Giáo án Kĩ thuật lớp 5_ Bộ 2

61 1.3K 0
Giáo án Kĩ thuật lớp 5_ Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kĩ thuật Bài 1. Đính khuy hai lỗ (trang 4, tiết 1) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. - Giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ. * Kết luận: + Đặc điểm của khuy: làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, nhiều hình dạng, kích thớc. + Vị trí của khuy trên hai nẹp áo: ngang bằng với vị trí của các lỗ khuyết, đợc cài qua khuyết để gài hai nẹp của sản phẩm vào với nhau. - HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và hình 1a SGK - Quan sát và rút ra nhận xét về: Đặc điểm hình dạng, kích thớc, màu sắc của khuy hai lỗ. - Quan sát mẫu kết hợp với hình 1b SGK và nhận xét về: đờng chỉ đính khuy, khoảng cách giữ các khuy đính trên sản phẩm - HS quan sát vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. 2. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. + Cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ? * Lu ý: Vì đây là bài học đầu tiên về đính khuy nên GV cần hớng dẫn kĩ: + Cách đặt khuy vào điểm vạch dấu (2 lỗ khuy). + Cách giữ cố định khuy. + Xâu chỉ đôi và không quá dài. - Hớng dẫn cách đính khuy và thao tác mẫu lần khâu đính thứ nhất - GV hớng dẫn thao tác nh các b- ớc trên và quan sát sản phẩm trả lời câu hỏi. + Vị trí của khuy trên hai nẹp áo: ngang bằng với vị trí của các lỗ khuyết, đợc cài qua khuyết để gài hai nẹp của sản phẩm vào với nhau. - Hớng dẫn nhanh lần 2 các bớc đính khuy. - HS đọc nội dung mục 1 và quan sát hình 2 SGK để trả lời câu hỏi. +Thực hiện thao tác trong bớc 1. . - HS đọc nội dung mục 2a và quan sát hình 3 SGK để nêu cách chuẩn bị đính khuy. - HS đọc nội dung mục 2b và quan sát hình 4 SGK để nêu cách đính khuy. + 1 HS thao tác 2-3 lần khâu đính còn lại - HS quan sát hình 5, 6 SGK để nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 7. 1 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Nhắc lại các bớc đính khuy. - Tổ chức cho HS thi gấp nẹp, khâu lợc nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy theo các tổ. Kĩ thuật Bài 1. Đính khuy hai lỗ (trang 4, tiết 2,3) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy hai lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Nhắc lại cách đính khuy hai lỗ? - HS trả lời và nhận xét. 1. Hoạt động 1: HS thực hành. - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu thực hành đính khuy hai lỗ của HS. - Hớng dẫn HS thực hành. - Nêu yêu cầu thời gian thực hành. - Quan sát uốn hoặc hớng dẫn thêm cho HS còn lúng túng. - HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để thực hiện cho đúng. - Nhắc lại các một số điểm cần lu ý khi đính khuy hai lỗ (điểm đặt của khuy, xâu chỉ, khi đính khuy, thao tác kết thúc đính khuy. - HS thực hành theo nhóm và có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. - HS quan sát vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. 2. Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm. - Hớng dẫn HS tự đánh giá. * Đánh giá sản phẩm của HS: + Hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B). + Hoàn thành sớm và vợt mức quy định: hoàn thành tốt (A + ). - Trng bày sản phẩm. + Nêu yêu cầu của sản phẩm. . - Tự đánh giá sản phẩm của bạn 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Hai HS hoàn thành tốt thi đính khuy hai lỗ. - Dặn HS chuẩn bị vải, khuy bốn lỗ, chỉ khâu để học bài: Đính khuy bốn lỗ. Kĩ thuật Bài 2. Đính khuy bốn lỗ (trang 7, tiết 1) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách. - Đính đợc khuy bốn lỗ đúng quy trình kĩ thuật. 2 - Rèn luyện tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu đính khuy bốn lỗ theo 2 cách. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bốn lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc, len ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. - HS dựa vào sản phẩm đính khuy hai lỗ và mô tả các bớc khâu đính. - HS + GV nhận xét và đánh giá. 2. Hoạt động 2: Quan sát, nhận xét mẫu. - Giới thiệu một số sản phẩm đợc đính khuy bốn lỗ và yêu cầu HS nêu tác dụng của việc đính khuy bốn lỗ. - Kết luận: + Khuy bốn lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng và kích thớc khác nhau giống nh khuy hai lỗ, chỉ khác là có bốn lỗ ở giữa mặt khuy. + Khuy bốn lỗ đợc đính qua bốn lỗ, các dờng chỉ đính khuy tạo thành hai đờng song song hoặc hai đờng chéo ở giữa mặt khuy. Phía dới khuy giống nhau. - HS quan sát một số mẫu khuy bốn lỗ và hình 1a SGK - Quan sát và rút ra nhận xét về đặc điểm của khuy bốn lỗ và trả lời câu hỏi SGK. 2. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Đặt vấn đề để học sinh liên t- ởng giữa đính khuy hai lỗ và bốn lỗ. + Cách đính khuy hai lỗ và cách đính khuy bốn lỗ có điểm gì giống và khác nhau? - GV nhận xét và nêu lại: giống nhau, chỉ khác là số đờng khâu nhiều gấp đôi. * Lu ý: Không hớng dẫn lại thao tác vạch dấu và đính khuy mà HS sẽ làm mẫu. - GV theo dõi và uốn nắn - Hớng dẫn HS làm tơng tự. - HS đọc nội dung SGK để trả lời câu hỏi. +Thực hiện thao tác mẫu trên bảng 10 phút. - HS đọc nội dung mục quan sát hình 2 SGK để nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách tạo hai đờng chỉ song song. + HS thao tác mẫu trên bảng. Lớp nhận xét. - HS quan sát hình 3 SGK để nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách thứ hai. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 10. 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Nhắc lại các bớc đính khuy bốn lỗ. - Tổ chức cho HS thi đính khuy bốn lỗ theo các tổ. Kĩ thuật Bài 2. Đính khuy hai lỗ (trang 11, tiết 2) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ. - Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. 3 II Đồ dùng day- học. - Mẫu đính khuy bốn lỗ. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bốn lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Nhắc lại cách đính khuy bốn lỗ? - HS trả lời và nhận xét. 1. Hoạt động 1: HS thực hành. - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu thực hành đính khuy bốn lỗ của HS. - Hớng dẫn HS thực hành. - Nêu yêu cầu thời gian thực hành. - Quan sát uốn hoặc hớng dẫn thêm cho HS còn lúng túng. - HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để thực hiện cho đúng. - Nhắc lại các một số điểm cần lu ý khi đính khuy bốn lỗ. - HS thực hành theo nhóm và có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. - HS quan sát vị trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. 2. Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm. - Hớng dẫn HS tự đánh giá. * Đánh giá sản phẩm của HS: + Hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B). + Hoàn thành sớm và vợt mức quy định: hoàn thành tốt (A + ). - Trng bày sản phẩm. + Nêu yêu cầu của sản phẩm. . - Tự đánh giá sản phẩm của bạn 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Hai HS hoàn thành tốt thi đính khuy bốn lỗ. - Dặn HS chuẩn bị vải, khuy bốn lỗ, chỉ khâu để học bài: Đính khuy bấm. Kĩ thuật Bài 3. Đính khuy bấm (trang 11, tiết 1) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. - HS quan sát một số mẫu khuy bấm và hình 1a SGK - Quan sát và rút ra nhận xét về: Đặc điểm hình dạng của khuy bấm. 4 - Giới thiệu mẫu đính khuy bấm. * Kết luận: + Khuy bấm đợc làm bằn kim loại hoặc nhựa, có hai phần là phần mặt lồi và phần mặt lõm đợc cài khớp vào nhau. Mỗi phần của khuy bấm có 4 lỗ hình bầu dục ở sát mép khuy và cách đều. + Khuy bấm đợc đính vào vải bằng các đờng khâu nối từ lỗ khuy. Vị trí đính phần mặt lồi ngang bằng với vị trí đính phần mặt lõm ở nẹp bên. - Quan sát mẫu kết hợp với hình 1b SGK và nhận xét về: đờng chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm - HS quan sát vị trí đính phần mặt lồi và phần mặt lõm của khuy. 2. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. + Nêu các bớc đính khuy bấm? * Lu ý: phần thao tác vạch dấu, GV để HS làm mẫu. - GV làm mẫu cách đính lỗ khuy phần mặt lõm thứ nhất và thứ hai. * Lu ý: Cách đặt mặt khuy cho đúng. - Hớng dẫn cách đính phần mặt lồi của khuy và hớng dẫn kĩ phần luồn chỉ để giấu nút chỉ khi bắt đầu đính khuy, cách chuyển kim sang lỗ. - GV hớng dẫn thao tác nh các b- ớc trên và quan sát sản phẩm trả lời câu hỏi. - Hớng dẫn nhanh lần 2 các thao tác phần mặt lồi. - HS đọc nội dung mục 1, 2 và quan sát hình SGK để trả lời câu hỏi. - HS dựa vào vốn kiến thức đã học và quan sát hình 2 SGK để trả lời câu hỏi SGK trang 12. - 2 HS làm mẫu thao tác vạch dấu điểm đính khuy. - HS đọc nội dung mục 2a và quan sát hình 4 SGK để nêu cách đính phần mặt lõm. + HS quan sát và 1 em thao tác mẫu đính lỗ khuy thứ ba, thứ t và nút chỉ - HS quan sát hình 5 SGK và đọc mục 2b để nêu cách đính phần mặt lồi của khuy. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 15. 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Nhắc lại cách đính khuy bấm . - Tổ chức cho HS thi tập đính khuy bấm theo các tổ. Kĩ thuật Bài 3. Đính khuy bấm (trang 16, tiết 2,3) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách đính khuy bấm. - Đính đợc khuy bấm đúng quy trình kĩ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu đính khuy bấm. - Một số sản phẩm may mặc đợc đính khuy bấm. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 5 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Nhắc lại cách vạch dấu các điểm đính khuy bấm? - Nhắc lại cách đính hai phần của khuy bấm? - HS trả lời và nhận xét. 1. Hoạt động 1: HS thực hành. - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu thực hành đính khuy bấm của HS. - Hớng dẫn HS thực hành. - Nêu yêu cầu thời gian thực hành. - Quan sát uốn nắn hoặc hớng dẫn thêm cho HS còn lúng túng. - HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để thực hiện cho đúng. - Nhắc lại các một số điểm cần lu ý khi đính khuy bấm (điểm đặt của khuy, xâu chỉ, khi đính 2 mặt khuy, thao tác kết thúc đính khuy. - HS thực hành theo nhóm và có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. 2. Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm. - Hớng dẫn HS tự đánh giá. * Đánh giá sản phẩm của HS: + Hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B). + Hoàn thành sớm và vợt mức quy định: hoàn thành tốt (A + ). - Trng bày sản phẩm. + Nêu yêu cầu của sản phẩm. . - Tự đánh giá sản phẩm của bạn 3. Hoạt động 3: Củng cố. - 3 - 4 HS hoàn thành tốt thi đính khuy bấm. - Dặn HS chuẩn bị vải, kim, kéo, chỉ khâu để học bài: Thêu chữ V. Kĩ thuật Bài 4. Thêu chữ V (trang 16, tiết 1) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu thêu chữ V. - Một số sản phẩm may mặc đợc thêu chữ V. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. - Giới thiệu sản phẩm và yêu cầu HS nêu ứng dụng của thêu chữ V. * Kết luận: + Thêu chữ V là cách thêu tạo thành chữ V nối nhau liên tiếp giữa hai đờng thẳng song - HS quan sát một số mẫu thêu chữ V và hình 1 SGK - Quan sát và rút ra nhận xét về: Đặc điểm mũi thêu chữ V ở mặt phải và mặt trái đờng thêu. - Nêu ứng dụng: - HS quan sát vị trí đính phần mặt lồi và phần mặt lõm của khuy. 6 song ở mặt phải vải. + Mặt trái đờng thêu là hai đờng khâu với các mũi khâu dài bằng nhau và cách đều. + ứng dụng: thêu trang trí viền mép cổ áo, nẹp áo, khăn tay. 2. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. + GV yêu cầu HS so sánh với cách vạch dấu đờng thêu móc xích và thêu lớt vặn (lớp 4)? - GV hớng dẫn HS nh SGK và lu ý ghi kí hiệu các điểm vạch dấu theo trình tự từ trái sang phải. - GV làm mẫu 1, 2 mũi. - GV quan sát uốn nắn. * Lu ý: + Thêu theo chiều từ trái sang phải. + Các mũi thêu luân phiên trên hai đờng song song. + Xuống kim đúng vào vị trí vạch dấu. Mũi kim hớng về phía trái đờng dấu, lên kim cách vị trí xuóng kim 2 mm. + Rút kim khéo léo để mũi thêu không bị dúm. - Hớng dẫn thêm thao tác xuống kim và luồn chỉ vào mũi thêu cuối để HS hiểu rõ cách thực hiện. - Hớng dẫn nhanh lần 2 các thao tác thêu chữ V. - HS đọc nội dung mục II để nêu các bớc thêu chữ V. - HS đọc nội dung mục 1 và quan sát hình 2 SGK để nêu cách vạch dấu thêu chữ V. - HS trả lời. - HS quan sát. - HS quan sát hình 3, 4 SGK để nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi thêu chữ V. + HS quan sát và 1 em thao tác mẫu phần tiếp theo trên khung thêu. - HS nêu và thực hiện thao tác kết thúc đờng thêu. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 19. 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Nhắc lại cách thêu chữ V. - Tổ chức cho HS thi nhận biết nhanh các lỗi trên sản phẩm thêu chữ V theo các tổ. Kĩ thuật Bài 4. Thêu chữ V (trang 19, tiết 2, 3) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. - Thêu đợc các mũi thêu chữ V đúng quy trình, kĩ thuật. - Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II Đồ dùng day- học. - Mẫu thêu chữ V. - Một số sản phẩm may mặc đợc thêu chữ V. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Nhắc lại cách thêu chữ V và thao tác mẫu từ 2, 3 mũi? 7 - HS trả lời và nhận xét. - GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu chữ V. 1. Hoạt động 1: HS thực hành. - Kiểm tra dụng cụ, vật liệu thực hành thêu chữ V của HS. - Hớng dẫn HS thực hành. - Nêu yêu cầu thời gian thực hành. - Quan sát uốn nắn hoặc hớng dẫn thêm cho HS còn lúng túng. - HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để thực hiện cho đúng. - Nhắc lại các một số điểm cần lu ý khi thêu chữ V (chiều thêu, vị trí lên kim và xuống kim, khoảng cách giữa các mũi thêu, cách nút chỉ). - HS thực hành theo nhóm và có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. 2. Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm. - Hớng dẫn HS tự đánh giá. * Đánh giá sản phẩm của HS: + Hoàn thành (A) và cha hoàn thành (B). + Hoàn thành sớm và vợt mức quy định: hoàn thành tốt (A + ). - Trng bày sản phẩm. + Nêu yêu cầu của sản phẩm. . - Tự đánh giá sản phẩm của bạn 3. Hoạt động 3: Củng cố. - 3 - 4 HS hoàn thành tốt thi thêu chữ V. - Dặn HS chuẩn bị vải, kim, kéo, chỉ, bút chì khâu để học bài: Thêu dấu nhân. Kĩ thuật Bài 5. Thêu dấu nhân (trang 20, tiết 1) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân. - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng quy trình, kĩ thuật. - Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm đợc. II Đồ dùng day- học. - Mẫu thêu dấu nhân. - Một số sản phẩm may mặc đợc thêu dấu nhân. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết (kim, vải, phấn, thớc, khung thêu ) III. Hoạt động dạy- học. 1. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. - Giới thiệu sản phẩm và yêu cầu HS nêu ứng dụng của thêu dấu nhân. * Kết luận: + Thêu dấu nhân - HS quan sát một số mẫu thêu dấu nhân và hình 1 SGK - Quan sát và rút ra nhận xét về: Đặc điểm đờng thêu dấu nhân ở mặt phải và mặt trái đờng thêu. - Quan sát và so sánh đặc điểm của mẫu thêu dấu nhân với mẫu thêu chữ V (ở mặt phải và mặt trái) - Nêu ứng dụng: 8 là cách thêu tạo thành dấu nhân nối nhau liên tiếp giữa hai đờng thẳng song song ở mặt phải đờng thêu. + ứng dụng: thêu trang trí viền mép cổ áo, nẹp áo, khăn tay, khăn trải bàn, gối 2. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. 9 - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. + GV yêu cầu HS so sánh với cách vạch dấu đờng thêu chữ V? - GV hớng dẫn HS nh SGK và lu ý ghi kí hiệu các điểm vạch dấu theo trình tự từ trái sang phải. - GV làm mẫu cách bắt đầu thêu nh hình 3 trên khung đã vạch dấu. * Lu ý: Lên kim để bắt đầu thêu tại điểm vạch dấu thứ hai phía bên phải đờng dấu - GV hớng dẫn chậm HS và lu ý. * Lu ý: + Thêu theo chiều từ phải sang trái. + Các mũi thêu luân phiên trên hai đờng song song. + Xuống kim và lên kim ở đờng dấu thứ hai dài gấp đôi khoảng cách xuống kim và lên kim ở đờng dấu thứ nhất. + Rút kim khéo léo để mũi thêu không bị dúm. - Hớng dẫn nhanh lần 2 các thao tác thêu dấu nhân. - HS đọc nội dung mục II để nêu các bớc thêu dấu nhân. - HS đọc nội dung mục 1 và quan sát hình 2 SGK để nêu cách vạch dấu đ- ờng thêu dấu nhân. - HS trả lời: + Giống nhau: vạch hai đờng thẳng song song cách nhau 1 cm. + Khác nhau: Trình tự các điểm vạch dấu; Các điểm vạch dấu để thêu chữ V nằm so le nhau trên hai đờng vạch dấu, còn dấu nhân nằm thẳng hàng với nhau trên hai đờng vạch dấu. - 1 HS thao tác trên bảng vạch dấu đ- ờng thêu dấu nhân. - HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát hình 3, SGK và đọc mục 2a để nêu cách bắt đầu thêu. - Đọc mục 2 b, 2c và quan sát hình 4a, b, c, d SGK để nêu cách thêu mũi 1 và 2 - HS quan sát và 1 em thao tác mẫu phần tiếp theo trên khung thêu. - Quan sát hình 5 SGK vfa nêu cách kết thúc đờng thêu dấu nhân và làm mẫu. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 23. 3. Hoạt động 3: Củng cố. - Nhắc lại cách thêu dấu nhân. - Tổ chức cho HS thi nhận biết nhanh các lỗi trên sản phẩm thêu dấu nhân theo các tổ. 10 [...]... nhàng, tránh vỡ + Xếp đậu cho ráo nớc + Cắt miếng vừa không quá nhỏ để dễ rán 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu cách rán đậu và trình bày - Nêu cách rán đậu của gia đình - HS trả lời và nhận xét, bổ sung em? - Đọc nội dung mục 2 kết hợp quan sát - GV chốt lại các bớc rán đậu hình 3 (SGK) để so sánh với cách rán đậu của gia đình mình - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang41 * Lu ý: + Nên dùng chảo chuyên để rán + Đun... Cách lau khô đáy nồi trớc khi nấu 2 Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập - GV sử dụng câu hỏi 1, 2 cuối SGK, trang 37 để đánh giá kết quả học tập của HS - HS trả lời - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS 3 Hoạt động 3: Củng cố 19 - GV nhận xét tinh thần học tập của HS - Dặn HS chuẩn bị cho bài 10: Luộc rau và tìm hiểu ở nhà cách thực hiện luộc rau ở gia đình Kĩ thuật Bài 10 Luộc rau (trang 37)... của HS 20 - HS trả lời - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS 4 Hoạt động 4: Củng cố - GV nhận xét tinh thần học tập của HS - Dặn HS chuẩn bị cho bài 11: Rán đậu phụ và tìm hiểu ở nhà cách thực hiện rán đậu phụ ở gia đình Kĩ thuật Bài 11 Rán đậu phụ (trang 40) I Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách thực hiện các cộng việc chuẩn bị và các bớc rán đậu phụ - Rán đậu phụ đảm bảo yêu cầu - Có ý thức... Củng cố 12 - Nhắc lại cách cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản - Để hoàn thiện chiếc túi xách tay em phải thực hành theo trình tự nào? Kĩ thuật Bài 6 Cắt, khâu, thêu, túi xách tay đơn giản (trang 23 , tiết 2) I Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách thêu trang trí túi xách tay đơn giản - Thêu trang trí túi xách tay đơn giản đúng quy trình, kĩ thuật - Rèn luyện đôi bàn tay khéo léo, khả năng sáng tạo HS... + Sơ chế thực phẩm + Chế biến món ăn + Trình bày món ăn 2 Hoạt động 2: Đánh giá kết quả thực hành của HS - GV tổ chức cho các nhóm đánh - Hoạt động theo nhóm: Đọc nội dung giá tréo nhau đánh giá SGK trang 46 - Nhận xét đánh giá kết quả thực - Các nhóm đánh giá tréo nhau theo các hành của các nhóm và cá nhân tiêu chuẩn đó - HS báo cáo kết quả đánh giá 3 Hoạt động 3: Củng cố - GV nhận xét ý thức và kết... bảng - Nêu nhận xét về đặc điểm của - Đọc nội dung mục 2a và quan sát dụng cụ cho gà ăn, uống và cách sử hình 2 SGK để trả lời câu hỏi dụng các dụng cụ đó - Nhận xét và bổ sung ý + Tác dụng của máng ăn và máng uống + Nguyện liệu dùng làm máng + Máng nên treo cao khỏi mặt đất 3 Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập của HS - GV tổ chức cho HS trả lời 2 câu hỏi cuối SGK, trang 51 - GV nhận xét và kết luận... thần học tập của HS - Dặn HS chuẩn bị cho bài 22 : Chăm sóc gà Kĩ thuật Bài 22 : Chăm sóc gà (trang 62) I Mục tiêu HS cần phải: - Nêu đợc mục đích tác dụng của việc chăm sóc gà - Biết cách chăm sóc gà - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ gà II Đồ dùng day- học - GV + HS: Các hình trong SGK III Hoạt động dạy- học A Kiểm tra bài cũ + Câu hỏi 1, SGK, trang 64 + Câu hỏi 2, SGK, trang 64 - HS trả lời và nhận xét, bổ... nuôi gà, SGK, trang 61 3 Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hành - GV tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kết quả thực hành - GV nhận xét và đánh giá kết quả thực hành của HS theo các tiêu chuẩn nêu ở mục III (SGK) 4 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tinh thần học tập của HS - Dặn HS chuẩn bị cho bài 21 : Nuôi dỡng gà Kĩ thuật Bài 21 : Nuôi dỡng gà (trang 62) I Mục tiêu HS cần phải: - Nêu đợc mục... thực hành theo nhóm và có thể 2 hoặc 3 lần kích thớc của mũi thêu trao đổi, học hỏi lẫn nhau các em đang học Do vậy khi thêu trang trí các mũi thêu phải nhỏ để đờng thêu đẹp - Quan sát uốn nắn hoặc hớng dẫn thêm cho HS còn lúng túng 2 Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm - Hớng dẫn HS tự đánh giá - Trng bày sản phẩm + Nêu yêu cầu của sản phẩm - Tự đánh giá sản phẩm của bạn * Đánh giá sản phẩm của HS: + Hoàn... SGK 3 Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập - GV tổ chức cho HS trả lời 2 câu hỏi cuối SGK, trang 64 - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS 4 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tinh thần học tập của HS - Dặn HS chuẩn bị cho bài 23 : Vệ sinh phòng bệnh cho gà Kĩ thuật Bài 23 : Vệ sinh phòng bệnh cho gà (trang 62) I Mục tiêu HS cần phải: - Nêu đợc mục đích tác dụng và một số cách phòng . nhân theo các tổ. 10 Kĩ thuật Bài 5. Thêu dấu nhân (trang 23 , tiết 2, 3) I. Mục tiêu HS cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân. - Thêu đợc các mũi thêu dấu nhân đúng quy trình, kĩ thuật. - Yêu thích,. chỉ, khi đính 2 mặt khuy, thao tác kết thúc đính khuy. - HS thực hành theo nhóm và có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. 2. Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm. - Hớng dẫn HS tự đánh giá. * Đánh giá sản. nẹp áo, khăn tay. 2. Hoạt động 2: Hớng dẫn thao tác kĩ thuật. - Đặt câu hỏi định hớng HS quan sát. + GV yêu cầu HS so sánh với cách vạch dấu đờng thêu móc xích và thêu lớt vặn (lớp 4)? - GV hớng

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 1. Đính khuy hai lỗ (trang 4, tiết 1)

 • Bài 1. Đính khuy hai lỗ (trang 4, tiết 2,3)

 • Bài 2. Đính khuy bốn lỗ (trang 7, tiết 1)

 • Bài 2. Đính khuy hai lỗ (trang 11, tiết 2)

 • Bài 3. Đính khuy bấm (trang 11, tiết 1)

 • Bài 4. Thêu chữ V (trang 16, tiết 1)

 • Bài 4. Thêu chữ V (trang 19, tiết 2, 3)

 • Bài 5. Thêu dấu nhân (trang 20, tiết 1)

 • Bài 5. Thêu dấu nhân (trang 23, tiết 2, 3)

 • Bài 6. Cắt, khâu, thêu, túi xách tay đơn giản (trang 23, tiết 1)

 • Bài 6. Cắt, khâu, thêu, túi xách tay đơn giản (trang 23, tiết 2)

 • Bài 6. Cắt, khâu, thêu, túi xách tay đơn giản (trang 23, tiết 3)

 • Bài 6. Cắt, khâu, thêu, túi xách tay đơn giản (trang 23, tiết 4)

 • Bài 7. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình (trang 28)

 • Bài 8. Chuẩn bị nấu ăn (trang 31)

 • Bài 9. Nấu cơm (trang 33, tiết 1)

 • Bài 9. Nấu cơm (trang 35, tiết 2)

  • Kĩ thuật

 • Bài 10. Luộc rau (trang 37)

 • Bài 11. Rán đậu phụ (trang 40)

 • Bài 12. Bày, rọn bữa ăn trong gia đình (trang 42)

 • Bài 13. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống (trang 44)

 • Bài 14. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn (trang 42, tiết 1)

 • Bài 14. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn (trang 42, tiết 2, 3, 4)

 • Bài 15. Lợi ích của việc nuôi gà (trang 48)

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

  • Kĩ thuật

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

  • Kĩ thuật

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

 • I. Mục tiêu

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan