0

mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng hồ chí minh

18 8,308 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:21

Hãy theo dõi những hình ảnh sau Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc Nội dung chính: 1.Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa 1.1. Tính chất 1.2. Nhiệm vụ 2.Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 1.1. Tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa * Quan điểm của Hồ Chí Minh: Bằng phương pháp lịch sử cụ thể, bám sát thực tiễn xã hội thuộc địa Hồ Chí Minh cho rằng: - Sự phân hóa giai cấp ở các nước thuộc địa phương Đông không giống như ở các nước tư bản phương Tây. Ở -Mâu thuẫn chủ yếu Các nước tư bản phương Tây Các nước thuộc địa phương Đông _Cuộc đấu tranh giai cấp ở các nước thuộc địa diễn ra không giống như ở các nước phương tây. + Do chủ nghĩa đế quốc áp dụng những chính sách khai thác kinh tế, bóc lột , sự cai trị ở các nước thuộc địa cùng những thủ đoạn tinh vi làm cho xã hội ở thuộc địa bị phân hóa làm các giai cấp khác nhau , với địa vị kinh tế, thái độ chính trị khác nhau . từ đó có nhiều mâu thuẫn đan xen nhau trong xã hội. tuy nhiên mâu thuẫn cơ bản nổi là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. + Tại Việt Nam: Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, chúng đã thi hành những biện pháp kinh tế và chính trị hà khắc khiến xã hội nước ta bị phân hóa thành nhiều giai cấp khác nhau: TD Cai Việt Cai + Cai xã Cai + Cai Trong xã hội Việt Nam tồn tại nhiều giai cấp và mâu thuẫn với nhau: các giai cấp: địa chủ>< nông dân, công nhân…, mâu thuẫn trong giai cấp: giữa đại với tiểu và trung địa chủ, giữa TS mại bản với TS dân tộc… Tuy nhiên nổi lên mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu là: Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai của chúng. _ Tính chất cuộc đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc địa cũng khác nhau: Tư bản chủ nghĩa Các nước thuộc địa Đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giải phóng dân tộc. _ Cách mạng ở các nước thuộc địa trước hết phải “ lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc”, chứ chưa phải là cuộc cách mạng xóa bỏ tư hữu, sự bóc lột nói chung. + Phương Tây: giai cấp Vô Sản phải tiến hành cách mang lật đổ sự thống trị của Tư Sản, đồng thời thiết lập một chế độ xã hội mới. + Ở thuộc địa: nhân dân phải tiến hành đánh đuổi đế quốc xâm lược và giải phóng dân tộc mình được đặt lên hàng đầu. Đối Ở Ở 1.2. Nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa _ Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa là độc lập dân tộc. + Trong phong trào cộng sản quốc tế có quan điểm: “ vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là vấn đề nông dân”, nhấn mạnh vấn đề ruộng đất, đấu tranh giai cấp. + Tuy nhiên ở các nước thuộc địa: đúng là nông dân bị thực dân thống trị và bóc lột là chủ yếu, họ bị tước đoạt ruộng đất và phải chịu nhiều khổ cực nhất. Nên họ sẽ có hai yêu cầu là ruộng đất và độc lập dân tộc, nhưng họ luôn đặt độc lập dân tộc lên trên hết. [...]... trong 30 năm chiến tranh CM Việt Nam 1945-1975 trước hết là thắng lợi của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và tư tưởng độc lập ,tư do của HCM 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam _ Trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” năm 1927 Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính chất và nhiêm vụ của cách mạng ở Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc + Giai cấp nông dân có số lượng lớn nhất, nên giải phóng. .. đấu tranh giải phóng dân tộc .Mục tiêu của cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc là:  Đánh đổ ách thống trị của CN thực dân  Dành độc lập dân tộc  Thiết lập chính quyền của nhân dân  Theo quan điểm của Nguyễn Ái Quốc: Mục tiêu cấp thiết của cách mạng ở thuộc địa chưa là giành chính quyền lợi riêng của mỗi giai cấp, mà là quyền lợi chung của toàn dân tộc  10-1930 ,trong Hội nghị lần thứ 1 của Ban chấp... dân tộc - Trong hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng ( -tháng 5/ 1941) do Hồ Chí Minh chủ trì : + Kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, vá đó là nhiệm vụ bức thiết nhất + Chủ trương tạm gác khẩu hiệu “ cách mạng ruộng đất”, chỉ tiến hành nhiệm vụ đó ở mức độ thích hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc Như vậy: Đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam giải phóng dân tộc. .. phóng dân tộc chủ yếu là giải phóng nông dân + Khi đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thì ruộng đất của bọn đế quốc và tay sai sẽ thuộc về nông dân + Kẻ thù số một của nông dân Việt Nam là thực dân Pháp và tay sai của chúng, và nguyện vọng hàng đầu của họ là giành lại độc lập dân tộc - Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng viết năm 1930 Hồ Chí Minh đã xác định nhiệm vụ hàng đầu của nước... quan điểm của Nguyễn Ái Quốc  5-1941,tại Hội nghi lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng với bản lĩnh của mình,Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định dứt khoát:”cuộc Cách Mạng Đông Dương hiện tại không phải là 1 cuộc Cách Mạng tư sản dân quyền, cuộc Cách Mạng phải giải quyết 2 vấn đề: phản đề và điền địa, mà cuộc Cách Mạng chỉ giải quyết 1 vấn đề cần kíp dân tộc giải phóng ”  Thắng lợi của Cách Mạng tháng... nguyện vọng, yêu cầu chung là độc lập dân tộc - Cùng với nông dân các tầng lớp khác cũng đều có nguyện vong chung là “cứu giống nòi” ra khỏi cảnh “nước sôi lửa bỏng” Tóm lại: Mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn dân tộc, nó đã quy định tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc địa là giải phóng dân tộc 2 Mục tiêu của cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc: Nếu như ở các nước TBCN phải tiến . Nhiệm vụ 2 .Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 1.1. Tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa * Quan điểm của Hồ Chí Minh: Bằng. dõi những hình ảnh sau Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc Nội dung chính: 1.Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa 1.1 đấu tranh giải phóng dân tộc .Mục tiêu của cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc là:  Đánh đổ ách thống trị của CN thực dân  Dành độc lập dân tộc  Thiết lập chính quyền của nhân dân  Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng hồ chí minh, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng hồ chí minh, , Mục tiêu của cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc:

Từ khóa liên quan