0

SKKN Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “ chính sách dân số và giải quyết việc làm

22 1,393 3
  • SKKN Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “ chính sách dân số và giải quyết việc làm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 16:41

Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm A. M U I. Lớ do chn ti. Bt kỡ mt quc gia no mun phỏt trin nhanh, mnh v bn vng u phi cú nhng chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm phự hp. i vi nc ta iu ny cng tr nờn quan trng v cp thit bi chỳng ta ang cú nhng bc chuyn mỡnh tham gia hi nhp kinh t quc t. Tỡnh hỡnh dõn s ca nc ta hin nay vi mt dõn s cao, tc gia tng nhanh, phõn b khụng ng u ó gõy sc ộp n hng lot vn xó hi, ó nh hng khụng nh n vn gii quyt vic lm núi riờng v phỏt trin kinh t t nc núi chung. Bn thõn tụi l mt giỏo viờn b mụn GDCD ( giỏo dc cụng dõn) ó ý thc c vn nờu trờn v luụn c gng tỡm ra nhng phng phỏp s phm phự hp nht ging dy tt bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm GDCD 11. í thc ú, c gng ú l lớ do u tiờn tụi chn v nghiờn cu ti ny. Ngy nay s bựng n CNTT (cụng ngh thụng tin) ngoi vic trc tip nh hng tớch cc n s phỏt trin kinh t xó hi cũn gii quyt c rt nhiu nhu cu v tinh thn cho con ngi. Vi riờng ngnh GD v T thỡ CNTT cú tỏc dng khụng nh n vic i mi phng phỏp dy hc, nõng cao hiu qu ca vic dy v hc. Tụi nhn thy rng nu ng dng tt CNTT vo dy hc s mang n nhng hiu qu tớch cc nht, ỏp dng vo thc t ó minh chng cho nhn nh trờn l hon ton chớnh xỏc. õy chớnh l lớ do th hai ngi vit chn ti nghiờn cu ny. B mụn GDCD mc dự rt quan trng trong vic giỏo dc t tng, c, li sng, giỏo dc ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca nh nc, giỏo dc ý thc trỏch nhim ca hc sinh vi t nc .Song õy li l mt mụn hc ph, khụng phi l mụn thi cỏc kỡ thi tt nghip THPT, thi vo cỏc trng H, C v THCN, chớnh vỡ th vic hc sinh t ra xem nh thm chớ coi thng vic hc b mụn din ra khỏ ph bin cỏc trng THPT. T c im chung ca b mụn vi nhng kin thc tng i khụ cng vi t tng nờu trờn ca hc sinh l mt khú khn khụng nh ca giỏo viờn trong cụng tỏc ging dy GDCD trng THPT núi chung, ging dy bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm núi riờng. L mt giỏo viờn tr, ging dy mụn hc ph nờn tụi ó nm bt c nhng khú khn trờn. Vic suy ngh khc phc nhng khú khn ú thc hin tt nhim v ca mỡnh chớnh l mt lớ do na ngi vit thc hin ti : ng dng CNTT nõng cao hiu qu ging dy bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm II.Mc ớch nghiờn cu: Mc ớch chớnh ca ti l: Tỡm ra phng ỏn hiu qu ca vic ng dng ny vo ging dy bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm (GDCD 11). III.i tng nghiờn cu: i tng nghiờn cu ca ti l hc sinh THPT lp 11 trng THPT H Tụng Huõn ( c th l hc sinh cỏc lp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11A6) IV.Gii hn ca ti: ti tp chung vo nghiờn cu tỏc dng ca vic ng dng CNTT trong gii hn bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. V.Nhim v ca ti: ti s tr li cho cỏc cõu hi khoa hc: 1.CNTT cú tỏc dng th no trong ging dy v hc tp núi chung, trong b mụn GDCD núi riờng? 2. dy tt bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm GDCD 11 cn chun b nh th no v vic ng dng CNTT? 3. ng dng CNTT nh th no dy tt hn bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm? VI.Phng phỏp nghiờn cu: thc hin ti ny ngi vit ó vn dng, kt hp nhiu phng phỏp nghiờn cu ú l: + Phõn tớch, tng hp ( phõn tớch tng i tng hc sinh, tng hp cỏc kt qu t c) + Phng phỏp quan sỏt ( trong quỏ trỡnh giỏo dc ca giỏo viờn v hc tp ca hc sinh ) + Phng phỏp iu tra, ỏnh giỏ (iu tra mc tip thu, hng thỳ hc tp v kt qu ca hc sinh sau bi dy ) + Nghiờn cu cỏc loi ti liu s phm, tõm lớ , giỏo dc hc cú liờn quan n ti. + Phng phỏp m thoi, phng vn ( ly ý kin hc sinh, giỏo viờn, ph huynh) + Phng phỏp thc nghim ( ỏp dng c th vi tp th hc sinh, i tng hc sinh .) VII.Thi gian nghiờn cu: Nm hc 2010- 2011. GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 2 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm B. NI DUNG I. C s lớ lun: 1.C s trit hc: Lờnin núi rng: T trc quan sinh ng n t duy tru tng, t t duy tru tng n thc tin l con ng bin chng ca s nhn thc chõn lý, ca s nhn thc thc tin khỏch quan. Lun im trit hc ny ca Lờnin ch ra rng trc quan sinh ng v t duy tng gn bú mt thit vi nhau, b sung cho nhau trong quỏ trỡnh nhn thc th gii khỏch quan; t t duy tru tng n thc tin mi hon thnh mt chu trỡnh ca quỏ trỡnh nhn thc. Vic dy ca giỏo viờn v vic hc ca hc sinh l mt hoc nhiu chu trỡnh ca quỏ trỡnh nhn thc thc tin khỏch quan ú. Quỏ trỡnh hc tp ca hc sinh cú t kt qu nhanh hn v tt hn hay khụng ph thuc vo vic gii quyt cỏc bc ca quỏ trỡnh nhn thc nh th no, ngi giỏo viờn cú vai trũ khụng nh trong vic hin thc hoỏ nhng chu trỡnh nhn thc ca hc sinh. C th hn trc khi hc sinh cú nhng nhn thc v lớ tớnh thỡ giỏo viờn cn giỳp hc sinh cú c tht nhanh, tht nhiu nhng nhn thc v cm tớnh. i vi tng tit hc c th ta cú th nhn thy rng nhng hỡnh nh trc tip, nhng s liu thng kờ, thụng tin t thc ts tỏc ng rt nhanh n s nhn thc cm tớnh ú ca hc sinh. S dng CNTT chớnh l s dng nhng phng tin dy hc phự hp nht giỳp quỏ trỡnh nhn thc cm tớnh ca hc sinh din ra nhanh v hiu qu hn. 2.C s tõm lớ hc: Tõm lớ hc la tui nhn nh rng la tui hc sinh THPT thớch tỡm tũi khỏm phỏ nhng iu mi l, thớch th hin nng lc bn thõn bờn cnh ú hot ng ca hc sinh ngy cng phong phỳ v phc tp nờn vai trũ xó hi v hng thỳ xó hi ca hc sinh khụng ch m rng v s lng v phm vi m cũn bin i c v cht v lng. Chớnh vỡ th giỳp cho vic hc b mụn GDCD núi chung, hc bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm GDCD 11 núi riờng ca HS t hiu qu tt nht giỏo viờn cn phi nờu bt lờn c vai trũ xó hi ca hc sinh trc nhng vn quan trng ca t nc. ng thi phi to c hng thỳ cho hc sinh cỏc em hiu ra rng nu mỡnh cú ý thc hn, hiu bit hn s gúp phn trong vic gii quyt cỏc vn xó hi y ( vớ d nh vn v dõn s v gii quyt vic lm). S hng thỳ xó hi y s d dng t c nu hc sinh trc tip quan sỏt, lng nghe v suy ngh. Chớnh vỡ vy vic ng dng CNTT s giỳp hc GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm sinh nm bt vn nhanh hn, tỏc ng n ý thc trỏch nhim ca hc sinh t ú dn n hiu qu ca bi hc tt hn. 3.C s giỏo dc hc: Ngy nay i mi phng phỏp dy v hc kt hp vi vic ng dng CNTT khụng cũn l mt vic nờn lm na m ó tr thnh mt nhim v bt buc i vi mi giỏo viờn, mi hc sinh. Cỏch dy hc theo li truyn thng (thy c, trũ chộp), bng en, phn trng luụn ng hnh cựng cỏc thy cụ trờn cỏc tit dy hc ó tr nờn li thi, ớt phự hp vi thc tin. Hiu qu tt yu ca vic i mi phng phỏp dy hc v ng dng CNTT khụng phi l mt khng nh thiu c s, iu ny ó c minh chng rừ nột nht trong cụng tỏc giỏo dc ca cỏc nc phỏt trin ( Singapo, M, Nht.), ó c minh chng ngay nc ta ( hiu qu cụng tỏc GD bõy gi so vi trc kia). Xut phỏt t s hiu qu cng nh nhim v ú lm tt cụng tỏc ging dy ca mỡnh ngi giỏo viờn cn khụng ngng hc hi, tip cn nhanh nhng ng dng mi m CNTT mang li, chn lc nhng ng dng ú ỏp dng vo quỏ trỡnh dy hc ca mỡnh. Lm c iu ú chc chn kt qu chuyờn mụn ca giỏo v kt qu hc tp s tt hn. II. Thc trng ca ti. Trong quỏ trỡnh ging dy bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm tụi ó thc hin ging dy theo phng phỏp i mi nhiu lp, c th l cỏc phng phỏp: m thoi gii quyt vn , phng phỏp trc quan, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp thuyt trỡnh gii quyt vn Mc dự cú nhiu s c gng trong i mi phng phỏp ging dy xong tụi nhn thy rng bi dy ny vi khi lng kin thc ln, s liu thng kờ thay i thng xuyờn ( vớ d nh s liu v dõn s, v vic lm), kin thc sỏch giỏo khoa trỡnh by tng i ỏp t cho hc sinh vỡ vy tỡnh trng cỏc tit dy rt d khụng truyn ti ht ni dung bi hoc hc sinh khụng nm k bi, thỏi thiu tớch cc rt d xy ra. iu ny ó to khú khn, ỏp lc cho c giỏo viờn v hc sinh khi dy v hc bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm Bờn cnh nhng khú khn ú khi thc hin ti ny tụi ó gp nhng thun li nh: Ngy nay vi s bựng n CNTT m Vit Nam l mt trong nhng nc cú s tin b mnh m nht trong vic tip thu v ng dng CNTT. Trong nhng nm gn õy CNTT luụn c ngnh giỏo dc quan tõm a vo ng dng trong dy v hc tt c cỏc mụn hc. i vi bi Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm mc dự s liu thng kờ thng xuyờn thay i, xong li d dng cp nht thụng qua mng Internet. Cỏc GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 4 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm hỡnh nh trc quan cú nhiu tỏc ng n suy ngh, thỏi ca hc sinh cng d dng tỡm thy nu giỏo viờn bit cỏch tip cn v s dng kho ti nguyờn trờn mng Internet. õy chớnh l nhng thun li khụng nh cho cỏc giỏo viờn núi chung, bn thõn tụi núi riờng. III. Cỏc bin phỏp gii quyt vn . ỏnh giỏ c vai trũ, tỏc dng ln m CNTT mang li khi ỏp dng vo dy hc, tụi quyt nh cn phi lm mi cỏc tit dy bng cỏch trc tip ỏp dng CNTT vo dy hc. C th hn l ng dng CNTT v kt hp hi ho cỏc phng phỏp: m thoi gii quyt vn , phng phỏp trc quan, tho lun nhúm. Sau mt thi gian thc hin tụi rỳt ra c nhng kt qu khỏc nhau t hai phng ỏn dy hc, c th nh sau: 1. Phng ỏn 1: i mi phng phỏp ging dy nhng khụng trc tip ng dng CNTT. Bi dy Chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm c thc hin bng phng ỏn 1 th hin di õy: I. Mc tiờu 1. V kin thc: Giỳp hc sinh nm vng c tỡnh hỡnh phỏt trin dõn s v gii quyt vic lm nc ta t ú hiu c mc tiờu, phng hng ca chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. Hiu c trỏch nhim ca cụng dõn i vi chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. 2. V k nng: Hc sinh bit phõn tớch quy mụ dõn s ln, tc dõn s tng cao, cht lng dõn s thp s kỡm hóm s phỏt trin kinh t xó hi, hn ch vic nõng cao cht lng cuc sng, gõy khú khn cho vic gii quyt vic lm. 3. V thỏi : ng h, chp hnh chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm ca ng v nh nc, tuyờn truyn vn ng mi ngi trong gia ỡnh v a phng cựng thc hin chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. II. Chun b: Thy: Giỏo ỏn, cỏc s liu thng kờ cn thit Trũ: Sỏch giỏo khoa. III. Phng phỏp ging dy v phng tin dy hc : 1. Phng phỏp: m thoi gii quyt vn , tho lun nhúm. 2. Phng tin: S , hỡnh nh, s liu, SGK GDCD 11. IV. Tin trỡnh dy hc. 1. n nh t chc lp. 2. Kim tra bi c. GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 5 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm 3. Bi mi. Hot ng ca GV v HS Ni dung bi hc Hot ng1: m thoi Mc tiờu: Hc sinh hiu c tỡnh hỡnh dõn s, mc tiờu v phng hng chớnh sỏch dõn s. Cỏch tin hnh: GV: Nờu cõu hi: 1. ỏnh giỏ tỡnh hỡnh dõn s nc ta hin nay? (quy mụ, tc .) 2. Tỏc ng ca vn dõn s vi i sng xó hi? 3. Mc tiờu v phng hng ca chớnh sỏch dõn s l gỡ? HS: Suy ngh, tr li. GV: Kt lun, cht li kin thc trng tõm (SGK) Hot ng 2: Tho lun nhúm. Mc tiờu: HS hiu c tỡnh hỡnh vic lm, mc tiờu phng hng v chớnh sỏch gii quyt vic lm nc ta hin nay: GV: Chia lp thnh 4 nhúm, nờu cõu hi, giao nhim v cho HS (thi gian tho lun 5): 1.Chớnh sỏch dõn s: a. Tỡnh hỡnh dõn s nc ta hin nay. + Quy mụ dõn s ln ( ng th 13 trờn th gii) + Tc gia tng nhanh. + Mt dõn s cao. + Phõn b cha hp lớ. Dn n nh hng ca vn dõn s: Gõy sc ộp n hng lot cỏc vn xó hi, kỡm hóm s phỏt trin kinh t xó hi b. Mc tiờu v phng hng ca chớnh sỏch dõn s. +Mc tiờu -Tip tc gim tc gia tng dõn s. - n nh quy mụ dõn s, c cu dõn s, phõn b dõn c hp lớ. - Nõng cao cht lng dõn sụ. + Phng hng: - Tng cng cụng tỏc lónh o ca nh nc v dõn s. - Lm tt cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn giỏo dc. - Nõng cao s hiu bit ca ngi dõn v vai trũ ca gia ỡnh, bỡnh ng gii, sc khe sinh sn. - Nh nc u t ỳng mc, tranh th cỏc ngun lc trong v ngoi nc, thc hin xó hi húa cụng tỏc dõn s. 2. Chớnh sỏch gii quyt vic lm. a. Tỡnh hỡnh vic lm nc ta + Thiu vic lm c thnh th v nụng thụn. + Cht lng ngun nhõn lc thp Dn n vic gõy ra hu qu ln i vi s phỏt trin kinh t xó hi, hn ch khai thỏc, s dng ngun nhõn lc, gõy sc ộp n hng lot vn xó hi. GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 6 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm 1. Em cú nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh vic lm nc ta hin nay? 2. Ti sao vn thiu vic lm vn l bc xỳc c thnh th v nụng thụn? 3. Hu qu ca tht nghip? 4. Mc tiờu v phng hng ca chớnh sỏch gii quyt vic lm. HS: + i din cỏc nhúm tr li. + Cỏc nhúm khỏc b sung, nhn xột. GV: Kt lun, cht li kin thc trng tõm (SGK) HS: Tip thu, lnh hi kin thc. Hot ng 3: m thoi. Cỏch tin hnh GV nờu cõu hi: Vi t cỏch l mt cụng dõn, mt hc sinh ang ngi trong gh nh trng em phi lm gỡ thc hin chớnh sỏch dõn s v vic lm? b. Mc tiờu v phng hng ca chớnh sỏch gii quyt vic lm. +Mc tiờu: - Tp trung gii quyt vic lm c thnh th v nụng thụn. - M rng th trng lao ng. - Gim t l tht nghip. - Tng t l lao ng ó trói qua o to. + Phng hng: - Thỳc y phỏt trin mnh m sn xut dch v. - Khuyn khớch lm giu hp phỏp, t do hnh ngh. - y mnh xut khu lao ng. - S dng cú hiu qu ngun vn. 3. Trỏch nhim ca cụng dõn i vi chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. - Tin tng chp hnh chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. - õỳ tranh chng li nhng hnh vi vi phm chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm. - Cú ý thc vn lờn trong hc tp. 4. Cng c v luyn tp. GV : Cht li kin thc trng tõm v cho HS lm bi tp trc nghim. Cõu1: Dõn s tng nhanh l mt trong nhng nguyờn nhõn dn n tỡnh trng. A. Tha lao ng, khú gii quyt vic lm. B. Mc sng thp, bnh tt nhiu. C. Cỏc t nn xó hi gia tng. GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 7 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm D. C A, B v C. Cõu 2: K hoch hoỏ gia ỡnh hin nay nc ta nhm: A. Hn ch s con. B. Bo m cht lng cuc sng cho gia ỡnh. C. To khong cỏch sinh con hp lớ. D. Tt c cỏc phng ỏn trờn. Cõu 3: Gii quyt vic lm hin nay nc ta cú ý ngha. A. Phỏt huy c tim nng lao ng. B. Giỳp ngi lao ng cú thu nhp, ci thin i sng. C. Gúp phn n nh i sng xó hi. D. C A, B v C. Tr li : ỏp ỏn ỳng l D 5. Hot ng ni tip GV dn hc sinh v nh hc bi c, lm bi tp trong SGK v chun b c trc bi 12 Chớnh sỏch ti nguyờn v bo v mụi trng. 6. Nhn xột, ỏnh giỏ tit hc 2.Phng ỏn 2: i mi phng phỏp ging dy v trc tip ng dng CNTT. i vi phng ỏn 2 tụi ó trc tip s dng ng dng CNTT bng cỏch: Khai thỏc ti nguyờn trờn mng Internet, s dng giỏo ỏn in t, dựng phn mm trỡnh chiu PowerPoint chốn hỡnh nh, õm thanh, phim vo bi ging, s dng mỏy chiu a nng trong tit dy C th c tin hnh nh sau. I/ Mc tiờu 1. V kin thc ; 2. V k nng; 3. V thỏi : ( ging phng ỏn 1) II. Chun b: Thy: + Giao nhim v chun b bi hc cho hc sinh. +Ti t liu ( hỡnh nh, nhc, phim, biu .) t Internet , son giỏo ỏn in t v chun b thờm cỏc s liu thng kờ cn thit khỏc. Trũ: Tỡm hiu, thng kờ mt s s liu ( VD mt dõn s ca thụn, xó trong mt s nm gn õy, s lng thanh niờn a phng cú vic lm n nh) III. Phng phỏp ging dy v phng tin dy hc: 1. Phng phỏp ging dy: Trc quan kt hp m thoi gii quyt vn v tho lun nhúm. 3. Phng tin dy hc: S , hỡnh nh, s liu, sỏch giỏo khoa. GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 8 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Minh ho 1 : Mt s hỡnh nh v tỡnh trng bựng n dõn s v tỡnh trng tht nghip: Dân số tăng nhanh kéo theo hàng loạt vấn đề về giao thông, xây dựng cơ sơ hạ tâng Trái đất sẽ ngày càng nhỏ bé với tốc độ gia tăng dân số thế giới chóng mặt nh hiện nay. GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 9 - Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Cảnh thanh niên Việt Nam chờ việc làm Liệu tất cả các sinh viên này ra trờng sẽ có việc làm? GV: Đoàn Thị Hồng Thắm Tr ờng THPT Hà Tông Huân - 10 - [...]... 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Tôi cần việc! Hãy cho tôi việc làm! Minh ho 2: Mt s hỡnh nh v hu qu ca s bựng n dõn s Dõn s tng dn n ụ nhim mụi trng GV: Đoàn Thị Hồng Thắm - 11 - Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Dõn... nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Phõn b dõn c hp lớ Nõng cao cht lng dõn s Hỡnh 4: S 3 (Phng hng c bn ca chớnh sỏch dõn s) Tng cng s qun lớ ca nh nc v dõn s Phng hng c bn ca chớnh sỏch dõn s Phỏt trin truyn thụng dõn s Giỏo dc dõn s,sc khe sinh sn Đầu t cho dân số và hợp tác quốc tế về dân số Hỡnh 5: Biu 2 ( T l tht... Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm 5 Qua trũ chuyn, thm dũ, phng vn + 100% HS lp 11A3, 11A4, 11A5, 11A6 c hi cú hng thỳ hc + Hu ht u hiu bi, nm c ni dung kin thc c bn ca bi hc C KT LUN- KIN NGH Vic ng dng CNTT vo dy hc ó mang n kt qu tớch cc hn cho hc sinh Nu bit ng dng CNTT v s dng phng phỏp dy hc phự hp giỏo... gii quyt trc tip ng dng CNTT vn 2 Phng ỏn 2: i mi PPDH v trc tip ng dng CNTT IV Kt qu thc nghim ca ti C Kt lun Kin ngh Ph lc Ti liu tham kho GV: Đoàn Thị Hồng Thắm - 20 - Trang 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5-8 8 - 16 16-17 18 19 Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm NH GI CA HI NG KHOA... li nhng hnh vi vi phm chớnh sỏch dõn s v gii quyt vic lm Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm GV: Nhn xột, cht li vn - Cú ý thc vn lờn trong hc tp 4 Củng cố và luyện tập GV chiếu câu hỏi trắc nhiệm cho học sinh trả lời ( nội dung câu hỏi giống phơng pháp 1): 5 Hot ng ni tip GV dn... khụ, khú, dinờn giỏo viờn khú dy, hc sinh khú hc Nng lc hc ca hc GV: Đoàn Thị Hồng Thắm - 16 - Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm sinh trong mt lp khụng ng u hn na ch c trỡnh by trong khong thi gian mt tit nờn rt khú khn cho giỏo viờn v hc sinh, gõy nờn ỏp lc ln i vi c hai phớa Trong... thoi gii quyt 2010 vo khong 89 triu ngi) vn + Tc gia tng nhanh GV: Đoàn Thị Hồng Thắm - 12 - Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Mc tiờu: Hc sinh hiu c tỡnh hỡnh dõn s, mc tiờu v phng hng chớnh sỏch dõn s GV: Chiu biu 1 lờn mỏy chiu cho hc sinh quan sỏt v tr li cõu hi: Em cú nhn xột... ti ny Mc dự ó cú nhiu c gng xong thiu xút ca ti l khụng th GV: Đoàn Thị Hồng Thắm - 18 - Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm trỏnh khi Tụi mong mun c lng nghe, c tip thu nhng ý kin nhn xột, gúp ý quý bỏu ca cỏc bn ng nghip, cỏc thy cụ giỏo S nhn xột ú, gúp ý ú s giỳp tụi hon thin... thụng 06 Suy ngh v giỏo dc truyn thng v hin i (GS Dng Thiu Tng) GV: Đoàn Thị Hồng Thắm - 19 - Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm MC LC Phn A M u B Ni dung Mc I Lớ do chn ti II Mc ớch nghiờn cu ca ti III i tng nghiờn cu ca ti IV Gii hn ca ti V Nhim v ca ti VI Phng phỏp nghiờn cu... - 2 Chớnh sỏch gii quyt vic lm a Tỡnh hỡnh vic lm nc ta hin nay + Thiu vic lm c thnh th v Tr ờng THPT Hà Tông Huân Sáng kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm hng v chớnh sỏch gii quyt nụng thụn vic lm : + Cht lng ngun nhõn lc thp Dn n vic gõy ra hu qu ln i GV: Trỡnh chiu cho hc sinh quan vi s phỏt trin kinh t . kiến kinh nghiệm nm hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Tôi cần việc! Hãy cho tôi việc làm! Minh ho 2 : Mt s hỡnh nh v hu. 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm Minh ho 1 : Mt s hỡnh nh v tỡnh trng bựng n dõn s v tỡnh trng tht nghip: Dân số tăng nhanh. hc 2010 - 2011: ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm GV: Nhn xột, cht li vn . - Cú ý thc vn lờn trong hc tp. 4. Củng cố và luyện tập. GV
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “ chính sách dân số và giải quyết việc làm, SKKN Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “ chính sách dân số và giải quyết việc làm, SKKN Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “ chính sách dân số và giải quyết việc làm

Từ khóa liên quan