Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_ VNEN

51 1.1K 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_ VNEN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

    !"#  $%&'()&*+(, /01 23* $45**(,(678.9:;:*&<*=>?*@:A $504B**C+D&CE5;:*  !"# $%&'()"( $%FB%2 $;:*&<*=>?*@:A $G/H;:*.9:-:/01 23* *(+,(% $DI&7G*1J@K..L&;M.L&N /012()'34( N1E1&&&A>)& ONP5&'()&*+(,-:/01 23* $2.&:*Q5B.@%4@R*E@.3S& T?()&*+(,&'/U-:/01 23*VW-:/01 23*/&**X5YZ[ \&)G&B]?0*1I^*1_?*N`*1H*1&A;^a*1b0*1c^L*1*X5 YdNNNe TF'?*5G/HJ.f5*g&&<*1.9:-:/01 23*VW`*1.Q*&,J.f5 *g&&<*1*^&<*=>?*@:AB&<*=()E5>+B3*h*1i.9j.NNNe $2Q5kB**C+>gC*1N dNE5;:*&<*=>?*@:A $2l?.m%]:*/J;:*()4@R*.J..3S& TP*4*.n*.9:;:*VW&<*=5K.J@h)&;k*1e TP*4*.n*7^o.(p*^<*)@VWP*54*17L*1&4*B.n*1&=:;:*NNNe T q.;:*.M*.Q*=*1P*4**)@DJ.VW P*@:7K;?*>)*e T)/k..9:;:*VW);k*1R).97\@NNNe T;:*(p>r*1.sR&A1PVW2p>r*1.sR&A/L*hme $2**C+>gC*1 $27K.3S&5n.>q.;:**)lD0*1Vn.*sI7K.7&'5*)@V tN*C+B7J*1&J Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com $2.u*1%**C+&< $2**C+B7J*1&J/v&<*>G.9:% $cK*hM%.f*>j.@>)& /:N 5./012()6()7() $&&&A(&5-&*1^a&>q.;:*&<*=>?*@:A $%^m5;:*.9:.J.-:/();^*1>)l\&1Q. .9:5P*N 8888888888888888888888888888888 O2wx y%z"x  $&'/LR^o.(,(:&;MB{*1:.9:5)/k.;@*1;:*1;n $ &<.J./Uh|*15);@*1.J.>)&;:*1;n  !"# $%&'()"( 9/#( $%FB%2 $G/H7i(B.J.>)&;:*1;nB-:&<;:*1;nNNN :;(% $&sl(pB(Iv.)* $ }.PBflB5)NNN *(+,(% $DI&7G*1J@K..L&;M.L&N /012()'34( N1E1&&&A>)& ON%]:*/JB**C+ $2.@%]:*/J.J.>)&;:*1;n()7^:;:.3S& TQ*=*15)*)@;@*1>)&;:*1;nVW%]:*/JD'?*.J.5)NNNe T~&5)7^o.(pI.J.P**)@V T)*,*()-:&<^a*11&H*1:lDJ.*:VW)*,*B5)-:&<^a*1 (pDJ.*:e TbG75*\.9:.J.5);:/:@VW?7G75*\.9:.J.5)e $2**C+Bl?.m%7 %FB*?{*1:B(:&;M.9:5)/k.N dN%P5&'.J.(p5) $2l?.m%.&:*Q54@R*P5&'.J.:5)>GB.J.:5) *^.B/JB.P5)N Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com $2**C+B*?Q5k>gC*1 TJ.:5)>Gcu*1*^./\.()DE@;G*.J.5)>G(&*: TJ.:5)*^.cu*1*^./\.:5)BD0*1*?*(p]J7K.@K.]J R@•*1 T%J5)B.P5)B>}h\NNT?*(p7,B5j*B.Q'H&o(&.J.R@\&5) DJ. $2R^{%5H*(p7^o.5)78.m* T-*5)uo T &<.J./Uh|*15)W:5)NNe TF0*1*?*/Uh|*1]J*&,5);@*15G>)&(p T-*5)BH&5)B(p5)E@]lRNNN tN%]:*/J/H.J.;:*;:*1;n78N 5./012()%<% (% N%v.)* $2l?.m%v.)*(p5G-:&<;:*1;n()P55)B05)uo $2^*1h€*7'%:7}*15)B(p5)7}*1P* $2]:*/JBH**k*:@J..@% ON*C+B7J*1&J $2.u*1%**C+(, TJ.(p-:&< TJ.(p5)b,B78NNN $2**C+.*1 $cK*hM%.f*>j.@>)& /:N =./012()6()7() $;:*1;nP*(0*1()05)E@{n.N 8888888888888888888888888888888 d2w b•y  $&'*G&h*17')&B>&<.J..-*.J.P*4*(,*);^a*17'(p;:* $ &<.J.(p;:*7,)&;^a*1E5 $(p;:*7,)&;^a*1E5  !"# $%&'()"( Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com 9/#( $%FB%2BG/H;:*4*(,7,)&*);^a*1 $;:*^*1h€*.J.(p $ )&(p.9:% :;(% $%FB2I(pNNN *(+,(% $DI&7G*1J@K..L&;M.L&N /012()'34( N1E1&&&A>)& ON%P5B.-**G&h*17,)& $2.@%]:*/J/H;:*()*?.3S&1o&{ T;:*(p.J.@\7G*11PVW2&.L&B.J.>\*7:*1 NNNe TJ.@\7G*17Qh&‚*;:I73VWƒ/3*;^a*1B;@*1RNNNe $2l?.m%*R\&.J.P*4*(,;^a*1WR\&.J.P*4*(,*10&;^a*1 .9:5P*g*1;^a*1B/3*;^a*1NNNe $2**C+B*?Q5k>gC*1Q*&,7,)&(,;^a*1*^@*1.4* ;^a*1RB.J.>\*(&.L&Nb'(p7^o.;:*.m**R\&.J.@\7G*1BP*4*B .-**G&h*1uo(&D4*X*1.9:5P* dN%P5&'.J.(p;:* $2.@%]:*/JP*:5D4@Bl?.m%P5&'.J.>^.(p $2**C+B*?.J.>^.(p.L>4* T-*.J.P*4*&?>&'Buo*G&h*1 T%kC<.J.P*4*.n*|.@.3*7H& T2p;„*G&h*1;:*B?5.J.P*4*.@;:*/&*7G*1 T2p5)E@{n. $2R^{%.J./kC<P*(p.3*7H&(&a1&slB.J.?5.J.P*4*.@ oRnB.J.(p5)^L&/J*1.Q75*\NNN tN%]:*/J;:*(p.9:.J.>\**X5;^. 5./012()%<% (% N%v.)*(p;:* Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com $2g.q..@%v.)*(p;:*7,)&;^a*1E5 $2]:*/JB^*1h€*?5.@% ON*C+B7J*1&J $2.u*1%.-*5G/H>)&(p()^*1h€*%v**C+(, TJ..-**G&h*1 TJ./kC<P*4*NN TJ.(p5) $2**C+.*1&< $cK*hM%.f*>j.@>)& /:N =./012()6()7() $;^*1>)l()1&&&A(&.J.>\*(,>q.;:*.9:5P*N ……………………………………………………………………………………………… t2w"† F‡ˆ‰2yF‡Š  $&'7K.7&'5BP*hJ*1.*1.9:5€()P*hJ*1.9:‹*1(5€ $ &<.J.(pDH&G()DH&.m $2p7^o.DH&G()DH&.m  !"# $%&'()"( 9/#( $%FB%2BG/H5€(P*G()P*.m $;:*^*1h€*.J.(p $ )&(p.9:% :;(% $%FB2I(pNNN *(+,(% : $DI&7G*1J@K..L&;M.L&N 5. /012()'34( N1E1&&&A>)& ON%]:*/JB**C+5€ $2.u*1%7K5€B%]:*/J()*?.3S&1o&{ TJ.5K.9:DH&G1&H*1*::lDJ.*:VWQ5K1&H*1B5KDJ.e TFH&G.Q5sl5KVWi5.Q[5KK;?*Bh^&()C*1]:*e TFH&.m.Q7K.7&'51ŒVWc\*1P*;M*e Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com T ,5K.9:DH&G.Q1&H*1>,5K.9:DH&.mD0*1VW ,5KDH&G7^o. 3*>&A;„BDH&.m.Q>,5K.@*1NNNe T%@/J*7G75*\.9:DH&G()DH&.mVWF&.QJ*/J*1.&<()@DH& .m75*\/p;„L*BDH&.m7G75*\*8*)*1L*e T??*5G()&7i(.QP*hJ*11&H*1DH&G()DH&.mV $2l?.m%]:*/J()**C+?5(, TP*hJ*1B7K.7&'5.9:DH&G()DH&.mN TF*1P*.*1.9:5€()D*1P*.9:‹*1(5€N TŒRA1&=::&(5€N TbG75*\.*1()7G75*\;&?*1.9:‹*1(5€h@J.7G*1.9:J* /J*1N $2**C+Q5k dN%P5&'.J.(p $2.@%]:*/J(5()^*1h€*.J.(p T%@/J*ŒRA1&=:.&,.:@().&,*1:*1.9:5€7'(pD*1P*.*1B/: 7QJ.D*1P*.9:‹*1(5€N $2(p‹*1DH&;?*>4*1.@%]:*/J TFH&G2pD*1P*.9:DH&GBCJ.7j*ŒRA.J.5KDH&GB(pJ..J. 5K>r*1*+•*1B@)*.Œ*P* TFH&.m2pD*1P*.9:DH&.mR)P*(0*1B(p.J.7^a*1;|.*1:*1B .+@B;|.h BRsl.J.7&'57H&Cq*1]:35Ncv:()@.J.7&'5(pJ.P*>r*1 *+•*1;i&/U:)**+.@*17, $21o&{%.J./@/J*ŒRAB(j;n5€7'.Œ*/U:P*.@7}*1L* $^*1h€*%(p75*\E@>:7G.n*b5B75(‹:B*\N tN%]:*/J/H>)&(p7•@)*&A*N 5./012()%<% (% N%v.)* $2g.q..@%v.)*(pE@5€7•>)l/Ž* $2R^{%.J./kC<>H.|..@.3*7H&B)&M: $2]:*/JB^*1h€*H**k*:@J..@‹*1% ON*C+7J*1&J $2.u*1%.-*5G/H>)&(p()^*1h€*%v**C+(, TJ./kC<>H.|. TJ.(pP* TJ.(p75*\ Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com $2**C+.*1&< $cK*hM%.f*>j.@>)& /:N =./012()6()7() $%^m5.J.>)&(p@K.;:**(();^*1>)l\&1Q. N …………………………………………………………………………………… ‰••"c‘ •"2’ˆ  $&'P*hJ*1B7K.7&'5.9:.J..@*(]:.J.@\7G*1 $ &<.J.*K*.@*( $K*7^o..@*(]E*G.E@{n.  !"# $%&'()"( 9/#( $%FB%2BG/H;:*4*.J..@*(]E*G. $;:*^*1h€*.J.*K*.@*( $ )&*K*.9:% :;(% $%FB2I(pB7s*K*NNN *(+,(% $DI&7G*1J@K..L&;M.L&N /012()'34( N1E1&&&A>)& ON%]:*/JB**C+ $2;E@;:*4*/H.@*(B7K.3S& T@*(;@*1;:*.Q?*1-&R)1PVWQB1)B5“@NNNe T@*(.Q*=1>G**)@VWbmB3*B.3*B5kNNNe TP*hJ*1D&.\l*4l.Q:l7g&D0*1 TF'?5/H.@*(5)E5>&<VW:l7g&E@@\7G*1e $2**C+B*?Q5k*G&h*1 dN%P5&'.J.*K* $2.@%P5&'.J.>^.*K*.@*(;@*1%F $2*?Q5k.J.>^.*K* TR\&P*4*.@*(7j**K* T-*7s*K*uo Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com TK*.J.>G*.n*;i&1+R\&(&*:@K.*)@7s)*S&;i&\@P* hJ*1.@*(E@{n. $2*K*\@hJ*15G.@*(.@%]:*/J dN%]:*/J/H>)&*K*7•@)*&A*N 5./012()%<% (% N%v.)**K* $2g.q..@%v.)**K*.@*(]E*G.E@{n. $2R^{%.J..Œ*/U:P*hJ*1.@78 $2]:*/JB^*1h€*H**k*:@J..@‹*1% ON*C+B7J*1&J $2.u*1%.-*5G/H>)&*K*(, TP*hJ*1 TbK.7&'5 $2**C+BDE**1o&.J.%.Q/4*f578 $cK*hM%.f*>j.@>)& /:N =./012()6()7() $&&&A(&*1^a&3*(,/4*f5.9:5P*N ………………………………………………………………………………………………… [2wx 2w”xb‡’•  $*>&<7^o..J.-:&<7H&Cq*1]:;|. $ &<.J.(p-:&<7H&Cq*1]:;|. $(p5G-:&<7H&Cq*17L*1&4*  !"# $%&'()"( 9/#( $%FB%2B;:*;:*1;n.Q-:&<7H&Cq*1 $;:*^*1h€*.J.(p $ )&(p.9:% :;(% $%FB2I(pB>}.PB5)NNN *(+,(% $DI&7G*1J@K..L&;M.L&N Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com /012()'34( N1E1&&&A>)& ON%]:*/JB**C+BP5&'(,.J.@\&<;:*1;n $2.@%]:*/J5G/H;:*B4*(p.J.@\&<7H&Cq*1]:;|.1o&{7'% ;4Ra& T@\&<*)l1&H*1P*1PVW@:BRJB.@*(NNNe T@\&<*r5;@*1D*1P**)@VWP*(0*1BP*;M*NNNe T%@/J*.J.m*.9:@\&<7^o..&:]:.J.7^a*1;|.VW-:&<.3*7H&B 1&H*1*:B7H&Cq*1]:;|.e $&J@(&?*D<R*J.@\&<*)l.Q.s\@7H&Cq*1N@\&<7H&Cq*1.Q.J. f*7^o..&:]:.J.;|.7H&Cq*1>r*1*:()1&H*1 $@\&<7H&Cq*15:*1(678.3*7H&()^a*17^o./Uh|*17'R)5@\&< ;:*1;nN dN%P5&'.J.(p $2.@%CE5P*1o&{D<o(&.J..3S&7'%vP5;:.J.(p $2**C+>gC*1B*?Q5k.J.>^.(pB(p5€R?*>4*1.@%]:*/J T2pP*;M*BP*:51&J.BP*(0*1BP*.=*NN TF6;|.7H&Cq*1()Rsl.J.7&'57H&Cq*1.9:@\&<N T2pJ.P*@\&<hv:()@.J.7^a*1;|.N T2p*+.&&<N T2p5)()@-:&<E@{n.N $2.@%]:*/J?55G/H>)&;:*1;n dN%]:*/J?55G/H>)&;:*1;nDJ. 5./012()%<% (% N%v.)* $%v.)*(p;:*1;n $;@*1D&v.)*2]:*/JB1&}7–%.M*R}*1}*17'.J.E5@)*&A* >)&.9:5P*N ON*C+B7J*1&J $2.u*1%**C+B7J*1&J TJ.(pP*B-:&< Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com TJ.(p5) $2**C+B7J*1&J $cK*hM%.f*>j.@>)& /: =./012()6()7() $;:*1;n5GP*(0*1E@{n.();:*1;n\&1Q. N 88888888888888888888888888888888888888888 —2w b•y"y"`  $&'7,)&:*@)*1&:@0*1 $ &<.J.(p;:*7,)&:*@)*1&:@0*1 $(p;:*7,)&:*@)*1&:@0*1  !"# $%&'()"( 9/#( $%FB%2B;:*(p7,)&:*@)*1&:@0*1 $;:*^*1h€*.J.(p $ )&(p.9:% :;(% $%FB2I(pB>}.PB5)NNN *(+,(% $DI&7G*1J@K..L&;M.L& /012()'34( N1E1&&&A>)& ON%P5&'B.-**G&h*17,)& $2.@%]:*/J5G/H;:*B4*(p(,:*@)*1&:@0*11o&{7'%** C+ T;:*7,)&^a*1(p*=*1*G&h*11PV T=*1P*4*7K.;^*1(,7,)&*)lV T=*1P*4*.n*^a*1(p;:*V $21o&{%**C+7^o.*=*1P*4*7}*1@K./:&(,:*@)*1&:@0*1I ;:*B4*‹7QP57^o.*G&h*1.|'().J.P*4*7'(p;:*N dN%P5&'.J.(p;:*7,)& $2.@%CE5P*1o&{.J.(pBl?.m%]:*/JB7 %F()P5&'.J. >^.(p;:*7,)& Đỗ Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com [...]... nắm rõ hơn 4 HS tìm hiểu thêm về một số tác phẩm khác - GV cho HS quan sát tranh đã chuẩn bị, giới thiêu thêm về một số tác phẩm điêu khắc các thời đại cho HS nắm thêm kiến thức 5 Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau 2 Hoạt động ứng dụng: - Tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh các tác phẩm điêu khắc ... Việt Long – Trường TH Văn Sơn_ Văn Bàn_ Lào Cai longthvs@gmail.com 3 Hoạt động ứng dụng: - Sưu tầm các tranh trang trí đẹp và trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 15: VẼ TRANH ĐỀ TÀI QUÂN ĐỘI I/ Mục tiêu: - Hiểu một số hoạt dộng của bộ đội trong sản xuất, sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày - Biết cách tranh đề tài quân đội - Tập vẽ tranh . Cai longthvs@gmail.com $%*?.J.>^.(p T%kC<.J.P* 54 *1.@.3*7H& T2pP*4*.n*;^.BP*4*|/:N Tb&,.Œ*P*(p()(p ?5 .J..&&<.@;:*/&*7G*1N T2p 5) E@{n.N $2R^{% TJ.P*4**1^a&()^L*1&A*1&:@0*1;@*1;:*.m*.QP*hJ*1:l 7g&7'@D0*1Dns*B*G**j.9:@7G*11&:@0*1N T;:*.m*.Q.J.P*4*|7''&A*D0*11&:*.|'*^*1D0*1*?*(p ]J*&,P*4*/pR )5 .@>H.|.;:*(|*(KBD0*1;„;-*1 35 T)/k.;@*1;:*.m*.Q.J.7G75B7 5 (‹:B*7'.J.P* 54 *1 ?5 .K .pB785kN tN%]:*/J5G/H;:*(p.9:% 5. /012()%<%.  N1E1&&&A>)& ON%]:*/JBP5&' 5 (p 2()%>)l 5 ().@%]:*/J**C+ 5  T€1i5*=*1(1PVWi5.J&.:&()]4e T2j;nBP*hJ*1.*1.9: 5 VW’47q*1;^.B.:&7q*1/:B.:&.:@L* ]4NNNe TŒRA7 5 *.9: 5 VW:&.Q5m7 5 L*]4NNNe $21o&{7'%**;:.J.7K.7&&apos ;5 .9: 5  $2**C+B*?Q5k(, 5 .Qh*1P*;|()P*.m dN%P5&'.J.(p $2.@%CE5P*1o&{.J.(pBl?.m%]:*/JB7. %FB]:*/J.J.P*4*()P5&'(,.J.'R@&BJ.f5 7&?Dk..g Tb&?Dk..g^a*1.Q.J.'R@&*)@V :N^o*1 TF'?*.J.J.f5^o*1P5&'7^o.VW^o*1$h&$7)B(Ÿ*=X5NNe T?CsCq.J.J.f57QV $2**C+B*?DJ&]J(,.J.J.f5^o*1‰:$h&$7)B‰l</L*B2Ÿ *=X5NNN >N‰u7&? TF'?*.J.J.f5^o*1P5&'7^o.VW“@l,*BbJe T?CsCq.J.J.f57QV $2**C+B*?Q5k $2*?R&DJ&]J.J.*G&h*1(,7&?Dk..g7'%*k5;„L* tN%P5&' ?5 (,5G/HJ.f5DJ. $2.@%]:*/J;:*7•.f*>jB1&&&A ?5 (,5G/HJ.f57&? Dk..J.a&7&.@%*k5 ?5 D&<*q. N*C+B7J*1&J $2.u*1%**C+&<

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan