0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3

16 2,021 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:50

. giá học sinh. Trên đây là kinh nghiệm nhỏ về " ;Một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia – môn Toán cho học sinh yếu kém lớp 3& quot;, mà chúng tôi đã áp dụng trong thực tiễn dạy học. Một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia – môn Toán cho học sinh yếu kém lớp 3 . Hy vọng với vấn đề này tôi cũng như các đồng nghiệp những ai quan tâm đến sẽ góp phần giúp đỡ học sinh yếu kém. Giáo dục - Đào tạo SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3 4 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Hiện nay, ở Trường Tiểu học đã chỉ đạo quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3,

Từ khóa liên quan