0

Giải pháp phụ đạo hiệu quả học sinh yếu kém lớp 2

13 2,262 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:23

. ,E(.$!"IU6: 7;4q&+reX7:-4&7-s-:7-;(4.Z= U:-;q&+8e$77H!"I:-;-. 4+/"18.R“Nói không với học sinh ngồi nhầm lớp .X(;:-;#W8 2. Phương pháp nghiên cứu: 3 www.sangkienkinhnghiem.com d t"U7:7W8 d. +4 (2 &"N_"U="4!Z/R :[(8 .&:"3.]aDRbcc`]de& cbcbcc`"Y7WRBf7;1. Y:-;6Z 2 G 2 R+@M"S1R 2 -8 2 www.sangkienkinhnghiem.com P=H6J!&E=-4&7=$!"I.$ .Z=O(8>'4"IW$!=:7. !"#"$%&  1. Mục đích nghiên cứu  2. Phương pháp nghiên cứu  '()*+  , )/0  1 2 3'  !4566&7  !4!/8
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phụ đạo hiệu quả học sinh yếu kém lớp 2, Giải pháp phụ đạo hiệu quả học sinh yếu kém lớp 2,

Từ khóa liên quan