Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1_Bộ 4

33 661 4
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK1_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü tht TIẾT 1 :ĐÍNH KHUY HAI LỖ I. MỤC TIÊU : - Biết cách đính khuy hai lỗ . - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình , kó thuật. -Rèn tính cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu đính khuy hai lỗ . - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết . III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn đònh : 2.Bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học tập của HS Hát. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Giới thiệu chương trình kó thuật lớp 5, giới thiệu bài “Đính khuy hai lỗ”. 4.Phát triển các hoạt động: *Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét mẫu MT : Giúp HS nắm đặc điểm của mẫu - Đặt câu hỏi đònh hướng quan sát . - Giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp quan sát hình 1b ; đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các khuy đính trên sản phẩm. - Tổ chức cho HS quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc như áo , vỏ gối … đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy , so sánh vò trí của các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo . - Chốt ý : Khuy được làm bằng nhiều vật liệu như nhựa, trai, gỗ … với nhiều màu sắc, hình dạng, kích - Quan sát một số mẫu khuy hai lỗ và hình 1a. - Rút ra nhận xét về đặc điểm hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy hai lỗ. Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 thước khác nhau. Khuy được đính vào vải bằng các đường khâu qua 2 lỗ khuy để nối khuy với vải. Trên 2 nẹp áo, vò trí của khuy ngang bằng với vò trí của lỗ khuyết. Khuy được cài qua khuyết để gài 2 nẹp của sản phẩm vào nhau. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kó thuật . MT : Giúp HS nắm cách đính khuy hai lỗ. - Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tên các bước trong quy trình đính khuy. - Đặt câu hỏi để HS nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy hai lỗ. - Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bò đính khuy trong mục 2a và hình 3. - Sử dụng khuy có kích thước lớn , hướng dẫn cách chuẩn bò đính khuy. Lưu ý HS xâu chỉ đôi và không quá dài. - Dùng khuy to và kim khâu len để hướng dẫn cách đính khuy theo hình 4. - Hướng dẫn lần khâu đính thứ nhất ; các lần khâu đính còn lại, gọi HS lên thực hiện thao tác. - Đặt câu hỏi để HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy. - Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy. - Tổ chức cho HS thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy . - Đọc lướt các nội dung mục II SGK. - Đọc nội dung mục I và quan sát hình 2. - Vài em lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1. - Đọc mục 2b và quan sát hình 4 để nêu cách đính khuy. - Quan sát hình 5, 6 . - Trả lời câu hỏi SGK . - Vài em nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy hai lỗ. 5.Củng cố : - Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS tính cẩn thận. 6. Dặn dò : -Nhận xét tiết học. Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 TIẾT 2 :ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tt) I. MỤC TIÊU : - Biết cách đính khuy hai lỗ . - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình , kó thuật . - Giáo dục tính cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu đính khuy hai lỗ . - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: Đính khuy hai lỗ . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . Hát. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học. 4. Phát triển các hoạt động : *Hoạt động 1 : HS thực hành. MT : Giúp HS đính được khuy hai lỗ. - Nhắc lại cách đính khuy hai lỗ. - Nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy hai lỗ. - Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và việc chuẩn bò dụng cụ, vật liệu thực hành của HS. - Nêu yêu cầu và thời gian thực hành : Mỗi em đính 2 khuy trong thời gian khoảng 5 phút . - Quan sát, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kó thuật hoặc những em còn lúng túng. - Đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để theo đó thực hiện cho đúng. - Thực hành đính khuy hai lỗ. *Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm. MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Nêu các yêu cầu của sản phẩm. - Cử 2 , 3 em đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu đã nêu. Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 - Đánh giá , nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức : A và B ; những em xuất sắc là A + . - Dựa vào đó đánh giá sản phẩm. 5. Củng cố : - Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS tính cẩn thận. 6. Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Xem trước bài sau TIẾT 3 :THÊU DẤU NHÂN I. MỤC TIÊU : - Biết cách thêu dấu nhân . - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kó thuật , quy trình . - Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu thêu dấu nhân . - Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . Hát. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Thêu dấu nhân 4. Phát triển các hoạt động: *Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét mẫu MT : Giúp HS nêu được những đặc điểm của mẫu. - Giới thiệu mẫu thêu dấu nhân, đặt các câu hỏi đònh hướng quan sát để HS nêu nhận xét về đặc điểm đường thêu ở cả 2 mặt. - Giới thiệu một số sản phẩm may mặc có thêu trang trí bằng mũi dấu nhân . -Học sinh lắng nghe + quan sát. Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 - Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1 : Thêu dấu nhân là cách thêu tạo thành các mũi thêu giống như dấu nhân nối nhau liên tiếp giữa 2 đường thẳng song song ở mặt phải đường thêu. Thêu dấu nhân được ứng dụng để thêu trang trí hoặc thêu chữ trên các sản phẩm may mặc như váy, áo, vỏ gối, khăn ăn, khăn trải bàn … *Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác kó thuật . MT : Giúp HS nắm kó thuật thêu mũi dấu nhân . -Đặt câu hỏi yêu cầu HS dựa vào nội dung mục I SGK kết hợp quan sát hình 2 để nêu cách vạch dấu đường thêu. -Hướng dẫn cách bắt đầu thêu theo hình 3. -Hướng dẫn chậm các thao tác thêu mũi thứ 1 , 2. - Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các thao tác thêu dấu nhân. - Kiểm tra sự chuẩn bò của lớp và tổ chức cho HS tập thêu dấu nhân trên giấy . Hoạt động lớp. - Đọc mục II SGK để nêu các bước thêu dấu nhân. - Lên thực hiện vạch dấu đường thêu - Cả lớp nhận xét. - Đọc mục 2a, quan sát hình 3 để nêu cách bắt đầu thêu. - Đọc mục 2b, 2c, quan sát hình 4 để nêu cách thêu mũi dấu nhân thứ nhất , thứ hai . - Lên thực hiện các mũi thêu tiếp theo . - Quan sát hình 5 để nêu cách kết thúc đường thêu. - Lên thực hiện thao tác kết thúc đường thêu. - Nhắc lại cách thêu và nhận xét. 5. Củng cố : - Nêu lại ghi nhớ SGK . - Giáo dục HS yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được . 6. Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Xem trước bài sau ( tiết 2 ) . Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü tht TIẾT 4 :THÊU DẤU NHÂN (tt) I. MỤC TIÊU : - Biết cách thêu dấu nhân . - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kó thuật , quy trình . - Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu thêu dấu nhân . - Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn đònh : 2.Bài cũ: Thêu dấu nhân. - Nêu lại ghi nhớ bài học trước. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Thêu dấu nhân” *Hoạt động 1 : HS thực hành . MT : Giúp HS thêu được dấu nhân trên vải . - Nhận xét, hệ thống lại cách thêu dấu nhân ; hướng dẫn nhanh một số thao tác cần lưu ý thêm. - Kiểm tra việc chuẩn bò của HS, nêu các yêu cầu của sản phẩm như mục III SGK và thời gian thực hành. - Quan sát, uốn nắn cho những em còn lúng túng. Hoạt động lớp, cá nhân. - Nhắc lại cách thêu dấu nhân. - Thực hiện lại thao tác thêu 2 mũi dấu nhân. - Thực hành thêu dấu nhân. *Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm. MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn. - Nêu yêu cầu đánh giá. - Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : A + và A. - Trưng bày sản phẩm . - 3 em lên đánh giá sản phẩm được trưng bày. 5.Củng cố : - Nêu lại ghi nhớ SGK . - Giáo dục HS yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được . Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 6.Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Xem trước bài sau Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü tht TIẾT 5 : MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I. MỤC TIÊU : - Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. - Có ý thức bảo quản, giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ đun, nấu, ăn uống. - Yêu thích tìm hiểu về việc nấu ăn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình. - Tranh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường. - Một số loại phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn đònh : Hát. 2. Bài cũ: - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình”. 4.Phát triển các hoạt động : *Hoạt động 1 : Xác đònh các dụng cụ đun , nấu , ăn uống thông thường trong gia đình . MT : Giúp HS nhận diện được các dụng cụ nấu ăn trong nhà . - Đặt câu hỏi gợi ý để HS kể tên các dụng cụ thường dùng để đun, nấu, ăn uống trong gia đình. - Ghi tên các dụng cụ lên bảng theo từng nhóm. - Nhận xét, nhắc lại tên các dụng cụ. *Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình. MT : Giúp HS nắm đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình. - Sử dụng tranh minh họa để kết luận từng nội dung theo SGK. - Các nhóm đọc SGK, thảo luận, ghi kết quả vào phiếu học tập. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 luận. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 5. Củng cố : - GV dùng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS. - Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu về việc nấu ăn. 6. Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Dặn HS sưu tầm tranh , ảnh về các thực phẩm thường được dùng trong nấu ăn hàng ngày để học tốt bài sau. Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü tht TIẾT 6 :CHUẨN BỊ NẤU ĂN I. MỤC TIÊU : - Nêu được những công việc chuẩn bò nấu ăn . - Biết cách thực hiện một số công việc chuẩn bò nấu ăn . - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh , ảnh một số loại thực phẩm thông thường . - Một số loại rau xanh , củ quả còn tươi . - Dao thái , dao gọt . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Nêu lại ghi nhớ bài học trước. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình” . 4. Phát triển các hoạt động: *Hoạt động 1 : Xác đònh một số công việc chuẩn bò nấu ăn. MT : Giúp HS nắm một số việc cần làm để chuẩn bò nấu ăn. - Nhận xét, tóm tắt nội dung chính : Tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong nấu ăn được gọi chung là thực phẩm. Trước khi nấu ăn, cần chọn thực phẩm, sơ chế nhằm có được thực phẩm tươi, ngon, sạch . - Đọc SGK, nêu tên các công việc chuẩn bò để nấu ăn . *Hoạt động 2 : Tìm hiểu một số công việc chuẩn bò nấu ăn. MT : Giúp HS nắm đặc điểm một số công việc chuẩn bò nấu ăn. a) Tìm hiểu cách chọn thực phẩm : - Nhận xét, tóm tắt nội dung chính về chọn thực phẩm theo SGK. - Hướng dẫn cách chọn một số loại thực phẩm thông thường kết hợp minh họa. b)Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm: - Đọc nội dung I SGK để trả lời các câu hỏi ở mục này. Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A [...]... Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 *Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập MT : Giúp HS thấy được kết quả học tập của mình - Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS - Đối chiếu kết quả làm bài với đáp án - Nêu đáp án bài tập để tự đánh giá kết quả học tập của mình - Nhận xét , đánh giá kết quả học tập - Báo cáo kết quả tự đánh giá của HS 5. Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK -Giáo dục HS có ý thức... líp 5 thể phơi khô cho ráo - Hướng dẫn HS về nhà giúp đỡ gia đình rửa bát *Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập MT : Giúp HS nắm được kết quả học tập của mình - Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS - Đối chiếu kết quả bài làm với đáp án - Nêu đáp án của bài tập để tự đánh giá kết quả học tập của mình - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập - Báo cáo kết quả tự đánh giá của HS 5. .. *Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập MT : Giúp HS đánh giá được kết quả học tập của mình và của bạn - Dựa vào câu hỏi cuối bài, kết hợp dùng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS - Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết quả làm bài của mình - Làm bài tập - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập - Báo cáo kết quả tự đánh giá của HS 5. Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS... tập MT : Giúp HS thấy được kết quả học tập của mình - Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS - Nêu đáp án bài tập - Đối chiếu kết quả làm bài với đáp - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của án để tự đánh giá kết quả học tập của HS mình - Báo cáo kết quả tự đánh giá 5. Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK -Giáo dục HS có ý thức giúp gia đình bày , dọn trước và sau bữa ăn ... động 2 : Đánh giá kết quả học tập MT : Giúp HS đánh giá được kết quả học tập của mình và của bạn - Dựa vào câu hỏi cuối bài , kết hợp dùng một Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS - Làm bài tập - Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết - Báo cáo kết quả tự đánh giá quả làm bài của mình - Nhận xét, đánh giá... - Tổ chức cho các nhóm đánh giá chéo theo gợi ý SGK - Nhận xét, đánh giá kết quả thực - Báo cáo kết quả hành của các nhóm, cá nhân 5. Củng cố - Đánh giá, nhận xét - Giáo dục HS có ý thức tự phục vụ ; giúp gia đình việc nội trợ 6 Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Nhắc HS chuẩn bò tốt giờ học sau Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü tht TIẾT 14 :CẮT , KHÂU , THÊU HOẶC... Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết quả làm bài của mình - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập - Làm bài tập của HS - Báo cáo kết quả làm bài tập 5. Củng cố -Nêu lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi 6 Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Nhắc HS đọc trước bài học sau - Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü tht... hình 4 sánh với bếp đun - So sánh nguyên vật liệu, dụng cụ của - Quan sát , uốn nắn, nhận xét cách nấu cơm bằng nồi điện với bếp đun - Hướng dẫn HS về nhà giúp gia đình - Trả lời câu hỏi trong mục 2 nấu cơm bằng nồi điện *Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả học tập MT : Giúp HS thấy được kết quả học tập của mình - Dùng câu hỏi cuối bài để thực hiện - Nêu đáp án của BT - Đối chiếu kết quả làm bài với đáp án. .. được kết quả thực hành của mình và của bạn - Tổ chức cho các nhóm đánh giá chéo theo gợi ý SGK - Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành - Báo cáo kết quả của các nhóm, cá nhân 5. Củng cố - Đánh giá, nhận xét - Giáo dục HS có ý thức tự phục vụ ; giúp gia đình việc nội trợ Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 6 Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Nhắc HS chuẩn bò tốt giờ học sau... thảo luận : 15 phút - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý - Bổ sung, giải thích, minh họa một kiến số lợi ích chủ yếu của việc nuôi gà theo SGK *Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả học tập Gi¸o viªn d¹y:Ngun ThÞ Khanh A Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 MT : Giúp HS đánh giá được kết quả học tập của mình và của bạn - Dựa vào câu hỏi cuối bài , kết hợp dùng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết . xét , đánh giá kết quả học tập của HS. - Đối chiếu kết quả làm bài với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình. - Báo cáo kết quả tự đánh giá. 5. Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK . -Giáo. cầu đánh giá. - Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : A + và A. - Trưng bày sản phẩm . - 3 em lên đánh giá sản phẩm được trưng bày. 5. Củng cố : - Nêu lại ghi nhớ SGK . - Giáo. Gi¸o ¸n líp 5 - Đánh giá , nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức : A và B ; những em xuất sắc là A + . - Dựa vào đó đánh giá sản phẩm. 5. Củng cố : - Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan