Giáo án kĩ thuật lớp 5 đầy đủ nhất

106 450 1
Giáo án kĩ thuật lớp 5 đầy đủ nhất

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 1 Đính Khuy Hai Lỗ ( tiết 1 ) I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : 1. Kiến thức : Biết cách đính khuy hai lỗ 2. Kỹ năng : Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn. 3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận. Với HS khéo tay : Đính được ít nhật hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu. Khuy đính chắc chắn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : • Mẫu đính khuy hai lỗ. • Một số thành phẩm. • Các vật liệu cần dùng để dạy HS cách đính khuy hai lỗ. 2. Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 1 phút ) : - GTB : Trực tiếp 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu. (10 p) * Mục tiêu : HS rút ra được đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc,… của khuy hai lỗ. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - GV hướng dẫn HS quan sát và đặt câu hỏi định hướng quan sát cho HS. - HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và hình 1a SGK - HS rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc,… của khuy Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà - GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ và đặt câu hỏi để HS nhận xét. - Tổ chức cho HS quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc như áo, vỏ gối,… và đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét. b. Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật (25 phút ) * Mục tiêu : HS biết cách thực hiện các thao tác đính khuy hai lỗ. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - GV yêu cầu HS đọc nội dung II SGK. - GV đặt hệ thống câu hỏi để thực hiện các bước trong quy trình. - Hướng dẫn HS đọc nội dung 1 và quan sát hình 2 SGK. Đặt câu hỏi để HS nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ. - Gọi vài HS lên thực hiện thao tác trong bước 1. - Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bị đính khuy mục 2a và hình 3 SGK. - GV dùng mẫu và thực hiện cho HS quan sát. - Hướng dẫn HS đọc mục 2b và hình 4 SGK để nêu cách đính khuy. - GV dùng dùng khuy to và kim khâu len để hướng dẫn thực hiện cách đính khuy theo hình 4. - Hướng dẫn HS quan sát hình 5, hình 6 hai lỗ. - HS quan sát mẫu kết hợp quan sát hình 1b. - HS rút ra nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm. - HS quan sát và nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy, so sánh vị trí giữa các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS trả lời các câu hỏi và nêu tên các bước trong quy trình. - HS đọc nội dung 1 và quan sát hình 2 SGK. HS nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ. - Vài em thực hiện, lớp nhận xét. - HS nêu cách chuẩn bị đính khuy mục 2a và hình 3 SGK. - HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của GV. - HS đọc mục 2b và hình 4 SGK để nêu cách đính khuy. - HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của GV. - HS quan sát hình 5, hình 6 SGK và trả lời câu hỏi. HS nêu cách quấn chỉ Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà SGK. Đặt câu hỏi để HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - GV thực hiện nhanh lần hai cho HS xem lại các bước đính khuy. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. 3. Hoạt động nối tiếp : 3 phút. - Xem lại các bước thực hành. - Chuẩn bị tiết sau thực hành. quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - HS quan sát lần hai. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.  RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 2 Đính Khuy Hai Lỗ ( tiết 2 ) I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : 1. Kiến thức : Biết cách đính khuy hai lỗ 2. Kỹ năng : Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà 3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận. Với HS khéo tay : Đính được ít nhật hai khuy hai lỗ đúng đường vạch dấu. Khuy đính chắc chắn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : • Mẫu đính khuy hai lỗ. • Một số thành phẩm. • Các vật liệu cần dùng để dạy HS cách đính khuy hai lỗ. 2. Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : KT sự chuẩn bị của HS - GTB : Trực tiếp 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Củng cố các quy trình thực hiện. ( 5 phút ) * Mục tiêu : HS củng cố lại các bước thực hiện đính khuy hai lỗ. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - GV hướng dẫn HS nhắc lại cách đính khuy hai lỗ. - HS nêu nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc,… của khuy hai lỗ. - HS nêu lại nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm. - HS nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy, so sánh vị trí giữa các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo. - HS nêu tên các bước trong quy trình. - HS nêu cách vạch dấu các điểm đính Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà - GV nhận xét. - GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 về vạch dấu các điểm đính khuy. b. Hoạt động 2 : Thực hành. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS thực hiện được các thao tác đính khuy hai lỗ. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - GV yêu cầu HS thực hiện đính hai khuy. - GV yêu cầu thời gian thực hiện là 25 phút cho 1 khuy. - Hướng dẫn HS làm việc, uốn nắn các thao tác và quy trình kĩ thuật. c. Hoạt động 3 : Trưng bày và đánh giá sản phẩm. ( 10 phút ) * Mục tiêu : Đánh giá các sản phẩm của các nhóm HS. * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm. - GV chọn một vài em khá nhất của mỗi nhóm vào Ban giám khảo. - Nhận xét và tuyên dương nhóm có nhiều sản phẩm đúng và đẹp nhất. 3. Hoạt động nối tiếp : 3 phút. - Xem lại các bước thực hành. - Chuẩn bị bài sau. khuy hai lỗ. - HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. - HS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài. - Ban giám khảo cùng GV đi chấm điểm các nhóm  RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 3 Thêu Dấu Nhân ( tiết 1 ) I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : 1. Kiến thức : Biết cách thêu dấu nhân. 2. Kỹ năng : Thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. 3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận, đôi tay khéo léo. * Không bắt buộc HS nam thực hành tạo ra sản phẩm thêu. HS nam có thể thực hành đính khuy. Với HS khéo tay : Thêu được ít nhầt tám dấu nhân. Các mũi thêu đều nhau. Đường thêu ít bị dúm. Biết ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : • Mẫu thêu dấu nhân. • Một số ứng dụng của thêu dấu nhân. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà • Các vật liệu cần dùng để dạy HS cách thêu dấu nhân. 2. Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : KT sự chuẩn bị của HS - GTB : Trực tiếp 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét mẫu (10 phút) * Mục tiêu : HS nhận biết đặc điểm mũi thêu dấu nhân và ứng dụng của nó trên sản phẩm. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV hướng dẫn HS mẫu thêu dấu nhân. - GV đặt câu hỏi để HS trả lời và nêu đặc điểm mũi thêu dấu nhân ở mặt phải và mặt trái đường thêu. - GV giới thiệu một số sản phẩm ứng dụng của mũi thêu dấu nhân. b. Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật (15 phút) * Mục tiêu : HS nắm được các thao tác thực hiện thêu dấu nhân. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - Yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK để nêu các bước thêu. - GV hướng dẫn HS đọc mục 1 kết hợp quan sát hình 2 SGK và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu cách vạch dấu đường thêu. - Hướng dẫn HS quan sát hình 3, 4 SGK - HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1 SGK. - HS trả lời câu hỏi và nêu đặc điểm mũi thêu dấu nhân ở mặt phải và mặt trái đường thêu. - HS quan sát và nhận xét. - HS đọc nội dung mục II SGK để nêu các bước thêu. - HS đọc mục 1 kết hợp quan sát hình 2 SGK để trả lời câu hỏi và nêu cách vạch dấu đường thêu. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà để nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi thêu dấu nhân. - GV thực hiện các thao tác trên vật mẫu. - Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện. 3. Hoạt động nối tiếp : 3 phút. - Xem lại các bước thêu. - Chuẩn bị thực hành thêu. - HS quan sát hình 3, 4 SGK để nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi thêu dấu nhân. - HS quan sát. - HS nhắc lại các bước thực hiện thao tác thêu dấu nhân.  RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 4 Thêu Dấu Nhân ( tiết 2 ) I. MỤC TIÊU :Học xong bài này, HS biết : 1. Kiến thức : Biết cách thêu dấu nhân. 2. Kỹ năng : Thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. 3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận, đôi tay khéo léo. * Không bắt buộc HS nam thực hành tạo ra sản phẩm thêu. HS nam có thể thực hành đính khuy. Với HS khéo tay : Thêu được ít nhầt tám dấu nhân. Các mũi thêu đều nhau. Đường thêu ít bị dúm. Biết ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : • Mẫu thêu dấu nhân. • Một số ứng dụng của thêu dấu nhân. • Các vật liệu cần dùng để dạy HS cách thêu dấu nhân. 2. Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : KT sự chuẩn bị của HS - GTB : Trực tiếp 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Nhắc lại các quy trình thêu dấu nhân. ( 5 phút ) * Mục tiêu : HS củng cố lại các quy trình kĩ thuật thêu dấu nhân. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - GV yêu cầu HS nhắc lại các quy trình thực hiện thêu dấu nhân. - GV nhận xét và nhắc lại các thao tác kĩ thuật thêu dấu nhân. b. Hoạt động 2 : Thực hành ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết thực hiện các thao tác thêu dấu nhân. * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân. - GV yêu cầu HS thực hiện. - GV giúp đỡ HS. c. Hoạt động 3 : Trưng bày và đánh giá sản phẩm. ( 7 phút ) * Mục tiêu : Đánh giá các sản phẩm của HS. * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm. - GV yêu cầu HS nêu lại các yêu cầu kĩ thuật của thêu dấu nhân. - GV yêu cầu các nhóm cử đại diện vào Ban giám khảo. - Nhận xét và đánh giá các sản phẩm của các nhóm. - Tuyên dương nhóm có sản phẩm đẹp và - HS lần lượt trình bày. - Lớp nhận xét, bổ sung cho bạn mình. - HS thực hiện trên vải khổ 10 cm x 15 cm. - HS nhắc lại. - Ban giám khảo làm việc cùng GV. - Ban giám khảo cùng GV đánh giá sản phẩm của các nhóm. [...]... thức đã học để giúp đỡ gia đình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà • Một số đồ dùng ăn uống • Tranh minh họa theo nội dung SGK • Phiếu đánh giá kết quả học tập 2 Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : KT sự chuẩn... các kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : • Tranh ảnh, một số loại thực phẩm thông thường • Một số rau xanh, củ, quả tươi • Phiếu đánh giá kết quả học tập 2 Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : KT sự chuẩn bị của HS - GTB : Trực tiếp 2 Các... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 5 Một Số Dụng Cụ Nấu Ăn Và Ăn Uống Trong Gia Đình I MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : 1 Kiến thức : Biết đặc điểm, cách... trên phiếu - HS báo cáo kết quả tự đánh giá Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà đình - Chuẩn bị bài sau  RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 7 Nấu Cơm (tiết 1) I MỤC... nấu cơm * Không yêu cầu HS thực hành nấu cơm ở lớp II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : • Các loại nồi nấu cơm Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà • Gạo, nồi, … các dụng cụ cần để nấu cơm • Một số loại phiếu học tập 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : KT... nấu cơm * Không yêu cầu HS thực hành nấu cơm ở lớp II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà • Các loại nồi nấu cơm • Gạo, nồi, … các dụng cụ cần để nấu cơm • Một số loại phiếu học tập 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : KT... các dụng cụ nấu ăn * Không yêu cầu HS thực hành luộc rau ở lớp II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : • Rau các loại Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà • Dụng cụ luộc rau • Một số loại phiếu học tập 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : KT sự chuẩn bị của... cách dọn bữa ở nhà với các kiến thức vừa học c Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập ( 9 phút ) - HS xung phong trả lời các câu hỏi của * Mục tiêu : Củng cố và đánh giá kết quả GV Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 học tập của HS Giáo viên: Nguyễn Thu Hà - Lớp nhận xét, bổ sung * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV nêu câu hỏi đánh giá : + Em hãy nêu tác dụng của việc bày món ăn và dụng cụ... bày nhận xét, bổ sung - Nhận xét c Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập (9 phút) * Mục tiêu : Củng cố và đánh giá kết quả học tập của HS * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - HS xung phong trả lời các câu hỏi của - GV nêu câu hỏi đánh giá : GV Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà + Em hãy nêu cách sử dụng loại bếp đun - Lớp nhận xét, bổ sung ở gia đình nhà em? + Em hãy... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 9 Luộc Rau I MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS biết : 1 Kiến . Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 5 Một Số Dụng Cụ Nấu Ăn Và Ăn Uống Trong Gia Đình I hai lỗ. 2. Học sinh : Bộ dụng cụ Kĩ thuật lớp 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : KT sự chuẩn bị. SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Kĩ thuật tuần 3 Thêu Dấu Nhân ( tiết 1 ) I. MỤC TIÊU

Ngày đăng: 18/08/2015, 15:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan