mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng hồ chí minh

18 8.3K 10
mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hãy theo dõi hình ảnh sau Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc Nội dung chính: 1.Tính chất nhiệm vụ cách mạng thuộc địa 1.1 Tính chất 1.2 Nhiệm vụ 2.Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 1.1 Tính chất cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa * Quan điểm Hồ Chí Minh: Bằng phương pháp lịch sử cụ thể, bám sát thực tiễn xã hội thuộc địa Hồ Chí Minh cho rằng: - Sự phân hóa giai cấp nước thuộc địa phương Đơng không giống nước tư phương Tây -Mâu thuẫn chủ yếu Các nước tư phương Tây Các nước thuộc địa phương Đông _Cuộc đấu tranh giai cấp nước thuộc địa diễn không giống nước phương tây + Do chủ nghĩa đế quốc áp dụng sách khai thác kinh tế, bóc lột , cai trị nước thuộc địa thủ đoạn tinh vi làm cho xã hội thuộc địa bị phân hóa làm giai cấp khác , với địa vị kinh tế, thái độ trị khác từ có nhiều mâu thuẫn đan xen xã hội nhiên mâu thuẫn mâu thuẫn dân tộc bị áp với đế quốc xâm lược tay sai chúng + Tại Việt Nam: Dưới thống trị thực dân Pháp, chúng thi hành biện pháp kinh tế trị hà khắc khiến xã hội nước ta bị phân hóa thành nhiều giai cấp khác nhau: Cai xã + Việt TD Trong xã hội Việt Nam tồn nhiều giai cấp mâu thuẫn với nhau: giai cấp: địa chủ>< nông dân, công nhân…, mâu thuẫn giai cấp: đại với tiểu trung địa chủ, TS mại với TS dân tộc… Tuy nhiên lên mâu thuẫn chủ yếu là: Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp tay sai chúng _ Tính chất đấu tranh cách mạng nước tư chủ nghĩa nước thuộc địa khác nhau: Tư chủ nghĩa Các nước thuộc địa Đấu tranh giai cấp Đấu tranh giải phóng dân tộc Ở _ Cách mạng nước thuộc địa trước hết phải “ lật đổ ách thống trị chủ nghĩa đế quốc”, chưa phải cách mạng xóa bỏ tư hữu, bóc lột nói chung + Phương Tây: giai cấp Vô Sản phải tiến hành cách mang lật đổ thống trị Tư Sản, đồng thời thiết lập chế độ xã hội + Ở thuộc địa: nhân dân phải tiến hành đánh đuổi đế quốc xâm lược giải phóng dân tộc đặt lên hàng đầu 1.2 Nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa _ Yêu cầu thiết nhân dân nước thuộc địa độc lập dân tộc + Trong phong trào cộng sản quốc tế có quan điểm: “ vấn đề cách mạng thuộc địa vấn đề nông dân”, nhấn mạnh vấn đề ruộng đất, đấu tranh giai cấp + Tuy nhiên nước thuộc địa: nông dân bị thực dân thống trị bóc lột chủ yếu, họ bị tước đoạt ruộng đất phải chịu nhiều khổ cực Nên họ có hai yêu cầu ruộng đất độc lập dân tộc, họ đặt độc lập dân tộc lên hết _ Tất giai cấp tầng lớp khác có nguyện vọng, yêu cầu chung độc lập dân tộc - Cùng với nơng dân tầng lớp khác có nguyện vong chung “cứu giống nòi” khỏi cảnh “nước sơi lửa bỏng” Tóm lại: Mâu thuẫn chủ yếu thuộc địa mâu thuẫn dân tộc, quy định tính chất nhiệm vụ hàng đầu cách mạng thuộc địa giải phóng dân tộc Mục tiêu Cách Mạng giải phóng dân tộc: Nếu nước TBCN phải tiến hành đấu tranh giai cấp nước thuộc địa phải tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc.Mục tiêu Cách Mạng giải phóng dân tộc là:  Đánh đổ ách thống trị CN thực dân  Dành độc lập dân tộc  Thiết lập quyền nhân dân  Theo quan điểm Nguyễn Ái Quốc:”Mục tiêu cấp thiết cách mạng thuộc địa chưa giành quyền lợi riêng giai cấp, mà quyền lợi chung toàn dân tộc”  10-1930,trong Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng phê phán quan điểm Nguyễn Ái Quốc  5-1941,tại Hội nghi lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng với lĩnh mình,Nguyễn Ái Quốc khẳng định dứt khốt:”cuộc Cách Mạng Đơng Dương khơng phải Cách Mạng tư sản dân quyền, Cách Mạng phải giải vấn đề: phản đề điền địa, mà Cách Mạng giải vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng””  Thắng lợi Cách Mạng tháng 8-1945 thắng lợi 30 năm chiến tranh CM Việt Nam 1945-1975 trước hết thắng lợi đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đắn tư tưởng độc lập,tư HCM 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam _ Trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” năm 1927 Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính chất nhiêm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc + Giai cấp nơng dân có số lượng lớn nhất, nên giải phóng dân tộc chủ yếu giải phóng nơng dân + Khi đánh đổ ách thống trị chủ nghĩa đế quốc ruộng đất bọn đế quốc tay sai thuộc nông dân + Kẻ thù số nông dân Việt Nam thực dân Pháp tay sai chúng, nguyện vọng hàng đầu họ giành lại độc lập dân tộc - Trong cương lĩnh trị Đảng viết năm 1930 Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ hàng đầu nước ta chống Pháp giành độc lập dân tộc - Trong hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng ( -tháng 5/ 1941) Hồ Chí Minh chủ trì : + Kiên giương cao cờ giải phóng dân tộc, vá nhiệm vụ thiết + Chủ trương tạm gác hiệu “ cách mạng ruộng đất”, tiến hành nhiệm vụ mức độ thích hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc Như vậy: Đối với cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam giải phóng dân tộc nhiệm vụ quan trọng cần thiết Xin Chân Thành Cảm Ơn ! Nhóm thực Đào Văn Anh Mạc Văn Đạt Nguyễn Xuân Tài Hoàng Thế Chiến Nguyễn Kim Khánh .. .Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc Nội dung chính: 1.Tính chất nhiệm vụ cách mạng thuộc địa 1.1 Tính chất 1.2 Nhiệm vụ 2 .Mục tiêu cách mạng. .. cách mạng giải phóng dân tộc đắn tư tưởng độc lập ,tư HCM 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam _ Trong tác phẩm “Đường Cách Mệnh” năm 1927 Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính chất nhiêm vụ cách. .. đầu cách mạng thuộc địa giải phóng dân tộc Mục tiêu Cách Mạng giải phóng dân tộc: Nếu nước TBCN phải tiến hành đấu tranh giai cấp nước thuộc địa phải tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc .Mục tiêu

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hãy theo dõi những hình ảnh sau

 • Slide 2

 • Nội dung chính:

 • 1.1. Tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa

 • -Mâu thuẫn chủ yếu

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • 1.2. Nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa

 • Slide 11

 • Slide 12

 • 2. Mục tiêu của cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc:

 • Slide 14

 • Slide 15

 • 3.Liên hệ cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

 • Slide 17

 • Slide 18

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan