0

Nâng cao hiệu quả giảng dạy phụ đạo môn toán cho học sinh yếu kém lớp 4

13 2,197 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:02

. Nâng cao hiệu quả giảng dạy phụ đạo môn toán cho học sinh yếu kém lớp 4 . Vì thế đối tượng nghiên cứu ở đây là hoạt động dạy và học đối với môn toán, còn phạm vi nghiên cứu là học sinh lớp 4F.Trường. học sinh yếu kém lớp 4 ở lớp 4F, tôi thấy các em học sinh ham thích học tập, thích đến trường và đến lớp. Qua kết quả giảng dạy phụ đạo môn toán cho học sinh lớp 4F, Tôi so sánh ở cuối học kỳ. sinh hoạt lớp ngày thứ 6 hàng tuần về nhiều mặt như : Chuyên cần, vệ sinh, học tập… 5. Hiệu quả áp dụng: Sau khi nghiên cứu và áp dụng: Nâng cao hiệu quả giảng dạy phụ đạo môn toán cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả giảng dạy phụ đạo môn toán cho học sinh yếu kém lớp 4, Nâng cao hiệu quả giảng dạy phụ đạo môn toán cho học sinh yếu kém lớp 4,

Từ khóa liên quan