Giáo án vật lý lớp 11 đầy đủ cả năm

151 1.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:38

Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Phần I Điện học - điện từ Chơng I Điện tích - điện trờng Tiết 1 - Bài 1. Điện tích. Định luật cu lông Ngày soạn: Ngày dạy: A. Mục tiêu bài học Kiến thức - Ôn lại một số khái niệm đã học ở các lớp dới và bổ sung thêm một số khái niệm mới: hai loại diện tích (dơng, âm) và lực tơng tác giữa hai điện tích điểm cùng dấu, giữa hai điện tích điểm khác dấu, ba cách nhiễm điện của các vật. - Hiểu đợc các khái niệm điện tích điểm, hằng số điện môi và làm quen với các điện nghiệm. - Nắm đợc phơng, chiều và độ lớn của lực tơng tác giữa các điện tích điểm( lực Cu lông) trong chân không và trong điện môi. Kỹ năng - Sử dụng điện nghiệm. - Vận dung đợc công thức xác định lực Cu lông trong chân không và trong điện môi để xác định lực lợng tơng tác giữa các điện tích. - Biểu diễn lực tơng tác giữa các điện tích bằng vectơ và tìm lực tơng tác giữa nhiều điện tích bằng vectơ. - Biết cách biểu diễn lực tơng tác giữa các điện tích bằng vectơ. - Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên vật một điện tích bằng phép cộng các vectơ lực. B. Chuẩn bị 1. Giáo viên. a) Kiến thức và dụng cụ: - Thí nghiệm nhiễm điện của các vật ( do cọ xát, do tiếp xúc và do hởng ứng) - Một số hình vẽ 1.3 đến 1.5 SGK. b) Phiếu học tập: P1. Quy ớc: Đũa thuỷ tinh nhiễm điện, khi cọ xát vào lụa, là dơng; Thanh ôpênít nhiễm điện, khi cọ xát vào len dạ, là âm. Có một vật nhỏ nhiễm điện, làm thế nào biết đợc vật có nhiễm điện? Nhiễm điện dơng hay nhiễm điện âm? P2. Có hai điện tích điểm q 1 và q 2 chúng đẩy nhau. Khẳng định câu nào sau đây là đúng? A. q 1 > 0 và q 2 < 0 C. q 1 .q 2 > 0 B. q 1 < 0 và q 2 > 0 D. q 1 .q 2 < 0 P3. Có bốn vật A, B, C, D kích thớc nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhng đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Điện tích của Vật A và vật B trái dấu. B. Điện tích của Vật A và vật B cùng dấu C. Điện tích của Vật A và vật D cùng dấu. D. Điện tích của Vật A và vật C cùng dấu P4. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện. B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. C. Khi nhiễm điện do hởng ứng, êlectron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện. D. Sau khi nhiễm điện do hởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện không thay đổi. P5. Độ lớn giữa vật tơng tác giữa hai điện tích điểm trong không khí A. Tỉ lệ với bình phơng khoảng cách giữa hai điện tích. B. Tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. C. Tỉ lệ nghịch với bình phơng khoảng cách giữa hai điện tích. D. Tỉ lệ nghịch khoảng cách giữa hai điện tích. P6. Tổng điện tích dơng và tổng điện tích âm trong một 1cm 3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là A. 4,3 . 10 3 (C) và - 4,3 . 10 3 (C) C. 4,3 (C) và - 4,3 (C) B. 8,6 . 10 3 (C) và - 8,6 . 10 3 (C) D. 8,6 (C) và - 8,6 (C) P7. Có bốn vật A, B, C, D kích thớc nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhng đẩy vật C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Điện tích của vật A và D trái dấu. Trờng THPT Thạch Thành I - 1 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN B.Điện tích của vật A và D cùng dấu C. Điện tích của vật B và C cùng dấu D. Điện tích của vật A và C cùng dấu. c) Đáp án phiếu học tập: P1 dùng vật nhẹ để gần tìm ra dòng quả cầu nhiễm điện. Dùng đũa thuỷ tinh xát vào lụa xác định đợc nhiễm điện loại nào. P2(C); P3(B); P4(D); P5(C); P6(D); P7(D). d) Dự kiến nh bảng( chia làm 2 cột). Phần I . Điện học - Điện từ học. Chơng I: Điện tích - Điện trờng. Bài 1. Điện tích - Định luật Cu lông. 1. Hai loại điện tích sự nhiễm điện các vật: a) Hai loại điện tích: + ) Điện tích dơng và âm. +) Tơng tác các điện tích: cùng tên đẩy, khác tên hút nhau. + Đơn vị : Culông ( C) + Điện tích êlectron có độ lớn: e = 1,6.10 -19 C. Điện tích hạt khác làm nguyên lần e. + Dựa vào tơng tác các điện tích: chế tạo điện nghiệm. b) Sự nhiễm điện của các vật + Nhiễm điện do cọ xát: SGK. + Nhiễm điện do tiếp xúc : SGK. + Nhiễm điện do hởng ứng: SGK. 2) Định luật Culông : a) Nội dung : SGK. b) Biểu thức: F = k. 2 21 . r qq k = 9.10 9 2 2 . C mN c)Chú ý: Là lực tĩnh điện. 3)Lực tơng tác của các điện tích trong chất điện môi: + Giảm lần; hằng số điện môi. F = k. 2 21 . . r qq 2.Học sinh - Xem lại một số khái niệm về điện tích đã học ở THCS. 3.Gợi ý ứng dụng CNTT GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về tơng tác giữa các điện tích, thí nghiệm cân xoắn của Cu-lông. C.Tổ chức các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 ( phút): ổn định tổ chức. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Báo cáo tình hình lớp - Kiểm tra tình hình học sinh. - Giới thiệu chơng trình Hoạt động 2 ( phút) : tìm hiểu về hai loại điện tích: Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Thảo luận nhóm về hai loại điện tích và tơng tác giữa các điện tích. - Trình bày về hai loại điện tích và tơng tác giữa các điện tích. - Nhận xét bạn trả lời của bạn. - Nêu ứng dụng tơng tác giữa các điện tích. - Đọc SGK - Tìm hiểu các cách nhiễm điện cho các vật. - Thảo luận nhóm, tìm các cách nhiễm điện cho các vật. - Trình bày các cách nhiễm điện cho các vật. - Nhận xét bạn trả lời. - Trả lời câu C1. - Ghi đầu bài lên bảng - Yêu cầu học sinh đọc phần 1.a. - Chia nhóm, tổ chức hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS trình bày các loại điện tích và tơng tác giữa các điện tích. - Nhận xét trả lời của học sinh - Yêu cầu HS - Yêu cầu học sinh đọc phần 1.b. - Chia nhóm, tổ chức hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS trình bày các cách nhiễm điện - Nhận xét trình bày của HS - Nêu câu C1. Hoạt động 3 ( phút): Định luật Culông Trờng THPT Thạch Thành I - 2 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Tìm hiểu định luật Culông - Thảo luận nhóm về định luật Culông - Trình bày nội dung định luật. - Nhận xét bạn trình bày. - Đọc SGK - Tìm hiểu tơng tác giữa các điện tích trong chất điện môi. - Thảo luận nhóm về tơng tác giữa các điện tích trong chất điện môi. - Tìm hiểu sự tơng tác giữa các điện tích trong chất điện môi - Trình bày sự tơng tác giữa các điện tích trong chất điện môi. - Trả lời câu C2. - Đọc SGK - Tìm hiểu công thức tổng quát xác định lực Culông. - Trình bày công thức và nhận xét - Trình bày ý nghĩa các đại lợng trong công thức. - Nhận xét bạn trình bày. - Yêu cầu học sinh đọc phần 2. - Trình bày nội dung định luật.Chú ý biểu diễn lực tơng tác giữa hai điện tích. - Nhận xét trình bày của học sinh - Yêu cầu HS đọc phần 3 - Chia nhóm, tổ chức hoạt động nhóm. - Nhận xét trình bày của HS - Nêu câu C2. - Yêu cầu HS đọc SGK - Nhận xét trả lời của học sinh. Hoạt động 4 ( phút): Vận dụng, cũng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Trả lời câu hỏi - Ghi nhận kiến thức - Nêu các câu hỏi P (trong phiếu học tập), nêu bài tập 1,2 SGK - Tóm tắt bài - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5 ( phút): Hớng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Ghi yêu cầu của giáo viên - Giao bài tập về nhà - Giao các câu hỏi P (trong phiếu học tập) - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau. Trờng THPT Thạch Thành I - 3 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Tiết 2 - Bài 2: Thuyết Êlecron. Định luật bảo toàn điện tích Ngày soạn: Ngày dạy: A.Mục tiêu bài học: * Kiến thức - Nắm đợc những nội dung chính của thuyết êlectron cổ điển. Từ đó hiểu đợc ý nghĩa của các khái niệm hạt mang điện và vật nhiễm điện; chất dẫn điện và cách điện. - Hiểu đợc nội dung của định luật bảo toàn điện tích. - Nếu có điều kiện, có thể hớng dẫn HS làm những thí nghiệm nh trong SGK để học sinh rèn luyện về phơng pháp làm thí nghiệm và kỹ năng làm thí nghiệm. * Kỹ năng -Giải thích đợc tính dẫn điện, tính cách điện của một chất, ba cách nhiễm điện của các vật trên cơ sở thuyết êlectron và định luật bảo toàn B. Chuẩn bị 1. Giáo viên a) Kiến thức và dụng cụ: - Thí nghiệm nhiễm điện các vật - Vẽ một số hình vẽ trong SGK lên bìa b) Phiếu học tập: P1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Hạt electron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10 -19 (C). B. Hạt electron là hạt có khối lợng m = 9,10 -31 (kg) C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron có thể trở thành ion. D.electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác P2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết electron , một vật nhiễm điện dơng là vật thiếu electron B. Theo thuyết electron, một vật có nhiễm điện âm là thừa electron C. Theo thuyết electron , một vật nhiễm điện dơng là vật đã nhận thêm các in on dơng D. Theo thuyết electron , một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm electron P3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do C. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do P4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia B. Trong quá trình nhiễm điện do hởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện. C. Khi cho vật nhiễm điện dơng tiếp xúc với một vật cha nhiễm điện, thì electron chuyển từ vật cha nhiễm điện sang vật nhiễm điện dơng. D. Khi cho một nhiễm điện dơng tiếp xúc với một vật cha nhiễm điện, thì điện tích dơng chuyển từ vật vật dẫn nhiễm điện dơng sang cha nhiễm điện. P5. Khi đa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì A. Hai quả cầu đẩy nhau B. Hai quả cầu hút nhau C. Không hút mà cũng không đẩy nhau D. Hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau P6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do C. xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện D. xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện c)đáp án phiếu học tập: P1 (D); P2 (C);P3(C); P4 (D); P5 (B); P6 (D). d)dự kiến ghi bảng: (chia làm hai cột) Trờng THPT Thạch Thành I - 4 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Bài 2: Thuyết êlectron Định luật bảo toàn điện tích 1)Thuyết electron: a)Các chất phân tử, nguyên tử; nguyên tử > hạt nhân và electron chuyển đông b)Tổng đại số điện tích electron = điện tích hạt nhân c)Nguyên tử: Mất electron >ion d- ơng; nhận electron > âm * electron chuyển động từ vật này sang vật khác > nhiễm điện. Vật thừa electron > âm; thiếu electron > dơng 2)Chất dẫn điện và chất cách điện: +Vật dẫn điện > vật dẫn; vật cách điện > điện môi + Vật (chất) có nhiều điện tích tự do > dẫn điện; Vật(chất) có chứa ít điện tích tự do > cách điện. +Ví dụ: kim loại dẫn điện; thuỷ tinh, nhựa cách điện 3)Giải thích ba hiện tợng nhiễm điện: a)Nhiễm điện do cọ xát: + Khi cọ xát thuỷ tinh vào lụa, electron từ thuỷ tinh > lụa >thuỷ tinh nhiễm điện dơng. +lụa thừa electron > âm b) Nhiễm điện do tiếp xúc: +Thanh kim loại tiếp xúc vật nhiễm điện dơng electron từ kim loại > vật nhiễm điện + Thanh kim loại tiếp xúc vật nhiễm điện âm: electron từ vật nhiễm điện thanh kim loại tiếp xúc vật nhiễm điện dơng: electron từkim loại > vật nhiễm điện, kim loai. c)Nhiễm điện do hởng ứng +Kim loại, gần quả cầu nhiễm điện d- ơng: electron tự do trong kim loại > quả cầu hút về đầu gần nó > âm, electron 4. định luật bảo toàn điện tích: SGK 2. Học sinh: - Ôn lại bài trớc, chuẩn bị làm các thí nghiệm về nhiễm điện chon các vật. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về cấu tạo của các nguyên tử C.tổ chức các hoạt động dạy học Hoạt động 1 ( phút) ổn định tổ chức. kiểm tra bài củ hoạt động của học sinh sự trợ giúp của giáo viên - báo cáo tình hình lớp - trình bày câu trả lời về hai loại điện tích, cách nhiễm điện cho các vật - nhận xét câu trả lời của bạn - yêu cầu HS cho biết tình hình của lớp - nêu câu hỏi - yêu cầu HS nhận xét câu trả lời - nhận xét câu trả lời của hs và cho điểm Hoạt động 2 ( phút) thuyết êlectron hoạt động của học sinh sự trợ giúp của giáo viên - đọc SGK - Thảo luận nhóm - Tìm hiểu nội dung cơ bản của thuyết electron - trình bày nội dung của thuyết - nhận xét bạn trả lời - trình bày câu trả lời của câu hỏi C1 - trình bày câu trả lời của câu hỏi C2 - đọc SGK - thảo luận nhóm tìm hiểu chất dẫn điện và chất cách điện là gì - tìm hiểu chất dẫn điện và chất cách điện - trìnhbày chất dẫn điện và chất cách điện - nhận xét bạn trả lời - yêu cầu hs đọc phần 1 - nêu yêu cầu hs trình bày 3 nội dung của thuyết - nhận xét trả lời của hs - nêu câu hỏi C1 - nêu câu hỏi C2 - nhạn xét trả lời của hs - yêu cầu hs đọc phần 2 - tổ chức hoạt động nhóm - yêu cầu hs trình bày hiểu biết của mình về chất dẫn điện - yêu cầu hs nêu nhận xét - nhận xét trả lời Hoạt động 3( phút); vận dụng thuyết electron giải thích 3 hiện tợng nhiễm điện hoạt động cuả học sinh sự trợ giúp của giáo viên - đọc sgk - thảo luận nhóm tìm hiểu cách giải thích - trình bày giải thích sự nhiễm điện do cọ xát - nhận xét bạn trả lời - yêu cầu hs đọc phần 3 a - tổ chức hoạt động nhóm - yêu cầu giải thích hiện tợng nhiễm điện do cọ xát - nhận xét trả lời của hs - yêu cầu hs đọc phần 3b Trờng THPT Thạch Thành I - 5 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN - đọc sgk - thảo luận nhóm tìm hiểu cách giải thích - trình bày giải thích sự nhiễm điện do tiếp xúc - nhận xét bạn trả lời - đọc sgk - thảo luận nhóm tìm hiểu cách giải thích - trình bày giải thích sự nhiễm điện do hởng ứng - nhận xét bạn trả lời - đọc sgk - thảo luận nhóm tìm nội dung định luật bảo toàn điện tích - nhận xét bạn trả lời - tổ chức hoạt động nhóm - yêu cầu giải thích hiện tợng nhiễm điện do tiếp xúc - nhận xét trả lời cua hs - yêu cầu hs đọc phần 3c - tổ chức hoạt động nhóm - nêu câu hỏi - nhận xét trả lời của hs - yêu cầu hs đọc phần 4 - yêu cầu hs tìm hiểu nội dung định luật bảo toàn điện tích - nhận xét trả lời của hs Hoạt động 4 ( phút) : vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - đọc câu hỏi, suy nghỉ - trả lời câu hỏi - nêu câu hỏi P(trong phiếu học tập) - nêu câu hỏi 1,2 gsk - tóm tắt bài - đánh giá,nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 5( phút) : hớng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - ghi câu hỏi và bài tập về nhà - ghi câu hỏi nhắc nhở của gv - giao câu hỏi Pvà làm bài tập trong gsk - yêu cầu hs chuẩn bị bài sau Tiết 3 - Bài. 3. điện trờng Ngày soạn: ngày dạy: A. mục tiêu bài học * kiến thức - trả lời đợc câu hỏi điện trờng là gì và tính chất cơ bản của điện trờng là tính chất gì - phát biểu đợc định nghĩa vectơ cờng độ điện trờng. hiểu đợc điện trờng là một vec tơ - hiểu đợc khái niệm điện đờng sức điện và ý nghĩa của đờng sức điện - hiểu đợc khái niệm điện phổ. hiểu quy tắc vẽ các đờng sức điện. biết đợc cái giống nhau và khác nhau giữa các đờng hạt bột của điện phổ và các đờng sức điện - trả lời đợc câu hỏi điện trờng là gì và biết điện trờng bên trong hai tấm kim loại tích điện trái dấu và có độ lớn bằng nhau là điện trờng đều. - hiểu đợc nội dung của nguyên lí chồng chất điện trờng. *kỹ năng - xác định đợc cờng độ điện trờng của một điện tích điểm và nhiều điện tích điểm gây ra tại một điểm trong không gian B. chuẩn bị 1. giáo viên a) kiến thức và dụng cụ: - thí nghiệm điện phổ - một số hình vẽ biểu diễn đờng sức điện trờng do điện tích gây ra. b) phiếu học tập P1. phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. điện trờng tĩnh là do các hạt mang điện tích đứng yên sinh ra B. tính chất cơ bản của điện trờng là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó C. véc tơ cờng độ điện trờng tại một đỉêm luôn cùng phơng, cùng chiều với véctơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trờng. Trờng THPT Thạch Thành I - 6 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN D. véc tơ cờng độ điện trờng tại một đỉêm luôn cùng phơng, cùng chiều với véctơ lực điện tác dụng lên một điện tích dơng đặt tại điểm đó trong điện trờng. P2. Đặt một điện tích dơng, khối lợng nhỏ vào một điện trờng đều rồi thả nhẹ Điện tích sẽ chuyển động A. Dọc theo chiều của đờng sức điện trờng. B. Ngợc chiều đờng sức điện trờng. C. Vuông góc với đờng sức điện trờng. D. Theo một quỹ đạo bất kỳ. P3. Đặt một điện tích âm, khối lợng nhỏ vào một điện trờng đều rồi thả nhẹ Điện tích sẽ chuyển động A. Dọc theo chiều của đờng sức điện trờng. B .Ngợc chiều đờng sức điện trờng. C.Vuông góc với đờng sức điện trờng. D. Theo một quỹ đạo bất kỳ. P4. Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đơng sức điện là không đúng? A. Tại một điểm trong điện trờng ta có thể vẽ đợc một đờng sức đi qua. B. Các đờng sức là đờng công không kín C. Các đờng sức không bao giờ cắt nhau. D. Các đờng sức điện luôn xuất phát từ điện tích dơng và kết thúc ở điện tích âm. P5. Phát biểu nào sau đây là không đúng. A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đờng sức trong điện trờng. B. Tất cả các đờng sức luôn xuất phát từ điện tích dơng và kết thúc ở điện tích âm. C. Cũng có khi đờng sức điện không xuất phát từ điện tích dơng mà xuất phát ở vô cùng. D. Các đờng sức của điện trờng là các đờng thảng song song và cách đều nhau. P6. Công thức xác định cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích Q<0, tại một điểm trong chân không cách điện tích Q một khoảng r là. A. E= 9.10 9 2 r Q C. E= 9.10 9 r Q B. E= - 9.10 9 2 r Q D. E= - 9.10 9 r Q P7.Một điện tích thử đặt tại điểm có cờng độ điện trờng 0,16 (V/m). Lực từ tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10 -4 (N). Độ lớn điện tích đó là: A. q = 8.10 -6 ( à C) C. q = 8 ( à C) B. q = 12,5.10 -6 ( à C) D. q = 12,5 ( à C) P8. Cờng độ điện trờng gây ra bởi điện tích Q = 5.10 -9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là A. E = 0,450 (V/m) C. E = 4500 (V/m) B. E= 0,225 (V/m) C. E = 2250 (V/m) c)Đáp án phiếu học tập: P1 (C); P2 (A); P3 (B); P4 (D); P5 (B); P6 (B).P7(C); P8(C). d)Dự kiến ghi bảng (chia làm hai cột) Bài 3 : Điện trờng 1)Điện trờng: a)Khái niệm điện trờng: môi trờng xung quanh điện tích, nhờ đó tác dụng lực lên điện tích khác. b)Tính chất cơ bản của điện trờng: sgk 2)Vectơ cờng độ điện trờng: +Tại một điểm : F q + Tỉ số F /q không đổi > đặc trng cho tác dụng lực của điện trờng tại điểm đang xét. + Đặt E = F /q: Cờng độ điện trờng (V/m) 3.Đờng sức điện a)Định nghĩa : SGK b) Các tính chất : SGK (4) Điện phổ là đờng mà các hạt bột (cách điện) đặt trong điện trờng sắp xếp thành. 4)Điện trờng đều: + E mọi điểm bằng nhau +Đờng sức: song song cách đều +Bên trong hai tấm kim loại phẳng trái dấu 5)điện trờng của một điện tích điểm (Q): +Có q&Q: F = k. 2 21 . . r qq => E = k. 2 .r Q +Q>0 > hớng ra ; Q<0 > hớng Trờng THPT Thạch Thành I - 7 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN c)Điện phổ: (SGK) vào 6)Nguyên lí chồng chất điện trờng: Q 1 > E 1 ; Q 1 > E 1 thì: E = E 1 + E 2 + 2. Học sinh - Ôn lại khái niệm điện trờng ở THCS 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về điện trờng và điện phổ của các điện tích khác nhau C) tổ chức các hoạt động dạy học Hoạt động 1 ( phút): ổn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Báo cáo tình hình lớp -Suy nghĩ nhanh - Trả lời câu hỏi - Nhận xét câu trả lời của bạn - Kiểm tra tình hình học sinh - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời của HS và cho điểm. Hoạt động 2 ( phút): Điện trờng, vectơ cờng độ điện trờng Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Thảo luận nhóm nêu khái niệm điện trờng - Tìm hiểu điện trờng - Trình bày khái niệm điện trờng - Nhận xét câu trả lời của bạn - Đọc SGK - Thảo luận nhóm - Tìm khái niệm cờng độ điện trờng - Trình bày tính chất khái niệm cờng độ điện trờng - Nhận xét bạn trả lời - Trình bày câu trả lời của câu hỏi C1 - Yêu cầu học sinh đọc phần 1.a - Tổ chức hoạt động nhóm - Yêu cầu HS trình bày về điện trờng - Nhận xét, tóm tắt - Yêu cầu học sinh đọc phần 2 - Tổ chức hoạt động nhóm - Yêu cầu HS trình bày khái niệm cờng độ điện trờng - Nhận xét, tóm tắt - Nêu câu hỏi C1 Hoạt động 3 ( phút): Đờng sức điện Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Thảo luận nhóm - Tìm hiểu định nghĩa đờng sức điện - Trình bày định nghĩa đờng sức điện - Nhận xét câu trả lời của bạn - Đọc SGK - Thảo luận nhóm - Tìm hiểu các tính chất của đờng sức điện. - Trình bày các tính chất của đờng sức điện. - Nhận xét câu trả lời của bạn - Đọc SGK - Thảo luận nhóm về khái niệm từ phổ. - Tìm hiểu khái niệm điện phổ - Xem hình ảnh điện phổ và rút ra nhận xét. - Nêu nhận xét về điện phổ - Trình bày câu trả lời của câu hỏi C2 - Yêu cầu học sinh đọc phần 3.a - Tổ chức hoạt động nhóm - Yêu cầu HS trình bày định nghĩa - Nhận xét, tóm tắt - Yêu cầu học sinh đọc phần 3.b - Tổ chức hoạt động nhóm - Yêu cầu học sinh trình bày kết quả hoạt động nhóm. - Nhận xét - Yêu cầu học sinh đọc phần 3.c - Làm thí nghiệm điện phổ cho HS quan sát - Yêu cầu HS quan sát và nhận xét Nêu câu hỏi C2 Hoạt động 4( phút): Điện trờng đều, điện trờng của một và nhiều điện tích gây ra trong không gian Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Thảo luận nhóm về điện trờng đều - Tìm hiểu điện trờng đều - Trình bày điện trờng đều - Nhận xét - Đọc SGK - Yêu cầu học sinh đọc phần 4 - Tổ chức hoạt động nhóm - Yêu cầu HS trình bày kết quả - Nhận xét, tóm tắt - Yêu cầu học sinh đọc phần 5 Trờng THPT Thạch Thành I - 8 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN - Thảo luận nhóm về cờng độ điện trờng của một điện tích điểm - Tìm điện trờng của một điện tích điểm - Trình bày về cờng độ điện trờng của một điện tích điểm - Trao đổi kết quả của các nhóm - Nhận xét bạn trình bày - Đọc SGK - Thảo luận nhóm về điện trờng do nhiều điện tích gây ra tại một điểm - Trình bày nguyên lý chồng chất điện tr- ờng - Nhận xét câu trả lời của bạn - Tổ chức hoạt động nhóm - Yêu cầu học sinh trình bày kết quả hoạt động nhóm. - Nhận xét,tóm tắt - Yêu cầu học sinh đọc phần 6 - Tổ chức hoạt động nhóm - Nhận xét, tóm tắt Hoạt động5 ( phút): Vận dụng, cũng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Trả lời câu hỏi - Ghi nhận kiến thức - Nêu các câu hỏi P (trong phiếu học tập), câu hỏi C3,câu hỏi 1,2 SGK - Tóm tắt bài - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động6 ( phút): Hớng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Ghi nhớ lời nhắc của giáo viên - Giao các câu hỏi P (trong phiếu học tập) và các bài tập SGK - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài sau. Tiết 4, 5 - Bài 4. Công của lực điện. hiệu điện thế Ngày soạn: Ngày dạy: A. mục tiêu bài học * kiến thức - Hiểu đợc đặc tính của công thức lực điện trờng. Biết cách vận dụng biểu thức của lực điện tr- ờng. - Hiểu đợc khái niệm hiệu điện thế - Hiểu đợc mối liên hệ giữa cờng độ điện trờng và hiệu điện thế (công thức) - Hiểu đợc mối liên hệ giữa cờng độ điện trờng và hiệu điện thế *Kỹ năng Trờng THPT Thạch Thành I - 9 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN - Giải thích công của điện trờng không phụ thuộc vào dạng đờng đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí các điểm đầu và cuối của đờng đi trong điện trờng. - Biết cách vận dụng công thức liên hệ giữa cờng độ điện trờng và hiệu điện thế để giải bài tập B.Chuẩn bị 1.Giáo viên a)Kiến thức và dụng cụ: - Hình vẽ 4.1 SGK - Tĩnh điện kế b)Phiếu học tập P1. Công thức xác định công của lực điện trờng làm dịch chuyển điện tích q trong điện trờng đều E là A = qEd, trong đó d là: A.Khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối B. Khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức. C.Độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức, tính theo chiều đờng sức điện D. .Độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đờng sức P2. Phát biểu nào sau đây không đúng? A.Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vàp dạng đờng đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đờng đi trong điện trờng. B.Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trờng là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công của điện trừơng làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó. C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trờng là đại lợng đặc trng cho điện trừơng tác dụng mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó. D. Điện trờng tĩnh là một trờng thế. P3.Mối liên hệ giữa hiệu điện thế U MN và hiệu điện hê U NM là A. U MN = U NM . C. U MN =1/ U NM B. U MN = - U NM . D. U MN = -1/ U NM P4. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đờng sức của một điện trờng đều có cờng độ E, hiệu điện thế giữa M và N là U MN , khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây không đúng? A.U MN = V M V N C. A MN = q.U MN B.U MN = E.d D. E = U MN .d P5. Một điện tích q chuyển động trong điện trờng không đều theo một đờng cong kín. Gọi công thức của lực điện trong chuyển động đó là A thì: A. A>0 nếu q>0 Trờng THPT Thạch Thành I - 10 - [...]... lợng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cờng độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật Trờng THPT Thạch Thành I - 33 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN D.Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và xác đợc định bằng nhiệt lợng toả ra ở vật dẫn đó trong một... giúp của giáo viên - nêu câu hỏi 1,2 SGK - Nêu câu hỏi trắc nghiệm P (trong phiếu học tập) - tóm tắt bài - đánh giá, nhận xét kết quả giơ dạy Sự trợ giúp của giáo viên -Giao các câu hỏi và làm bài tập trong SGK - giao các câu hỏi P (trong phiếu học tập) -Nhắc HS chuẩn bị bài mới và chuẩn bị bài sau - 30 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Tiết 13 - bài 11 pin... xét bài làm của HS Sự trợ giúp của giáo viên -Nêu câu hỏi trắc nghiệm trong P (trong phiếu học tập) - Nhận xét câu trả lời của HS Sự trợ giúp của giáo viên - Giao bài tập về nhà: các câu hỏi trắc nghiệm P (trong phiếu học tập) - Nhắc HS đọc bài mới và chuẩn bị bài sau - 15 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Tiết 8 - Bài 6 : Vật dẫn và điện môi trong điện trờng... Thạch Thành I Sự trợ giúp của giáo viên -Nêu câu hỏi P(trong phiếu học tập) và 1,2, SGK -Tóm tắt bài - 23 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin -Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5 ( phút) : Hớng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh -Ghi câu hỏi và bài tập về nhà -Ghi nhớ lời nhắc của GV Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN -Đánh giá, nhận xét kết quả giờ Sự trợ giúp của giáo viên -Giao các câu hỏi và... - 11 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN 2 Học sinhĩem lại kái niệm điện trờng, cờng độ điện trờng, đờng sức điện 3 Gợi ý ứng dụng CNTT GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về điện tích dịch chuyển trong điện trờng đều, tĩnh điện kế C Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1 ( phút) : ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo. .. Thành I - 18 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN - Vận dụng công thức điện dung tụ điện để giải các bài tập liên quan - Vận dụng các công thức của ghép tụ điện để giải bài tập B.Chuẩn bị 1 .Giáo viên - Một số loại tụ điện trong thực tế - Hình vẽ cách ghép tụ điện b)Phiếu học tập P1 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A.Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần... nêu câu hỏi 1,2 SGK - Nêu câu hỏi trắc nghiệm P (trong phiếu học tập) - tóm tắt nội dung bài học - đánh giá, nhận xét kết quả giơ dạy Sự trợ giúp của giáo viên -Giao các câu hỏi và làm bài tập trong SGK - 32 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin -Ghi nhớ lời nhắc của GV Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN - giao các câu hỏi P (trong phiếu học tập) -Nhắc HS chuẩn bị bài mới và chuẩn bị bài sau... năng lợng điện trờng trong tụ điện là A W= 1,105.10-8 (J/m3) B W= 11, 05 (Jm/m3) -8 (J/m3) C W= 8,824.10 D W= 88,42 (mJ/m3) c) đáp án phiếu học tập: P1 (D); P2 (B) ; P3 (D) ; P4 (C) ; P5 (A); P6 (B) d) dự kiến ghi bảng :(chia làm hai cột) Trờng THPT Thạch Thành I - 22 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Bài 8 năng lợng điện trờng 1 năng lợng của tụ điện a)... C5 Trờng THPT Thạch Thành I - 12 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Hoạt động 4 ( phút) : Vận dụng, củng cố Hoạt động của học sinh -Nghe GV hỏi -Đọc SGK -Trả lời câu hỏi -Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5 ( phút) : Hớng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh -Ghi câu hỏi và bài tập về nhà -Ghi nhớ lời nhắc của GV Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Sự trợ giúp của giáo viên -Nêu câu hỏi P(trong phiếu... với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V) Độ biến thiên năng lợng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là A.W = 9 (mJ) B.W = 10 (mJ) C.W = 19 (mJ) A.W = 1 (mJ) Trờng THPT Thạch Thành I - 24 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin A B C D A B C D A B C D Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN P5 một tụ điện phẳng có điện dung C, đợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện Ngời . Thành I - 1 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN B.Điện tích của vật A và D cùng dấu C. Điện tích của vật B và C cùng dấu D. Điện tích của vật A và C. Culông Trờng THPT Thạch Thành I - 2 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK - Tìm hiểu định. U MN /MN hay E = U/d => U = Ed Trờng THPT Thạch Thành I - 11 - Giáo viên: Nhữ Cao Vinh- Tổ: Vật lý KTCN - Tin Giáo án vật lý lớp 11 Ban KHTN 2. Học sinhĩem lại kái niệm điện trờng, cờng độ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan