con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội. liên hệ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay.

11 6.1K 14
con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội. liên hệ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người được khái niệm vừa là mục tiêu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa là động lực của chính sự nghiệp đó. Tư tưởng đó được thể hiện rất triệt để và cụ thể trong lý luận chỉ đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chính là con người, để thực hiện được mục tiêu đó cấn có những động lực mà trong đó con người giữ vai trò quan trọng nhất. Giữa mục tiêu và đông lực có mối quan hệ biện chứng, và tác động qua lại với nhau. I. Mục tiêu Con người là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Điều này được thể hiện rất rõ trong quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể: kinh tế, chịnh trị, văn hóa-xã hội, phát triển con người toàn diện. Mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội là độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân; đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Hồ chí Minh nói một cách trực tiếp: “Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” hay nói một cách gián tiếp “ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Mục tiêu vì con người được thể hiện rõ ràng hơn trong các mục tiêu cụ thể sau: a. Mục tiêu chính trị Chủ nghĩa xã hội là một xã hội do nhân dân làm chủ, chế độ chính trị phải là do nhân dân lao động làm chủ nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Trong xã hội đó Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Hồ Chí Minh vạch rõ rằng chính phủ là “đầy tớ chung của nhân dân, từ chủ tịch toàn quốc đến làng, dân là chủ thì chính phủ là đầy tớ”. Mặt khác, Hồ Chí Minh cũng xác định rằng dân là chủ thì người dân phải có nghĩa vụ của người làm chủ và phải có tính năng động: ”Đã là người chủ nhà nước thì phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà. Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ”. b. Mục tiêu kinh tế Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị của chủ nghĩa xã hội chỉ được bảo đảm và đứng vững trên cơ sở một nền kinh tế vững mạnh. Nền kinh tế mà chúng ta xây dựng là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở n ước ta cần phát triển toàn diện các ngành mà những ngành chủ yếu là công nghiệp, nông nghiệp, th ương nghiệp, trong đó "công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế n ước nhà". Kết hợp các loại lợi ích kinh tế là vấn đề rất được Hồ Chí Minh quan tâm. Người đặc biệt nhấn mạnh chế độ khoán là một trong những hình thức của sự kết hợp lợi ích kinh tế. Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội phải được tạo lập trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất. Tuy nhiên theo Hồ Chí Mi nh trong thời kỳ quá độ nền kinh tế c òn tồn tại nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Sau này Ng ười nói đến những h ình thức sở hữu tồn tại ở thời kỳ quá độ: sở hữu nhà n ước, sở hữu hợp tác x ã, sở hữu của ng ười lao động riêng lẻ và một í t sở hữu của nhà t ư bản . Hồ Chí Minh xác định: ”Kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn dân và nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên. Người chỉ ra rằng: ”Trên cơ sở kinh tế XHCN càng phát triển, cách bóc lột theo CNTB được xóa bỏ dần, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện”. c. Mục tiêu văn hóa Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa và đạo đức. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng chủ nghĩa xã hội gắn liền với văn hóa là một giai đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản về giải phóng con người. Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội. Phải xây dựng nền văn hóa lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Văn hóa phải có vai trò soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa, tư tưởng với tính độc lập tương đối của mình nhiều khi không phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện sinh hoạt vật chất và mức sống mà có thể đi trước để mở đường cho chủ nghĩa xã hội. Do đó phải đẩy mạnh cách mạng tư tưởng văn hóa để làm cho nhân dân lao động có trình độ dân trí ngày càng cao, nắm được những hiểu biết cần thiết về khoa học và kỹ thuật và để hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống tinh thần xã hội và trở thành hệ tư tưởng toàn dân. Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa là đào tạo con người. Bởi lẽ, mục tiêu cao nhất, động lực quyết định nhất công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là con người. Trong lý luận xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh quan tâm trước hết đến mặt tư tưởng. Người cho rằng: Muốn có con người xã hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. T ư tưởng x ã hội chủ nghĩa ở mỗi con ng ười là kết quả của việc học tập, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao lòng yêu n ước, yêu chủ nghĩa x ã hội . Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh đến trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng; đồng thời Người cũng rất quan tâm đến mặt tài năng, luôn tạo điều kiện để mỗi người rèn luyện tài năng, đem tài năng cống hiến cho xã hội. Tuy vậy, Hồ Chí Minh luôn gắn tài năng với đạo đức. Theo Người, "có tài mà không có đức là hỏng"; dĩ nhiên đức phải đi đôi với tài nếu không có tài thì không thể làm việc được. Cũng như vậy, Người luôn gắn phẩm chất chính trị với trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đó "chính trị là tinh thần, chuyên môn là thể xác". Hai mặt đó gắn bó thống nhất trong một con người. Do vậy, tất cả mọi người đều phải luôn luôn trau dồi đạo đức và tài năng. d. Mục tiêu xã hội Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng hợp lý. Trong xã hội đó ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít ai, ai không làm không hưởng. Các dân tộc bình đẳng, miền núi ngày càng có nhiều điều kiện để tiến kịp miền xuôi. Quan hệ xã hội được xây dựng với tiêu chí công bằng, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ. Quan hệ giữa người và người tốt đẹp. Con người trong xã hội phải được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, phải được phát triển toàn diện về trí lực, thể lực, đạo đức và tinh thần. Với nhưng đặc trưng nêu trên Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể do nhân dân lao động xây dựng lấy dưới lãnh đạo của Đảng. e. Mục tiêu phát triển con người toàn diện Xã hội mà chúng ta xây dựng là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, có quan hệ tốt đẹp giữa người với người; các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đúng mực; đạo đức, lối sống xã hội phát triển lành mạnh. Người khẳng định: “ muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Con người xã hội chủ nghĩa theo quan niệm của Hồ Chí Minh phải là con người có tinh thần và năng lực làm chủ, có đạo đức cần kiệm liêm chính, có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Để giải phóng mọi tiềm năng sẵn có của con người trong xây dựng xã hội chủ nghĩa , Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần phải giải phóng phụ nữ, “ Nói phụ nữ là nói tới phân nữa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nữa loài người… nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nữa “ II. ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA Xà HỘI Để hoàn thành được những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cho rằng cần phải nhận thức, vận dụng và phát huy được tất cả các động lực của chủ nghĩa xã hội. Động lực ở đây được hiểu là những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội thông qua hoạt động của con người. Những động lực đó được biểu hiện ở các phương diện: động lực vật chất và động lực tinh thần trong đó quan trọng nhất là con người, là nhân dân lao động, nồng cốt là liên minh công – nông - trí thức Hệ thống các động lực của CNXH trong tư tưởng Hồ chí Minh rất phong phú nhưng suy đến cùng, các động lực muốn phát huy tác dụng đều phải thông qua con người, do đó bao trùm lên vẫn là động lực con người trên cả hai bình diện cộng đồng và cá nhân. Đó là: Phát huy sức mạnh của đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc- Động lực chủ yếu để xây dựng đất nước. Con người trên bình diện cộng đồng bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân: công nhân , nông dân, trí thức các tổ chức đoàn thể, các dân tộc và tôn giáo, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài Người cũng không quên nhắc giai cấp tư sản dân tộc cũng là một lực lượng tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì giai cấp tư sản dân tộc ở ta “có xu hướng chống đế quốc, có xu hướng yêu nước. Hồ Chí Minh luôn xác định muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải phát huy được khối đại đoàn kết dân tộc, bởi vì đây không phải là sự nghiệp riêng của công nông mà là sự nghiệp của toàn dân tộc, mới giữ vững được độc lập dân tộc. Phát huy sức mạnh của con người với tư cách là cá nhân người lao động: Sức mạnh của cộng đồng được hình thành từ sức mạnh của từng cá nhân và thông qua sức mạnh của cá nhân vì thế cần phải có những biện pháp khơi dậy, phát huy động lực của mỗi cá nhân. Hồ Chí Minh đã chỉ ra một hệ thống nội dung, biện pháp vật chất và tinh thần, nhằm tác động vào đó, tạo ra sức mạnh thúc đẩy hoạt động của con người cho CNXH. Bao gồm: + Tác động vào nhu cầu lợi ích con người. Bởi vì, vào chủ nghĩa xã hội là đi vào trận tuyến mới, do đó Hổ Chí Minh cho rằng cần phải biết kích thích những động lực mới, đó là lợi ích chính đáng của con người lao động. Phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân hơn ai hết nhưng Người rất quan tâm đến việc khuyến khích lợi ích cá nhân chính đáng, coi trọng động lực cá nhân tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và xã hội. + Tác động vào các động lực chính trị tinh thần trên cơ sở coi trọng các đòn bẩy kinh tế nhưng HCM cũng cho thấy rằng đó là phương thuốc chữa bách bệnh có thể giải quyết tất cả những lĩnh vực hoạt động xã hội – tinh thần đòi hỏi những hy sinh, thiệt thòi mà không có lợi ích vật chất nào có thể bù đắp được. Phát huy quyền làm chủ và ý thức làm chủ của người lao động, thực hiện công bằng xã hội, sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố khác như chính trị, văn hóa đạo đức, pháp luật. Qua dó ta thấy rõ con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội. III. LIỆN HỆ CỘNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY T ư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa x ã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, c ơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin. Tư tưởng đó trở thành tài sản vô giá, c ơ sở l ý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về xác định hình thức, biện pháp và b ước đi lên chủ nghĩa x ã hội phù hợp với những đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại ngày nay. Trong công cuộc xây dựng CNXH ở việt nam có những nết đặc trưng riêng so với các nước chủ nghĩa xã hội khác nên công cuộc xây dựng co những thuận lợivà khó khăn Việc mở rộng quan hệ hợ p tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi tr ường h òa bình tạo thêm nhiều thuận lợi cho nhân dân ta đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn, như: Về thuận lợi Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất và tạo động lực mới cho phát triển; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi trọng phát triển kinh tế tri thức, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Ðẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; phát triển nhanh hơn công nghiệp và xây dựng; tạo chuyển biến tích cực về dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Giải quyết tốt và kết hợp hài hòa các vấn đề phát triển văn hóa, xã hội và con người; tạo chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm; chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiềm chế tốc độ tăng dân số; làm cho đời sống xã hội ngày càng lành mạnh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát triển các quan hệ đối ngoại theo hướng rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; đổi mới hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của Nhà n ước và chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, không ngừng tăng c ường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, n ước ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi th ường bất cứ thách thức nào: Khó khăn + Kinh tế vẫn trong tình trạng kém phát triển, nguy cơ tụt hậu xa hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. + Khoa học và công nghệ còn ở trình độ thấp. + Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là rất nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội vẫn chưa được khắc phục. + Các thế lực thù địch âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ đang đe dọa tới an ninh trật tự và hòa bình của đất nước. Thanh tựu: Kinh tế: đất nước bước ra khòi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc…. Chính tri: là một trong số nước có nền chịnh trị ổn định nhất, Van hóa: tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc Hạn chế Kinh tế; Vẫn ở mức trung bình, Xã hội: phân hóa giau ngeo, Văn hoa; tôn tai một số hủ tục lạc hâu của xã hôi trước đê lại, du nhâp một số văn hóa không lành mạnh. Để thấy rõ những thành tưu và hạn chế trong công cuộc xây dựng cnxh trong những năm qua đó thì mời các bạn xem đoạn video sau: Vì vậy để tiếp tục phát huy thuận lợi và đạt được những thành tựu lớn cũng như khắc phục những khó khăn găp phải trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì Đảng ta đã tập trung giải quyết một số vấn đề sau: 1. Giữ vững mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là c ơ sở bảo đảm vững chắc cho độ c lập dân tộc. Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" là tiếp tục con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đổi mới, vì thế, là quá trình vận dụng và phát triển t ư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là thay đổi mục tiêu. Chúng ta phải tận dụng các mặt tích cực của nó, đồng thời phải biết cách ngăn chặn, phòng tránh các mặt tiêu cực, bảo đảm nhịp độ phát triển nhanh, bền vững trên tất cả mọi mặt đời sống xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng các thành tựu mà nhân loại đã đạt được để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nội lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải dựa vào nguồn lực trong n ước là chính, có phát huy mạnh mẽ nội lực mới có thể tranh thủ sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Trong nội lực, nguồn lực con ng ười là vốn qu ý nhất. Nguồn lực của nhân dân, của con ng ười Việt Nam bao gồm trí tuệ, tài năng, sức lao động, của cải thật to lớn . Để phát huy tốt sức mạnh của toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước, cần giải quyết tốt các vấn đề sau: + Tin dân, dựa vào dân, xác lập quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế, làm cho chế độ dân chủ được thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, nhất là ở địa phương, cơ sở, làm cho dân chủ thật sự trở thành động lực của sự phát triển xã hội. + Chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. + Thực hiện nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, trên cơ sở lấy liên minh công - nông - trí thức làm nòng cốt, tạo nên sự đồng thuận xã hội vững chắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Ngày nay, sức mạnh của thời đại tập trung ở cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, xu thế toàn cầu hóa. Chúng ta phải tranh thủ tối đa các cơ hội do xu thế đó tạo ra để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phải có c ơ chế, chính sách đúng để thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản l ý và công nghệ hiện đại, thực hiện kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư t ưởng Hồ Chí Minh. Muốn vậy, chúng ta phải có đường lối chính trị độc lập, tự chủ. Tranh thủ hợp tác phải đi đôi với thường xuyên khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tinh [...]... độc hại, tiếp thu tinh hoa văn hóa loài người, làm phong phú, làm giàu thêm nền văn hóa dân tộc 4 Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia...thần dân tộc chân chính của mọi người Việt Nam nhằm góp phần làm gia tăng tiềm lực quốc gia Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với nhiệm vụ trau dồi bản lĩnh và bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là cho thanh, thiếu niên - lực lượng rường cột của nước nhà, để không tự đánh mất mình bởi xa rời cội rễ dân tộc Chỉ có bản lĩnh và bản sắc dân tộc sâu sắc,... dân Bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể, hình thành một đội ngũ cán bộ liêm khiết, tận trung với nước, tận hiếu với dân; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy chính quyền những "ông quan cách mạng", lạm dụng quyền lực của dân để mưu cầu lợi ích riêng; phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước Giáo dục mọi tầng... nhũng, lãng phí, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước Giáo dục mọi tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm giàu cho đất nước, hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất kinh doanh gắn liền với tiết kiệm để xây dựng nước nhà như Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Một dân tộc biết cần, biết kiệm" là một dân tộc văn minh, tiến bộ; dân tộc đó chắc chắn sẽ thắng được nghèo nàn, lạc hậu, ngày càng giàu có về vật . dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chính là con người, để thực hiện được mục tiêu đó cấn có những động lực mà trong đó con người giữ. chủ nghĩa là đào tạo con người. Bởi lẽ, mục tiêu cao nhất, động lực quyết định nhất công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là con người. Trong lý luận xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, . xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa . Con người xã hội chủ nghĩa theo quan niệm của Hồ Chí Minh phải là con người có tinh thần và năng lực làm chủ, có

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan