thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

29 3.4K 2
thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nhóm thảo luận: Nhóm ĐỀ TÀI:Thắng lợi cách mạng tháng năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam Nhóm 3- Đường lối cách mạng của đảng cợng sản Việt Nam NỢI DUNG CHÍNH I II III Sơ lược của đảng cộng sản việt nam và nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng Sơ lược của đảng cộng sản việt nam và nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng 15 năm kháng chiến dưới sự lãnh đạo của đảng Kết Luận I) Sơ lược của ĐSC Việt nam và nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng Sơ lược về đảng cộng sản việt nam .Năm 1920, Nguyễn Aí Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin Người từng bước truyền bá có hệ thống chủ nghĩa mác lê nin vào nước, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát lên tự giác, đưa phong trào yêu nước chuyển dần sang lập trường cộng sản .Ngày 14 đến 31/10/1930, tên của đảng được đổi thành đảng cộng sản Đông Dương theo yêu cầu của Quốc tế thứ 3(Quốc tế cộng sản) và Trần Phú được bầu làm tổng bí thư đầu tiên .Sự đời, phát triển của ĐCS Việt Nam là một tất yếu lịch sư 2) Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng • Khách quan -Năm 1941, c̣c chiến tranh thế giới đã bước sang năm thứ - Hội nghị toàn quốc của đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa cả nước, giành chính quyền trước quân đồng minh kéo vào 2) Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng • Chủ quan - Lực lượng cách mạng đủ mạnh để nổi dậy khởi nghĩa giành thắng lơi - Khi thời đến Đảng ta đã kịp thời phát động cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc II) 15 năm kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng Gồm giai đoan Giai đoạn 1930-1935 Giai đoạn 1936-1939 Giai đoạn 1939-1945 Title in here Title in here Title in here Giai đoạn 1930-1935  Luận cương chính trị tháng 10/1930 • Nợi dung ḷn cương: - Phương hướng chiến lược của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc” cách mạng tư sản dân quyền” có “tính chất thổ địa và phản đế” Sau cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà đấu tranh thẳng lên đường XHCN - Nhiệm vụ cách mạng: Xóa bỏ tàn tích phong kiến và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập Giai đoạn 1930-1935 - Lực lượng cách mạng: Vô sản và nông dân Phủ nhận vai trò của tư sản, tiểu tư sản, địa chủ và phú nông Vai trò của Đảng: “Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng cộng sản - Phương pháp cách mạng: vũ trang bạo động, theo khuôn phép nhà binh Quan hệ quốc tế: Cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng thế giới Giai đoạn 1930-1935 • 1/ Phong trào cách mạng 1930-1935 + Đầu 1930: diễn các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân Tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân ở Phú Riềng, Dầu Tiếng, Hà Nội + Mục tiêu: đòi các quyền lợi về kinh tế + 1/5/1930: phong trào nổ phạm vi cả nước Bước ngoặt của phong trào cách mạng + Phong trào tiếp tục phát triển tháng 6, 7, - Tiêu biểu là cuộc biểu tình của 800 công nhân Hưng Nguyên ngày 12/9/1930 Giai đoạn 1930-1935 • Xơ Viết Nghệ - Tĩnh, đỉnh cao phong trào cách mạng năm 1930 - 1935 Giai đoạn 1936-1939 • Tóm lại những năm 1936-1939, Đảng ta đã phát động được một cao trào rộng lớn tất cả các mặt trận: chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng với các hình thức đấu tranh phong phú và linh hoạt Giai đoạn 1939-1945 1) Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng • Tình hình thế giới - Ngày 1/9/1939, chiến tranh thế giới thứ bùng nổ, đó Pháp là nước tham chiến PHÁP VÀ NHẬT CÙNG THỐNG TRỊ NHÂN DÂN ĐƠNG DƯƠNG DÂN TA MỘT CỔ HAI TRỊNG Nhật vào Lạng Sơn - 1940 Quân Pháp Yên Thế 1940 Giai đoạn 1939-1945 Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Hội nghị TW Hội nghị TW 6(11/1939) Hội nghị TW 7(11/1940) ( 5/1941) Giai đoạn 1939-1945 • - BCH TW đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lươc Một là, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu Hai là, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh Ba là, quyết định phải xúc tiến công tác vũ trang Giai đoạn 1939-1945 2) Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền a) Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần )Phát động cao trào kháng nhật cứu nước: -) Ngày 12/3/1945, Ban Thường Vụ TW chỉ thị Nhật Pháp bắn và hành động của chúng ta với nội dung -) -) Xác định kẻ thù là Nhật, với khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” Phương châm đấu tranh: phát động chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng mở rộng cứ địa Giai đoạn 1939-1945 - Từ giữa tháng trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn rất sôi nổi, mạnh mẽ và phong phú cả về nội dung và hình thức Các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục nổ tháng 6/1945 tù chính trị ở nhà giam BA TƠ khởi nghĩa Giai đoạn 1939-1945 b, Đảng phát đợng tổng khởi nghĩa giành quyền -Hoàn cảnh phát động tổng khởi nghĩa: Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, phát xít Nhật gần đến chỗ thất bại hoàn toàn, chính phủ thân Nhật, Trần Trọng Kim hoang mang tột độ, tình thế cách mạng trực tiếp xuất hiện -Dưới sư lãnh đạo của đảng 20 triệu dân đã nhất tề vùng dậy khởi -Đại hội toàn quốc họp tân trào quyết định tổng khởi nghia giành chính quyền nghĩạ Giai đoạn 1939-1945 19/8 giành chính quyền thủ đô hà nội 23/8 khởi nghĩa giành chính quyền HUÊ 25/8 quân Nhật Sài Gòn thất thủ Giai đoạn 1939-1945 -Ngày 28-8: ta giành chính quyền cả nước, Uỷ ban dân tộc giải phóng tuyên bố tự cải tổ thành chính phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Chỉ vòng 15 ngày(từ 14 đến 28/8) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước, chính quyền về tay nhân dân -Ngày 30/8: Vua Bảo Đại thoái vị và giao nộp ấn, kiếm, áo bào cho đại diện chính phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Giai đoạn 1939-1945 Ngày 2/9 thay mặt chính phủ lâm thời HCM đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố với quốc dân đồng bào nước VN dân chủ cộng hòa đời III) Kết luận Thắng lợi của cách mạng tháng đã đạp tan xiềng xích nô lệ Ra đời nhà nước VN dân ĐCS Đông Dương trở thành đảng chủ cộng hòa cầm quyền hoạt động công khai Kết quả và ý nghĩa Chứng minh cho tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác- lê nin và những sáng tạo của HCM về cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa III) Kết luận Nguyên nhân thắng lợi - Phát xít Nhật đã bị Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã - Có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta, nhất là HCM Quần chúng có quá trình chuẩn bị đấu tranh lâu dài (15 năm) III) Kết luận 3) Bài học kinh nghiệm - Một là, giương cao ngọn cờ độc lập, kết hợp đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến - Hai là, toàn dân nổi dậy nền tảng khối liên minh công nông - Ba là, lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù - Bốn là , kiên quyết dùng bạo lực cách mạng để đạp tan bộ máy nhà nước cũ, lập bộ máy nhà nước của nhân dân - Năm là, nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời - Sáu là, xây dựng một Đảng Mác- Lê nin đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền Thank You! Nhóm 3-đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ... tự dân sinh , dân chủ -Sáu tháng cuối năm 1936 có 361 cuộc đấu tranh -Năm 1937, có 400 cuộc bãi công của công nhân Giai đoạn 1936-1939  Đấu tranh nghị trường: năm 1937-19 38, mặt... phủ lâm thời nước VN dân chủ cộng hòa Chỉ vòng 15 ngày(từ 14 đến 28/ 8) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước, chính quyền về tay nhân dân -Ngày 30 /8: Vua Bảo Đại thoái... thủ đô hà nội 23 /8 khởi nghĩa giành chính quyền HUÊ 25 /8 quân Nhật Sài Gòn thất thủ Giai đoạn 1939 -1945 -Ngày 28- 8: ta giành chính quyền cả nước, Uỷ ban dân tộc giải phóng

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • NỘI DUNG CHÍNH

 • Slide 3

 • 2) Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng 8

 • 2) Nguyên nhân bùng nổ cách mạng tháng 8

 • II) 15 năm kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng

 • Giai đoạn 1930-1935

 • Giai đoạn 1930-1935

 • Giai đoạn 1930-1935

 • Giai đoạn 1930-1935

 • Giai đoạn 1936-1939

 • Giai đoạn 1936-1939

 • Giai đoạn 1936-1939

 • Giai đoạn 1936-1939

 • Giai đoạn 1936-1939

 • Giai đoạn 1939-1945

 • PHÁP VÀ NHẬT CÙNG THỐNG TRỊ NHÂN DÂN ĐÔNG DƯƠNG

 • Giai đoạn 1939-1945

 • Giai đoạn 1939-1945

 • Giai đoạn 1939-1945

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan