cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh, trong các cơ sở đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng hồ chí minh

20 2K 11
cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh, trong các cơ sở đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang Đề tài 1…………………………………………………………………….4 A Mở đầu B Nội dung I Khái quát tư tưởng hồ chí minh Khái niệm tư tưởng Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh II Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh …….5 Nhân tố khách quan 1.1 Bối cảnh xuất tư tưởng Hồ Chí Minh a Tình hình giới .6 b Tình hình Việt Nam 1.2 Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh a Giá trị truyền thống dân tộc b Tinh hoa văn hóa nhân loại c Chủ nghĩa Mác -Lênin 11 Nhân tố chủ quan …12 III Nhân tố định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Chủ nghĩa Mác -Lênin 12 Con người Hồ Chí Minh 15 a Khả tư trí tuệ Hồ Chí Minh 15 b Phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn 16 C Kết luận 18 ĐỀ TÀI 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sở đó, sở định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh A MỞ ĐẦU Hồ Chí Minh có đóng góp to lớn lý luận tư tưởng cho nhân loại Tư tưởng vẹn nguyên giá trị thời đại Trong giới ngày nay, khó tìm đâu nhân vật "trở thành huyền thoại sống", người hội đủ khát vọng dân tộc dù màu da, tiếng nói, chủng tộc, tơn giáo, văn hóa khác nhau… Tổng bí thư Nơng Đức Mạnh nêu rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minhlà linh hồn, cờ chói lọi lãnh đạo tồn Đảng, tồn dân tồn qn ta đồn kết lịng, chiến đấu anh dũng, viết nên trang sử vẻ vang Tổ quốc Tư tưởng Hồ Chí Minhlà di sản tinh thần vô giá mãi soi đường cho nghiệp cách mạng Đảng ta, nhân dân ta Chúng ta phải tiến hành vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” cách sâu rộng, thiết thực, hiệu hệ thống trị tồn xã hội, khơi dậy phát huy giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục suy thối trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tệ nạn xã hội Để “Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, cần nắm sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sở đó, sở định chất cách mạng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh B NỘI DUNG I Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm tư tưởng Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm “tư tưởng” ý thức tư tưởng cá nhân, cộng đồng mà có nghĩa hệ thống quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng tảng triết học (thế giới qua phương pháp luận) quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng giai cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định trở lại đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo thực Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Dựa định hướng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà khoa học dưa định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minhlà hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề Cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết hợp tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người” Tư tưởng Hồ Chí Minhbao gồm: tư tưởng vấn đề dân tộc; chủ nghĩa vã hội đường lên nghĩa xã hội; Đảng Cộng Sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế; dân chủ, Nhà nước dân, dân, dân; văn hóa, đạo đức,v.v II Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Nhân tố khách quan Tư tưởng Hồ Chí Minhkhơng phải sản phẩm chủ quan, phản ánh tâm lý, nguyện vọng nhân dân Việt Nam đổi với lãnh tụ kính u Tư tưởng Hồ Chí Minhlà sản phẩm tất yếu cách mạng Việt Nam, đời yêu cầu khách quan giải đáp nhu cầu thiết cách mạng đặt từ đầu kỷ XX đến Tư tưởng Hồ Chí Minhđược hình thành tác động, ảnh hưởng điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể dân tộc thời đại mà Ngừơi sống hoạt đông Thiên tài Hồ Chí Minhlà chỗ Người nắm bắt xác xu hướng phát triển thời tìm đường cách mạng đắn cho dân tộc 1.1 Bối cảnh xuất tư tưởng Hồ Chí Minh a Tình hình giới Hồ Chí Minhbước vào vũ đài trị chủ nghĩa tư tự cạnh tranh bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Năm 1912, Hốp-xơn (người Anh) mô tả tường tận đặc điểm kinh tế - trị chủ nghĩa đế quốc Lênin dựa quan điểm Hốp-xơn đưa định nghĩa nói chất chủ nghĩa đế quốc gắn liền đặc điểm kinh tế nước lớn xâm chiếm thuộc địa chia xong đất đai giới.Theo Lênin, giới phân chia đa số (70%) dân tộc bị áp bức, số (30%) dân tộc áp Đặc điểm chung diện tích dân số thuộc địa lớn gấp nhiều lần so với diện tích dân số nước quốc Đây tư tưởng Quốc tế cộng sản sở để đạo cách mạng giới Tại Đại hội V quốc tế cộng sản (1924) Hồ Chí Minhđã đưa số đầy thuyết phục như: thuộc địa Anh lớn gấp 252 lần diện tích nước Anh, dân số thuộc địa Anh lớn gấp 8,5 lần dân số nước Anh Bên cạnh mâu thuẫn vốn có mâu thuẫn Tư sản Vô sản, chủ nghĩa tư chuyển tự cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vừa tranh giành, xâm chiếm thuộc địa vừa nô dịch dân tộc thuộc địalàm sâu sắc mâu thuẫn vốn có, làm nảy sinh mâu thuẫn mâu thuẫn nước thuộc địa nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ chưa đâu giành thắng lợi Chủ nghĩa Mác-Lêninphát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thâm nhập vào phong trào cách mạng giới, trở thành hệ tư tưởng tiên tiến thời đại Chủ Nghĩa Tư phát triển không đều, số nước Tư gây chiến tranh chia lại thuộc địa dẫn tới Chiến tranh giới thứ (8-1914 đến 11-1918), nguyên nhân bùng nổ Cách Mạng Tháng 10 (1917) Thắng lợi Cách Mạng Tháng 10 Nga với đời nhà nước công nông mở thời đại mới, thời đại độ từ Chủ Nghĩa Tư Bản lên Chủ Nghĩa Xã Hội phạm vi quốc tế thúc đẩy phát triển phong trào giải phóng dân tộc tồn giới, làm phát sinh mâu thuẫn Chủ Nghĩa Tư Bản Chủ Nghĩa Xã hội Sự xuất chủ nghĩa Lênin có vai trị quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minhvà tạo tiền đề bỏ qua Chủ Nghĩa Tư Bản lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minhđược hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tư tưởng Hồ Chí Minhlà nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam b Tình hình Việt Nam * Xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Xã hội Việt Nam trước Pháp xâm lược xã hội phong kiến độc lập, nơng nghiệp lạc hậu, trì trệ.Chính quyền nhà Nguyễn thi hành sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở khả cho Việt Nam hội tiếp xúc bắt nhịp với phát triển giới Không tạo tiềm lực vật chất tinh thần đủ sức bảo vệ Tổ quốc, chống lại âm mưu xâm lược chủ nghĩa thực dân Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858) Hiệp định Patơnốt (1884) ký kết, xã hội Việt Nam bước sang giai đoạn trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến Trong lòng xã hội thuộc địa, mâu thuẫn bao trùm lên mâu thuẫn cũ, khơng thủ tiêu mâu thuẫn cũ mà sở để trì mâu thuẫn cũ, làm cho xã hội Việt Nam thêm đen tối Các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp rầm rộ, lan rộng nước… lãnh đạo họ sĩ phu văn thân mang cốt cách phong kiến thất bại: Trương Định, Đồ Chiểu, Thủ Khoa Huân Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Trần Tấn, Đặng Như Mai Đầu kỷ XX, xã hội Việt Nam có phân hóa sâu sắc: giai cấp cơng nhân, Tư sản dân tộc, tiểu tư sản đời, cải cách dân chủ tư sản Trung Quốc Khang Hiểu Vi, La Khải Siêu (dưới hình thức Tân Thư, Tân Sinh) tác động vào Việt Nam làm cho phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản gắn với phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội Phan Bội Châu, Đông Kinh Nghĩa Thục Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Duy Tân Phan Chu Trinh,… sĩ phu phong kiến lãnh đạo Nhưng bất cập với xu lịch sử nên thất bại Tình hình đen tối khơng có đường Chính lúc Nguyễn Ái Quốc xuất Mặc dù khâm phục, người khơng đồng tình với đường cứu nước sĩ phu, văn thân yêu nước Người tâm tìm đường cứu nước * Quê hương gia đình Sinh gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi với nhân dân, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Người nhà nho cấp tiến, có lịng u nước, thương dân sâu sắc… Ông chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho cải cách trị, xã hội mình.Hồ Chí Minhđã tiếp thu cách sâu sắc tư tưởng thương dân người cha Sau gặp trào lưu tư tưởng thời đại nâng lên thành tư tưởng cốt lõi đường lối trị Người “lấy dân làm gốc”.Bà Hồng Thị Loan người phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân hậu, chịu thương chịu khó.Các anh chị Người tham gia hoạt động yêu nước chống Pháp, bị bắt, giam cầm lưu đầy nhiều năm Nghệ Tĩnh, nơi Người sinh mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm quê hương nhiều anh hùng tiếng lịch sử chống giặc ngoại xâm (Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung…); lãnh tụ yêu nước cận đại (Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,…) người ưu tú khác dân tộc VN Hơn từ nhỏ Người đau xót chứng kiến sống nghèo khổ, bị bóc lột đến cực đồng bào mảnh đất quê hương.Những năm Huế, Người tận mắt nhìn thấy tội ác bọn thực dân thái độ ươn hèn, bạc nhược bọn quan lại Nam triều Tất điều thơi thúc Người phải sớm tìm đường để cứu dân, cứu nước 1.2 Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh a Giá trị truyền thống dân tộc Dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm lịch sử dựng nước giữ nước tạo lập cho văn hóa riêng, phong phú bền vững với truyền thống tốt đẹp, cao quý - Chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước Từ văn hóa dân gian đến văn hóa bác học, từ nhân vật truyền thuyết đến tên tuổi sáng ngời lịch sử: Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,… phản ánh chân lý cách hùng hồn chủ nghĩa yêu nước dòng chủ lưu chảy suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hun đúc nên đấu tranh dựng nước giữ nước nhân dân Việt Nam.Bởi vậy, người dân Việt Nam gắn với vận mệnh Tổ quốc, dân tộc chủ nghĩa yêu nước lại nhân sức mạnh thân, biến thành sức mạnh thúc đẩy vượt qua khó khăn, nguy hiểm, thử thách gian nan Chính từ thực tiễn, Hồ Chí Minhđã đúc kết chân lý ấy: “Dân ta có lịng nồng nàn u nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” Chính sức mạnh chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trở thành động lực tư tưởng, tình cảm chi phối suy nghĩ, hành động suốt đời Hồ Chí Minh- Nguyễn Ái Quốc, sở dẫn Người đến với chủ nghĩa Mác -Lênin, tiếp thu lý luận cách mạng khoa học đó, để thực nghiệp giải phóng dân tộc, hồi bão hệ cách mạng Việt Nam “Lúc đầu, chủ nghĩa yêu nước, chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba” Và Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đắn chủ nghĩa yêu nước nâng lên tầm cao mới: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người - Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm rách” hoạn nạn, khó khăn Truyền thống hình thành với hình thành dân tộc, từ hồn cảnh nhu cầu đấu tranh liệt với thiên nhiên với giặc ngoại xâm.Bước sang kỷ XX, xã hội Việt Nam có phân hóa giai cấp, truyền thống bền vững Vì Ngườiđã ý kế thừa, phát huy sức mạnh truyền thống nhân nghĩa, nhấn mạnh bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lịng, đồng minh) - Truyền thống đồn kết, đồn kết gắn bó, hợp tác với để tạo nên sức mạnh Truyền thống đoàn kết hình thành với hình thành dân tộc Việt Nam nguồn cội sức mạnh dân tộc Việt: Đồn kết gia đình, đồn kết cộng đồng dịng họ, đồn kết cộng đồng làng xã, đoàn kết quốc gia dân tộc,… - Dân tộc Việt Nam dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo sản xuất chiến đấu, đồng thời dân tộc ham học hỏi, cầu tiến bộ, khơng ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại, từ Nho, Phật, Lão phương Đơng đến tư tưởng văn hóa đại phương Tây Trên sở giữ vững sắc dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp thu, cải biến hay, tốt, đẹp người thành giá trị riêng Hồ Chí Minhlà hình ảnh sinh động trọn vẹn truyền thống b Tinh hoa văn hóa nhân loại Hồ Chí Minhxuất thân gia đình khoa bảng, từ nhỏ Người hấp thụ Quốc học Hán học vững vàng.Khi nước ngoài, Người khơng ngừng làm giàu trí tuệ tinh hoa văn hóa nhân loại  Văn hố phương Đông: Người tiếp thu tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, tư tưởng tiến khác văn hố phương Đơng - Nho giáo: Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tư tưởng triết lý hành động, lý tưởng xã hội bình trị Đặc biệt, Nho giáo đề cao văn hoá, lễ giáo tạo truyền thống hiếu học dân.Đây tư tưởng tiến hẳn so với học thuyết cổ đại Tuy nhiên, Hồ Chí Minhcũng phê phán Nho giáo có tư tưởng tiêu cực tâm, lạc hậu, bảo vệ chế độ phong kiến, phân chia đẳng cấp -quân tử tiểu nhân, trọng nam khinh nữ, đề cao nghề đọc sách Hồ Chí Minhđã chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều dựa tảng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Phật giáo: Phật giáo vào Việt Nam từ sớm có ảnh hưởng mạnh Việt Nam Hồ Chí Minhtiếp thu chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người thể thương thân ;là nếp sống có đạo đức,trong sạch, giản dị,chăm lo làm việc thiện; tinh thần bình đẳng, dân chủ, chống phân biệt đẳng cấp; việc đề cao lao động, chống lười biếng “nhất nhật bất tác, nhật bất thực”;là chủ trương sống khơng xa lánh việc đời mà gắn bó với dân, với nước, tích cực tham gia vào đấu tranh nhân chống kẻ thù dân tộc Ngoài ra, Hồ Chí Minhcịn kế thừa nhiều tư tưởng nhà tư tưởng phương Đông như: Lão tử, Mặc tử, Quản tử Đặc biệt tư tưởng Tam dân Tôn Trung Sơn (dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc) Người viết : “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân Tơn giáo Giê xu có ưu điểm lòng nhân cao cả.Chủ nghĩa Mác –Lênin có ưu điểm phương pháp làm việc biện chứng.Chủ nghĩa Tơn Dật Tiên có ưu điểm sách phù hợp với điều kiện nước ta Khơng vậy,Hồ Chí Minhcịn nghiên cứu tiếp thu ảnh hưởng văn hóa dân chủ cách mạng phương Tây Hồ Chí Minhchịu ảnh hưởng sâu rộng văn hoá dân chủ cách mạng phương Tây như: tư tưởng tự do, bình đẳng Tun ngơn nhân quyền dân quyền Đại cách mạng Pháp (1791), tư tưởng dân chủ, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc Tuyên ngôn độc lập Mỹ (1776) Trước nước ngoài, Bác nghe thấy ba từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác Lần đầu sang Pháp Hồ Chí Minhđã thể lĩnh, nhân cách phẩm chất cao thượng, tư độc lập tự chủ Người nhìn thấy mặt trái “lý tưởng” tự do, bình đẳng, bác Người tiếp thu tư tưởng nhà Khai sáng Pháp như: Voltaire, Rousso, Montesquieu Thiên chúa giáo tôn giáo lớn phương Tây, Người quan niệm Tôn giáo văn hố.Điểm tích cực Thiên chúa giáo lịng nhân ái.Hồ Chí Minhtiếp thu có chọn lọc tư tưởng văn hố Đơng - Tây để phục vụ cho cách mạng Việt Nam Người dẫn lời Lênin: “Chỉ có người cách mạng chân thu hái hiểu biết quý báu đời trước để lại.” c Chủ nghĩa Mác -Lênin Chủ nghĩa Mác Lê Nin đỉnh cao trí tuệ nhân loại bao gồm phận cấu thành: Triết học giúp Hồ Chí Minhhình thành giới quan, phương pháp biện chứng, nhân sinh quan, khoa học, cách mạng, thấy quy luật vận động phát triển giới xã hội lồi người Kinh tế trị học vạch rõ quan hệ xã hội hình thành phát triển gắn với trình sản xuất, thấy chất bốc lột chủ nghĩa Tư cơng nhân, xóa bỏ bóc lột gắn liền với xóa bỏ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa chuyển biến tất yếu xã hội loài người từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa cộng sản Chủ Nghĩa xã hội khoa học vạch quy luật phát sinh, hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, điều kiện, tiền đề, nguyên tắc, đường, học thức, phương pháp giai cấp công nhân, nhân dân lao động để thực chuyển biến xã hội từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, cộng sản Như vậy, chủ nghĩa Mác Lê Nin với chất Cách mạng khoa học giúp Người chuyển biến từ Chủ nghĩa u nước khơng có khuynh hướng rõ rệt thành người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thấy vai trò quần chúng nhân dân, sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân, liên minh cơng nơng trí thức vai trò lãnh đạo đảng cộng sản cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người, bảo đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minhlà người có đầu óc thơng minh sáng suốt, lực tư độc lập, sáng tạo, học vấn uyên bác, lực phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp sâu sắc suốt việc nghiên cứu, tìm hiểu cách mạng lớn giới - Có ý chí nghị lực kiên cường, phẩm chất tơi luyện định việc Hồ Chí Minhtiếp thu, chọn lọc, chuyển hóa, phát triển tinh hoa dân tộc, thời đại thành tư tưởng đặc sắc độc đáo - Có lịng u nước, thương dân, thương yêu người khổ vô bờ bến, chiến sĩ cộng sản cảm, nhiệt thành sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, nhân dân, dân tộc nhân loại - Người không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức vốn trí thức đồ sộ nhân loại, tiếp thu kinh nghiệm, bề dày phong trào cộng sản chủ nghĩa quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc Nhân cách, phẩm chất, tài trí tuệ Hồ Chí Minhđã giúp Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp thu giá trị văn hoá nhân loại III Nhân tố định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa Mác -Lênin Chủ nghĩa Mác -Lênin nhân tố ảnh hưởng tác động định đến trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Đó sở hình thành giới quan phương pháp luận khoa học Hồ Chí Minh, nhờ mà Nguyễn Quốc -Hồ Chí Minhđã có bước phát triển chất từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm đường cứu nước đắn Chính sở lý luận Mác -Lênin giúp Người tiếp thu chuyển hố nhân tố tích cực, giá trị tinh hoa văn hoá dân tộc nhân loại để tạo nên tư tưởng phù hợp với xu vận động lịch sử Vì vậy, trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minhthì chủ nghĩa Mác –Lênin có vai trị to lớn, sở, nguồn gốc chủ yếu Chủ nghĩa Mác -Lênin đỉnh cao tư nhân loại; giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng, hệ tư tưởng giai cấp công nhân nhân dân lao động, Đảng cộng sản cơng nhân đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa HồChí Minhđi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác -Lênin Đối với Người, đến với chủ nghĩa Mác -Lênin có nghĩa đến với đường cách mạng vơ sản Từ đây, Người tìm thấy đường cứu nước chân chính, triệt để: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, khơng có đường khác đường cách mạng vơ sản" "chỉ có giải phóng giai cấp vơ sản giải phóng dân tộc; hai giải phóng nghiệp chủ nghĩa cộng sản cách mạng giới" Đến với chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minhcó bước nhảy vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên trình độ lập trường chủ nghĩa Mác -Lênin.Trong suốt đời hoạt động mình, Hồ Chí Minhln khẳng định: Chủ nghĩa Mác -Lênin chủ nghĩa chân nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách mạng thành công, phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư chủ nghĩa Lê-nin" Đối với Người, chủ nghĩa Mác -Lênin sở giới quan, phương pháp luận khoa học để giải vấn đề thực tiễn đặt Người không xa rời chủ nghĩa Mác –Lênin, đồng thời kiên chống chủ nghĩa giáo điều chủ nghĩa xét lại Tư tưởng Hồ Chí Minhlà "kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại" Ở luận điểm này, có hai vấn đề cần làm rõ: Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minhbắt nguồn từ chủ nghĩa Mác -Lênin, lấy chủ nghĩa Mác -Lênin làm tảng, tư tưởng Hồ Chí Minhcũng kế thừa, phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, bật chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phương Đơng phương Tây Hồ Chí Minhđã tỏ rõ thái độ việc học tập, tiếp thu học thuyết lãnh tụ trị, xã hội, tơn giáo lịch sử Người nói: "Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân Tơn giáo Giêsu có ưu điểm lịng nhân cao Chủ nghĩa Mác có ưu điểm phương pháp làm việc biện chứng.Chủ nghĩa Tơn Dật Tiên có ưu điểm sách phù hợp với điều kiện nước ta Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minhnằm hệ tư tưởng Mác -Lênin, bắt nguồn chủ yếu từ chủ nghĩa Mác - Lênin, khơng hồn toàn đồng với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà tổng hòa, kết hợp tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại với chủ nghĩa Mác -Lênin, tảng chủ nghĩa Mác -Lênin Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minhlà kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin Vậy vận dụng phát triển sáng tạo nào? Luận điểm sáng tạo lớn Hồ Chí Minhlà luận điểm chủ nghĩa thực dân vấn đề giải phóng dân tộc Những tác phẩm Người "Bản án chế độ thực dân Pháp" (xuất năm 1925) "Đây công lý thực dân Pháp Đông Dương" vạch trần chất thủ đoạn bóc lột, đàn áp, tàn sát dã man chủ nghĩa thực dân Pháp dân tộc thuộc địa, nêu rõ nỗi đau khổ, kiếp nơ lệ, nguyện vọng khát khao giải phóng đấu tranh dân tộc thuộc địa Khi phân tích xã hội nước thuộc địa, Hồ Chí Minhtiếp thu, vận dụng quan điểm giai cấp đấu tranh giai cấp chủ nghĩa Mác Lê-nin cách sáng tạo, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nước thuộc địa, mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc, thực dân thống trị bè lũ tay sai với toàn thể nhân dân, dân tộc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo Theo Người, Việt Nam nước phương Đơng, trình độ sản xuất phát triển nên phân hóa giai cấp đấu tranh giai cấp không giống nước phương Tây Từ đó, Người có quan điểm sáng tạo gắn chủ nghĩa dân tộc chân với chủ nghĩa quốc tế, nêu lên luận điểm: "Chủ nghĩa dân tộc động lực lớn đất nước" Người cho rằng, chủ nghĩa dân tộc nhân danh Quốc tế Cộng sản "một sách mang tính thực tuyệt vời" Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minhln giải đắn mối quan hệ dân tộc giai cấp.Người khẳng định, phải từ giải phóng dân tộc đến giải phóng giai cấp; dân tộc khơng khỏi kiếp ngựa trâu ngàn năm giai cấp khơng giải phóng Đường lối cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội Động lực toàn nghiệp cách mạng đại đồn kết tồn dân tảng liên minh cơng nhân, nơng dân, trí thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Cũng từ luận điểm đó, Hồ Chí Minhđã có phát sáng tạo Đảng Cộng sản nước thuộc địa nửa phong kiến, nông dân chiếm đa số dân cư; xác định quy luật hình thành Đảng kết hợp chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước" Đảng vừa đại diện cho lợi ích giai cấp, vừa đại diện cho lợi ích dân tộc Xuất phát từ nhiệm vụ bản, hàng đầu Cách mạng Việt Nam đánh đổ đế quốc, phong kiến, giành quyền tay nhân dân, từ đầu, Hồ Chí Minhđã xác định: phải giành quyền bạo lực, khởi nghĩa vũ trang chiến tranh cách mạng kẻ thù ngoan cố, không chịu hạ vũ khí Kế thừa truyền thống quân dân tộc, học tập kinh nghiệm hoạt động quân giới Đảng anh em, tổng kết thực tiễn đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách mạng nhân dân ta lãnh đạo Đảng Cộng sản, Người sáng tạo học thuyết quân đại Việt Nam Trong đó, bật quan điểm chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ; xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân với ba thứ quân chủ lực, địa phương, dân quân tự vệ; quốc phòng toàn dân, toàn diện, đại Về vấn đề chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trước hết, Người khẳng định: Sau hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, định phải độ lên chủ nghĩa xã hội Chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực giải phóng dân tộc, xã hội người Vì vậy, chủ trương tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược (miền Bắc độ lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng dân tộc dân chủ) sáng tạo lớn, có tính cách mạng cao phù hợp với thực tiễn đất nước Đặc điểm lớn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam "từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng phải xây dựng tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có cơng nghiệp đại nơng nghiệp đại, có văn hóa khoa học tiên tiến" Con người Hồ Chí Minh a Khả tư trí tuệ Hồ Chí Minh Hồ Chí Minhđã khơng ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn, làm phong phú thêm hiểu biết mình, hình thành nên sở quan trọng để tạo nên thành công lĩnh vực hoạt động lý luận Người khám phá quy luật hoạt động vận động xã hội, đời sống văn hóa đấu tranh dân tộc hoàn cảnh cụ thể để khái quát thành lý luận, đem lý luận cỉ đạo thực tiễn đạo thực tiễn Nhờ mà lý luận Hồ Chí Minhmang giá trị khách quan, cách mạng khoa học b Phẩm chất đạo đức lực hoạt đông thực tiễn Phong cách độc lập, tự chủ, sáng tạo đặc trưng bật, bao trùm nhất, điển hình cho phong cách tư Hồ Chí Minh Đặc trưng thể người ngồi ghế nhà trường, lựa chọn đường cứu nước.Chính nét đặc sắc làm nên phong cách tư người vừa mang tính độc lập vừa có tính thời đại, vừa có giá trị phổ biến bền vững vừa có tính độc lập riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng người giàu trí tuệ mà cịn người giàu tình cảm, có ý chí nghị lực phi thường.Ở người, ý chí, tình cảm cách mạng tri thức khoa học thống tư duy, hành động trình vạch đường lối cho cách mạng Việt Nam Mọi suy nghĩ, sáng tạo người xuất phát từ thực tiễn, cách mạng thời đại Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn mà người đưa luận điểm đắn nhằm giải vấn đề thực tiễn đặt Chủ tịch Hồ Chí Minhđã trở thành vĩ nhân với phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo gắn với thực tiễn người “đã biết làm giàu vốn trí tuệ di sản q báu văn hóa nhân loại Người biết kế thừa học thuyết cách có phê phán, chọn lọc, khơng chép máy móc khơng phủ nhận cách giản đơn mà có phân tích sâu sắc để tìm yếu tố tích cực, làm giàu thêm vốn kiến thức hành trang tư tưởng mình” Quan điểm biện chứng Hồ Chí Minhthể rõ nét cách tiếp cận với học thuyết cách mạng.Hồ Chí Minhln coi học thuyết cơng cụ để thực mục tiêu giải phóng dân tộc đem lại hào bình, tự do, hanh phúc cho nhân dân.Trong “con đường dẫn đến chủ nghĩa Mác-Lênin” Hồ Chí Minhviết “tơi tham gia Đảng xã hội Pháp chẳng qua ơng bà tỏ đồng tình với tơi, với đấu tranh dân tộc bị áp bức…hồi chi Đảng xã hội, người ta bàn cãi sôi vấn đề có nên lại quốc tế thứ hai, nên tổ chức quốc tế thứ hai rưỡi, tham gia quốc tế thứ ba Lênin Điều mà muốn biết mà điều mà mà người ta khơng thảo luân họp là: Vậy quốc tế bênh vực nhân dân nước thuộc địa? …trong họp nêu câu hỏi ấylên, câu hỏi quan trọng tơi Có đồng chí trả lời: quốc tế thứ ba, quốc tế thứ hai đồng chí đưa cho tơi đọc” Luận cương Lê- nin vấn đề dân tộc thuộc địa” đăng báo Nhân Đạo …Luận cương Lê- nin làm cho cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng Tơi vui mừng đến phát khóc lên Ngồi buồng mà tơi nói to lên nói trước quần chúng đơng đảo” Hỡi đồng bào bị đày đọa đau khổ ! Đây cần thiết cho chúng ta, đường giải phóng chúng ta!” Cùng với tư tưởng đạo đức tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minhlà đóng góp có giá trị vào triết học người chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh nói “Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hồn tồn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành” C KẾT LUẬN Tóm lại, tư tưởngHồ Chí Minhlà sản phẩm tổng hòa điều kiện khách quan chủ quan, truyền thống dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại với thực tiễn dân tộc thời đại Hồ Chí Minhtổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với phương pháp khoa học, biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minhđãtrở thành tư tưởng Việt Nam đại Chúng ta phải biết coi trọng, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minhnhư Đảng Nhà nước phát động Biết phát huy cao độ thứ quý giá di sản tinh thần vơ giá Làm cho tư tưởng Người sống nghiệp cách mạng Đảng nhân ta .. .Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sở đó, sở định chất cách mạng khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh A MỞ ĐẦU Hồ Chí Minh có đóng góp to lớn lý luận tư tưởng cho nhân loại Tư tưởng vẹn... Minh, sở đó, sở định chất cách mạng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh B NỘI DUNG I Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm tư tưởng Trong thuật ngữ ? ?tư tưởng Hồ Chí Minh? ??, khái niệm ? ?tư tưởng? ?? khơng... trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tệ nạn xã hội Để ? ?Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh? ??, cần nắm sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, sở đó,

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:05

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan