0

cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh

34 5,801 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 15:52

Thành viên nhóm 2 1. Vũ Thị Bình – nhóm trưởng 2. Vũ Tùng Chi – thư ký 3. Nguyễn Thị Chinh 4. Nguyễn Hữu Cường 5. Nguyễn Cao Cường 6. Đặng Ngọc Đức 7. Nguyễn Hải Đăng 8. Nguyễn Thế Đức 9. Bạch Ngọc Đức ĐỀ TÀI: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn: Phạm Ngọc Phương Nhiệm vụ 1.Thuyết trình: Vũ Tùng Chi Nguyễn Hữu Cường Bạch Ngọc Đức Nguyễn Thị Chinh. 2. Làm slide: Đặng Ngọc Đức Nguyễn Hải Đăng. Phần nội dung Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nội dung I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh II.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh III. Vận dụng Chương 1. Mở đầu • Hồ Chí Minh đã ra đi, tuy nhiên tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên giá trị của thời đại. • Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi của dân tộc Việt Nam. • Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá. • Để hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2. Nội dung I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Khái niệm tư tưởng: •. Là hệ thống những quan điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán. •. Đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc •. Được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định. 2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. • Là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. • Là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin. • Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 1. Nhân tố khách quan. 2. Nhân tố chủ quan 1. Nhân tố khách quan 1.1 Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh 1.1.1 Bối cảnh lịch sử quốc tế Bối cảnh quốc tế hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh • Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. • Mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, đặc biệt là mâu thuẫn giữa các nuớc thuộc địa và các nước Chủ nghĩa Đế quốc • Năm 1917, Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi. • Năm 1919, Quốc Tế Cộng Sản ra đời có ý nghĩa quan trọng, là cơ quan chỉ đạo cho các giai cấp dân tộc trên thế giới. [...]... hóa nhân loại" 3 Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, tạo ra một hệ thống luận điểm mới, sáng tạo, hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh 2 KẾT LUẬN • Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan, của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại • Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng Việt Nam... tục thực hiện đường lối lãnh đạo trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo trong thời đại mới Vận dụng chính xác tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đưa ra được đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước phát triển đúng hướng Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng... tiếp thu những: Tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái Nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị Tinh thần bình đẳng, dân chủ chất phác Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu và thấu hiểu tư tưởng của các nhà tư tưởng phương Đông như Lão tử, Mặc tử, Quản tử đặc biệt là chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn Tinh hoa văn hóa phương Tây Lĩnh hội tư tưởng văn hóa phương Tây: • Người tiếp thu giá trị của tư tưởng nhân quyền:... CHÚ Ý  Cơ sở quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở khách quan, mà cụ thể là chủ nghĩa Mác-Lênin Vì: • Chủ nghĩa Mác-lênin cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan và phương pháp luận khoa học giúp nhận thức, đánh giá phân tích học thuyết đương thời • Tạo ra sự biến chuyển quan trọng nhất về chất của Hồ Chí Minh từ người yêu nước tức người chiến sĩ cộng sản • Biến hoài bão, ước mơ thành hiện... trang nhân dân • ………  Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta Khẳng định: Lấy chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng và là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng... nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 Chủ nghĩa Mác – Lênin: • Là đỉnh cao của tư duy nhân loại • Là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh là "kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của... cộng sản • Biến hoài bão, ước mơ thành hiện thực bằng con đường Hồ Chí Minh vô sản • Truyền bá, hiện thực hóa chủ nghĩa Mác lê- nin ở Việt Nam • Đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trong lý luận thực tiễn Phần vận dụng 1 Truyền thống của dân tộc 2 Tinh hoa văn hóa nhân loại 3 Chủ nghĩa Mác Lê-nin • Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, dù đã ra đi nhưng những giá... thụ tư tưởng dân chủ và hình thành phong cách dân chủ • Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên chúa giáo, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc •Người lên án gay gắt những kẻ “giả danh Chúa” để thực hiện “hành vi ác quỷ 1.2.3 Chủ nghĩa Mác-Lê nin: Chủ nghĩa Mác – Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí. .. sâu sắc về mặt xã hội và giai cấp 1.2 Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2.1 Giá trị truyền thống dân tộc Dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa riêng, phong phú, bền vững với những truyền thống tốt đẹp, cao quý: • Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước • Tinh thần nhân nghĩa ,truyền thống đoàn kết, tư ng thân tư ng ái, khoan dung trọng nghĩa tinh thần, đạo... giới • Hồ Chí Minh đã biết tiếp thu những giá trị văn hóa tốt đẹp, ưu tú để tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc • Ngày nay, chúng ta đã vận dụng, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại một cách triệt để nhất nhằm nâng cao vốn hiểu biết, tiếp thu cái tốt, hạn chế tối đa cái tiêu cực Chủ nghĩa Mác Lê-nin • Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh . dung I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh II .Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh III. Vận dụng Chương 1. Mở đầu • Hồ Chí Minh đã ra đi, tuy nhiên tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên. Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 2. Nội dung I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Khái niệm tư tưởng: •. Là hệ thống những quan điểm được. tịch Hồ Chí Minh là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi của dân tộc Việt Nam. • Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá. • Để hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nghiên cứu cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh, cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh, , II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh., Tinh hoa văn hóa phương Tây, Truyền thống của dân tộc, Chủ nghĩa Mác Lê-nin

Từ khóa liên quan