0

SKKN Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy Địa lí lớp 9

31 1,260 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:38

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN THỨC THÀNH BẢNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LƠP 9" PHẦN MỘT : ĐẶT VẤN ĐỀ 1:Lý do chọn đề tài -Xuất phát từ việc đổi mới chương trình và SGKlớp 9 nói chung và môn địa lí lớp 9 nói riêng của bậc trung học cơ sở ,do vậy vấn đề đổi mới phương pháp trong giảng dạy địa lý là một tất yếu theo nội và yêu cầu của SGK -Căn cứ vào hệ thống các phương pháp và mục tiêu các phương pháp dạy học mới là phát huy được khả năng tích cực của học sinh trong học tập thông qua các hoạt động học tập cụ thể như :Tự tìm thông tin trên kênh hình ,kênh chữ trong SGK ,kỹ năng quan sát ,kỹ năng đọc bản đồ ,kỹ năng phân tích đánh giá tổng hợp …Cuối cùng học sinh cần đạt được là :Tự tìm nội dung kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết cho mỗi bài học , nhưng vấn đề cơ bản hơn vẫn là rèn luyện tư và duy khả năng sáng tạo , biết tự giải quyết các vấn đề trong nhận thức cũng như áp dụng sau này . -Căn cứ vào thực tế giảng dạy môn địa lý lớp 9 năm học 2005-2006 tại trường THCS Duy Tân tôi tự thấy có thể sử dụng nhiều hoạt động và phương pháp dạy học khác nhau .trong đó có phương pháp hệ thống kiến thức thành sơ đồ , áp dụng trong năm học 2006-2007 trong nhiều bài giảng đạt hiệu quả cao 2: Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm : -Giới thiệu tầm quan trọng và quy trình sử dụng một số dạng sơ đồ trong giảng dạy địa lý -Tìm ra được một số biện pháp xây dựng phiếu trong các bài cụ thể . -Minh hoa khả năng làm việc tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập thông qua bảng hệ thống hoá kiến thức. 3:Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm: - Thông qua nội kiến thức và yêu cầu của chương trình SGK địa lí 9,tôi đã biên soạn hệ thống sơ đồ các bảng của phần : sự phân hoá lãnh thổ cho từng bài cụ thể , lấy đó làm phương tiện chính cho việc tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong giờ học . -Trên cơ sở đó đưa ra một số điều cần thiết cho : +Xây dựng sơ đồ hệ thống hoá kiến thức . +Cách xử lý sơ đồ trong quá trình giảng dạy . +Các sơ đồ cụ thể và nội của phiếu sau khi đã hoàn thành PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1:Các căn cứ để thành lập kế hoạch xây dựng bảng hệ thống kiến thức -Bảng hệ thống kiến thức chính là một phương tiện dùng để tìm các nội kiến thức cơ bản , ghi vào theo các yêu cầu cụ thể của các tiêu chí được thể hiện trong đó . -Xuất phát từ chức năng cụ thể của nội dung từng bảng do vạy trước khi làm bảng hệ thống , cần phải tìm hiểu kỹ nội dung của bài học , tìm ra được những đơn vị kiến cơ bản có thể hệ thống được . Nắm được nội dung kiến cơ bản và kỹ năng cần thiết để thể hiện thành yêu cầu của bảng hệ thống kiến thức . -Căn cứ vào phương tiện dạy học cần thiết hiện có , như : bản đồ ,bảng số liệu , môhình SGK …. Đó chính là những phương tiện quan trọng và cần thiết để giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc với bảng hẹ thống .Nếu thiếu các phương tiện dạy học việc hoat động học tập của học sinh sẽ bị hạn chế hoặc kém hiệu quả . -Căn cứ vào mức độ học tập và khả năng nhận thức của học sinh để giáo viên định ra yêu cầu của nội dung để thể hiện cho phù hợp .Hoặc có thể không sử dụng bảng -Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức thành bảng thường dùng cho viẹc hoạt động của học sinh trong cả tiết học , hoặc có thể chỉ một mục của tiết học . 2: Một số điều lưu ý trước khi dùng sơ đồ -Trước hết GV nêu mục đích yêu cầu của bài học về nội dung và kỹ năng , ý thức cần đạt đươc trong bài học . -Sau đó GV giới thiệu bảng hệ thống hoá và nêu yêu cầu cần thực hiện trong các nội dung đã được ghi thành các tiêu chí -Sau khi nêu nội dung và yêu cầu GV phải hưuớng dẫn và tổ chức cách hoạt động bảng .Có thể chia theo nhóm , hoạec hoạt động cá nhân trong một thời gian nhất định .Chú ý đến khâu hướng dẫn HS cách quan sát bản đồ , biểu đồ , tranh ảnh …Cách phân tích tổng hợp và khái quát kiến thức , trao đổi thảo luận trong nhóm để giải quyết những khó khăn , thống nhát các nội dung đã tìm được . -Tiến hành trình bầy các nội dung theo tiêu chí được ghi trong bảng -Xử lý sơ đồ của HS +cho đại diện lên báo cáo hoặc cá nhân tự trình bày nội dung của mình . +Khi xử lý có thể chia thành các hình thức sau . *Dùng bảng phụ hoặc kẻ trực tiếp vào bảng đen cho học sinh điền trực tiếp vào . *Trong cùng thời gian đó GV cho các nhóm khác trình bày các kết quả trên bản đồ treo tường ,các thiết bị dạy học khác … *Sau khi phần trình bày trực tiếp vào phiếu trên bảng hoặc trên bảng phụ đã xong , GV cho các nhóm còn lại nhận xét . *Các cách trên GV đều có chuẩn hoá kiến thức để làm căn cứ ghi chép của HS và HS tự điều chỉnh các nội dung chưa đúng trong sơ đồ của cá nhân hay của nhóm mình . 3:Hệ thống các bảng cho các bài trong phần :sự phân hoá lãnh thổ : Bài 17 :Vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ Bảng 1: HS dựa vào Bảng 17.1 kết hợp kênh hình 17.1: Nêu và so sánh đặc điểm về điều kiện tự nhiên và thế mạnh phát triển kinh tế của vùng : Vùng đặc đểm Tây Bắc Đông Bắc Điều kiện tự nhiên Thế mạnh kinh tế Bảng 2: Tình hình phát triển kinh tế Ngành Đặc điểm phát triển kinhtế Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ Bài 20 : Vùng Đồng bằng Sông Hồng . Từ bảng 20.1 : Một số chỉ tiêu phát triển dân cư –xã hội của Đồng bằng Sông Hồng năm 1999 , học sinh tính và so sánh được một số chỉ tiêu của vùng so với cả <cả nước =100%> Bảng 3: Tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng % Cả nước % Tỉ lệ GTTN dân số Tỉ lệ thát nghiệp ở đô thị Tỉ lệ thất nghiệp ở nông thôn Tỉ lệ người biết chữ Tỉ lệ dân thành thị Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ : HS dựa vào H23.1 và H23.2 , so sánh được tiềm năng tài nguyên rừng và khoáng sản Phía Bắc và Phía Nam dãy Hoành Sơn Bảng 4: Phía Bắc Hoành Sơn Phía nam Hoành Sơn Bảng 5: Phía Tây Phía Đông Địa hình Tài nguyên Bài 25 : Vùng Duyên HảI Nam Trung Bộ : HS dựa vào h25.1 kết hợp kênh chữ nêu được các Tài nguyên thiên thiên nhiên của vùng .Qua đó đánh giá được thế mạnh phát triển kinh tế khác nhau của miền núi , gò đồi phía Tây , Đồng bằng và biển phía Đông . Bảng 6 : Miền núi , gò đồi phía Tây Đồng bằng và ven phía Đông Tài nguyên Thế mạnh [...]... của bản sơ đồ đã thể hiện một cách cụ thể về nội dung kiến thức , kỹ năng thao tác trong giờ học của hs _ điều quan trọng là gv cần nắm vững kiến thức cơ bản , có tính khái quát hoá trong các bài , trên cơ sở đó hình thành bảng sơ đồ cho phù hợp với từng loại bài ,với trình độ hs ,đặc biệt phải mang hiệu quả trong giảng dạy _ tuy nhiên việc dùng sơ đồ cũng có điểm hạn chế nhất định , do vậy trong các... chế nhất định , do vậy trong các bài dùng sơ đồ hệ thống cần chú ý tăng cường hoàn thiện các nội dung trong phiếu , phần củng cố nên bổ sung những kiến thức và kỹ năng trong bảng sơ đồ chưa thể hiện được ii/ đề nghị _ nhà trường tạo điều kiện về thiết bị dạy học cho giáo viên _ giáo viên tăng cường chuẩn bài dạy _ các trường mạnh dạn mua sắm phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu cần tổ chức... khá giỏi không giảm, đó chính là kết quả của kiến thức thông qua các hoạt động tích cực của học sinh • lớp đối chứng: _ tổng số bài dưới trung bình là 11 bài, số bài khá giỏi có xu hướng giảm, tuy không nhiều nhưng cũng thể hiện được khả năng thu hút các hoạt động học tập của học sinh thông qua việc hệ thống hoá kiến thức thành sơ đồ có hiệu quả hơn, nhận thức sâu hơn , chắc chắn hơn phần bốn: kết luận... mới phương pháp dạy học trong môn địa lí theo chương trình sgk lớp 9 khá phong phú , tuỳ theo mỗi điều kiện có thể áp dụng khác nhau _ qua skkn trên tôi thấy mấu chốt của mọi hoạt động tổ chức dạy học cần tập trung vào công việc của trò , để làm tốt được yêu cầu trên cần có mục tiêu yêu cầu thật rõ ràng cho từng hs ,vừa tạo động lực vừa là động lực hướng dẫn hs hoạt động nhận thức trong các giờ học... kĩ thuật cao Bảng 10 : Các ngành Nguồn công nghiêp liệu tại chỗ trọng điểm Khai thác nhiên liệu Điện Cơ khí - Điện tử Hoá chất nguyên Nhiều lao động kĩ thuật cao Vật liệu xây Điều kiện tự dựng nhiên biến lương bằng Sông Chế của Đồng Dệt may Cửu thực Long thực phẩm Bài 35 : Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Bảng 11 : Thuận lợi Khó khăn 4 Các sơ đồ trên sau khi hoàn thiện sẽ có nội dung sau: Bảng 1 : Vùng... BA : KẾT QUẢ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Kết quả kiểm tra lần 1 ngày 14-12-2006 Dạy bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên HảI Nam Trung Bộ • lớp thực nghiệm : _ đã thể hiện được tính vững chắc của nhận thức thông qua hoạt động học tập bằng phiếu , băng bảng hệ thống kiến thức tổng số bài dưới trung bình chiếm 5%, đó là những học sinh chưa thực sự cố gắng trong học tập tổng số bài... đại hoá -Du lịch là thế mạnh của vùng : + Du lịch sinh tháI an dưỡng : Hạ long , Sa pa , Ba Bể + Du lịch văn hoá lịch sử : Đền Hùng , Tân Trào , Điện Biên , Pác pó … Bảng 3 : Tiêu chí Đồng bằng Sông Cả nước % Hồng % -Tỉ lệ GTTN dân số 78.6 % 100% -Tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị 125.7% 100% -Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn 98 .1% 100% -Tỉ lệ người biết chữ 104.6% 100% Tỉ lệ dân thành thị 84.3% 100% Bảng. .. Nhiều đồng cỏ lợi để nuôI trồng thuỷ thích hợp cho việc chăn sản nuôI gia súc lớn - Nguồn lợi hảI sản khá phong phú - Nhiều bãI biển đẹp có giá trị du lịch Bài 25 : Vùng Duyên HảI Nam Trung Bộ Bảng 6 Miền núi , gò đồi phía Đồng bằng và biển tây Tài nguyên - phía đông Rừng có các đặc - sản quý: quế, Đất nông nghiệp trầm ở các đồng bằng hương, …, chim thú Diện tích mặt quý nước ven bờ và ven - Đồng cỏ... Bảng 4 : Phía Bắc - Hoành Sơn Quỹ đất khá lớn : Đất phù sa Sông Mã, Sông Cả , đất Fe ra lít vùng đồi núi Phía Tây - Còn nhiều diện tích rừng giầu với nhiều loại gỗ quý , chim thú quý - Khoáng sản có : Thiếc ,Crom< Cổ Định> Sắt - Tài nguyên du lịch : bãI biển Sầm Sơn , Cửa Lò , Thiên Cầm , Vườn Quốc Gia : Bến én , Vụ Quang , Phù Mát - Phía Nam - Hoành Sơn Quỹ đất ít hơn Rừng... - Hoành Sơn Quỹ đất ít hơn Rừng bị khai thác nhiều , diện tích ít hơn - độ che phủ thấp hơn Khoáng sản : chủ yếu là khoáng sản vật - liệu xây dựng Tài nguyên du lịch : BãI biển Cảnh Dương - , Thuận An , Lăng Cô , Vườn Quốc Gia Phong Nha- Kẻ Bàng , Bạch Mã Bảng 5 Phía Tây Phía Đông Địa hình Miền núi,gò đồi Đồng bằng ven biển Tài nguyên - Rừng - Đất phù sa thích đất Feralit thích hợp để trồng lúa, hoa . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN THỨC THÀNH BẢNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LƠP 9& quot; PHẦN MỘT : ĐẶT VẤN ĐỀ 1:Lý do chọn đề tài -Xuất phát từ việc đổi mới chương trình và SGKlớp 9 nói. thông qua bảng hệ thống hoá kiến thức. 3:Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm: - Thông qua nội kiến thức và yêu cầu của chương trình SGK địa lí 9, tôi đã biên soạn hệ thống sơ đồ các bảng của. cho : +Xây dựng sơ đồ hệ thống hoá kiến thức . +Cách xử lý sơ đồ trong quá trình giảng dạy . +Các sơ đồ cụ thể và nội của phiếu sau khi đã hoàn thành PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1:Các
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy Địa lí lớp 9, SKKN Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy Địa lí lớp 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan