0

Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy địa lí lơp 9

21 1,833 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:00

. Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy địa lí lơp 9 phần một : Đặt vấn đề 1:Lý do chọn đề tài -Xuất phát từ việc đæi mới chương trình và SGKlớp 9 nói chung và môn địa lí lớp 9 nói. thống hoá kiến thức. 3:Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm: - Thông qua nội kiến thức và yêu cầu của chương trình SGK địa lí 9, tôi đã biên soạn hệ thống sơ đồ các bảng của phần : sự phân hoá. tập của học sinh trong giờ học . -Trên cơ sở đó đưa ra một số điều cần thiết cho : +Xây dựng sơ đồ hệ thống hoá kiến thức . +Cách xử lý sơ đồ trong quá trình giảng dạy . +Các sơ đồ cụ thể và nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy địa lí lơp 9, Sơ đồ hoá kiến thức thành bảng trong giảng dạy địa lí lơp 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan