0

bản chất đảng cộng sản việt nam trong tư tưởng hồ chí minh

32 6,668 43

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:20

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ oOo BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN TIỂU LUẬN: Tìm hiểu bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ oOo BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN TIỂU LUẬN: Tìm hiểu bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh 3 LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sinh viên chúng em có một môi trường học tập thoải mái về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất Chúng em xin cảm ơn khoa Lí luận chính trị đã giúp chúng em được mở mang tri thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, một tư tưởng hết sức quan trọng, đống vai trò quyết định đối với vận mệnh nước nhà. Qua đó chúng em có thế nhận thức một cách đầy đủ và toàn điện cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể dân tộc Việt Nam 4 Chúng em chân thành cảm ơn thầy Võ Duy Phán đã hướng dẫn tận tình để nhóm chúng em hoàn thành tiểu luận này. Hi vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểu của tất cả các thành viên, nhóm em sẽ giúp các bạn hiều rõ hơn về “Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong tư tường Hổ Chí Minh” và truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân nghĩa, lòng yêu thương và tin yêu con người của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống tư tưởng rộng lớn và bao quát mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nên trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình. Vậy nên, với những giới hạn vể kiến thức và thời gian, trong quá trình tìm hiểu nhóm em không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy và các bạn tận tình góp ý để chúng em hoàn thiện hơn nữa những kiến thức của mình. Chúng em xin chân thành cảm ơn! 5 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn 3 Lời mở đầu 5 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 6 2. Mục đích-Yêu cầu 6 3.Đối tượng nghiên cứu 6 4.Phương pháp nghiên cứu 6 5.Phạm vi nghiên cứu 6 6.Kết quả nghiên cứu 6 PHẦN II: NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận 7 1.1: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của 7 Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1.1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.2: Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.3: Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam 6 1.1.4: Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền 1.2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản 12 Việt Nam trong sạch vững mạnh 1.2.1: Xây dựng Đảng-Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng 1.2.2: Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam 2. Cơ sở thực tiễn 17 3. Nội dung chủ yếu 18 PHẦN III: KẾI LUẬN 19 1. Kết quả đạt được 19 2. Giải pháp- Kiến nghị 20 LỜI MỞ ĐẦU Tư tưởng HCM là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát trển của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằn giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 7 Tư tưởng HCM là hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam là một trong những vấn đề cốt lõi và đây cũng là đề tài mà nhóm chúng em lựa chon để tìm hiểu. Trong quá trình tìm hiểu nhóm chúng em dựa chủ yếu vào giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh và một số tài liệu trên Internet. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn và kiến thức của chúng em đang còn hạn hẹp nên tiểu luận còn những thiếu sót chúng em kính mong thầy chỉ bảo và bổ xung thêm để bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn. 8 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng là kim chỉ nam đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa cộng sản, vạch ra con đường đi đứng dắn cho tổ quốc ta. Do đó sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là không thể thiếu đối với toàn dân tộc. Vì vậy nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết về Đảng. 2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đề tài này nhằm mục đích tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và sự ra đời của Đảng. Đồng thời thấy được tầm quan trọng của Đảng cộng sản đối với dân tộc ta. Thông qua đề tài này còn giúp chúng em nâng cao hiểu biết của bản thân về Đảng . 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 9 Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phương pháp duy vật biện chứng  Phương pháp logic - lịch sử  Phương pháp phân tích tài liệu 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Thời gian: Từ ngày 6/10/2012 đến 3/11/2012 Nội dung cần nghiên cứu: Đảng cộng sản Việt Nam 6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhằm giúp cho sinh viên nhận thức đầy đủ và đúng đắn tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam PHẦN 2: NỘI DUNG TIỂU LUẬN 10 [...]... này, Đảng sẽ trở thành đối lập với nhân dân Dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Đảng phải lấy “dân làm gốc” 1.2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 1.2.1 Xây dựng Đảng- Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt trong tư tưởng của Người Hồ Chí Minh cho rằng xây dựng Đảng. .. Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 3, trang 123 6 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 10, trang 591 7 Hồ Chí Minh, toàn tập, sách đã dẫn, tập 4, trang 5 – 6, 217, 418 8 Hồ Chí Minh, toàn tập, sách đã dẫn, tập 10, trang 639 9 Hồ Chí Minh, toàn... SỞ LÝ LUẬN 1.1 QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.1.1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nhận thức được sức mạnh của quần chúng nhân dân và sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị đó là Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định: “ Lực lượng... Đảng cộng sản Việt Nam và thấy được vai trò, sức mạnh to lớn của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Đồng thời hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh Đó sẽ là điều kiện giúp cho Đảng ta ngày càng hoàn thiện hơn để đưa dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển hơn 2 Giải pháp và kiến nghị: Tăng cuờng công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ. .. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 1, trang 94 2 Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, sách đã dẫn, tập 1, trang 127 3 Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, sách đã dẫn, tập 2, trang 256 4 Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập... dân tộc trong các thới kỳ cách mạng 1.1.4 Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền a Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền Hồ Chí Minh đã sớm xác định độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam Từ lý tư ng cao cả ấy Hồ Chí Minh thấy cần phải có một Đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng Chính vì thế Đảng cộng sản đã... phát triển của đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, vì Đảng không có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác 1.1.3 Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công... Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trong gần 40 năm Từ nhu cầu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức lí luận và hoạt động thực tiễn,xác lập nên một hệ thống các quan điểm ,tư tưởng về Đảng cộng sản và xây dựng Đảng cộng sản trong. .. tư ng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh phải được quán triệt đến từng tổ chức cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên 3 NỘI DUNG CHỦ YẾU Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: tư tưởng - lý luận, chính trị, tổ chức và cán bộ, đạo đức, làm cho Đảng thực sự trong sạch, đạt đến tầm cao về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, vững... đường lối chính trị đúng đắn, tổ chức chặt chẽ, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Đó Là thời điểm Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền b Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền 15 Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền . Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1.1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.2: Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam 1.1.3: Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam 6 1.1.4: Quan niệm về Đảng cộng sản Việt. LUẬN CHÍNH TRỊ oOo BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN TIỂU LUẬN: Tìm hiểu bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH. tài: tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết về Đảng. 2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đề tài này nhằm mục đích tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và
- Xem thêm -

Xem thêm: bản chất đảng cộng sản việt nam trong tư tưởng hồ chí minh, bản chất đảng cộng sản việt nam trong tư tưởng hồ chí minh,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn