Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK2

38 1.2K 46
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 HK2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tn : 19 Nu«i dìng gµ I.Mơc tiªu: - Biết mục đích của việc nuôi dưỡng gà. - Biết cách cho gà ăn cho gá uống. Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ăn uống ở gia đình hoặc đòa phương (nêu có) II.§å dïng d¹y vµ häc: -SGK, phÊn mµu -Vë “thùc hµnh kü tht” III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: -V× sao ph¶i sư dơng nhiỊu lo¹i thøc ¨n ®Ĩ nu«i gµ? -Nªu t¸c dơng cđa thøc ¨n n«i gµ? - GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: *Ho¹t ®éng 1: Mơc ®Ých, ý nghÜa cđa viƯc nu«i gµ - GV nªu: C«ng viƯc cho gµ ¨n, ng ®ỵc gäi chung lµ nu«i dìng. VD: Cho gµ ¨n thãc, ng«, rau xanh, ¨n ng vµo bi s¸ng, chiỊu tèi Cã lỵng ¨n, lo¹i thøc ¨n phï hỵp víi tõng lo¹i gµ. -KÕt ln: Nu«i dìng gµ gåm 2 c«ng viƯc *Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu c¸ch cho gµ ¨n ng. a.C¸ch cho gµ ¨n: -Nªu c¸ch cho gµ ¨n ë tõng thêi kú sinh tr- ëng? (gµ con, gµ në, gµ giß, gµ ®Ỵ trøng) Hát vui. -2 HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt -HS ®äc néi dung SGK -HS trao ®ỉi tr¶ lêi c©u hái - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc mơc 2a- SGK -Liªn hƯ hiĨu biÕt cđa m×nh vµ trao ®ỉi ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái 1 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Em h·y cho biÕt v× sao gµ giß cÇn ®ỵc ¨n nhiỊu thøc ¨n cung cÊp chÊt bét ®êng vµ chÊt ®¹m? ( ®Ĩ cung cÊp n¨ng lỵng ho¹t ®éng t¹o ra thÞt vµ mì, lín nhanh ) -Theo em cÇn cho gµ ®Ỵ ¨n nh÷ng thøc ¨n nµo ®Ĩ cung cÊp nhiỊu chÊt ®¹m, chÊt kho¸ng vµ vi-ta-min? (Giun ®Êt, cµo cµo, ch©u chÊu, mèi, cua, bét ®ç t¬ng, ) b.C¸ch cho gµ ng: -Nªu vµi trß cđa níc ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt? -Em h·y cho biÕt ngêi ta cho gµ ¨n ng nh thÕ nµo? -KÕt ln: Khi nu«i gµ ph¶i cho gµ ¨n, ng ®đ lỵng, ®đ chÊt vµ hỵp *Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp 4/ Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ Dặn dò: - GV nhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é vµ ý thøc häc tËp cđa c¸c nhãm vµ c¸ nh©n. - Chn bÞ bµi “Ch¨m sãc gµ” -§¹i diƯn líp ph¸t biĨu, b¹n kh¸c bỉ sung -GV chèt l¹i - Gỵi ý ®Ĩ HS nhí l¹i vai trß cđa níc ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt (Khoa häc líp 4). - GV nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch -HS ®äc s¸ch mơc 2 phÇn b vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV kÕt ln ho¹t ®éng 2. -HS lµm vë “thùc hµnh kü tht” - GV nªu ®¸p ¸n, HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ ®Ĩ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa m×nh. -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng HS trả lời. HS lắng nghe. Tn : 20 Ch¨m sãc gµ 2 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong I.Mơc tiªu: HS cÇn ph¶i -Nªu ®ỵc mơc ®Ých, t¸c dơng cđa viƯc ch¨m sãc gµ. -BiÕt c¸ch ch¨m sãc gµ. Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình hoặc đòa phương (nêu có) II.§å dïng d¹y vµ häc: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: -V× sao ph¶i cho gµ ¨n ng ®Çy ®đ, ®¶m b¶o chÊt lỵng vµ hỵp vƯ sinh? -Nªu c¸ch cho gµ ¨n ë tõng thêi kú sinh tr- ëng? (gµ con, gµ në, gµ giß, gµ ®Ỵ trøng) 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Mơc ®Ých, t¸c dơng cđa viƯc ch¨m sãc gµ. H: Nªu mơc ®Ých, t¸c dơng cđa viƯc ch¨m sãc gµ? *KÕt ln: Ch¨m sãc gµ ®Çy ®đ gióp gµ kháe m¹nh, mau lín, cã søc chèng bƯnh tèt vµ gãp phÇn n©ng cao n¨ng st nu«i gµ. T×m hiĨu c¸ch ch¨m sãc gµ. a.Sëi Êm cho gµ: -Nªu vai trß cđa nhiƯt ®é ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt ? *NhËn xÐt : NhiƯt ®é t¸c ®éng ®Õn sù lín lªn, sinh s¶n cđa ®éng vËt.NÕu nhiƯt ®é thÊp qu¸ hc cao qu¸, ®éng vËt cã thĨ bÞ chÕt. Mçi loµi ®éng vËt cã kh¶ n¨ng chÞu nãng, chÞu rÐt kh¸c nhau. VD: GÊu B¾c Cù, chim c¸nh cơt (chÞu rÐt) Hát vui. -2 HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt -HS ®äc néi dung mơc 1 SGK -HS trao ®ỉi tr¶ lêi c©u hái - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc mơc 2- SGK -Liªn hƯ sù cÇn thiÕt ph¶i sëi Êm cho gµ con, nhÊt lµ gµ kh«ng cã mĐ( do Êp b»ng m¸y) - NhËn xÐt vµ nªu mét sè c¸ch sëi Êm cho gµ míi në nh dïng chơp sëi ( H1 - SGK) 3 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Chim Ðn (chÞu nãng ) §éng vËt cßn nhá cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt, chÞu nãng kÐm h¬n ®éng vËt lín. + T¹i sao ph¶i sëi Êm cho gµ ? b.Chèng nãmg, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ: - T¹i sao ph¶i chèng nãng, chèng rÐt cho gµ? - Chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ nh thÕ nµo lµ ®óng c¸ch? *KÕt ln: Chng gµ ph¶i quay vỊ híng nam. Chng nu«i cao r¸o, th«ng tho¸ng, m¸t vỊ mïa hÌ, Êm ¸p vỊ mïa ®«ng. Kh«ng th¶ gµ vµo nh÷ng ngµy gi¸ rÐt. c. Phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ. - Em h·y nªu c¸ch phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ? - H·y nªu c¸c c«ng viƯc ch¨m sãc gµ? * KÕt ln: Gµ kh«ng chÞu ®ỵc nãng qu¸, rÐt qu¸, Èm qu¸ vµ dƠ bÞ ngé ®éc bëi thøc ¨n cã vÞ mỈn, thøc ¨n bÞ «i, mèc. Khi nu«i gµ cÇn ch¨m sãc gµ b»ng nhiỊu c¸ch nh sëi Êm cho gµ con, chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ, kh«ng cho gµ ¨n nh÷ng thøc ¨n «i, mèc, mỈn, *Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp - §äc ghi nhí SGK, lµm bµi tËp thùc hµnh kÜ tht. 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ Dặn dò: - GV nhËn xÐt, th¸i ®é vµ ý thøc häc tËp . Chn bÞ bµi:VƯ sinh phßng bƯnh cho gµ -HS ®äc s¸ch mơc 2 phÇn b vµ tr¶ lêi c©u hái -NhËn xÐt vµ nªu tãm t¾t c¸ch phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ. -HS ®äc s¸ch mơc 2 phÇn c vµ tr¶ lêi c©u hái -NhËn xÐt vµ nªu tãm t¾t. -HS lµm vë “thùc hµnh kü tht” -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ Tn : 21 4 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong VƯ sinh phßng bƯnh cho gµ I.Mơc tiªu: HS cÇn ph¶i - Nªu ®ỵc mơc ®Ých, t¸c dơng vµ mét sè c¸ch vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ. Biết liên hệ thực tế để nêu một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ở gia đình hoặc đòa phương ( nêu có) II.§å dïng d¹y vµ häc: -Vë “thùc hµnh kü tht” III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nªu mơc ®Ých, t¸c dơng cđa viƯc ch¨m sãc gµ ? -Nªu c¸c c«ng viƯc ch¨m sãc gµ? - GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: *Ho¹t ®éng 1: Mơc ®Ých, t¸c dơng cđa viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ. * GV:VƯ sinh phßng bƯnh cho gµ gåm c¸c c«ng viƯc lµm s¹ch vµ gi÷ g×n vƯ sinh s¹ch sÏ c¸c dơng cơ ¨n ng, chng nu«i, tiªm , nhá thcphßng bƯnh cho gµ. Nh÷ng c«ng viƯc trªn ®ỵc gäi chung lµ c«ng viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ. H: VËy thÕ nµo lµ vƯ sinh phßng bƯnh vµ t¹i sao ph¶i vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ? H:Em h·y nªu t¸c dơng cđa viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ? * GV tãm t¾t: *Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu c¸ch vƯ sinh Hát vui. -2 HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt -HS ®äc néi dung mơc 1 SGK -HS trao ®ỉi tr¶ lêi c©u hái, kĨ tªn c¸c c«ng viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ. - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc mơc 2- SGK, tr¶ lêi c©u hái, kĨ 5 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong phßng bƯnh cho gµ. a.VƯ sinh dơng cơ cho gµ ¨n, ng. * GV tãm t¾t: + H»ng ngµy ph¶i thay níc sng trong m¸ng vµ cä rưa m¸ng ®Ĩ níc trong m¸ng lu«n s¹ch. +Sau 1 ngµy, nÕu thøc ¨n b.VƯ sinh chng nu«i. - H: nªu t¸c dơng cđa viƯc vƯ sinh chng nu«i? (gi÷ cho kh«ng khÝ chng nu«i lu«n trong s¹ch vµ tiªu diƯt c¸c vi trïng l©y bƯnh cã trong kh«ng khÝ) - H: NÕu nh kh«ng thêng xuyªn lµm vƯ sinh chng nu«i th× kh«ng khÝ trong chng sÏ nh thÕ nµo? c. Tiªm thc, nhá thc phßng dÞch bƯnh cho gµ. - H: ThÕ nµo lµ dÞch bƯnh? (dÞch bƯnh lµ nh÷ng bƯn do vi sinh vËt g©y ra vµ cã kh¶ n¨ng l©y lan rÊt nhanh) VD: BƯnh cóm gia cÇm H5N1 H: Nªu t¸c dơng cđa viƯc tiªm, nhá thc phßng dÞch bƯnh cho gµ? *Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp - §äc ghi nhí SGK, lµm bµi tËp thùc hµnh kÜ tht. 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ Dặn dò: - GV nhËn xÐt, th¸i ®é vµ ý thøc häc tËp. - Chn bÞ bé m« h×nh l¾p ghÐp. tªn t¸c dơng cho gµ ¨n ng vµ nªu c¸ch vƯ sinh dơng cơ, ng cđa gµ. - HS vµ GV nhËn xÐt, tãm t¾t néi dung. - Gäi HS nh¾c l¹i t¸c dơng cđa chng nu«i gµ (bµi 16) - Gỵi ý ®Ĩ HS nhí l¹i vµ nªu t¸c dơng cđa kh«ng khÝ ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt (m«n KH líp 4) - Tõ ®ã HS nªu t¸c dơng cđa viƯc vƯ sinh chng nu«i. - GV cho HS liªn hƯ thùc tÕ. - HS vµ GV nhËn xÐt, bỉ sung vµ nªu tãm t¨t. -HS ®äc s¸ch mơc 2 phÇn c vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t t¸c dơng cđa viƯc há thc, tiªm phßng bƯnh cho gµ. -HS lµm vë “thùc hµnh kü tht” -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ Tn : 22 6 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong l¾p xe cÇn cÈu ( tiÕt 1) I.Mơc tiªu: HS cÇn ph¶i : - Chän ®óng vµ ®đ số lượng c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p xe cÇn cÈu . - Biết cách lắp ®ỵc xe cÇn cÈu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được. - Với HS khéo tay: Lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng ; tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra được, II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ tht III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chđ u : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - VƯ sinh phßng bƯnh lµ g×? - Em h·y nªu t¸c dơng cđa viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ ? GV tuyªn d¬ng. 3/.Bµi míi : a. Giíi thiƯu bµi. Xe cÇn cÈu dïng ®Ĩ n©ng hµng, n©ng c¸c vËt nỈng ë c¶ng hc ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. b. Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - §Ĩ l¾p ®ỵc xe cÇn cÈu, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? CÇn 5 bé phËn : +Gi¸ ®ì +CÇn cÈu +Rßng räc +D©y têi + Trơc b¸nh xe *Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ tht. a.Híng dÉn chän chi tiÕt. Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bỉ sung, - GV nªu mơc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. - HS quan s¸t mÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n. - Híng dÉn HS quan s¸t tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV cïng HS chän ®óng, ®đ tõng lo¹i chi tiÕt theo b¶ng trong SGK. - XÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo n¾p hép theo tõng lo¹i chi tiÕt. - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 2 SGK. Sau ®ã, GV gäi 1 HS tr¶ lêi 7 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong b.L¾p tõng bé phËn: *L¾p gi¸ ®ì cÈu (h×nh 2- SGK) + §Ĩ l¾p gi¸ ®ì cÈu, em ph¶i chän nh÷ng chi tiÕt nµo? + Ph¶i l¾p c¸c thanh th¼ng 5 lç vµo hµng lç thø mÊy cđa thanh th¼ng 7 lç? (lç thø t) * L¾p cÇn cÈu (h×nh 3 - SGK) * L¾p c¸c bé phËn kh¸c (h×nh 4- SGK) + Dùa vµo h×nh 4a, 4b, 4c em h·y chän läc chi tiÕt vµ l¾p c¸c bé phËn ®ã. c.l¾p r¸p xe cÇn cÈu (h×nh 1- SGK) d. Híng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ DỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS. -TiÕt sau thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. vµ lªn b¶ng chän c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p. - HS quan s¸t Gv l¾p 4 thanh th¼ng 7 lç vµo tÊm nhá. - GV híng dÉn l¾p c¸c thanh th¼ng 5 lç vµo c¸c thanh th¼ng 7 lç. - 1 HS lªn l¾p c¸c thanh ch÷ U dµi vµo c¸c thanh th¼ng 7 lç. (Chó ý vÞ trÝ trong ngoµi cđa thanh ch÷ U dµi vµ thanh th¼ng 7 lç) - GV dïng vÝt dµi vµo thanh ch÷ U ng¾n, sau ®ã l¾p tiÕp vµo b¸nh ®ai vµ tÊm nhá. - 1 HS lªn l¾p h×nh 3a - GV nhËn xÐt vµ bỉ xung. - 1 HS kh¸c lªn l¾p h×nh 3b. - GV híng dÉn l¾p h×nh 3c - HS quan s¸t H4,lªn tr¶ lêi c©u hái vµ l¾p h×nh 4a, 4b,4c. - Líp quan s¸t,nhËn xÐt, bỉ xung cho hoµn thµnh bíc l¾p. - GV l¾p r¸p xe cÇn cÈu theo c¸c bíc trong SGK. - GV lu ý c¸ch l¾p vßng h·m vµo trơc quay vµ vÞ trÝ bc d©y têi ë trơc quay cho th¼ng víi rßng räc ®Ĩ quay têi ®ỵc dƠ dµng. - KiĨm tra ho¹t ®éng cđa cÇn cÈu. Tn : 23 l¾p xe cÇn cÈu ( tiÕt 2) 8 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong I.Mơc tiªu: - Chän ®óng vµ ®đ số lượng c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p xe cÇn cÈu . - Biết cách lắp ®ỵc xe cÇn cÈu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được. - Với HS khéo tay: Lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng ; tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra được, II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ tht III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chđ u : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - §Ĩ l¾p ®ỵc xe cÇn cÈu, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: 2.Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. a. Chän chi tiÕt. b.L¾p tõng bé phËn. c. L¾p xe cÇn cÈu ( h×nh 1 - SGK) Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bỉ sung,GV tuyªn d¬ng. - GV nªu mơc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. *Ph¬ng ph¸p quan s¸t, nªu vÊn ®Ị: - HS chän ®óng vµ ®đ c¸c chi tiÕt theo SGK vµ xÕp tõng lo¹i vµo n¾p hép. - GV kiĨm tra HS chän c¸c chi tiÕt. - Tríc khi HS thùc hµnh, GV cÇn : +Gäi 1 HS ®äc phÇn ghi nhí SGK ®Ĩ toµn líp n¾m v÷ng quy tr×nh l¾p xe cÇn cÈu. +HS quan s¸t kÜ c¸c h×nh trong SGK vµ néi dung cđa tõng bíc l¾p. - GV lu ý HS khi thùc hµnh: +VÞ trÝ trong, ngoµi cđa c¸c chi tiÕt vµ vÞ trÝ cđa c¸c lç khi l¾p c¸c 9 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong *Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. +Tiªu chÝ : C¸ nh©n hc nhãm tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm thùc hµnh theo c¸c yªu cÇu sau: -Xe l¾p ch¾c ch¾n, kh«ng xéc xƯch. -Xe chun ®éng ®ỵc. -Khi quay tay quay, d©y têi ®ỵc qn vµo vµ th¶ ra dƠ dµng. 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5 /dỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS. -VỊ nhµ CB ®äc bµi “ L¾p xe ben” thanh gi»ng gi¸ ®ì (H2- SGK) +Ph©n biƯt mỈt ph¶i vµ tr¸i ®Ĩ sư dơng vÝt khi l¾p cÇn cÈu ( H3- SGK) - GV cÇn quan s¸t vµ n n¾n kÞp thêi nh÷ng häc sinh l¾p cßn lóng tóng. -HS chó ý ®Õn ®é chỈt cđa c¸c mèi ghÐp vµ ®é nghiªng cđa cÇn cÈu, cÇn kiĨm tra d©y têi qn vµo, nh¶ ra cã dƠ dµng kh«ng. cÈn cÈu cã quay ®ỵc theo c¸c híng vµ n©ng hµng lªn h¹ hµng xng kh«ng. - GV tỉ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm theo nhãm hc mét sè em. - 1 HS ®äc l¹i tiªu chÝ GV ghi trªn b¶ng . - 4 HS dùa vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm . - GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cđa HS theo 2 møc. - HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµ vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép. Tn : 24 L¾p xe ben ( tiÕt 1) 10 lớp 5 [...]... nhận xét 32 - Cả lớp quan sát, 1 HS trả lời và lên chọn các chi tiết đó - 1 HS lên lắp - Cả lớp quan sát và lắng nghe - Cả lớp quan sát, 1 HS trả lời câu hỏi và lên chọn chi tiết - HS quan sát - Cả lớp quan sát, 1 HS trả lời câu hỏi và lên lắp 1 trục trong hệ thống Cả lớp quan sát, nhận xét - HS quan sát - 1 HS lên lắp, cả lớp quan sát, nhận xét - HS quan sát, lắng nghe - HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu... gän vµo hép 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? 18 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - §äc ghi nhí SGK 5 DỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ Tinh thÇn th¸i ®é 19 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tn : 28 l¾p m¸y bay trùc th¨ng ( tiÕt 2) I.Mơc tiªu: - Chän ®óng vµ ®đ c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p m¸y bay trùc th¨ng 20 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Biế t cách... thống giá đỡ trục bánh xe sau: - YC HS quan sát H4 và trả lời câu hỏi SGK nắp hộp - GV lắp tiếp cho xong và lưu ý HS số vòng hãm ở mỗi trục bánh xe * Lắp trục bánh xe trước (H5a): - Gọi HS lên lắp - GV nhận xét bổ sung và hoàn thiện bước lắp * Lắp ca - bin (H5b): - Gọi HS lên lắp Lắp ráp xe ben - GV vừa lắp ráp xe ben theo các bước ở SGK, vừa hướng dẫn - GV lưu ý HS: - 1 HS lên lắp, cả lớp quan sát, nhận... các bước lắp xe ben 5/ Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS tiết sau mang theo túi để đựng các bộ phận đã lắp 33 > HS lần lượt phát biểu trả lời - HS quan sát và chú ý nghe - 3 HS lên tháo rời, cả lớp quan sát - 1 HS nêu - 1 HS nêu - HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tiết 34: A/ MỤC TIÊU: HS cần phải : LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN Lắp xe ben (tiết 2) 34 lớp 5 Trường tiểu học... kiểm tra cả lớp * Lắp từng bộ phận - HS dựa vào ghi nhớ, nêu - YC HS nêu lại quy trình lắp - Cả lớp lắng nghe - GV nhắc HS: Phải quan sát thật kó các hình trong SGK và đọc nội dung của từng bước lắp - HS thực hành lắp từng bộ phận để lắp cho đúng - GV bao quát lớp, nhắc nhở, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng - HS vừa lắp vừa lắng nghe - Trong quá trình HS thực hành, GV nhắc nhở thêm: 35 lớp 5 Trường tiểu... 13 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong c L¾p xe ben ( h×nh 1 - SGK) híng dÉn -Nh¾c HS sau khi l¾p xong, cÇn kiĨm tra sù n©ng lªn, h¹ xng cđa tõng xe 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5 / DỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS -TiÕt sau chóng ta sÏ hoµn thµnh xe ben vµ trng bµy s¶n phÈm Tn : 26 l¾p xe ben ( tiÕt 3) I.Mơc tiªu: 14 lớp 5. .. 27 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong vµo gi¸ ®ì th©n cÇn ph¶i l¾p cïng víi tÊm tam gi¸c -Nh¾c HS kiĨm tra sù n©ng lªn h¹ xng cđa tay r«-bèt 4.Củng cố: - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ DỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS -TiÕt sau thùc hµnh Tn: 32 l¾p r«-bèt ( tiÕt 3) I.Mơc tiªu: - Chän ®óng vµ ®đ c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p r« - bèt 28 lớp 5 Trường... SGK, sau ®ã gäi HS lªn l¾p 1, 2 bíc KiĨm tra møc ®é n©ng lªn, h¹ xng cđa tõng xe - Hôm nay chúng ta học bài gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ DỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS -TiÕt sau thùc hµnh l¾p xe ben Tn : 25 l¾p xe ben ( tiÕt 2) I.Mơc tiªu: 12 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Chän ®óng vµ ®đ c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p xe ben - Biết cách lắp ®ỵc xe ben theo mẫu... r«- bèt (h×nh 2 - SGK) 25 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Mçi ch©n r«- bèt ®ỵc l¾p tõ mÊy thanh ch÷ U dµi? (cÇn 4 thanh ch÷ U dµi) * L¾p th©n r«-bèt (h×nh 3 - SGK) + Dùa vµo h×nh 3 – SGK, em h·y chän c¸c chi tiÕt vµ l¾p th©n r« -bèt? * L¾p ®Çu r«-bèt (h×nh 4- SGK) Mèi ghÐp nµy gåm mÊy chi tiÕt? (Gåm: L¾p b¸nh ®ai, b¸nh xe, thanh ch÷ U ng¾n vµ thanh th¼ng 5 lç vµo vÝt dµi) *L¾p c¸c... nµo vµ sè lỵng bao 17 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong nhiªu? (chän 4 tÊm tam gi¸c; 2 thanh th¼ng 11 lç; 2 thanh th¼ng 5 lç; 1 thanh th¼ng 3 lç; 1 thanh ch÷ U ng¾n) b.L¾p tõng bé phËn: *L¾p th©n vµ ®u«i m¸y bay (h×nh 2 SGK) + §Ĩ l¾p ®ỵc th©n vµ ®u«i m¸y bay, cÇn ph¶i chän chi tiÕt nµo vµ sè lỵng bao nhiªu? (chän 4 tÊm tam gi¸c; 2 thanh th¼ng 11 lç; 2 thanh th¼ng 5 lç; 1 thanh th¼ng 3 . SGK -HS trao ®ỉi tr¶ lêi c©u hái, kĨ tªn c¸c c«ng viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ. - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc mơc 2- SGK, tr¶ lêi c©u hái, kĨ 5 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa. ®iĨm. -HS kiĨm tra c¸c mèi ghÐp 18 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - §äc ghi nhí SGK 5 DỈn dß: - GV nhËn xÐt sù chn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é 19 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa. HS lªn l¾p 1, 2 bíc. KiĨm tra møc ®é n©ng lªn, h¹ xng cđa tõng xe. Tn : 25 l¾p xe ben ( tiÕt 2) I.Mơc tiªu: 12 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Chän ®óng vµ ®đ c¸c chi tiÕt

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan