Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

123 778 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 1 LÝ THUYẾT: Nguyªn nh©n vµ c¸ch PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT (MỤC 1) A- Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cđa viƯc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ĩ x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dơng ®Ĩ phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp lun, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: nhà thể chất. 2. Ph ¬ng tiƯn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - Nh¾c nhë HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP – tỉ chøc 1 . Mục tiêu chương trình TD 7 + Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sứ khoẻ, nâng cao thể lực. + Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyệnTDTT, giữ gìn vệ sinh. + Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. + Biết vận dụng ở mức nhất đònh những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 2. Nội dung chương trình TD 7 + Lí thuyết chung. +Đội hình đội ngũ. + Bài TD phát triển chung. +Chạy nhanh. + Chạy bền. +Bật nhảy. +Đá cầu + Môn thể thao tự chọn (CÇu l«ng). + Ôn tập kiểm tra cuối học kì, cuối năm. + Kiểm tra tiêu chuẩnRLTT. PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT(TT) 1. Ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT. Nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực của mỗi người. - Kiểm tra só số lớp ? tập TD thường xuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? (Tốt hay xấu) - Yêu cầu HS trật tự nghiêm túc tiếp thu bài học - GV ghi bảng các nội dung chính của chương trình thể dục lớp 7 - Xây xát nhẹ chưa có hoặc có chảy máu ít ngoài da. - Choáng, ngất. - Tổn thương cơ. GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 1 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Thế nhưng do không biết hoặc biết nhưng coi thường, không chòu tuân theo các nguyên tắc, phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT, nên người tập đã để xảy ra chấn thương như : - Xây xát nhẹ chưa có hoặc có chảy máu ít ngoài da. * Để xảy ra chấn thương làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể lực, kết quả học tậphiện tại cũng như lao động và công tác sau này là đi ngược lại với mục đích khi tham gia tập luyện TDTT. Do đó, có thể nói chấn thương là kẻ thù của TDTT. 4. Củng cố – dặn dò: - Nhắc lại ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương khi tập luyện và một số chấn thương thường gặp - Bong gân. - Tổn thương khớp và sai khớp. - Giập hoặc gãy xương. - Chấn động não hoặc cột sống. Biết được nguyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thương xảy ra là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. - Mục đích tập luyện TDTT là gì? - có em nào để xảy ra chấn thương khi tập luyện TDTT không ? - Em hãy kể những chấn thương khi tập TDTT đã xảy ra với em ( hoặc về một chấn thương khi hoạt động thể thao mà em được biết Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: ĐHĐN- CHẠY NHANH- CHẠY BỀN - ĐHĐN: ¤n Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Nghiêm, nghỉ, Quay trái, phải, Quay ®ằng sau. - CHẠY NHANH: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - CHẠY BỀN: Chạy trên đòa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư giãn, thả lỏng. a- mơc tiªu: 1. Kiến thức: - Biết c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thực hiện tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. 2. Kỹ năng: - Thực hiện c¬ b¶n ®óng tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, qauy tr¸i, qauy sau. 3. Thái độ: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: nha thĨ chÊt 2. Ph ¬ng tiƯn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 2 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== NỘI DUNG §Þnh lỵng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dơng cơ, s©n b·i, ®é an toµn cđa s©n b·i dơng cơ) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phỉ biÕn ng¾n gän néi dung, mơc ®Ých yªu cÇu cđa giê häc. - Hái vỊ t×nh h×nh søc kháe cđa HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 2 vßng nhµ thÕ chÊt + Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. + Ép ngang, ép dọc - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng II. PHẦN CƠ BẢN : 1. Đội hìng đội ngũ : - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Nghiêm, nghỉ, Quay trái, Quay phải - Quay đằng sau 2. Chạy nhanh «ân: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông 3. Chạy bền: Chạy trên đòa hình tự nhiên - Giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư giãn, thả lỏng. - Nam : 3 vòng - Nữ : 2 vòng III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Thả lỏng – Håi tÜnh : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tónh tích cực: Vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun 3. H íng dÉn vỊ nhµ ø: - VỊ nhµ tËp lun thªm 7 – 10 phót 1L (4 x 8) 28-30phót 8-10 phót 12-14phót 15 m 15 m 15 m 6–8 phót (4 x 8 ) 4–5 phót ( 4 x 8 ) - Líp trëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 hàng ngang cự ly hẹp                   (GV) ĐH khởi động - GV hương dẫn cho HS thực hiện các động tác khởi động chung LT    GV - Chia tổ : mỗi hàng ngang thành 1 tổ - Cán sự lớp môn TD : + 1 lớp trưởng + 1 Lớp phó + 3 tổ ytưởng + 3 tổ phó ĐH chạy nhanh - Chạy vòng quanh sân trường Đéi h×nh phổ biến lý thuyết * Thở dốc là thở nhanh, nhưng nông, chủ yếu thở bằng miệng… Sau khi chạy một thời gian thấy hiện tượng tức ngực, khó thở “đánh trống ngực” khó vận động , không muốn chạy nữa và thở dốc. * Khắc phục: giảm tốc độ, phối hợp hít thở sâu ( hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng) khoảng 5 -10 lần là cơ thể có thể vượt qua giai đoạn đó về trạng thái bình thường.                     (GV) ĐH thả lỏng - Dồn hàng cự ly hẹp GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 3 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 3 - ĐHĐN: Nh néi dung tiÕt 2. §iểm số từ 1 ®Õn hết và điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết. Học: Biến đổi ®éi hình 0 – 2 – 4. - CHẠY NHANH: Trò chơi: “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh ( do GV chọn ) a- mơc tiªu: 1. Kiến thức: - BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thùc hiƯn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Ịu - ®øng l¹i 2. Kỹ năng: - Thực hiện c¬ b¶n ®óng ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang; - Thực hiện ®ỵc §i ®Ịu - ®øng l¹i. 3. Thái độ: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: S©n thĨ chÊt trêng. 2. Ph ¬ng tiƯn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG §Þnh lỵng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dơng cơ, s©n b·i, ®é an toµn cđa s©n b·i dơng cơ) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phỉ biÕn ng¾n gän néi dung, mơc ®Ých yªu cÇu cđa giê häc. - Hái vỊ t×nh h×nh søc kháe cđa HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ép ngang, ép dọc 3. KiĨm tra bµi cò: II. PHẦN CƠ BẢN : 1. Đội hìng đội ngũ : 8–10 phót (4 x 8 ) - Líp trëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 hàng ngang * * * * * * * * * * * * * * * GV * Khởi động GV * * * * * * * * * * * * * * * * GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 4 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Nghiêm , Nghỉ, Quay trái, quay phải, quay đằng sau. - Điểm số từ 1 – hết, theo chu kỳ 1 – 2 đến hết. - Học: Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 2. Chạy nhanh : - Trò chơi “chạy tiếp sức”, “chạy tiếp sức chuyển vật” - Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông + Chạy nâng cao đùi III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Thả lỏng – Håi tÜnh : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tónh tích cực: Vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun) 3. H íng dÉn – Dặn dò: - VỊ nhµ tËp lun thªm 28-30 phót 18-20 phót 8-10 phót 3-5 phót ĐHĐN: GV híng dÉn 1-2 lÇn, yªu cÇu c¸n sù líp cho c¶ líp tËp 0 2 4 0 2 * * * * * * * * * * * * * * * GV GV tÝnh thêi gian, nh¾c nhë. * * * * * * * * * * * * * * * Bổ trợ, GV lµm mÉu, n n¾n HS thùc hiƯn cßn u * * * * * * * * * * Thả lỏngï - Dồn hàng cự ly hẹp * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 4 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Nghiêm, nghỉ, Quay trái, phải, Quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 - CHẠY NHANH: ¤ân luyện tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy - xuất phát, chạy bước nhỏ, ch¹y n©ng cao ®ïi. - CHẠY BỀN: Học phân phối sức khi chạy; Chạy trên đòa hình tự nhiên a- mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 5 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thùc hiƯn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Ịu - ®øng l¹i tõ hµng däc. 2. Kỹ năng: - Thực hiện c¬ b¶n ®óng ®i ®Ịu - ®øng l¹i, ®éi h×nh 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang hc hµng däc. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tự giác, đoàn kết,rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: S©n thĨ chÊt trêng. 2. Ph ¬ng tiƯn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VƯ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG §Þnh lỵng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dơng cơ, s©n b·i, ®é an toµn cđa s©n b·i dơng cơ) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phỉ biÕn ng¾n gän néi dung, mơc ®Ých yªu cÇu cđa giê häc. - Hái vỊ t×nh h×nh søc kháe cđa HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ép ngang, ép dọc 3- KiĨm tra bµi cò: II. PHẦN CƠ BẢN : 1. Đội hìng đội ngũ : - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Nghiêm, Nghỉ, Quay trái, quay phải, quay đằng sau. -Học: Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 2. Chạy nhanh : - Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông + Chạy nâng cao đùi + Tại chỗ đán tay - Đứng mặt hướng chạy xuất phát 3. Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy Chạy trên đòa hình tự nhiên + Nam : 3 vòng sân + Nữ : 2 vòng sân III. PHẦN KẾT THÚC : 8–10 phót (4 x 8) 28–30 phót 10 - 12 phót 8 –10 phót 5 phót - Líp trëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 hàng ngang * * * * * * * * * * * * * * * Khởi động * * * * * * * * * * * * * * * GV cïng HS thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng, nh¾c nhë HS thùc hiƯn ®óng c¸c t thÕ khëi ®éng ĐHĐN: GV híng dÉn cho HS thùc hiƯn ®éi h×nh 0-2-4 0 2 4 0 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Chạy gót chạm mông + Chạy nâng cao đùi - Chạy nhanh: GV lµm mÉu 1-2 lÇn, gäi HS thùc hiƯn tèt lµm mÉu - Chạy vòng quanh sân trường GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 6 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 1. Håi tÜnh : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tónh tích cực: Vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp lun) 2. H íng dÉn – Dặn dò: - VỊ nhµ tËp lun thªm 4 – 5 phót - GV tÝnh thêi gian, ®éng viªn HS thùc hiƯn tèt thêi gian quy ®Þnh - kh«ng bá cc. GV yªu cÇu c¸n sù líp cho líp chun ®éi h×nh kÕt thóc. Thả lỏngï * * * * * * * * * * * * * * * - Dồn hàng cự ly hẹp - GV dỈn dß nh¾c nhë thªm Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 5 LÝ THUYẾT: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT (MỤC 2) a- mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cđa viƯc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ĩ x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dơng ®Ĩ phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp lun, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. - Thùc hiƯn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: Trong líp häc 2. Ph ¬ng tiƯn: - GV: SGV, tranh vỊ chÊn th¬ng do lun tËp TDTT - HS: GiÊy bót C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP - tỉ chøc GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 7 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 1. ỉ n ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra: Em hãy nêu ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT? PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT(TT) 1. Ý nghóa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT. 2. Một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh. a. Một số nguyên nhân - Không thực hiện một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu TDTT như : + Nguyên tắc hệ thống: tập thường xuyên, kiên trì, có hệ thông. + Nguyên tắc tăng tiến: tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. + Nguyên tắc vừa sức: phù hợp với khả năng của mỗi người. - Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện TDTT như : + Đòa điểm, phương tiện không bảo đảm an toàn, vệ sinh. + Trang phục tập luyện không phù hợp. + Môi trường không đảm bảo an toàn + n uống nhiều trước và sau khi tập… - Không tuân thủ nội quy, kỷ luật trong tập luyện và thi đấu. b. Cách phòng tránh: - Khởi động thật kỹ trước khi tập luyện và thi đấu - Tập từ nhẹ đến nặng, từ đơi giản đến phức tạp. Không tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn, bảo hiểm. - Sau khi tập và thi đấu cần thả lỏng hồi tónh tích cực. - Khi sức khỏe có biểu hiện không bình thường cần báo cho GV để có biện pháp xử lý. - Dọn vệ sinh sân tập, kiểm tra các dụng cụ tập luyện trước khi tập luyện. - Mặc trang phục phù hợp với môn thể thao tập luyện. - Không ăn nhiều ngay trước và sau khi tập. Không tắm nước lạnh ngay, khong ngồi chõ thông gió. - Tạo nếp sống lành mạnh, tập TDTT thường xuyên, không uống rượu bia, hút thuốc,và các ma túy. Không - Kiểm tra só số lớp - Gọi 2 HS trả lời câu hỏi.GV bổ sung, ghi điểm. -? Em hãy kể về một số chấn thương khi tập luyện thể thao mà em biết (xảy ra vói em hoặc với người khác ). - ? Theo em nguyên nhân để xảy ra chấn thương là gì ? - ? Theo em có nên tập các động tác khó, phức tạp khi mới học không? -? Có cần phải vệ sinh sân tập hay không ? vì sao ? -? Mặc quần tây và áo sơmi khi tập thể dục thể thao có phù hợp không? Vì sao? - n uống nhiều trước khi tập thường xảy ra hiện tượng gì đối với người tập? - Theo em để phòng tránh chấn thương khi tập luyện TDTT cần phải làm gì? - ? Vì sao phải tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp. GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 8 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== ra ao, hồ, sông, biển tập bơi hoặc tắm khi không có ngươiø hướng dẫn, bảo hiểm. - ¨n nhiều trước khi tập luyện hoặc thi đấu tốt hay không? GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 9 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 6 - ĐHĐN: ¤n Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy - CHẠY NHANH: ¤n: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Häc: Đứng vai hướng chạy-xuất phát A. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ c¸ch thùc hiƯn ®i ®Ịu ®øng l¹i tõ hµng däc 2. KÜ n¨ng: Thùc hiƯn c¬ b¶n ®óng kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò vµ ®iỊu khiĨn ®éi h×nh ®éi ngò. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThĨ dơc - Cã kØ lt, t¸c phong nhanh nhĐn, kh m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh. BiÕt vËn dơng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp lun ®Ĩ gi÷ g×n, n©ng cao søc kh. B- ®Þa ®iĨm - ph¬ng tiƯn: 1. Đòa điểm: S©n thĨ chÊt trêng. 2. Ph ¬ng tiƯn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - HS: VƯ sinh b·i tËp, ghÕ GV, sỉ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 10 [...]... thuật Giáo viên lµm mÉu đánh cầu thấp tay thuận HS thực hiện đánh cầu thấp thuận tay Giáo viên điều khiển, nhắc nhở, sửa sai 3-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Ịu, kÕt hỵp v¬n tay l¾c cỉ                   GV - GV dỈn dß nh¾c nhë thªm  29 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7. .. 31 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== GV - GV dỈn dß nh¾c nhë thªm 32 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ======================================================================... 35 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - ¤ân đánh cầu thấp tay thuận: -¤ân tập kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp trái tay 15 m 15 m 14 phót 3 Chạy bền: - Nam: 4 vòng - Nữ: 3 vòng III PHẦN KẾT THÚC : 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n,... * 3 * * 6 * ***** ***** ***** ĐH Chạy nhanh 17 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== III PHẦN KẾT THÚC : 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, ®iỊu hßa… 2 NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn... Kiểm tra bài cũ: Đánh cầu thấp tay thuận: 30 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== II PHẦN CƠ BẢN : 1 Chạy nhanh : n: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + chạy đạp sau - Xt ph¸t cao – chạy nhanh 30m – 40m * Củng cố: 2 Thể thao tự chọn:... thao tự chọn: CÇu l«ng - n đánh cầu thấp tay thuận: 3 phót 2 lÇn 8 nhÞp 28-30 phót 12 phót 15 m 15 m 15 m 14 phót (GV) •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• chạy nhanh Xt ph¸t                       (GV) • Giáo viên lµm mÉu đánh cầu thấp trái tay HS thực hiện đánh cầu thấp thuận tay Giáo viên điều khiển, nhắc nhở, sửa sai -Học : Kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp trái tay 3...          2 lÇn 8 nhÞp 3 phót 28-30 phót 12- 14 phót 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 15 m 15 m 15 m - Mỗi lần kiểm tra 3, 4 em §éi h×nh lun tËp 0 3 6 9 0 3 6 9 * * * * * * * * 0 * 2 * 4 * 0 * 2 * HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë 20 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ======================================================================... tác                   (GV) - HS ôn tập đánh cầu thấp thuận tay và đánh cầu thấp trái tay theo hướng dẫn của giáo viên - Giáo viên nhắc nhở, sửa sai kỹ thuật cho HS - cho 2 em nam, nữ lên thực hiện HS đánh giá động tác ¤n tập kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp trái tay III PHẦN KẾT THÚC : 1 Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iỊu hßa…...    3 phót 28-30 phót 12- 14 phót 14 -16 phót 15 m 15 m 15 m «n ĐHĐN ••••••• •••••••• •••••••• Xt ph¸t - chạy nhanh * * * * * * * * * * trò chơi 3-5 phót HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Ịu, kÕt hỵp v¬n tay l¾c cỉ GV 23 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ======================================================================...    GV ĐH nhận lớp ĐH khởi độngĐội - Mỗi lần GV gọi 1 em lên thực hiện lại động tác * * * * * * * * * * 27 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 3 Kiểm tra bài cũ: Cách cầm cầu, cách cầm vợt II PHẦN CƠ BẢN : 1 Chạy nhanh : 2 . của chương trình thể dục lớp 7 - Xây xát nhẹ chưa có hoặc có chảy máu ít ngoài da. - Choáng, ngất. - Tổn thương cơ. GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 1 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Thế. Trãi 7 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 1. ỉ n ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra: Em hãy nêu ý nghóa của việc phòng tránh chấn. THCS Nguyễn Trãi 17 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u,

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:50

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

 • KIỂM TRA ®¸nh gi¸ thÓ lùc häc sinh :

 • Ch¹y 5 phót tuú søc

 • Néi dung

  • §Þnh l­îng

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan