Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK2_Bộ 2

27 739 5
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK2_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 Kỹ thuật NUễI DNG G I- MC TIấU: HS cn: - Nờu c mc ớch, ý ngha ca vic nuụi dng g. - Bit cỏch cho g n, ung. - Cú ý thc nuụi dng, chm súc g. II-đồ dùng thiết bị dạy học - nh SGK, phiu ỏnh giỏ kt qu hc tp. III- CC HOT NG DY HC chủ yếu : nội dung hoạt động giáo viên hoạt động học sinh 1. Kim tra: (4) 2. Gii thiu bi: 3. Bi ging: a.Hot ng 1: Tỡm hiu mc ớch ý ngha ca vic nuụi dng g. (14) b. Hot ng 2: Tỡm hiu cỏch cho g n ung. (15) + Vỡ sao phi s dng nhiu loi thc n nuụi g? + Thc n cú tỏc dng gỡ? - GV nhn xột ỏnh giỏ. - GV nờu mc tiờu bi hc. * Cho HS c thm mc 1 SGK. - GV hi: + gia ỡnh em cho g n nhng loi thc n no? + n vo lỳc no? + Lng thc n dựng hng ngy cho g ra sao? + Cho g n ung vo lỳc no? + Cho n ung nh th no? - GV túm ý: Nuụi dng g gm hai cụng vic ch yu l: cho g n v cho g ung, nhm cung cp nc v cht dinh dng cn thit cho g. Nuụi dng g hp lớ s giỳp cho g kho mnh, ln nhanh, sinh sn tt. Mun nuụi g t nng sut phi cho g n ung cht v hp v sinh. * Yờu cu HS c SGK v tr li cõu hi mc 2 SGK. + Hóy nờu thc n v cỏch cho g n ung tng thi kỡ: Thi kỡ g con? Thi kỡ g giũ. Thi kỡ trng? + Vỡ sao g giũ cn c n nhiu thc n cung cp cht bt ng v cht m. + Theo em, cn cho g trng n nhng thc n no cung cp nhiu cht m, cht khoỏng v - 2 HS tr li. - HS theo dừi. - HS c lp c thm. - HS ln lt tr li. - HS lng nghe. - 1 HS c to, c lp c thm theo. - 2 HS ngi cựng bn trao i tho lun. - i din cỏc nhúm tr li, cỏc em khỏc nhn xột b sung. Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 c.Đánh giá kết quả bài học : (5) 4- Cng c, dn dũ: (2) vitamin? - GV nhn xột v gii thớch: Nc l thnh phn ch yu cu to nờn c th ng vt. Nh cú nc c th ng vt hp thu c cỏc cht dinh dng ho tan ly t tc n v to thnh cỏc cht cn thit cho s sng ca ng vt. - GV hi: Vỡ sao cn phi cung cp nc cho g? Nc cho g ung phi nh th no? - GV nhn xột, túm ý cỏch cho g n ung. - GV kt lun: Khi nuụi g phi cho g n, ung lng, cht v hp v sinh. * GV yờu cu HS lm bi tp (bi 21 trang 30 SGK). - GV nờu ỏp ỏn HS t i chiu, t ỏnh giỏ kt qu lm bi tp. - Mi HS bỏo cỏo kt qu t ỏnh giỏ. - GV nhn xột ỏnh giỏ kt qu. - GV nhn xột tớnh thn thỏi hc tp ca HS. - Chun b tit sau: Chm súc g - HS c lp lng nghe. - HS tho lun nhúm ụi v tr li. - HS theo dừi. - HS lm vo v thc hnh k thut 5. - HS ln lt ni tip nờu, cỏc em khỏc nhn xột b sung. CHM SểC G I- M C TIấU: HS cn: - Nờu c mc ớch, tỏc dng ca vic chm súc g. Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 - Bit cỏch chm súc g. - Cú ý thc chm súc bo v g. II- Đồ dùng Thiết bị dạy học : 1.GV: nh trong SGK, phiu ỏnh giỏ kt qu hc tp. 2.HS:SGK,vở BT III- CC HO T NG D Y H C chủ yếu : Nội dung hoạt động của thầy hoạt động của trò 1.Kiểm tra: (4) 2.Giới thiệu bài : 3.Tìm hiểu bài : Hot ng 1: Tỡm hiu mc ớch, tỏc dng ca vic chm súc g. Hot ng 2: Tỡm hiu cỏch chm súc g. - Vỡ sao g giũ cn c n nhiu thc n cung cp cht bt ng v m. - GV nhn xột ỏnh giỏ. - Nêu MĐ - YC giờ học . * GV nờu: Khi nuụi g, ngoi vic cho g n ung, ta cn tin hnh mt s cụng vic nh si m cho g mi n, che nng, chn giú lựa giỳp g khụng b rột hoc nng, núng. Tt c nhng vic ú gi l chm súc g. - GV gi HS c mc 1 SGK. - Hi: + Chm súc g nhm mc ich gỡ? + Nờu tỏc dng ca vic chm súc g? - GV túm tt: G cn ỏnh sỏng, nhit , khụng khớ, nc v cỏc cht dinh dng sinh trng v phỏt trin. Chm súc to iu kin v nhit , ỏnh sỏng, khụng khớ thớch hp cho g sinh trng v phỏt trin. Chm súc g y giỳp g kho mnh, mau ln, cú sc chng bnh tt v gúp phn nõng cao nng sut. * Yờu cu HS c thm ni dung mc 2 SGK v tr li cõu hi. + Em hóy nờu tờn cỏc công vic chm súc g? - GV ghi tng mc a, b, c, d. - Hng dn HS khai thỏc tng mc: a) Si m cho g. - Hi: Em hóy nờu vai trũ ca nhit i vi ng vt? - GV nhn xột, gii thớch thờm: Nhit tỏc dng n s ln lờn, sinh sn ca ng vt. ng vt cũn nh cú kh nng chu rột, chu núng kộm hn ng vt ln. - GV hi: + Da vo hỡnh 1, em hóy nờu dng - 2 HS ln lt tr l - HS lng nghe. - HS lng nghe. - 1 HS c, c lp thm. - 1, 2 HS nờu. - HS lng nghe. - HS c lp c thm - 1 HS tr li. - Vi HS nờu. - HS lng nghe. - HS quan sỏt v tr cỏc em khỏc nhn xột b sung. Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 4.Củng cố Dặn dò : (2) c dựng si m cho g? + Vỡ sao cn phi si m cho g nht l g khụng cú m? - GV nhn xột v nờu mt s cỏch si m cho g mi n: dựng chp si, búng ốn, t bp than (ci) quanh chung. b) Chng núng, chng rột, phũng m cho g: - GV yờu cu HS c mc 2b v hi: + Nờu cỏch chng núng, chng rột, phũng m cho g? + Nờu cỏch chng núng, chng rột, phũng m cho g gia ỡnh em? - GV nhn xột tớnh thn thỏi hc tp ca HS. - Chun b tit sau: V sinh phũng bnh cho g. - 1 HS c, c lp theo dừi. - Cho HS trả lời câu hỏi - Nhận xét , bổ sung . _HS nghe Tuần 21 Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 Kĩ thuật : V SINH PHềNG BNH CHO G I- Mục tiêu ; Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 - Nờu c mc ớch, tỏc dng v mt s cỏch v sinh phũng bnh cho g. - Bit cỏch chm súc g. - Cú ý thc chm súc bo v II - Đồ Dùng : 1.GV: - nh SGK. 2.HS: SGK,vở BT III- Các hoạt động dạy học : Nội dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1. Kim tra bi c 2 Bi mi: a.Gii thiu bi: b . Hot ng 1: Tỡm hiu mc ớch, tỏc dng ca vic v sinh phũng bnh cho g c . Hot ng 2: Tỡm hiu cỏch v sinh phũng bnh cho g. Chm súc g - GV nờu cõu hi, HS tr li: + Nờu tỏc dng ca vic chm súc g? - GV nhn xột ghi im. GV nờu mc tiờu bi hc. . - Gi HS c mc 1 SGK. - GV cho HS nờu: Nhng cụng vic trờn c gi chung l v sinh phũng bnh cho g. Vy th no l v sinh phũng bnh cho g? - GV túm ý v nờu khỏi nim: Nhng cụng vic c thc hin nhm gi cho dng c n ung, ni , thõn th ca vt nuụi luụn sch v giỳp cho vt nuụi cú sc chng bnh tt, c gi chung l v sinh phũng bnh. - GV hi: Hóy nờu mc ớch, tỏc dng ca v sinh phũng bnh cho g? - GV cht ý: V sinh phũng bnh nhm tiờu dit vi trựng gõy bnh, lm cho khụng khớ chung nuụi sch s giỳp c th g tng sc chng bnh. Nh ú g kho, ớt bnh ng rut, ng hụ hp v cỏc bnh dich. - GV yờu cu HS c mc 2 v tr li cõu hi: + Hóy k tờn cỏc dng c cho g n ung v nờu cỏch v sinh dng c n ung ca g? + Theo em, v sinh dng c cho g n ung cú tỏc dng gỡ? - 1, 2 HS tr li. -HS n/x -HSlng nghe - 1 HS c, c lp theo dừi. - Mt s HS tr li theo cỏch hiu ca mỡnh. - HS c lp lng nghe. - HS ln lt tr li. - HS lng nghe. - HS c thm. - HS tr li - Cỏc em khỏc nhn xột, b sung. Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 d. Hot ng 3: ỏnh giỏ kt qu hc tp. - Yờu cu HS lm bi tp 2, 3. 3.Cng c, dn dũ: + Túm tt ni dung cỏch v sinh dng c cho g n ung? - Hi tip: Hóy nhc li tỏc dng ca chung nuụi g? + Nờu tỏc dng ca khụng khớ i vi i súng ng vt? + Nu nh khụng thng xuyờn lm v sinh chung nuụi thỡ khụng khớ trong chung nuụi s nh th no? - GV túm ý. - Yờu cu HS c ni dung mc 2 SGK v quan sỏt hỡnh 2 nờu tỏc dng ca vic tiờm, nh thuc phũng dch bnh cho g? - GV nhn xột, túm tt tỏc dng ca vic tiờm, nh thuc phũng bnh cho g. - GV nờu ỏp ỏn HS t i chiu, t ỏnh giỏ kt qu. - Mi HS bỏo cỏo kt qu t ỏnh giỏ. - GV nhn xột. - GV nhn xột tit hc. - Chun b tit sau: Lp xe cn cu - HS lng nghe. - HS c thm và quan sát - HS lm vo v bi tp. - HS đối chiếu kết quả - Vi HS báo cáo kết quả - HS lng nghe. Tuần 22 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Kĩ thuật: LP XE CN CU (tit 1) I .Mục tiêu:HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp xe cn cu. Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 - Lp c xe cn cu ỳng k thut, ỳng quy trỡnh. - Rốn tớnh cn thn khi thc hnh. II . Đôdùng : - Mu xe cn cu ó lp sn. - B lp ghộp mụ hỡnh k thut. III .C ác hoạt động dạy học : Nội dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS 1.Kim tra bi c: 2. Bi mi: a. Gii thiu bi b. Hot ng 1: Quan sỏt v nhn xột mu. c. Hot ng 2: *Hng dn chn cỏc chi tit. *Lp tng b phn. V sinh phũng bnh cho g. - GV gi HS nhc li nhng cụng vic v sinh v phũng bnh cho g - GV nhn xột ghi im. : GV nờu mc ich bi hc. - GV nờu tỏc dng ca xe cn cu trong thc t: Xe cn cu dựng nõng ch hng, nõng cỏc vt nng cng hoc cỏc cụng trỡnh xõy dng - Cho HS quan sỏt mu xe cn cu ó lp sn. - Hng dn HS quan sỏt tng b phn v tr li cõu hi: + lp c xe cn cu, theo em cn phi lp my b phn? + Hóy nờu tờn cỏc b phn ú. - GV cựng HS chn ỳng cỏc chi tit theo bng trong SGK. (xp cỏc chi tit ú vo np hp. * Lp giỏ (hỡnh 2 SGK) - GV nờu cõu hi: lp giỏ cu, em phi chn nhng chi tit no? - GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 2 v nờu. - Gi HS lờn bng chn cỏc chi tit lp. - GV thao tỏc lp thanh thng 5 l. - GV hi: Phi lp cỏc thanh thng 5 l vo hng l th my ca thanh thng 7 l? - 2 HS nờu. - HS khác nghe nhận xét - HS nghe - HS quan sỏt v tr li. - 5 b phn; giỏ cu; cn cu; rũng rc; dõy ti; trc bỏnh xe. -HS chn cỏc chi tit vo np hp theo nhúm 4. - HS cỏc nhúm quan sỏt v tr li. - HS nờu. - 1 HS lờn bng chn cỏc chi tit lp. - HS theo dừi. - HS tr li: L th t. - HS thc hin. Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 *Lp xe cn cu (Hỡnh 1 SGK). *Hng dn HS thỏo ri cỏc chi tit v xp gn vo hp. 3.Cng c, dn dũ: - GV hng dn lp thanh 5 l vo thanh 7 l. - Gi HS lờn lp thanh U di vo cỏc thanh 7 l. * Lp cn cu (Hỡnh 3 SGK). - Gi HS lờn lp hỡnh 3a; 3b; 3c (lu ý HS v trớ cỏc l lp v phõn bit mt trỏi, phi cn cu s dng vớt. - Gi HS nhn xột. * Lp cỏc b phn khỏc. - GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh 4 tr li cõu hi SGK. - GV nhn xột. - GV tháo cn cu theo cỏc bc trong SGK. - Cho HS tháo dời các chi tiết cho vào hộp - Gi HS nờu ghi nh. - Nhn xột ỏnh giỏ tit hc. - Chun b tit sau: Lp xe cn cu (tip theo) - HS lờn lp. - 3 HS ln lt lờn lp. - 1 HS nhn xột, c lp theo dừi. - HS quan sỏt v tr li, c lp theo dừi b sung. - HS c lp theo dừi. - HS tháo dời các chi tiết -HS nêu - HS nghe Tuần 23 Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2010 Kĩ thuật: LP XE CN CU (tit 2) I .Mục tiêu : HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp xe cn cu. - Lp c xe cn cu ỳng k thut, ỳng quy trỡnh. - Rốn tớnh cn thn khi thc hnh. II Đồ dùng : Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 - Mu xe cn cu ó lp sn. - B lp ghộp mụ hỡnh k thut. III- Các hoạt động dạỵ học Nội dung Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.Kim tra bi c: 2 .Bi mi: a- Gii thiu bi b- Hot ng 1: * Chn cỏc chi tit * Lp tng b phn * Lp rỏp xe cn cu c-Hot ng 2: ỏnh gi sn phm 3.Cng c, dn dũ: Lp xe cn cu (tit 1) - Gi HS nờu li tỏc dng ca xe cn cu v nờu ghi nh. GV nờu mc tiờu bi hc. HS thc hnh lp xe cn cu. - GV cho HS chn lc cỏc chi tit. - GV kim tra vic chn lc cỏc chi tit ca HS. - GV gi HS c phn ghi nh. - Yờu cu HS quan sỏt k hỡnh trong SGK v ni dung ca tng bc lp. - Cho HS thc hnh lp tng b phn. - GV theo dừi, giỳp nhng nhúm cũn lỳng tỳng. - Cho HS lp. - GV nờu: Khi lp xong cn chỳ ý: + Quay tay quay kim tra xem dõy ti qun vo, nh ra cú d dng khụng. + Kim tra cn cu cú quay c theo cỏc hng v cú nõng hng lờn v h hng xung c khụng. - GV t chc cho HS trng by sn phm theo nhúm. - GV nờu tiờu chn ỏnh giỏ sn phm theo mc II SGK. - C 2 HS da vo tiờu chun ỏnh giỏ. - GV nhn xột ỏnh giỏ sn phm ca HS. - Cho HS thao ri v xp cỏc - 2 HS nờu. -HS nghe - HS cỏc nhúm chn lc cỏc chi tit v xp vo np hp. - 1 HS c. - HS quan sỏt. - HS thc hnh lp. - Cỏc nhúm lp theo cỏc bc trong SGK. - i din cỏc nhúm lờn trng by. - HS nghe - 2 HS ỏnh giỏ. - HS cỏc nhúm thỏo Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 2009 - 2010 chi tit vo hp. - GV nhn xột s chun b ca HS, tớnh thn thỏi hc tp v k nng lp ghộp xe cn cu. - Chun b tit sau: Lp xe ben. cỏc chi tit v ghộp vo hp. Tuan 24 Kĩ thuật : LP XE BEN (tiết 1 ) I- Mục tiêu: HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp xe ben. - Lp c xe ben ỳng k thut, ỳng quy trỡnh. - Rốn tớnh cn thn khi thc hnh. II-Chu ẩn bị: - Mu xe ben ó lp sn. - B lp ghộp mụ hỡnh k thut. III- Các h/dạy học chủ yếu Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc [...]... tra bi c: 2 Bi mi: *Gii thiu bi * Hot ng 1: *Hot ng 2: Hng dn thao tỏc k thut a) Hng dn chn lc cỏc chi tit b- Lp tng b phn (hỡnh 2 SGK) Lp khung sn xe v cỏc giỏ * Lp sn ca bin v cỏc thanh (H3 SGK) * Lp h thng giỏ tr bỏnh xe sau * Lp trc bỏnh xe trc (H5 SGK) * Lp ca bin: (H5 SGK) c) Lp rỏp xe ben (H1/SGK) Năm học : 20 09 - 20 10 Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS Gi HS nhc li quy trỡnh lp xe - 2 HS nh... tra sn phm -HS thỏo ri v lp Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 20 09 - 20 10 d) Hng dn HS GV hng dn HS thỏo ri v lp vo hp thỏo ri v lp vo vo hp hp 3- Cng c, dn dũ: - GV nhn xột tit hc - Dn HS v nh xem li cỏc thao tỏc - Chun b tit sau: Lp xe ben (tit 2) Tuan 25 Kĩ thuật : LP XE BEN (Tit 2) I- Mục tiêu: HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp xe ben - Lp c xe ben ỳng k thut, ỳng... HS n/x đánh giá - HS n/x đánh giá phm -Cho HS thỏo ri cỏc chi tit - HS thỏo ri cỏc chi xp vo hp tit xp vo hp - Gi HS nờu li quy trỡnh lp - HS nờu li 3.Cng c, dn dũ: Rụ-bt - GV n/x thỏi hc tp ca HS - Chun b tit sau: Lp ghộp mụ hỡnh t chn Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 20 10 Kĩ thuật: LP GHẫP Mễ HèNH T CHN I-Mục tiêu: HS cn phi: - Lp c mụ hỡnh ó chn - T ho v mụ hỡnh mỡnh ó lp c II-Đồ dùng: - Lp sn 2 mụ hỡnh... bc rỏp mỏy bay trc thng lp rỏp mỏy bay trc thng - GV nhn xột ỏnh giỏ tit - Lng nghe hc - V xem li chi tit v lp rỏp mỏy bay - Chun b tit sau: Lp mỏy bay trc thng (Tit 2) Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 20 10 Kĩ thuật LP MY BAY TRC THNG (Tit 2) I- Mục tiêu HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp mỏy bay trc thng - Lp tng b phn v rỏp mỏy bay trc thng ỳng k thut, ỳng quy trỡnh - Rốn luyn tớnh cn thn khi thao... tng loi chi tit theo - 2 HS lờn bng chn bng trong SGK v xp vo np hp - C lp quan sỏt b sung.- theo tng loi GV nhn xột, b sung *Hot ng 2: Hng - GV yờu cu HS quan sỏt - HS quan sỏt hỡnh 2 dn thao tỏc k thut hỡnh 2 (SGK) v tr li : SGK v tr li a) Hng dn chn + lp thõn v uụi mỏy + Chn 4 tm tam cỏc chi tit bay cn chn nhng chi tit giỏc; 2 thanh thng 11 no v s lng bao nhiờu l; 2 thanh thng 5 l; b) Lp tng b phn... Gi nhúm chn mụ hỡnh 1 - HS nờu nờu cỏc chi tit - Gi nhúm chn mụ hỡnh 2 - HS nờu v nờu chi tit - GV hi: + mụ hỡnh 1 cn lp b - HS nờu phn no trc, b phn no sau? + mụ hỡnh 2 cn lp b - HS nờu phn no trc, b phn no sau? *Hot ng 2: HS - GV c 2 nhúm thc hnh 2 - HS 2 nhúm lờn thc thực hành lắp ghép mụ hỡnh lờn trờn bn GV trỡnh hnh (mi nhúm 2 by em) - GV theo dừi hng dn thờm - Nhúm no lm xong GV kim tra sn phm... tit sau: Lp ghộp mụ hỡnh t chn Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 20 10 Kĩ thuật: LP Rễ - BT (Tit 3) I-Mục tiêu: HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp Rụ-bt - Lp tng b phn v rỏp Rụ-bt ỳng k thut, ỳng quy trỡnh - Rốn luyn tớnh cn thn khi thao tỏc lp, thỏo cỏc chi tit ca Rụ-bt II-Đồ dùng: - Mu Rụ-bt ó lp sn - B lp ghộp mụ hỡnh k thut III-Các h/đ dạy học Nội dung Hot ng giáo viên Hot ng hc sinh 1 Kim tra bi c:... sn phm 3 Cng c, dn dũ: - HS trỡnh by theo nhúm - 2 HS nờu - 3, 4 HS i kim tra v bỏo cỏo - HS nhn sn phm v v xp vo hp - Gi HS nờu li quy trỡnh lp - 2 HS nờu li quy trỡnh lp mỏy bay mỏy bay trc thng trc thng - GV nhn xột thỏi lm vic ca HS - Nhc HS v nh xem trc bi: Lp rụ- bt Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Kĩ thuật: Năm học : 20 09 - 20 10 LP Rễ - BT (Tit 1) I-Mục tiêu: HS cn phi: -... bi c: - Gi HS nờu li quy trỡnh lp Lp Rụ-bt Rụ-bt - 2 HS ln lt nờu - GV nhn xột 2. Bi mi: *Gii thiu bi: - GV giới thiệu và ghi đầu bài * Hot ng 1: HS - GV cho HS xem 2 mụ hỡnh - HS quan sỏt Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 20 09 - 20 10 chọn lắp ghép mô ó c lp sn: Mỏy bay trc hình thng v bng chuyn, - GV gi ý HS chn 1 trong 2 - HS chn v nờu ý mụ hỡnh hoc sn phm t su kin tm -... tiểu học Yên Tiến Năm học : 20 09 - 20 10 d- Hng dn HS thõn cn chỳ ý lp cựng vi thỏo ri cỏc chi tit tm tam giỏc v giỏ xp vo hp + Lp ng ten vo thõn Rụ3 Cng c, dn dũ: bt phi da vo hỡnh 1b - Kim tra sn phm - HS thỏo ri chi tit - Hng dn HS thỏo ri cỏc chi tit v lp vo hp - GV nhn xột tit hc - Dn HS v nh xem li cỏch lp rỏp - Chun b tit sau: Lp Rụbt (tit 2) Kĩ thuật: LP Rễ - BT (Tit 2) I-Mục tiêu: HS cn phi: . c lp theo dừi. - HS tháo dời các chi tiết -HS nêu - HS nghe Tuần 23 Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 20 10 Kĩ thuật: LP XE CN CU (tit 2) I .Mục tiêu : HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit lp xe cn. v bi tp. - HS đối chiếu kết quả - Vi HS báo cáo kết quả - HS lng nghe. Tuần 22 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 20 10 Kĩ thuật: LP XE CN CU (tit 1) I .Mục tiêu:HS cn phi: - Chn ỳng v cỏc chi tit. . _HS nghe Tuần 21 Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 20 10 Kĩ thuật : V SINH PHềNG BNH CHO G I- Mục tiêu ; Giaó viên : Nguyễn Thị Cúc Trờng tiểu học Yên Tiến Năm học : 20 09 - 20 10 - Nờu c mc ớch,

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan