bản chất đảng cộng sản việt nam trong tư tưởng hồ chí minh

19 6.7K 43
bản chất đảng cộng sản việt nam trong tư tưởng hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ oOo BỘ MƠN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN TIỂU LUẬN: Tìm hiểu chất Đảng Cộng Sản Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ oOo BỘ MƠN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN TIỂU LUẬN: Tìm hiểu chất Đảng Cộng Sản Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh LỜI CÁM ƠN Lời chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để sinh viên chúng em có mơi trường học tập thoải mái sở hạ tầng sở vật chất Chúng em xin cảm ơn khoa Lí luận trị giúp chúng em mở mang tri thức tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng quan trọng, đống vai trò định vận mệnh nước nhà Qua chúng em nhận thức cách đầy đủ tồn điện đời, nghiệp, đóng góp vai trị Chủ tịch Hồ Chí Minh tồn thể dân tộc Việt Nam Chúng em chân thành cảm ơn thầy Võ Duy Phán hướng dẫn tận tình để nhóm chúng em hồn thành tiểu luận Hi vọng thơng qua nỗ lực tìm hiểu tất thành viên, nhóm em giúp bạn hiều rõ “Bản chất Đảng Cộng Sản Việt Nam tư tường Hổ Chí Minh” truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân nghĩa, lòng yêu thương tin yêu người nhân dân Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống tư tưởng rộng lớn bao quát mà Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên suốt đời nghiệp Vậy nên, với giới hạn vể kiến thức thời gian, trình tìm hiểu nhóm em khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy bạn tận tình góp ý để chúng em hoàn thiện kiến thức Chúng em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời mở đầu PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích-Yêu cầu 3.Đối tượng nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Phạm vi nghiên cứu 6.Kết nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG Cơ sở lí luận 1.1: Quan điểm Hồ Chí Minh vai trị chất Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1.1: Sự đời Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.2: Vai trò Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.3: Bản chất Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.4: Quan niệm Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền 1.2: Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản 12 Việt Nam vững mạnh 1.2.1: Xây dựng Đảng-Quy luật tồn phát triển Đảng 1.2.2: Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam Cơ sở thực tiễn 17 Nội dung chủ yếu 18 PHẦN III: KẾI LUẬN 19 Kết đạt 19 Giải pháp- Kiến nghị 20 LỜI MỞ ĐẦU Tư tưởng HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; kết vận dụng sáng tạo phát chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằn giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người Tư tưởng HCM hệ thống quan điểm cách mạng Việt Nam Trong đó, tư tưởng HCM Đảng cộng sản Việt Nam vấn đề cốt lõi đề tài mà nhóm chúng em lựa chon để tìm hiểu Trong q trình tìm hiểu nhóm chúng em dựa chủ yếu vào giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh số tài liệu Internet Tuy nhiên thời gian nghiên cứu ngắn kiến thức chúng em hạn hẹp nên tiểu luận cịn thiếu sót chúng em kính mong thầy bảo bổ xung thêm để tiểu luận chúng em hoàn thiện PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp cơng nhân giữ vai trị lãnh đạo tồn dân tộc công xây dựng bảo vệ tổ quốc Đảng kim nam đưa đất nước ta lên chủ nghĩa cộng sản, vạch đường đứng dắn cho tổ quốc ta Do lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam thiếu tồn dân tộc Vì nhóm chúng em định chọn đề tài: tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết Đảng MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đề tài nhằm mục đích tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam đời Đảng Đồng thời thấy tầm quan trọng Đảng cộng sản dân tộc ta Thơng qua đề tài cịn giúp chúng em nâng cao hiểu biết thân Đảng ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Bản chất Đảng cộng sản Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phương pháp vật biện chứng  Phương pháp logic - lịch sử  Phương pháp phân tích tài liệu PHẠM VI NGHIÊN CỨU Thời gian: Từ ngày 6/10/2012 đến 3/11/2012 Nội dung cần nghiên cứu: Đảng cộng sản Việt Nam KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhằm giúp cho sinh viên nhận thức đầy đủ đắn tư tưởng HCM Đảng cộng sản Việt Nam PHẦN 2: NỘI DUNG TIỂU LUẬN 10 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.1.1 Sự đời Đảng cộng sản Việt Nam Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nhận thức sức mạnh quần chúng nhân dân sức mạnh to lớn nhân dân phát huy tập hợp, đoàn kết lãnh đạo tổ chức trị Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định: “ Lực lượng giai cấp công nhân nhân dân lao động to lớn, vô vơ tận Nhưng lực lượng cần có đảng lãnh đạo chắn thắng lợi” Theo Hồ Chí Minh trước hết phải có Đảng cách mệnh để vận động tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp khắp nơi Đảng có vững cách mệnh thành cơng, ngưới cầm lái vững thuyền chạy Cách mạng nghiệp quần chúng phải Đảng lãnh đạo thành cơng Đảng cộng sản phải có trách nhiệm vận động tổ chức quần chúng, Đảng phải người cầm lái, người dẫn đường cho quần chúng hoạt động Sự đời Đảng theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin gồm hai yếu tố kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân Khi đề cập hình thành Đảng 11 cộng sản Việt Nam bên cạnh hai yếu tố Hồ Chí Minh cịn kể đến yếu tố thứ ba, phong trào yêu nước Như Việt Nam Đảng cộng sản phải có kết hợp ba yếu tố chủ nghĩa Mác, phong trào công nhân phong trào yêu nước Sở dĩ nước ta có khác biệt lí sau đây: + Phong trào u nước có vị trí, vai trị to lớn trình phát triển dân tộc Việt Nam trở thành giá trị văn hoá tốt đẹp dân tộc Việt Nam + Phong trào công nhân kết hợp với phong trào u nước hai phong trào có mục tiêu chung, yêu cầu chung là: giải phóng dân tộc, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, xây dựng đất nước hùng cường + Phong trào nông dân kết hợp với phong trào cơng nhân Đó yêu cầu khách quan Việt Nam + Phong trào yêu nước trí thức Việt Nam nhân tố quan trọng thúc đẩy kết hợp yếu tố cho đời Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh cho kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào cơng nhân chưa đủ giai cấp cơng nhân nhỏ bé phải kết hợp với chủ nghĩa yêu nước đưa cách mạng tới thành cơng 12 Ngay từ đời Đảng ta gắn bó với dân tộc sở nhận thức đắn Hồ Chí Minh chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Người định hướng đắn cho hai trình: + Đưa phong trào yêu nước chuyển từ lập trường quốc gia sang khuynh hướng Macxit từ khung hương chuyển sang chủ nghĩa cộng sản + Đưa phong trào cơng nhân chuyển từ trình độ tự phát dần lên phong trào tự giác 1.1.2 Vai trò Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định: “lực lượng giai cấp công nhân nhân dân lao động to lớn, vô vô tận Nhưng lực lượng cần có Đảng lãnh đạo chắn thắng lợi”, giai cấp mà khơng có đảng lãnh đạo khơng thể làm cách mạng Chỉ có Đảng lãnh đạo quần chúng quần chúng hướng Muốn khỏi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối định phương châm cho Hồ Chí Minh cho rằng: “Cách mạng dấu tranh gian khổ Lực lượng kẻ địch mạnh Muốn thắng lợi quần chúng phải tổ chức chặt chẽ, ý chí phải kiên Vì phải có đảng để tổ chức giáo dục nhân dân thành đội quân thật 13 mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy quyền Cách mạng thắng lợi quần chúng cần có đảng lãnh đạo.” Sự đời, tồn phát triển đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển xã hội, Đảng khơng có mục đích tự thân, ngồi lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động, lợi ích tồn dân tộc Việt Nam, lợi ích nhân dân tiến giới, Đảng khơng có lợi ích khác 1.1.3 Bản chất Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng cộng sản Việt Nam đảng giai cấp công nhân , đội tiên phong giai cấp công nhân, mang chất giai cấp cơng nhân.” Hồ Chí Minh định chất giai cấp công nhân đảng ta dựa sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, số lượng so với dân số có đầy đủ phẩm chất lực lãnh đạo đất nước Còn giai cấp, tầng lớp khác trở thành đồng minh giai cấp công nhân Mục tiêu Đảng cần đạt tới Chủ nghĩa cộng sản Đảng tuân thủ cách nghiêm túc chặt chẽ nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu giai cấp vô sản Bản chất giai cấp Đảng chấtt giai cấp công nhân quan niệm Đảng đảng giai cấp cơng nhân mà cịn đảng nhân dân lao động toàn dân tộc có ý nghĩa to lớn với cách mạng Việt Nam Đảng đại diện cho lợi ích 14 toàn dân tộc Đảng ta khẳng định để tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng ln gắn bó mật thiết với giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động toàn thể dân tộc thới kỳ cách mạng 1.1.4 Quan niệm Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền a Đảng lãnh đạo nhân dân giành quyền, trở thành Đảng cầm quyền Hồ Chí Minh sớm xác định độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội đường tất yếu cách mạng Việt Nam Từ lý tưởng cao Hồ Chí Minh thấy cần phải có Đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng Chính Đảng cộng sản đời để thực mục tiêu Hồ Chí Minh khẳng định Đảng cách mạng nhân tố hàng đầu định thắng lợi cách mạng Theo Người để đảng vững “phải có chủ nghĩa làm cốt” Người khẳng định: “bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, cách mệnh chủ nghĩa Mác-Lênin” Tóm lại Hồ Chí Minh qn cho cách mạng Việt Nam muốn thành công phải theo chủ nghĩa Mác-Lênin Với đường lối trị đắn, tổ chức chặt chẽ, Đảng lãnh đạo tồn thể dân tộc giành quyền, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hồ Đó Là thời điểm Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền b Quan niệm Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền 15 “Đảng cầm quyền” khái niệm dùng khoa học trị, đảng trị đại diện cho giai cấp nắm giữ lãnh đạo quyền để điều hành quản lý đất nước nhằm thực lợi ích giai cấp Theo Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền Đảng tiếp tục lãnh đạo nghiệp cách mạng điều kiện Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân giành quyền lực nhà nước Đảng trực tiếp lãnh đạo máy nhà nước để tiếp tục hồn thành nghiệp độc lập dân tộc dân chủ chủ nghĩa xã hội Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, chất Đảng khơng thay đổi Mục đích lý tưởng Đảng giải phóng giai cấp, triệt để giải phóng người, xây dựng sống ấm no cho nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội + Mục đích, lý tưởng Đảng cầm quyền Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta khơng có lợi ích khác ngồi lợi ích tổ quốc nhân dân Đó mục đích lý tưởng cao khơng thay đổi suốt trình lãnh đạo cách mạng VN Khi trở thành Đảng cầm quyền mục đích, lý tưởng khơng khơng thay đổi mà cịn có thêm điều kiện sức mạnh nhằm thực hố mục đích, lý tưởng + Đảng cầm quyền vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ trung thành nhân dân 16 “Là người lãnh đạo” theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo phải giáo dục, thuyết phục, nghĩa Đảng phải làm cho dân tin,dân phục để dân theo Đảng lãnh đạo quyền hành lực lượng nơi dân nên phải giáo dục, tuyên truyền giác ngộ dân chúng để thức tỉnh họ Vì chức lãnh đạo lãnh đạo đảng phải bảo đảm tát lĩnh vực, mặt đời sống xã hội Đảng người lãnh đạo Hồ Chí Minh rõ Đảng phải sâu sát gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân phải chịu kiểm soát nhân dân Không người lãnh đạo Đảng người đầy tớ trung thành nhân dân Hồ Chí Minh giải thích “đầy tớ” khơng có nghĩa “tơi tớ, tơi địi hay theo quần chúng” mà tận tâm, tận lực phụng nhân dân nhằm đem lại quyền lợi ích cho nhân dân Theo quan điểm Hồ Chí Minh dù “người lãnh đạo” hay “người đầy tớ” có chung mục đích: VÌ DÂN + Đảng cầm quyền, dân chủ Theo Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền dân chủ, quyền lực phải thuộc nhân dân Người nhấn mạnh Đảng lãnh đạo cách mạng để thiết lập cố quyền làm chủ nhân dân Theo Người quyền lực thuộc nhân dân chất, 17 nguyên tắc chế độ mới, xa rời nguyên tắc này, Đảng trở thành đối lập với nhân dân Dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Đảng phải lấy “dân làm gốc” 1.2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 1.2.1 Xây dựng Đảng- Quy luật tồn phát triển Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh chiếm vị trí đặc biệt tư tưởng Người Hồ Chí Minh cho xây dựng Đảng nhiệm vụ tất yếu, nhiệm vụ thường xuyên Đây nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài Trong quan niệm Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với tồn Đảng, Đảng hoạt động cần phải tổ chức xây dựng chỉnh đốn Tính tất yếu khách quan công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Hồ Chí Minh lý giải thuyết phục theo sau đây: + Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bị chế định trình phát triển liên tục nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo Sự nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo trình, bao gồm nhiều thời kỳ nhiều giai đoạn, thời kỳ giai đoạn có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể yêu cầu riêng trước diễn biến 18 điều kiện khách quan thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp dân tộc + Đối với tồn Đảng Hồ Chí Minh rõ: Đảng sống xã hội, phận hợp thành cấu xã hội Mỗi cán bộ, đảng viên chịu ảnh hưởng, tác động môi trường xã hội, quan hệ xã hội, tốt xấu,cái tích cực, tiến tiêu cực lạc hậu Do cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện + Xây dựng chỉnh đốn Đảng hội để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao phó, đặc biệt giữ phẩm chất cách mạng tiêu biểu Nó giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ, hiểu thực hành tốt quan điểm, đường lối, sách Đảng.Đồng thời bình diện cá nhân xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm, nhân cách cán bộ, đảng viên + Trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền việc xay dựng, chỉnh đốn Đảng lại Hồ Chí Minh coi công việc phải tiến hành thường xuyên Đảng, lẽ, Hồ Chí Minh nhận thấy tính hai mặt vốn có quyền lực: mặt, quyền lực có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 19 biết sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực có sức phá hoại ghê gớm người nắm quyền bị thoái hoá, biến chất, vào đường ham muốn quyền lực, chạy theo quyền lực Vì vậy, Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn đổi để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi tẩy trừ tệ nạn thoái hoá biến chất gây điều kiện Đảng lãnh đạo quyền nhà nước Nhìn cách tổng quát, theo Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn Đảng mang tính quy luật nhu cầu tồn tại, phát triển thân Đảng Chỉnh đốn đổi Đảng nhằm làm cho Đảng thực sạch, vững vàng trị, tư tưởng tổ chức; làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất lực trước yêu cầu, đòi hỏi ngày cao, phức tạp nhiệm vụ cách mạng 1.2.2 Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Viêt Nam a Xây dựng Đảng tư tưởng, lý luận Hồ Chí Minh khẳng định: “ Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam” Với ý nghĩa theo Người, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành cốt, trở thành tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng cộng sản Việt Nam 20 Trong việc tiếp nhận vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý điểm sau đây: + Việc học tập, nghiên cứu tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin phải phù hợp với đối tượng + Việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phải ln phù hợp với hồn cảnh + Trong trình hoạt động, Đảng ta phải ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin + Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác - Lênin b Xây dựng Đảng trị Tư tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng Đảng trị có nhiều nội dung, bao gồm: xây dựng đường lối trị, xây dựng thực nghị quyết, xây dựng phát triển hệ tư tưởng trị, nâng cao lĩnh trị Trong đó, theo Hồ Chí Minh, đường lối trị vấn đề cốt tử tồn phát triển Đảng Xây dựng đường lối trị trở thành vấn đề quan trọng xây dựng Đảng ta 21 Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền có vai trị định hướng phát triển cho tồn xã hội Đảng thực vai trị lãnh đạo trị mình, chủ yếu việc đề cương lĩnh, đường lối chiến lược, phương thức phát triển kinh tế xã hội sách lược quy định mục tiêu phát triển xã hội theo hướng lâu dài giai đoạn Đảng muốn xây dựng đường lối trị đắn cần phải coi trọng vấn đề: đường lối trị phải dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào hồn cảnh cụ thể nước ta thời kỳ Để có đường lối trị đắn Đảng phải thực đội tiên phong dũng cảm, tham mưu sáng suốt giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc c Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán + Hệ thống tổ chức Đảng: Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh Đảng bắt nguồn từ tổ chức, tổ chức tiên phong chiến đấu giai cấp công nhân Hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao Sức mạnh tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau; cấp độ tổ chức có chức nhiệm vụ riêng Trong hệ thống tổ chức Đảng Hồ Chí Minh coi trọng vai trò chi + Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng: 22 - Tập trung dân chủ: Đây nguyên tắc xây dựng Đảng Giữa “tập trung” “dân chủ” có mối quan hệ khăng khít với nhau, hai vế nguyên tắc Hồ Chí Minh viết mối quan hệ sau: tập trung tảng dân chủ; dân chủ đạo tập trung - Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: Hồ Chí Minh giải thích tập thể lãnh đạo sau: Một người dù tài giỏi đến đâu trông thấy xem xét tất mặt vấn đề cần phải có xem xét góp kinh nghiệm nhiều người vấn đề giải chu đáo, khỏi sai lầm Về cá nhân phụ trách, Hồ Chí Minh cho rằng: Việc bàn bạc kỹ lưỡng rồi, cần phải giao cho người phụ trách có chun trách, cơng việc chạy - Tự phê bình phê bình: Mục đích phê bình tự phê bình làm cho phần tốt người, tổ chức tốt lên, phần xấu hướng tới chân, thiện mỹ Thái độ, phương pháp tự phê bình phê bình theo Hồ Chí Minh phải tiến hành thường xuyên, phải thẳng thắn, trung thực, không nể nang, không giấu giếm khơng thêm bớt khuyết điểm; phải có tình u thương lẫn - Kỷ luật nghiêm minh tự giác: Sức mạnh tổ chức cộng sản Đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác Tính nghiêm minh 23 kỷ luật Đảng đòi hỏi tất tổ chức đảng, tất đảng viên phải bình đẳng trước điều lệ Đảng, trước pháp luật nhà nước, trước định Đảng Tính nghiêm minh, tự giác đòi hỏi đảng viên phải gương mẫu sống, cơng tác - Đồn kết thống Đảng: Sự đoàn kết thống Đảng phải dựa sở lý luận Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin; cương lĩnh, điều lệ Đảng; đường lối, quan điểm Đảng; nghị tổ chức đảng cấp Đồng thời phải thực hành rộng rãi dân chủ Đảng, thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình, tự phê bình; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân + Cán bộ, công tác cán Đảng: Hồ Chí Minh cho rằng, cơng tác cán công tác gốc Đảng Nội dung bao hàm mắt khâu liên hồn, có quan hệ chặt chẽ với nhau: tuyển chọn cán bộ; đào tạo; huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng xếp, bố trí, cán bộ; thực sách cán d Xây dựng Đảng đạo đức Hồ Chí Minh khẳng định: Một Đảng chân cách mạng phải có đạo đức Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh Đảng, giúp Đảng có đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân Người rõ: Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ 24 tư Có đạo đức cách mạng sáng Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh Đó mục tiêu, lý tưởng Đảng tư cách số Đảng cầm quyền Giáo dục đạo đức cách mạng nội dung quan trọng viẹc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó gắn chặt với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân hình thức nhằm làm cho Đảng ln thật 2.CƠ SỞ THỰC TIỄN Hồ Chí Minh người sáng lập, đồng thời người giáo dục rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam gần 40 năm Từ nhu cầu giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ nhận thức lí luận hoạt động thực tiễn,xác lập nên hệ thống quan điểm ,tư tưởng Đảng cộng sản xây dựng Đảng cộng sản điều kiện nước thuộc địa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu với đặc điểm văn hố phương Đơng Những quan điểm, tư tưởng bao gồm vấn đề có tính quy luật có liên quan đến hình thành, vị trí, vai trị, chất Đảng cộng sản vấn đề có tính ngun tắc liên quan tới công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh, điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền 25 Trong hệ thống quan điểm đó, Hồ Chí Minh có phát kiến đặc biệt sáng tạo, phản ánh mối quan hệ biện chứng tính phổ biến tính đặc thù quy luật hình thành Đảng vơ sản kiểu điều kiện nước; quan điểm thống biện chứng giàu chất giai cấp công nhân với tính dân tộc tính nhân dân Đảng Những quan điểm thật sáng tạo riêng Hồ Chí Minh góp phần cụ thể hố phát triển lý luận Mác - Lênin Đảng cộng sản Trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, dân tộc ta đứng trước nhiều thời cơ, vận hoọi khơng khó khăn, thách thức Vai trị lãnh đạo Đảng phải khẳng định, lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng cần nâng cao hết để ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó Trong bối cảnh mới, Đảng ta xác định rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt gắn chặt với xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, tạo tảng tinh thần cho phát triển xã hội Chúng ta đạt nhiều thành tựu công tác xây dựng Đảng cầm quyền, bất cập, hạn chế khơng phải ít, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống số phận cán , đảng viên chưa ngăn chặn đẩy lùi 26 Những hạn chế làm giảm sút lòng tin dân chúng đảng, hạn chế lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Được chiếu rọi ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta tâm xây dựng, chỉnh đốn mặt cách thiết thực; xác định đổi chỉnh đốn Đảng đáp ứng nhu cầu phát triển giai cấp dân tộc quy luật tồn sống cịn Đảng Chính ý nghĩa đó, việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng xây dựng Đảng vững mạnh phải quán triệt đến tổ chức sở đảng, cán bộ, đảng viên NỘI DUNG CHỦ YẾU Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng tất mặt: tư tưởng - lý luận, trị, tổ chức cán bộ, đạo đức, làm cho Đảng thực sạch, đạt đến tầm cao đạo đức, trí tuệ, lĩnh trị, vững vàng trước thử thách lịch sử Về trị: Đó đường lối trị đắn, lĩnh trị vững vàng tình phức tạp, bước ngoặt hiểm nghèo, giai đoạn cách mạng khác Trên sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Đảng biết tập trung giành thắng lợi cho bước lên cách mạng Đó đường lối cứng rắn chiến lược mềm dẻo sách lược, linh hoạt biện pháp đấu tranh, tập hợp lực 27 lượng tồn dân, tranh thủ đồng tình ủng hộ quốc tế tạo nên sức mạnh vô địch cách mạng Về tư tưởng: Đó tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, chống chủ nghĩa hội, giáo điều, bảo thủ Trên tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng biết làm giàu trí tuệ việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, thâu thái tinh hoa văn hoá nhân loại, để giành thắng lợi cho cách mạng Về tổ chức: Đó tổ chức trị sạch, vững mạnh; tổ chức chiến đấu kiên cường với nguyên tắc móng tn thủ nghiêm ngặt để hành động mn người Đó tổ chức trọng chất lượng số lượng, lấy nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu Đảng nhiệm vụ thường xuyên cán bộ, đảng viên toàn Đảng Về đạo đức, lối sống: Cán bộ, đảng viên Đảng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, nâng cao lực, gắn bó máu thịt với nhân dân, dám hi sinh xả thân nghiệp cách mạng dân tộc Trong mối quan hệ, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để khơng ngừng hồn thiện nhân cách, giành quyền tin yêu trọn vẹn nhân dân 28 PHẦN 3: KẾT LUẬN Kết đạt được: Thông qua tiểu luận chúng em biết qua trình đời Đảng cộng sản Việt Nam thấy vai trò, sức mạnh to lớn Đảng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Đồng thời hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh Đó điều kiện giúp cho Đảng ta ngày hoàn thiện để đưa dân tộc Việt Nam ngày phát triển Giải pháp kiến nghị: Tăng cuờng cơng tác tun truyền tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam giúp cho người dân hiểu chất vai trò Đảng mà đặc biệt hệ trẻ ngày 29 Việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng xây dựng Đảng vững mạnh phải quán triệt đến tổ chức sở Đảng, cán bộ, đảng viên TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 1, trang 94 Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, sách dẫn, tập 1, trang 127 Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, sách dẫn, tập 2, trang 256 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 12, trang 108 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 3, trang 123 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 10, trang 591 Hồ Chí Minh, tồn tập, sách dẫn, tập 4, trang – 6, 217, 418 Hồ Chí Minh, toàn tập, sách dẫn, tập 10, trang 639 Hồ Chí Minh, tồn tập, sách dẫn, tập 3, trang 198, 557 10 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, 2008 31 32 ... cộng sản Việt Nam 1.1.2: Vai trò Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.3: Bản chất Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.4: Quan niệm Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền 1.2: Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản. .. CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 1.2.1 Xây dựng Đảng- Quy luật tồn phát triển Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh chiếm vị trí đặc biệt tư tưởng Người Hồ Chí. .. lợi ích tồn dân tộc Việt Nam, lợi ích nhân dân tiến giới, Đảng khơng có lợi ích khác 1.1.3 Bản chất Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định: ? ?Đảng cộng sản Việt Nam đảng giai cấp công nhân

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan