0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

ánh giá công tác tuy nd ng nhân sti công ty

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN ( CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, 2013 ) (Trang 38 -38 )

2.3.1. S bi n đ ng nhân s c a công ty qua các n m

B ng 2.6: Bi n đ ng nhân s qua các n m Bi u đ 2.5: Bi n đ ng nhân s qua các n m N m 2009 2010 2011 Tuy n vào 472 489 291 Ngh vi c 124 174 94 T l tuy n 31.28% 31.07% 18.75% T l ngh vi c 8.22% 11.05% 6.06% 124 174 94 472 489 291 1509 1574 1552 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2009 2010 2011 Ngh vi c Tuy n vào S lao đ ng

Ngu n: B ph n tuy n d ng - Phòng Nhân s Ngu n: B ph n tuy n d ng - Phòng Nhân s

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

Qua s li u trên, ta có th th y ngu n nhân l c c a công ty t ng đ i n đnh

và có xu h ng gia t ng v m t s l ng. S gia t ng này là do công ty không

ng ng phát tri n quy mô và gi đ c m c t ng tr ng khá cao (15%/n m). Theo

b ng 2.6, ta th y đ c t l tuy n vào và t l ngh vi c trong n m 2011 có gi m so v i nh ng n m tr c đây (t l ngh vi c n m 2011 gi m 12.32% so v i n m 2010

và 12.53% so v i n m 2009).

i v i công ty thì t l ngh vi c d i 15% đ c xem là n đ nh và ng c l i. i u này cho th y công ty đã xây d ng đ c cho mình m t quy trình tuy n d ng hi u qu , phù h p v i tình hình phát tri n c a công ty và công tác tuy n d ng ngày càng hoàn thi n h n.

2.3.2. Chính sách tuy n d ng c a công ty

Thái Tu n là m t doanh nghi p l n trong ngành d t may nên r t nhi u ng viên quan tâm và mu n có c h i đ c làm vi c đây. M c tiêu chính c a công tác tuy n d ng là thu hút ng viên nh m đáp ng nhu c u s n xu t kinh doanh. Tùy theo t ng v trí, ch c danh khác nhau mà công ty đ ra nh ng tiêu chu n tuy n ch n

riêng, nh ng v n ph i đ m b o ng viên có đ y đ nh ng tiêu chu n đã đ c mô t trong b n mô t công vi c.

Tuy nhiên, ngu n cung lao đ ng m t s v trí hi n nay đang thi u h t nh t

là đ i v i công nhân d t và công nhân v n hành máy nhu m. kh c ph c tình tr ng thi u h t này và đ đ m b o cho ho t đ ng s n xu t không g p khó kh n, thì

Thái Tu n đã đ a ra nhi u chính sách nh m thu hút ng viên nh : t ng l ng, nh n

ng viên ch a có kinh nghi m đ đào t o, ph c p nhà tr , ph c p tuy n d ng cho

ng i gi i thi u…

2.3.3. Quy trình tuy n d ng

Trong quá trình hình thành và phát tri n, Thái Tu n đã xây d ng cho mình quy trình tuy n d ng bài b n và ch t ch . Quy trình này đã đ t chu n qu c t ISO v i đ y đ các b c đ đ t hi u qu tuy n d ng cao nh t.

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân S đ 2.2: Quy trình tuy n d ng

2.3.3.1. L p k ho ch tuy n d ng

Chuyên viên/nhân viên nhân s có trách nhi m l p phi u K ho ch tuy n d ng theo bi u m u BM01/QI03/04 (xem Ph l c) trình lên Giám đ c Nhân s xem xét và phê duy t.

K ho ch tuy n d ng s đ c l p 3 tháng/l n theo t ng nhóm ch c danh

t ng đ ng nhau. Ví d : nam công nhân ph c v s n xu t g m công nhân gác bông,

t

t

D ng

Không đ t

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

m c h ghép, in biên… N công nhân ph c v s n xu t g m công nhân conse se su t, công nhân may m c…

K ho ch tuy n d ng đ c l p t ngày 15 đ n 25 c a tháng cu i quý tr c

và đ c l p d a trên t l bi n đ ng nhân s trong cùng k n m tr c, d báo bi n

đ ng nhân s trong n m hi n hành, nhu c u t ng thêm nhân s c a các đ n v trong quý t i.

2.3.3.2. Xác đnh nhu c u tuy n d ng

Khi Thái Tu n có nhu c u tuy n thêm nhân s đ bù đ p vào s thi u h t lao

đ ng do nhu c u s n xu t kinh doanh, thay th nhân s ngh vi c, chuy n công tác khác hay b sung nhân s m i đ m trách nhi m vi c chuyên môn. Vi c xác đnh nhu c u s do Giám đ c đ n v th c hi n. Tuy nhiên, Ban T ng Giám c s đ a ra

nhu c u tuy n d ng đ i v i nhân s c p Giám đ c, Tr lý, Chuyên viên tr c thu c Ban T ng Giám đ c.

i v i nhu c u nhân s c p đ n v thì do Giám đ c đ n v l p Phi u yêu c u tuy n d ng theo bi u m u BM02/QI03/04 (xem Ph l c) và g i v Phòng Nhân s . Nh ng v i nhu c u tuy n d ng cán b qu n lý c p đ n v, Tr lý, chuyên viên tr c thu c Ban T ng Giám đ c thì s do Phòng Nhân s l p phi u yêu c u tuy n d ng theo bi u m u.

2.3.3.3. Ki m tra đnh biên/nhu c u nhân s

Sau khi l p phi u yêu c u thì Giám đ c đ n v s chuy n cho B ph n tuy n d ng – Phòng Nhân s đ ki m tra đnh biên và tính h p lý c a nhu c u đó.

 N u xác đnh nhu c u nhân s là không h p lý thì B ph n tuy n d ng s trình phi u yêu c u đó lên Giám đ c nhân s đ ghi ý ki n tr c ti p vào đó và trình Ban T ng giám đ c thông qua.

 N u xác đnh nhu c u nhân s là h p lý thì Phòng nhân s s ti n hành rà soát ngu n l c n i b đ ch n gi i pháp t t nh t trong 3

h ng: b trí kiêm vi c, đi u đ ng n i b ho c tuy n d ng b sung

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

2.3.3.4. Xét duy t nhu c u tuy n d ng

Sau khi B ph n tuy n d ng xác đ nh phi u yêu c u tuy n d ng là h p lý và

đã đ xu t h ng tuy n d ng thêm. Sau đó phi u yêu c u s đ c Ban T ng giám

đ c ho c ng i đ c y quy n phê duy t trên c s xem xét tính h p lý và đ xu t c a phòng nhân s .

 N u phi u đ c đ ng ý thì B ph n tuy n d ng s ti n hành tuy n d ng theo yêu c u c a đ n v.

 Ng c l i thì Ban T ng Giám đ c có thông tin ph n h i v i đ n v

yêu c u v vi c d ng yêu c u đó ho c l p phi u yêu c u m i. 2.3.3.5. Th c hi n tuy n d ng

Thông báo tuy n d ng

Tùy theo ch c danh c n tuy n mà B ph n tuy n d ng s ch n nh ng kênh tuy n d ng khác nhau nh sau:

 ng báo tuy n d ng

 Thông tin n i b

 t hàng tuy n d ng v i Trung tâm t v n ngu n nhân l c ho c Trung tâm gi i thi u vi c làm.

 Các ngu n thông tin tuy n d ng đ t hàng tuy n d ng v i Trung tâm

t v n ngu n nhân l c ho c Trung tâm gi i thi u vi c làm.

 Các ngu n thông tin tuy n d ng khác. Ti p nh n h s ng viên

B ph n tuy n d ng xem xét h s ng viên bao g m các h s m i n p và các h s d tr tr c đây l a ch n b c đ u các ng viên phù h p v i đi u ki n tuy n d ng c a công ty đ m i ph ng v n. Nh ng h s đ t đ c ghi mã ký hi u

“ ” và s p x p ph ng v n. Ng c l i v i nh ng h s không đ t ghi mã ký hi u

“K ” lên trang đ u h s và g i th c m n theo bi u m u BM06/QI03/04 (xem Ph l c).

Chuyên viên/nhân viên tuy n d ng cho mã s t ng b h s cá nhân theo m u xxxx/yyyy (trong đó xxxx là s th t h s n p trong n m, yyyy là n m nh n

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

h s ). Sau đó, b ph n tuy n d ng s L p danh sách ng viên d tuy n theo bi u m u BM04/QI03/04 (xem Ph l c) đ d dàng theo dõi ng viên trong su t quá trình tuy n d ng.

Ph ng v n/thi tuy n

Tùy theo ch c danh c n tuy n mà B ph n tuy n d ng s thông báo cho các

đ n v đ s p x p ng i ph ng v n.

 i v i ng viên ng tuy n vào v trí cán b qu n lý c p đ n v , Tr lý, Chuyên viên tr c thu c Ban T ng Giám đ c s do H i đ ng tuy n d ng công ty bao g m Ban T ng Giám đ c, Tr lý Ban T ng giám

đ c, Giám đ c nhân s và Cán b chuyên môn đ c ch đ nh (n u có) ph ng v n tr c ti p.

 i v i các ng viên ng tuy n v trí còn l i thì s do phòng Nhân s , n v có nhu c u tuy n và Cán b ph ng v n chuyên môn khác

đ c ch đnh (n u có) tr c ti p ph ng v n.

Ng i ch u trách nhi m ph ng v n t ng c p đ s so n th o tr c n i dung và hình th c ph ng v n/thi tuy n và chuy n v Phòng Nhân s đ trình Ban T ng

Giám đ c thông qua tr c khi xúc ti n tuy n d ng.

Ti n hành ph ng v n s đ c ghi vào Phi u ph ng v n tuy n d ng theo bi u m u BM05/QI03/04 (xem Ph l c). Sau đó đ n v tuy n s chuy n h s ng viên trúng tuy n và k t qu ph ng v n tuy n d ng cho c p trên có th m quy n phê duy t. N u ng viên đó đ c phê duy t thì B ph n tuy n d ng s ti n hành xác minh lý l ch nhân viên (khi c n thi t); yêu c u b túc h s đ y đ theo quy đ nh

công ty và trao đ i v i ng viên v ngày chính th c nh n vi c. X lý các h s

Chuyên viên/nhân viên tuy n d ng ph trách x lý h s . i v i các h s không đ t khi ph ng v n thì chuyên viên/nhân viên tuy n d ng s g i th c m n

theo bi u m u BM06/QI03/04 (xem Ph l c) qua email ho c qua đi n tho i và tr l i h s n u ng viên đ n nh n l i. Còn đ i v i các h s d phòng (n u có) thì chuyên viên/nhân viên tuy n d ng s thông báo cho ng viên và l u h s d phòng.

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

2.3.3.6. Ti p nh n th vi c ho c h c vi c

Chuyên viên/nhân viên tuy n d ng s l p h p đ ng h c vi c ho c h p đ ng th vi c theo quy đ nh c a công ty cho ng viên trúng tuy n.

 H p đ ng h c vi c s đ c ký k t theo t ng chu k , t i đa là 03

tháng và có th đ c gia h n.

 H p đ ng th vi c thì th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t lao

đ ng. C th : th vi c không quá 30 ngày đ i v i công vi c có trình

đ t trung c p tr xu ng và không quá 60 ngày đ i v i công vi c có

trình đ t cao đ ng tr lên.

Khi ng viên đ n nh n vi c, B ph n tuy n d ng có trách nhi m trao đ i v i ng viên và th c hi n m t s v n đ sau đây:

 M c l ng và các đi u ki n làm vi c s theo quy đnh c a công ty,

nh ng trong m t s tr ng h p đ c bi t thì các đi u ki n này s do Ban T ng Giám đ c quy t đ nh.

 Chuy n mô t công vi c, th công nhân viên theo bi u m u BM07/QI03/04 (xem Ph l c) và n i quy công ty đ n cho nhân viên th vi c/h c vi c.

 Chuy n giao nhân s cho đ n v .

 Gi i thi u thành viên m i qua mail (ngo i tr công nhân tr c ti p s n xu t) theo bi u m u BM08/QI03/04 (xem Ph l c).

 Theo dõi, nh n xét, đánh giá sau h c vi c ho c th vi c.

Tr c khi h t h n th vi c ho c h c vi c 5 ngày, phòng Nhân s s chuy n Phi u đánh giá sau h c vi c theo bi u m u BM10/QI03/04 ho c Phi u nh n xét th vi c theo bi u m u BM09/QI03/04 (xem Ph l c) v đ n v đ ti n hành th c hi n

đánh giá, ghi nh n k t qu và đ xu t các n i dung có liên quan. Tr ng h p đ c bi t, n u xét th y ng viên đó có kh n ng đáp ng đ y đ đ c công vi c theo yêu c u, đ n v s ch đ ng ti n hành đánh giá sau h c vi c ho c nh n xét th vi c

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

2.3.3.7. ánh giá sau th vi c/h c vi c

B ph n tuy n d ng s c n c vào Phi u đánh giá sau h c vi c ho c Phi u nh n xét th vi c c a các đ n v đ quy t đ nh theo các h ng sau:

 N u ng viên đáp ng đ y đ yêu c u c a công vi c thì B ph n tuy n d ng s trình lãnh đ o đ duy t tuy n d ng chính th c.

 Ng c l i, B ph n tuy n d ng s c n c theo Phi u đánh giá/nh n xét h c vi c/th vi c đ gia h n h c vi c ho c ch m d t h c vi c/th vi c đ i v i ng viên đó.

2.3.3.8. Ký k t h p đ ng lao đ ng

N u các đ n v đánh giá ng viên đ t yêu c u sau th i gian h c vi c ho c th vi c thì B ph n tuy n d ng s ti n hành các th t c ký k t h p đ ng lao đ ng theo

đúng quy đnh c a Lu t lao đ ng và c a công ty. 2.3.3.9. L u h s

i v i các bi u m u và h s ng viên s d ng trong su t quá trình tuy n d ng, s đ c B ph n tuy n d ng l u tr c n th n v i th i gian theo quy đ nh c a

công ty nh sau:

 K ho ch tuy n d ng (BM01/QI03/04), Phi u yêu c u tuy n d ng (BM02/QI03/04) và Danh sách ng viên d tuy n (BM04/QI03/04) s

đ c l u tr trong th i gian 2 n m.

 n d tuy n (BM03/QI03/04), Phi u ph ng v n tuy n d ng (BM05/QI03/04), Phi u nh n xét th vi c (BM09/QI03/04) và Phi u

đánh giá sau h c vi c (BM10/QI03/04) s đ c l u tr theo h s

nhân viên.

 H s ng viên s đ c l u 1 n m sau khi ng viên đ n d tuy n và h s nhân viên s đ c l u trong th i gian 3 n m sau khi nhân viên

Khóa lu n t t nghi p SVTH: V Th H ng Ngân

2.3.4. Các y u t nh h ng đ n công tác tuy n d ng

2.3.4.1. Y u t bên ngoài

S phát tri n kinh t : hi n nay n n kinh t n c ta đang trong giai đo n khó

kh n, hàng lo t doanh nghi p ng ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh, đi u này c ng gây không ít khó kh n cho các doanh nghi p khác nói chung và cho Thái Tu n nói riêng. c bi t là cho công tác tuy n d ng c a công ty. Khi n n kinh t suy thoái thì t l th t nghi p t ng giúp công ty có thêm nhi u l a ch n h n, nh ng B ph n tuy n d ng ph i t n thêm chi phí th i gian đ sàng l c và ch n đ c nh ng ng viên phù h p nh t v i v trí công vi c.

Th tr ng lao đ ng: dân s Vi t Nam đang trong giai đo n c c u dân s

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN ( CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, 2013 ) (Trang 38 -38 )

×