0

thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

29 3,294 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:04

  !"#$! !%&%!&'()*+", !  /012!    !"#" $     Kt Lun 15 năm khng chin dưi s lnh đo ca đng II III I %&'(&!)*+,-./012 1. Sơ lư$c v& đng c'ng sn vi(t nam . 234526789:;"+"<( =!>?@AB2'CDE'($6FEG1;  =!A<,$,'(5"'!H,$,I%6J&KD$L".*HA*5"'! H,$,6A'(6J&K)!MH$'C.)B . 26"NO4ON45A !""'"P".)IQ'RS,6AK !:; TNU:;.)V<$KWX"'EKPE9'"KA . /*$!"C5H$J !-/012!.#6Y)Z 3V26A%E[P • 34+ ?\.Y,; !".)I Q'R]H^%$,6"YH". P^=!$,'(59 6F$'(%"_`,<, ?\.Y,; !".)I Q'R]H^%$,6"YH". P^=!$,'(59 6F$'(%"_`,<, ?25.$!("+E'()!TN ?25.$!("+E'()!TN 3V26A%E[P • !4+ ?aCR"!"+YHCH"..P^=!,; ?@*'" "JP&M6^ =!RB V&'()*+", ! Title in here Title in here Title in here !"#$%  b!",N4?N  b!",Nc?N  b!",N? 5$67$68  &'()*+,-+.#, • 2.&M'R - W'R'(' !IQ'RX"K.d')&%6FdGe9 #P"Y!<H"dB/!')&%6F)fHgH$JEh!CL' E"#$!iA,"'Cj\-2 - 21<gjG!Eh9H,<""P"; =!WH5,IQ'R ,,".MH b!",N4?N - @*'0I)<I&%BW M<!$k !')5J')5"Y! <HXI - 0!$k !eF1;6,)* !.^IQ'RKH G..) - W'RHH<l$!E,".5S,IH`HE - :!1;-02.E.HM !( b!",N4?N • OW,$,N4?N mKN4&7$!."#$! !I%5I&%BAEJ.E+I !I %^WXnF5QK5\2.BBB m>gA"k6F<F mOON4H,$,P$!$AH<'( o'(,p !H,$, mW,$,HgH$J$,c5q5B ?AEJ.EJL !44I%\'26A63OON4B b!",N4?N •    !" !# [...]... đấu tranh công khai đòi tự do dân chủ ,cơm áo và hòa và nưa công khai, hợp pháp và nưa hợp pháp bình Giai đoạn 1936-1939 • Phong trào đấu tranh tiêu biểu Phong trào đấu tranh đòi tự do dân sinh , dân chủ -Sáu tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh -Năm 1937, có 400 cuộc bãi công của công nhân Giai đoạn 1936-1939  Đấu tranh nghị trường: trong 2 năm 1937-19 38, mặt... nước VN dân chủ cộng hòa Chỉ trong vòng 15 ngày(từ 14 đến 28/ 8) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước, chính quyền về tay nhân dân -Ngày 30 /8: Vua Bảo Đại thoái vị và giao nộp ấn, kiếm, áo bào cho đại diện chính phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Giai đoạn 1939 -1945 Ngày 2/9 thay mặt chính phủ lâm thời HCM đọc tuyên ngôn độc lập ta i quảng... của đảng 20 triệu dân đã nhất tề vùng dậy khởi -Đại hội toàn quốc họp ở tân trào quyết định tổng khởi nghia giành chính quyền nghĩạ Giai đoạn 1939 -1945 19 /8 giành chính quyền ở thủ đô hà nội 23 /8 khởi nghĩa giành chính quyền ở HUÊ 25 /8 quân Nhật ở Sài Gòn thất thủ Giai đoạn 1939 -1945 -Ngày 28- 8: ta giành chính quyền trong cả nước, Uỷ ban dân tộc giải phóng... 1/9/1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, trong đó Pháp là nước tham chiến PHÁP VÀ NHẬT CÙNG THỐNG TRỊ NHÂN DÂN ĐÔNG DƯƠNG DÂN TA MỘT CỔ HAI TRÒNG Nhật vào Lạng Sơn 9 - 1940 Quân Pháp ở Yên Thế 1940 Giai đoạn 1939 -1945 Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Hội nghị TW 8 Hội nghị TW 6(11/1939) Hội nghị TW 7(11/1940) ( 5/1941) Giai đoạn 1939 -1945 • - BCH... quốc dân đồng bào nước VN dân chủ cộng hòa ra đời III) Kết luận Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã đạp tan xiềng xích nô lệ 1 Ra đời nhà nước VN dân ĐCS Đông Dương trở thành đảng chủ cộng hòa cầm quyền hoạt động công khai Kết quả và ý nghĩa Chứng minh cho tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác- lê nin và những sáng ta o của HCM về cách mạng giải phóng dân. .. truyền hết sức sắc bén Năm 1937, hàng chục tờ báo của Đảng, mặt trận dân chủ… nối tiếp nhau ra đời Giai đoạn 1936-1939 • Tóm lại trong những năm 1936-1939, Đảng ta đã phát động được một cao trào rộng lớn trên tất cả các mặt trận: chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng với các hình thức đấu tranh phong phú và linh hoạt Giai đoạn 1939 -1945 1) Hoàn cảnh lịch... đúng đắn 2 nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến - Hai là, toàn dân nổi dậy trên nền ta ng khối liên minh công nông - Ba là, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù - Bốn là , kiên quyết dùng bạo lực cách mạng để đạp tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân - Năm là, nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời... thuộc địa III) Kết luận 2 Nguyên nhân thắng lợi - Phát xít Nhật đã bị Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã - Có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta, nhất là HCM Quần chúng có quá trình chuẩn bị đấu tranh lâu dài (15 năm) III) Kết luận 3) Bài học kinh... Đấu tranh nghị trường: trong 2 năm 1937-19 38, mặt trận dân chủ Đông Dương đã công bố chương trình hành động tối thiểu và danh sách ưng cư viên của mình vào các Viện dân biểu Trung Kì, Bắc Kì, Hội đồng thành phố Hà Nội, Đại hội đồng kinh tế ta i chính Đông dương  Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Những năm 1936-1939 là thời kì có nhiều nét mới trong đời... phong phú cả về nội dung và hình thức Các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục nổ ra trong 2 tháng 5 và 6 /1945 tù chính trị ở nhà giam BA TƠ khởi nghĩa Giai đoạn 1939 -1945 b, Đảng phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền -Hoàn cảnh phát động tổng khởi nghĩa: Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, phát xít Nhật đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn, chính . Lun 15 năm khng chin dưi s lnh đo ca đng II III I %&'(&!)*+,-./012 1. Sơ lư$c v& đng c'ng sn vi(t nam . 2345267 89 :;"+"<(. !"#$%& WvW02w-x2by2bnz2{2Q{2|2bQ}~2b 9'$& .0+.Z, [Y>]45+.Z, DÂN TA MỘT CỔ HAI TRÒNG b!",N? '!($)* !"# .Y•cUONV .Y•qUO4V .Y• UOV b!",N? • ^A24_`B5*P6a$5 - H@b:>cFd - 2@B5*'>Hb)'NH - ^@B5*>?X5KW) b!",N? 3V-. here !"#$%  b!",N4?N  b!",Nc?N  b!",N? 5$67$6 8  &'()*+,-+.#, • 2.&M'R - W'R'('
- Xem thêm -

Xem thêm: thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn