 2 * * Trêng THCS Hai Bµ Tr ng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 III PHẦN KẾT THÚC : 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iỊu hßa… 2... nhận lớp - Mỗi lần GV gọi 1 em thực 5 phót hiện động tác 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp 3 phót 28-30phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 3-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp                    - Học sinh ôn tập, GV quan sat nhắc nhở sữa sai kỹ thuật Giáo viên lµm mÉu đánh cầu thấp tay thuận HS thực hiện đánh cầu thấp thuận tay Giáo viên điều khiển, nhắc nhở, sửa sai HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt... PHẦN CƠ BẢN : 1 Đội hình đội ngũ : 28-30 phót ¤n: - Đi đều – đứng lại 12 -14 phót - Đổi chân khi đi sai nhòp 15 m - Một số kỹ năng HS thực hiện 15 m còn yếu như: quay đằng sau… 15 m * Củng cố: 2 Chạy nhanh : ¤n: + Chạy bước nhỏ 14 -16 phót + Chạy nâng cao đùi + Tư thế sẵn sàng – xuất phát 15 m + chạy đạp sau ( hình) 15 m 15 m (GV)                      - Mỗi lần kiểm tra 1, 2 em GV... THÚC : 1- Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iỊu hßa… 2- NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun) 3- Bµi tËp vỊ nhµ: - VỊ nhµ tËp lun thªm 28-30 phót 12 -14 phót «n ĐHĐN ••••••• •••••••• 14 -16 phót • • • • • • • • 15 m - chạy nhanh 15 m 15 m * * * * * Xt ph¸t * * * * * trò chơi HS th¶ láng ch©n,... sơ lược về môn cầu lông - Hướng dẫn cách cầm vợt • Giáo viên phân tích động tác - HS lắng nghe và thực hiện cách cầm cầu - Giáo viên quan sát, sửa sai - HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Ịu, kÕt hỵp v¬n tay l¾c cỉ 3-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp                  28-30 phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m GV - GV dỈn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 17 - CHẠY NHANH: Trß ch¬i, bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh... đội ngũ : - ¤n các động tác HS còn yếu: 15 m + Đi đều – đứng lại 15 m + Chạy đều – đứng lại 15 m + Đổi chân khi đi sai nhòp 2 lÇn + Quay đằng sau 14 16 phót - Học : biến đổi đội hình 0-3-6-9 2 lÇn 2 Chạy nhanh - ¤ân : + Đứng vai hướng chạy – xuất 15 m phát 15 m + Ngồi – xuất phát 15 m -Học : Tư thế sẵn sàng – xuất phát III PHẦN KẾT THÚC : 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n... biến đổi đội hình 0-3-6-9 * biến đổi đội hình 0-2-4 15 m * Củng cố: 15 m 2 Chạy nhanh : 15 m «n: + Ngồi - xuất phát 15 m + Đứng vai hướng chạy – xuất phát 15 m + Tư thế sẵn sàng – xuất phát 15 m 3 Chạy bền: 8 -10 phót Chạy trên đòa hình tự nhiên 6- 8 phót + Nam : 3 vòng sân + Nữ : 2 vòng sân 400 m III PHẦN KẾT THÚC : 350 m 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, 4-5... 28-30phót * * * * 1 Đội hìng đội ngũ : 12 * * *ï * * * Trêng THCS Hai Bµ Tr ng Gi¸o ¸n ThĨ dơc 7 - ¤n: Đi đều – đứng lại 12 -14 phót + Đi đều vòng trái + Đi đều vòng phải 2 Chạy nhanh : - Một số động tác bổ trợ, bài tập phát 14 -16 phót triển sức nhanh ( do GV chọn ) + Chạy bước nhỏ + Chạy gót chạm mông 15 m + Chạy nâng cao đùi 15 m - Học : Ngồi xổm – xuất phát 15 m 3 Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy... Ch¹y go¸t ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, 2 lÇn 8 nhÞp sau sang ngang 3 Kiểm tra bài cũ: Đánh cầu thấp tay thuận: 28-30 phót II PHẦN CƠ BẢN : 12 phót 1 Chạy nhanh : n: + Chạy bước nhỏ 15 m + Chạy nâng cao đùi 15 m + chạy đạp sau 15 m - Xt ph¸t cao – chạy nhanh 30m – 40m * Củng cố: 2 Thể thao tự chọn: CÇu l«ng 14 phót - n đánh cầu thấp tay thuận: -Học : Kỹ thuật di chuyển đơn bước 34 Líp trëng tËp hỵp líp . chọn ). + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông 7- 10 phót 2 phót 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp 28-30 phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 15 m Líp trëng tËp hỵp líp thµnh 3 hàng ngang,. lun thªm 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp 28-30 phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m 2 lÇn 14 16 phót 2 lÇn 15 m 15 m 15 m 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * * * * * * * * * * ĐHĐN 0 3 6 9 0 3. chó ý tËp lun) 3. Bµi tËp vỊ nhµ: - VỊ nhµ tËp lun thªm 3 phót 28-30 phót 10 -12 phót 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 8 -10 phót 6- 8 phót 400 m 350 m 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp 0 3 6 9 0 3 6 9 * * *

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:46

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • KIỂM TRA ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh :

 • Ch¹y 5 phót tuú søc

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan