0

SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy môn Tập làm văn miêu tả ở lớp 4

14 2,376 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:23

. việc dạy Tập làm văn ở Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, tôi đã chọn nghiên cứu dề tài: " ;Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy môn Tập làm văn miêu tả ở lớp. Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy môn Tập làm văn miêu tả ở lớp 4 Bài văn miêu tả được xây dựng trên cơ sở những hình ảnh, những ấn tượng về đối. trạng việc dạy Tập làm văn - Thể loại văn miêu tả lớp 4. 1/ Tình hình chất lượng học tập môn Tiếng Việt và phân môn Tập làm văn của học sinh. Chương trình phân môn tập làm văn lớp 4 hiện đang
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy môn Tập làm văn miêu tả ở lớp 4, SKKN Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy môn Tập làm văn miêu tả ở lớp 4, , 1/ Tình hình chất lượng học tập  môn Tiếng Việt và phân môn Tập làm văn của học sinh.

Từ khóa liên quan