0

SKKN Giải pháp phụ đạo hiệu quả học sinh yếu, kém lớp 2

15 1,082 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:49

 ĐỀ TÀI:    !  "#$%&'()*+, /   !"#$%&!'()*+,-.+ ,/&0&,123%4!)  !5!&!&63 ,*7689:: ;<=!>? “Giáo dục vừa là động lực, vừa là tiêu đề của sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước ta”1.@%)#);)6A/B 8!C;DAE-2#(!F!@GH !&03%46$19!3 &//A&+I3%,J2+3K3"83 3L%M$;/BH)3;/BGA N3K+M/%O12P Q0/@8B*3NP&443%4P! =!R!'!3)6A+3!#06%,3%4 +!S#=+!TK!&$803 !A3H!R&'F'U$' .'1 VQ)#!>'G)@.'A@!A!+4 R!+N#A,03!6*++ P3T1W8$.'XY#ZZ$ ,* ,3T,*'!#3T&K,* 3T06)#'/#,*GXN6 ,!S!'K3T1 &3!+&V[=K\\]^__YV.` a_b]_^]^__Y .R0PK;c04)&R!3%4 /S*@*0.1'2)3)K*%1I6A/C!> !6%,06B&&S6!H17,BP 6303006Q!'#X0'06SA#XK B'U;3!) #1d4!c3 AB%,''!) ';3'U 06,;#S6NF)&'#;e,'!)  KH;/'#')f &%! K 0$@03%4.'`VKMg,&0$@03 %4.'Q*$17*!&44H'P! X0X01 2ABH!h&3%43,8'Ki ,#B'#;e)1jQ0k3K' !S!'3TX)'@0;#S6XA 8QKc'@012'03!) +P;6H#0 N! ,S=1.!# !*0'K' ,;#S60NKPl2A%Al9 l7)H;H )6A/Cm%/'P'4*5%'(&6.)'7891:;<=> *5,'.?9@9A1 "4&*B&'>'CD)3>'E>)3'.F)&G9 H"4&*B&')3'.F)&G9/ d4R8K@0B0Pm;#P6030; &i!$>&BN/304,n#o aQ03%,0%p%30%4,&S6N!3%4n #1a00AB3%4%&,#')1. &K“Nói không với học sinh ngồi nhầm lớp”&Q43%4P !1 2. Phương pháp nghiên cứu: ` qN030P!1 ` qN030K;1 ` qN0300U1 ` qN0300AR$B01 ` qN03031 ` qN0301 ".=.'5)&I0*+, / . P3)&03004,'#;en0^r!+.'s .,Z="E2[7E.3017Q;#&K;& %,',&S61 J"8'%5&','K&'.?)/ ` V'P1 ` t@0PN81 ` 7'@0&#P1 ` .A@0#1 ` 3;#1 L MN "D6O<B<9P) `d*') +PFAm;/)&@P;6H#0 ;#8T0$@0N! '&1  `2'#;eu,N! #B %u*3RB01 "D6O,'K&,.Q)? v#G!+/ !3A%u#'#;e ? `.!R&3T@03!;e1 `n8;L#['P1 `j6;;HP;&'@0#KwSA# &'1 `j3Tc)&1 `j3&0N030#%,'T;“đồng loạtx QmB#63KB''#3T# ,# )=3!8)P!3#'1 "R'K&,S5)3&I0T.?&UV.$CW)3'(&6.)'7891:;,S%)3,SCX)3,.Y9'(& 1. Thuận lợi: V/304,n#!!+C@B =? - Phía HS?.3*'@0)#K%3 )$'04,1 `Phía nhà trường và giáo viên?VNG@!+0044K/3 04,H!+"A%;#,04,n#B 3G8KR6%,1 2. Khó khăn: I,;;H)8"Q!;6 S#!&#;/EA@034? `Học sinh?7'@'#@#'w;/;6H@ %4;#83;(HN)6?T`'-`#3T [1y/)#R#3;(HR3N)6#f*!X Az1y6H0AR3,#1  `Giáo viên?V"3=B304,')#06)cX A/QQ;"A%*%04,;#S6+;/1 VR @/304,&/B3!+3F )&SA1 J"E&U.?)>'E>3.A.@978,TZ)*+ `7!h&'ST0N030'K308 F!306 !)&0300MB0;#B0 P#!LBAm!L)6A06& !/36 %,06@+uN3'T1 2*PS!'#306c)cB 6  '@0XTc!5BT'##G8*l 2A%Al.X !0N0306%,Q&K Qm3TKc,P!Q';/3T317 0N030K/30%4)>3/*;# ;R3T;=0+1d'3K3TP) G3TR P B5i;#0/,!;c,Xw *C1 VD ?nA!6+'/;TB“Em rất cố gắng”“Lần này bạn rất giỏi cả lớp khen bạn nào”1n{;T/AB3 T1VQ3T#Q'R/;/0)  u;T*;#;R!>“em cần cố gắng hơn nữa” !33*+ ,3FF6K3T1 `./0A,'!P,?7';e#;e3;e1y cB#'/@0;#,T%5+"4 ;#S6'@0)@0;#S6;!@Fi1 `F0A,'T^8*?03!!R&@;#8;/ c1 9T!R&03!@ )6A/06;!  )& 030RB0;cA;#83T1 9';/cc;#8!+%,04,/06  3T'G0l.*6;#81.X /;hF0'3T'#31 VD?y)3 K)=?"?|}| ./'4'30!0e0R1n c,Sc K)='')6A||1n%6 ?~?|}| ~}|"| ~}^| F? y%u*)H6cP) /,06%u)>3 'c,X6P)<,6?)E)P%%,E *!c"•6PF)?")#0<F• n,0e0XAH6P)6F)•VK M#,Hc1 `a3/,!P!'@03T/S!N3T #0);cA;#8%p%Nf ;';e+3T3 6R8Q'@0;/QmT6z1 VD?V)3/$8!NJtruyền điện”F+&XA ) X#“biển”<,1 7K)%,!0f;/06+04,z// )& 0306%,RB0!'AP[=0*6%,$8& '@0)>0N03003RR*'1.$8 %u% %c3TB#0@#(!8;/30F3A UBc0F!5!&K!X)XKB4! ),19X83TA%;/6R#K !*;c04R,;=;##G#)*' 1 .!;6)/+"T%5Qm'# ;!;=0+#0'1 VD: y'")3“Số có ba chữ số” K\€^//FAUJnK\€^ E!H4N=lO1 q%u)@04N';e1d'&4B /;!40AR•;=0+33T1 `.$8';3U+"Q0k';e)>3)K!R 'UE'#''@3;e193 +'#E)3T%pQm3 +";!Q0k;=0+1 `I,)&030&33;)61 '&nayK00&#8S!'12! +'/%+=3T"T i/ 'fK c60nayz1 F;3%M)6/;!•'* 3NKP)S3'#)#;=0+ Kc1  `yc04B&B*K';/&!+' ';/E%M'@0;/R8=0*)61 a3/K')>3cG,AU/A!6+ ),;#@31.!3 !,;/3T,* [...]... phương pháp giảng dạy (như đã trình bày trên) Ngoài ra, tôi còn dành thời gian1 -2 buổi/ tuần phụ đạo cho các em yếu kém Tóm lại, tùy và từng đối tượng để giáo viên có biện pháp cụ thể thích hợp để tổ chức dạy học chứ không theo phương pháp cứng nhắc, áp đặt Đó là biện pháp thiết thực nhất để nâng cao học, hạn chế được tối đa học sinh yếu kém, không có học sinh lưu ban, không có học sinh ngồi nhầm lớp, ... giáo dục tiểu học mà kế hoạch năm học đã đề ra V Hiệu quả áp dụng: Qua một thời gian tôi tự tìm tòi, nghiên cứu ra những biện pháp để thực hiện vào việc giảng dạy, phụ đạo học sinh yếu kém Với lòng yêu nghề, yêu trẻ với những kinh nghiệm ít ỏi của mình tôi đã mạnh dạn áp dụng trong những năm qua Kết quả cho thấy rằng lớp tôi sau những đợt kiểm tra định kỳ tăng lên rõ rệt Những học sinh từ không... việc phụ đạo HS yếu có hiệu quả hơn - Sáng kiến còn là nơi để giáo viên tập hợp kinh nghiệm, giải pháp, chia sẽ với nhau trong quá trình tổ chức phụ đạo HS yếu Nhưng thật ra không có phương pháp nào là vạn năng hay tối ưu chỉ có lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người thầy với nghề nghiệp là mang lại kết quả cao trong giảng dạy, là chìa khóa vàng tri thức để mở ra cho các em cánh cửa khoa học. .. giáo viên đồng tình, hưởng ứng Khi triển khai thực hiện các giải pháp sẽ được tập hợp nhiều hơn, khi đó đề tài sẽ là kinh nghiệm chung cho tất cả giáo viên có HS yếu III Bài học kinh nghiệm: Từ những kết quả đạt được trong kết quả giảng dạy Tôi tự thấy bồi dưỡng, rèn luyện học sinh yếu kém là vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng học cho học sinh trước hết giáo viên phải thực hiện tốt những yêu cầu... buổi học tập - Cuối cùng là biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình bằng cách qua sổ liên lạc để gia đình tạo điều kiện đôn đốc các em thực hiện tốt kết hoạch ở trường, ở nhà Hơn thế nữa bản thân tôi cũng đã gắn bó với học sinh thân yêu, từng thấy trách nhiệm của mình đối với học sinh là cả một bước quan trọng không thể nhìn thấy sau mỗi giờ học, buổi học mà nhìn thấy học sinh. . .học tập vì không được giao nhiệm vụ bằng cách giáo viên phải bao quát được lớp, nhắc nhở thường xuyên Để làm tốt đòi hỏi tôi phải tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của những học sinh yếu vì hầu như ở lớp tôi thường học sinh yếu lại rơi vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không có tiền mua đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập, hay không quan tâm đến sự học tập của con cái Vì... quá trình giảng dạy giáo viên cần động viên, nhắc nhở kịp thời để các em cố gắng, khắc phục kịp thời Trên đây là một số ý kiến nhỏ xuất phát từ tình hình dạy học thực tế tôi rút ra kinh nghiệm và thấy cũng mang lại những dấu hiệu tốt trong quá trình phụ đạo cho những học sinh yếu kém TÀI LIỆU THAM KHẢO - SÁCH TOÁN 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – ĐỖ ĐÌNH HOAN (Chủ biên)- NGUYỄN ÁNG- ĐỖ TIẾN ĐẠT-... ĐỖ TIẾN ĐẠT- ĐỖ TRUNG HIỆU- ĐÀO THÁI LAN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM - SÁCH TIẾNG VIỆT 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - Phương pháp điều tra - Phương pháp thống kê - Phương pháp phỏng vấn - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh - Phương pháp thực hành ... trường cho mượn sách vở và đồ dùng học tập khi đến lớp đó cũng là tạo những ấn tượng tốt trong các em để các em có niềm tin ở trường lớp, thầy cô, bạn bè từ đó có ý chí vươn lên - Ngoài những biện pháp trên (tổ chức giảng dạy đó là phần bắt buộc) tôi luôn tổ chức trò chơi, văn nghệ, kể chuyện và những hoạt động khác để tạo dựng nơi các em lòng tin yêu trường lớp, tha thiết học tập thích gần gũi với thầy... vì nghề nghiệp, vì học sinh thân yêu, tìm tòi phương pháp giảng dạy thích hợp, bồi dưỡng vốn sống năng lực cho bản thân - Giáo viên phải nắm từng đối tượng, từng cá nhân thật cụ thể để có phương pháp giáo dục cụ thể - Giáo viên phải gần gũi giúp đỡ các em vượt qua mọi khó khăn từ đó các em có chỗ dựa vững chắc để vươn lên - Giáo viên phải kỳ công bày vẽ, từng ly từng tí cho học sinh - Trong quá trình . n„V.… 2 ^I†a:„…j‡V9ˆ7ˆ….‰…-7Š7 2 …s2fV)z` 2aŒ• 2 „2a`7Š.: 2 7‰.`7Š.•Œ2a:‘Œ`7ˆ….„:ts2 2 ˆ~Œ’.I 2 a:„…j‡V9:‘.2sd ` n„V.:•2a9:‘.^I†a:„…j‡V9ˆ7ˆ….‰…` 2 ˆ~Œ’.I 2 a:„… j‡V `. l7)H;H )6A/Cm%/'P'4*5%'(&6.)'7891:;<=> *5,'.?9@9A1 "4&*B&'>'CD)3>'E>)3'.F)&G9 H"4&*B&')3'.F)&G9/ d4R8K@0B0Pm;#P6030; &i!$>&BN/304,n#o aQ03%,0%p%30%4,&S6N!3%4n #1a00AB3%4%&,#')1. &K“Nói không với học sinh ngồi nhầm lớp &Q43%4P !1 2. Phương pháp nghiên cứu: ` qN030P!1 ` qN030K;1 `. viên?VNG@!+0044K/3 04,H!+"A%;#,04,n#B 3G8KR6%,1 2. Khó khăn: I,;;H)8"Q!;6 S#!&#;/EA@034? ` Học sinh? 7'@'#@#'w;/;6H@ %4;#83;(HN)6?T`'-`#3T [1y/)#R#3;(HR3N)6#f*!X Az1y6H0AR3,#1 
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp phụ đạo hiệu quả học sinh yếu, kém lớp 2, SKKN Giải pháp phụ đạo hiệu quả học sinh yếu, kém lớp 2,

Từ khóa liên quan