phát huy nguồn lực con người ở việt nam hiện nay là yếu tố cơ bản để đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh

22 2.7K 4
phát huy nguồn lực con người ở việt nam hiện nay là yếu tố cơ bản để đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta thấy rằng, khơng dân tộc giới tồn phát triển lại không ý đến vấn đề người, đặc biệt phát triển mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật, với kinh tế tri thức q trình tồn cầu hóa Nguồn nhân lực quốc gia nguồn lực quan trọng, yếu tố định đến phát triển Không nguồn lực khác, nguồn lực lao động có số đặc điểm riêng biệt mà nguồn lực khác khơng có Các đặc điểm biến nguồn nhân lực trở thành nguồn lực vừa khó quản lý nhất, chi phí đầu tư cao mang lại lợi ích cao Nó xem nhân tố quan trọng hàng đầu định phát triển quốc gia, dân tộc Nguồn lực người có vai trò to lớn phát triển bền vững quốc gia Việt Nam nước phát triển, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội cần phát huy có hiệu nguồn lực người đất nước Sau năm gia nhập Tổ chức Thương mại giới, với thành tựu ban đầu đạt được, Việt Nam chứng tỏ khả việc tận dụng thời để phát triển cách động Tuy nhiên, bên cạnh kết đó, Việt Nam phải tiếp tục vượt qua nhiều thách thức ngày trở nên gay gắt mà số phải xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trình đổi hội nhập quốc tế sâu rộng Do đó, vai trò nguồn nhân lực lớn có tính định đến phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn Tuy nhiên, để nguồn nhân lực Việt Nam phát huy tốt vai trị chủ đạo q trình phát triển kinh tế vấn đề đặt nguồn nhân lực phải đạt tiêu chuẩn định chất lượng số lượng Ngày nay, q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, vấn đề nguồn lực người trở nên quan trọng Việt Nam giai đoạn quan trọng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nói giai đoạn đạt phát triển đỉnh điểm với tăng trưởng tiến không ngừng Chúng ta sinh viên kỉ XXI, chủ nhân tương lai đất nước Vì vậy, việc sử dụng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học làm tảng để phân tích đánh giá vấn đề tồn trình xây dựng phát triển kinh tế đưa giải pháp chủ yếu cho vấn đề cịn tồn đọng cần thiết Đó lí em lựa chọn phân tích đề tài :” Phát huy nguồn lực người Việt Nam yếu tố để đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh.” NỘI DUNG I Cở sở lí luận Khái niệm nguồn lực người a) Quan niệm người người xã hội chủ nghĩa Muốn hiểu khái niệm nguồn lực người, trước tiên phải hiểu quan niệm người người xã hội chủ nghĩa • Quan niệm người Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, người vừa thực thể tự nhiên, vừa thực thể xã hội, đồng thời chủ thể cải tạo hoàn cảnh Con người thực thể “song trùng” tự nhiên xã hội, kết hợn tự nhiên (sinh học) xã hội Hai yếu tố gắn kết với nhau, đan quyện vào nhau, tự nhiên chứa đựng tính xã hội khơng có xã hội tách rời tự nhiên Con người trình tồn không tác động vào tự nhiên, làm biến đổi giới tự nhiên mà người quan hệ với tạo nên chất người, làm cho người khác với vật :”Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội” Ngược lại, người tồn tách khỏi xã hội Chỉ xã hội người trao đổi lao động, thơng qua mà thỏa mãn nhu cầu sống Trong xã hội thông qua quan hệ với người khác mà người nhận thức cách đầy đủ hơn, sở mà rèn luyện, phấn đấu vươn lên mặt, bước hồn thiện nhân cách • Quan niệm người xã hội chủ nghĩa Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm người từ xã hội cũ để lại người sinh xã hội Con người sống chế độ xã hộ chủ nghĩa mang nét đặc trưng riêng chủ nghĩa xã hội, song chịu ảnh hưởng khơng tí tư tưởng, tác phong, thói quen xã hội cũ Cho nên trình xây dựng người xã hội chủ nghĩa trình diễn đấu tranh gay go, liệt giũa cũ mới, tiến lạc hậu Con người xã hội chủ nghĩa vừa chủ thể trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa sản phẩm q trình b) Khái niệm nguồn lực người Trong nguồn lực khai thác nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa họccông nghệ, nguồn vốn, nguồn lực người nguồn lực người yếu tố đinh Bởi lẽ, nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lưc người phát huy Chúng ta biết rằng, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, nguồn vốn có vai trị lớn phát triển quốc gia Song yếu tố dạng tiềm năng, tự chúng khách thể bất động Chúng trở thành nhân tố ”khởi động” phát huy tác dụng kết hợn với nguồn lực người Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa dạng, phong phú có khả nội sinh khơng cạn Nguồn lực người sử dụng lại nâng cao chất lượng hiệu Với lĩnh vực khoa học khác hiểu nguồn lực theo cách khác nhau, hiểu theo nghĩa chung nguồn lực hệ thống nhân tố mà nhân tố có vai trị riêng có quan hệ với tạo nên phát triển vật, tượng Từ cách hiểu vậy, nguồn lực người yếu tố người huy động, sử dụng để thúc đẩy phát triển xã hội Hiện có nhiều khái niệm khác nguồn lực người Ngân hàng Thế giới cho rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp,.v.v ) mà cá nhân sở hữu, huy động trình sản xuất kinh doanh hay hoạt động Qua khái niệm hiểu: nguồn lực người tổng thể yếu tố thuộc thể chất, tinh thần, đạo đức, phẩm chất, trình độ tri thức, vị xã hội,.v.v tạo nên lực người, cộng đồng người sử dụng, phát huy trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước hoạt động xã hội Khi nói đến nguồn lực người nói tới người với tư cách chủ thể hoạt động sáng tạo tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội nói tới số lượng chất lượng nguồn nhân lực Số lượng chất lượng nguồn lực người có quan hệ chặt chẽ với Nếu số lượng nguồn lực người gây khó khăn cho phân cơng lao động xã hội khiến cho chất lượng lao động bị hạn chế gây khó khăn cho q trình phát triển kinh tế xã hội Chất lượng nguồn nhân lực nâng cao góp phần làm giảm sơ lượng người đơn vị sản xuất kinh doanh hay giảm số người hoạt động tổ chức xã hội, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động tập thể người lao động sản xuất, hoạt động xã hội Xã hội muốn phát triển nhanh bền vững phải quan tâm đào tạo nguồn lực người có chất lượng ngày cao Muốn thực điều cách hiệu cần có quan tâm trình đào tạo, q trình sử dụng phân cơng lao động xã hội lĩnh vực thành phần kinh tế Vai trò nguồn lực người nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội a) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực kinh tế Trong lĩnh vực kinh tế, cần xem xét người với tư cách lực lượng sản xuất vai trị quan hệ sản xuất Trong xã hội nào, người lao động yếu tố quan trọng lục lượng sản xuất Ngày nay, khoa học-công nghệ ngày phát triển, hàm lượng chất xám giá trị hàng hóa ngày cao vai trị người lao động có trí tuệ lại trở nên quan trọng lực lượng sản xuất Con người làm chủ tư liệu sản xuất, đào tạo cách chu đáo kiến thức quản lý kinh tế có điều kiện khai thác cách có hiệu tiềm đất đai, biết kết hợp yếu tố trình sản xuất huy động vốn, động viên khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, quản lý chặt chẽ nguyên liệu vật tư, vậy, hiệu kinh doanh tốt Ngày nay, vai trò người quản lý sản xuất kinh doanh ngày trở nên quan trọng Đó lý khiến cho quốc gia thường quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán Trong quán trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, người lao động trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ trình tổ chức quản lý sản xuất, từ việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tới tổ chức sản xuất kinh doanh làm chủ trình phân phối sản phẩm Điều tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nguồn lực người, phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, làm cho đất nước ngày giàu đẹp b) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực trị Từ giai cấp cơng nhân đảng lãnh đạo tồn xã hội người giải phóng khỏi áp dân tộc, áp giai cấp, trở thành người làm chủ đất nước, nhân dân tự tổ chức thành nhà nước lãnh đạo giai cấp công nhân Xét nguồn lực người phương diện trị, người dân có tri thức, có lực, thấy trách nhiệm việc lựa chọn người có đức có tài vào quan nhà nước góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh Cán nhà nước có hiểu biết lý luận, hiểu biết thực tiễn, thấy trách nhiệm nhân dân hết lịng phụng nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, dân mến, dân yêu, dân tin, dân ủng hộ Cán tích cực tuyên truyền đường lối Đảng, phổ biến luật pháp nhà nước đến nhân dân, làm cho dân hiểu dân tin, người dân chủ động tích cực thực đường lối đó, có ý thức tôn trọng luật pháp, thực nghĩa vụ công dân, hiểu rõ quyền lợi mình, kiên đấu tranh với tượng tiêu cực xã hội, làm tăng sức mạnh nhà nước xã hội chủ nghĩa Có thể khẳng định, nguồn lực người yếu tố quan trọng việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước dân, dân, dân trình đấu tranh bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại kẻ thù c) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực văn hóa Dưới chế độ chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động trở thành người làm chủ đời sống văn hóa xã hội Hệ thống báo chí, phát truyền hình nhà nước quản lý nhằm phục vụ đắc lực cho nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho quàn chúng nhân dân lao động Mặt khác, quần chúng nhân dân lao động người góp phần xây dựng nên cơng trình văn hóa, người sáng tạo tác phẩm nghệ thuật Một người có tri thức, có hiểu biết hình thức nghệ thuật, tham gia sáng tạo tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao Những cơng trình văn hóa nghệ thuật dễ vào lịng ngườ, có tác dụng giáo dục đạo đức, góp phần hình thành nhân cách cho người xã hội Con người có văn hóa người có nghĩa vụ bảo tồn di sản văn hóa tinh thần đất nước, nhân loại Do vậy, người có ý thức, lực thực tốt cơng việc giá trị văn hóa tinh thần, giá trị văn hóa vật chất xã hội bảo tồn lưu giữ nâng cao Trong điều kiện giao lưu quốc tế ngày mở rộng, người có điều kiện tiếp cận với văn hóa nhiều nước giới Trình độ trí thức người văn hóa tiền đề cho họ tiếp nhận giá trị tố đẹp dân tộc khác, loại bỏ yếu tố không phù hợp để làm giàu cho văn hóa dân tộc mình, làm phong phú đời sống tinh thần cá nhân Con người có tri thức khoa học, có lực nghiên cứu tạo đóng góp xưng đáng cho phát triển khoa học đất nước Đảng nhà nước ta ln quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để họ cống hiến hết khả trí tuệ cho đất nước, cho phát triển xã hội d) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực xã hội Những vấn đề xã hội bao gồm: vấn đề lao động việc làm, thực cơng xã hội, thực xóa đói giảm nghèo,.v.v Muốn giải tốt vấn đề này, đòi hỏi phải phát huy tốt vai trò nguồn lực người Giải việc làm vấn đề cấp thiết xã hội quan tâm, có giải tốt vấn đề lao động việc làm phát huy mạnh đất nước, giải tốt vấn đề xã hội khác Song muốn giải tốt vấn đề lao động việc làm đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn lực người từ nâng cao sức khỏe, trình độ học vấn, tay nghề, lực quản lý tới ý thức trị cho người lao động Chính sách xóa đói giảm nghèo sách lớn Đảng Nhà nước ta Chính sách phát huy hiệu người nghèo thấy trách nhiệm mình, cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời đồng tình ủng hộ tồn xã hội, trợ giúp nhà nước,.v.v Như vậy, người không chủ thể hoạt động sản xuất vật chất mà cịn chủ thể q trình sản xuất tinh thần xã hội Bằng hoạt động thực tiễn, trước hết lao động sản xuất, người cải tạo tự nhiên, biến đổi xã hội, bắt tự nhiên phục vụ cho làm đẹp cho tự nhiên, đồng thời q trình người cải tạo thân Do vậy, phối hợp thành viên cộng đồng tạo sức mạnh to lớn việc phát huy nguồn lực người để nhận thức cải tạo tự nhiên xã hội Ngược lại, thiếu thống nhất, phối hợp không đồng thành viên xã hội làm giảm đi, chí triệt tiêu động lực phát triển tự nhiên xã hội Nguồn lực người, xét cá nhân yếu tố tiềm cấu thành người khai thác Nhưng hiệu việc phát huy nguồn lực người lại tùy thuộc vào chế độ xã hội, tùy thuộc váo cách tổ chức xã hội, phụ thuộc vào lực nghệ thuật người quản lý xã hội, phụ thuộc vào chế sách xã hội Nguồn lực người khơng khai thác phát huy lãng phí lớn Đặc biệt với đội ngũ trí thức, hoạt động, nghiên cứu, làm cho trí tuệ họ đa dạng , phong phú sâu sắc Nước ta nước nghèo, kinh tế phát triển việc phát huy nguồn lực người để xây dựng đất nước trở nên quan trọng cấp thiết II Thực trạng nguồn lực người phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua Những thành tựu đạt việc phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua Chưa lúc vấn đề phát triển người nguồn nhân lực trở thành vấn đề thời nóng bỏng nước ta giai đoạn Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, hội thách thức chưa có Lúc này, nguồn lực người, trở thành vấn đề cấp thiết trình phát triển kinh tế xã hội Nghiên cứu nguồn lực người, thực chất đề cập đến mặt số lượng chất lượng nguồn nhân lực Số lượng nguồn nhân lực quốc gia hình thành dựa quy mô dân số, mà trước hết từ lực lượng lao động quốc gia đó, cụ thể số lượng người độ tuổi lao động có khả tham gia lao động sản xuất.Chất lượng nguồn nhân lực tổng hợp, kết tinh nhiều yếu tố giá trị tham gia tạo nên Trong đó, gồm ba yếu tố bản: thể lực, trí lực tâm lực Thể lực tình trạng sức khoẻ người, biểu phát triển bình thường, có khả lao động Đây sở quan trọng cho hoạt động thực tiễn người, đáp ứng địi hỏi hao phí sức lao động q trình sản xuất với cơng việc cụ thể khác đảm bảo cho người có khả học tập lao động lâu dài Trí lực lực trí tuệ, khả nhận thức tư mang tính sáng tạo thích ứng với xã hội người Nói đến trí lực nói đến yếu tố tinh thần, trình độ văn hoá học vấn người, biểu khả vận dụng điều kiện vật chất, tinh thần vào hoạt động thực tiễn nhằm đạt hiệu cao, đồng thời khả định hướng giá trị hoạt động thân để đạt mục tiêu Trí lực yếu tố chiếm vị trí trung tâm đạo hành vi người hoạt động, kể việc lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm phát huy tác dụng yếu tố khác cấu trúc chất lượng nguồn nhân lực Trí lực yếu tố định phần lớn khả sáng tạo người, yếu tố ngày đóng vai trị quan trọng định chất lượng nguồn nhân lực nói riêng phát triển nguồn lực người nói chung Tâm lực giá trị chuẩn mực đạo đức, phẩm chất tốt đẹp hoàn thiện nhân cách người, biểu thực tiễn lao động sản xuất sáng tạo cá nhân Những giá trị gắn liền với lực tư hành động cụ thể người, tạo nên chất lượng nguồn nhân lực Tâm lực tạo động bên chủ thể, thúc đẩy điều chỉnh hoạt động người Nói cách khác, tâm lực góp phần vào việc phát huy vai trị yếu tố thể lực trí lực người với tư cách nguồn nhân lực xã hội Về số lượng, Việt Nam có đội ngũ nhân lực dồi so với nhiều nước khu vực giới Nguồn nhân lực nước ta thời gian qua tăng cách đáng kể mặt lượng gia tăng dân số mức cao liên tục nhiều năm Theo số liệu Tổng cục thống kê, dân số nước ta từ 59.872.000 người (năm 1986) lên 85.109.000 người (năm 2007); đó, lực lượng lao động từ 27.389.000 người (năm 1986) lên 44.194.000 người (năm 2007) , đứng thứ khu vực đứng thứ 13 giới quy mô dân số Quy mô dân số đông lực lượng lao động dồi vốn coi mạnh nước ta, yếu tố để mở rộng phát triển sản xuất Sức trẻ đặc điểm trội tiềm nguồn nhân lực Việt Nam Nước ta số quốc gia khu vực có tỷ lệ cấu độ tuổi dân số lao động lý tưởng (trên 50% số dân độ tuổi từ 15 - 60 (độ tuổi lao động) 45% tổng số lao động có độ tuổi 54) Đây yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Về chất lượng, Việt Nam số quốc gia khu vực có tỷ lệ người lớn biết chữ trẻ em độ tuổi đến trường cao Sau 20 năm đổi mới, lực lượng lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật nước ta tăng từ 7,6% (năm 1986) lên gần 30% (năm 2007) Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo trình độ khác tăng từ 20% vào năm 2000 lên 31,5% vào năm 2007.So với nhiều nước khu vực giới, người lao động Việt Nam nhìn chung có phẩm chất vượt trội như: thơng minh, cần cù, chịu khó, khả nắm bắt kỹ lao động, đặc biệt kỹ sử dụng công nghệ đại tương đối nhanh Đây lợi cạnh tranh quan trọng nguồn nhân lực nước nhà trình hội nhập tham gia thị trường lao động quốc tế Việc chăm sóc sức khoẻ cho tầng lớp nhân dân xã hội quan tâm Những sở khám chữa bệnh xây dựng tới tận xã, kể miền núi, vùng sâu, vùng xa Tuổi thọ trung bình người Việt Nam tăng lên nhiều so với trước Thể lực người Việt Nam cải thiện trước Trang thiết bị bệnh viện, sở khám chữa bệnh ngày đầy đủ, ngày đại đáp ứng nhu cầu người dân Vào thập niên 80 kỷ 20, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đưa cách tính tốn xác tiêu chí, để đánh giá xếp hạng trình độ phát triển nước Liên hợp quốc theo hệ tiêu chí phát triển người (viết tắt HDI) gồm tiêu chí thu nhập quốc dân đầu người (GDP/đầu người) tiêu chí lực người (giáo dục sức khỏe), nhấn mạnh ý tưởng coi người nguồn lực vô tận, nhân tố định, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Từ năm 1990 đến nay, UNDP năm công bố báo cáo phát triển người Báo cáo Việt Nam xuất năm 2001, với chủ đề Ðổi nghiệp phát triển người, đánh giá cao, Liên hợp Quốc bình chọn tặng thưởng vào năm 2006 Từ HDI trở thành cơng cụ xác định chiến lược phát triển quốc gia, thước đo đánh giá trình độ phát triển năm giới - thật thành to lớn chủ nghĩa nhân văn thời đại mới.Trong Ðại hội đại biểu tồn quốc khóa IX (năm 2001) Ðảng ta đưa HDI thành tiêu quốc gia Các số HDI mang giá trị từ đến 1; số giáo dục coi có giá trị 1, 100% số người lớn (trên 15 tuổi) biết đọc, biết viết; 0% số người lớn (trên 15 tuổi) biết đọc, biết viết Chỉ số tuổi thọ coi có giá trị 1, tuổi thọ bình quân 85 tuổi; tuổi thọ bình quân đạt 25 tuổi Chỉ số kinh tế coi có giá trị , GDP bình quân đầu người đạt 40.000 USD (tính theo PPP - giá trị sức mua đồng tiền); 0, GDP bình qn đầu người đạt 100 USD (tính theo PPP) Bảng : HDI Việt Nam thời kì 1990 – 2007 Năm Chỉ số HDI Việt Nam 1990 0,608 1995 0,539 2000 0,671 2004 0,691 2005 1,704 2007 0,733 Nguồn: Báo cáo phát triển UNDP công bố năm Xếp hạng giới 74/130 120/174 108/174 112/177 108/177 122/177 Ðiều đáng lưu ý nhiều nước có thu nhập quốc dân đầu người cao Việt Nam, In-đô-nê-xi-a (năm 2007: 1.940 USD), Ai Cập (năm 2007: 2.520 USD), Goa-têma-la (năm 2007: 2.400 USD), Na-mi-bi-a (năm 2007: 5.120 USD), Ga-bông (năm 2007: 5.990 USD), chí GDP đầu người cao Nam Phi (năm 2007: 11.290 USD) song số tuổi thọ giáo dục thấp, nên bị xếp thứ hạng thấp Việt Nam phát triển người (Việt Nam, năm 2007: 723 USD) So với nhiều nước có mức GDP, Việt Nam đầu số tuổi thọ, tỉ lệ biết chữ người lớn Xếp hạng tương ứng Việt Nam hai số 56 57 Nỗ lực giáo dục mang lại cho Việt Nam kết bật Từ nước có tới 95% dân số mù chữ (1945), đến nay, tỷ lệ biết chữ Việt Nam 91% (2002) Kết đạt việc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học trì phát huy Hiện nay, chủ trương phổ cập giáo dục trung học sở triển khai tích cực, có 20 tỉnh, thành phố cơng nhận đạt chuẩn quốc gia Một số tỉnh, thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông Công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa phát triển mạnh đạt nhiều tiến Mạng lưới trường, lớp bảo đảm cho học sinh dân tộc học xã, thôn, Năm 2007, Việt Nam đứng thứ 122/177 nước: GDP/đầu người đạt 723 USD, tuổi thọ tăng từ 63 tuổi (năm 1990) lên 72,5 tuổi (năm 2007), trình độ học vấn tính theo số lớp đầu người tăng từ - lớp (trước 1990) lên -12 lớp Trong đó, nhìn vào tổng tỉ lệ học tiểu học, trung học đại học, Việt Nam xếp thứ 121, với 63,9% người trẻ tiếp cận với giáo dục Quy mô giáo dục mạng lưới sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập xã hội Năm học 2007-2008, nước có gần 23 triệu học sinh, sinh viên, tăng 2,86% so với năm học 2000-2001; số học sinh học nghề tăng 2,14 lần; số học sinh trung cấp chuyên nghiệp tăng 2,41 lần; số sinh viên cao đẳng, đại học tăng 1,75 lần, nâng tỷ lệ sinh viên cao đẳng, đại học vạn dân tăng 1,6 lần, số học viên cao học nghiên cứu sinh tăng 2,5 lần Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp toàn quốc Về xóa "xã trắng" giáo dục mầm non; trường tiểu học có tất xã, trường trung học sở có xã cụm liên xã, trường trung học phổ thông có tất huyện Các sở đào tạo nghề, cao đẳng đại học thành lập hầu hết địa bàn dân cư lớn, vùng, địa phương, đặc biệt vùng chậm phát triển Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng sông Cửu Long Các tỉnh nhiều huyện miền núi có trường nội trú bán trú cho em dân tộc thiểu số Hiện nay, nước có 9.000 trung tâm học tập cộng đồng, gần 700 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh huyện, 1.300 trung tâm tin học, nhiều trường đại học triển khai chương trình đào tạo từ xa Ngồi ra, có nhiều sở đào tạo ngoại ngữ bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ có yếu tố nước hoạt động Việt Nam Chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo có chuyển biến Nội dung dạy học kiến thức học sinh phổ thơng có tiến bộ, tồn diện Trình độ hiểu biết, lực tiếp cận tri thức phận học sinh, sinh viên nâng cao Số đông sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có hồi bão lập thân, lập nghiệp có tinh thần tự lập đại phận có việc làm Chất lượng đào tạo số ngành đào tạo khoa học công nghệ nâng cao bước Tất tỉnh, thành phố nước cơng nhận chuẩn quốc gia xố mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học thực phổ cập trung học sở Đến 12/2007 Đến 7/2008, có 42/63 tỉnh, thành phố (67%) đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi; 42/63 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ nước 94%; số năm học trung bình dân số từ 15 tuổi trở lên 9,6 Sự khác biệt trình độ học vấn nam nữ ngày thu hẹp Về nước ta đạt bình đẳng nam nữ giáo dục Các lực lượng xã hội tham gia ngày tích cực vào việc huy động trẻ đến trường, giám sát, xây dựng sở vật chất trường học, đầu tư mở trường, đóng góp kinh phí cho giáo dục nhiều hình thức khác Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng liên tục từ 15,5% năm 2001 lên 20% năm 2007 Trong năm 2007, khoảng 25% tổng chi phí xã hội cho học tập đóng góp người dân Bên cạnh đó, huy động đóng góp doanh nghiệp, tổ chức trịxã hội đầu tư nước Những thành tựu giáo dục nước ta khẳng định vai trò quan trọng giáo dục việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Những năm qua, kinh tế –xã hội Việt Nam ngày phát triển, suất lao động ngày cao, tạo điều kiện cải thiện đáng kể đời sống nhân dân, giúp cho việc chăm sóc người ngày tốt Việt Nam quan tâm tới giáo dục đào tạo, đưa tỷ lệ số người biết chữ từ 5% trước đây, tới gần 90% dân số biết chữ Nhà nước khẳng định giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi để “cả nước trở thành xã hội học tập”( theo văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX) Do trình độ học vấn nâng lên, quan hệ xã hội, giao lưu quốc tế ngày mở rộng nên tính tích cực, tính tự chủ, tính kỷ luật, động sáng tạo, phát huy khả trí tuệ tiềm tàng người Việt Nam phát triển cao so với trước nhiều Đối với Việt Nam – đất nước nghèo lạc hậu, vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao đặt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001-2010) Đại hội IX Chiến lược nêu rõ: “Con đường công nghiệp hố, đại hố nước ta cần rút ngắn thời gian so với nước trước, vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt bước phát triển kinh tế tri thức” Trong chiến lược phát triển đó, Đảng Nhà nước ta coi trọng việc tăng cường nguồn lực người, coi động lực cho phát triển đất nước.Chúng ta đào tạo đội ngũ trí thức đơng đảo, mười nghìn người có trình độ đại học, triệu người có trình độ đại học cơng tác lĩnh vực đời sống xã hội Họ có đóng góp tích cực cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tính đến năm 2003, tồn quốc có 8.767.932 lao động có chun mơn kỹ thuật gồm trình độ đào tạo từ sơ cấp đến sau đại học So với tổng số lao động nước, lao động có chuyên mơn kỹ thuật chiếm 21, 22% Chúng ta nhận thấy cách rõ nét thực trạng cấu trình độ chun mơn lao động nước ta qua bảng số liệu sau: Bảng 2: Cơ cấu lực lượng lao động chia theo trình độ chuyên mơn kỹ thuật nước năm 2003 Trình độ chuyên môn kỹ thuật Tỷ trọng cấu lực lượng lao động (%) Công nhân kỹ thuật 2,7 Sơ cấp, có chứng nghề 6,67 Cơng nhân kỹ thuật có 3,28 Trung học chuyên nghiệp 4,01 Cao đẳng, đại học đại học 4,47 Lao động khơng có chun mơn kỹ thuật 78,78 10 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê lao động - việc làm Việt Nam năm 2003, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2004 11 Trong q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đặc biệt trọng phát triển khoa học kỹ thuật cơng nghệ đại Chính đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực trở thành phần quan trọng nguồn lực người đất nước Bảng 3: Khả phát huy tác dụng cán khoa học công nghệ (đơn vị :%) Khả phát huy Lãnh đạo Cán có học vị cao Chun mơn nghiên cứu Phát huy tốt 35,20 34,90 36,02 Phát huy 38,07 37,30 37,29 Ít phát huy 26,73 27,80 26,69 Nguồn: Đánh giá tiềm khoa học công nghệ, Nxb Thống kê, Hà Nội, năm 2000 Nhìn chung năm qua, Đảng Nhà nước chăm lo tới việc bồi dưỡng nguồn nhân lực đất nước sức khỏe, tri thức, lực, phẩm chất đạo đức, thực hiệ cải cách máy nhà nước mặt, tạo điều kiện cho người phát huy khả đóng góp cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng khẳng định: “Con người vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc người mục tiêu phấn đấu cao chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa đại hóa” Các số liệu cho thấy rõ cố gắng to lớn Nhà nước nhân dân ta việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần người dân, ngày quan tâm tới lợi ích thiết thực người Sự nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá phát triển kinh tế tri thức đặt đòi hỏi ngày cao chất lượng nguồn nhân lực Điều buộc phải áp dụng biện pháp tích cực, đồng nhằm nhanh chóng xây dựng bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao Những hạn chế tồn việc phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua Bên cạnh thành tựu bật mà đạt q trình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, thực trạng nguồn lực người Việt Nam năm qua tồn nhiều hạn chế cần phải khắc phục • Trong việc phát huy nguồn lực người - Một là, đề cao mặt xã hội, xem nhẹ mặt tự nhiên, không quan tâm mức đến nhu cầu vật chất lợi ích cá nhân nên khơng phát huy tính tích cực xã hội người lao động, khiến cho vai trò cá nhân bị lu mờ, tài cá nhân khơng khuyến khích, tính cách riêng cá nhân không thừa nhận 12 - Hai là, đề cao mức tính giai cấp, coi nhẹ tính nhân loại, khơng ý kế thừa giá trị truyền thống dân tộc, chưa làm theo tính quy luật mà chủ nghĩa Mác-Lênin đề - Ba là, tình trạng quan liêu máy nhà nước, phận cán tham nhũng cửa quyền, vi phạm quyền tự dân chủ nhân dân, gây tác động xấu làm xói mịn lòng tin quần chúng Đảng Nhà nước, làm giảm nhiệt tình, hăng say lao động, hạn chế sức sáng tạo người lao động, tác động không nhỏ tới niềm tin tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu trau dồi đạo đức cách mạng hệ trẻ Nhiều người muốn lại thành phố, bỏ nghề gây lãng phí cho xã hội gia đình Cơ cấu đào tạo lao động ngành, bậc học chưa hợp lý dẫn tới tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán Tình trạng thiếu việc làm phận niên tạo sức ép lớn cho xã hội - Bốn là, kết hợp nguồn lực nước ta hạn chế Tình trạng thiếu việc làm nơng thơn, phận người lao động thất nghiệp thành phố gây lãng phí lớn nguồn lực người ỏ nước ta - Năm là, lực lao động người lao động Việt Nam hạn chế Số người lao động qua đào tạo mức thấp so với nước khu vực Những người lao động đào tạo có tách rời lý luận thực tiễn Người lao động mang nặng tư ý thức tác phong người sản xuất nhỏ, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật Những người đào tạo lại làm khơng ngành nghề • Trong xây dựng, bồi dưỡng, phát huy nguồn lực người - Một là, nước ta nước nông nghiệp lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội, suất lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tình trang ngheo đói cịn tồn phận dân cư, việc chăm sóc đầy đủ, đảm bảo điều kiện cho người phát triển tồn diện cịn hạn chế Hai là, Việt Nam trải qua nhiều năm chiến tranh, hậu để lại cịn nặng nề địi hỏi tồn Đảng, tồn dân phải khắc phục, khơng có điều kiện chăm sóc cho người nhiều phương diện - Ba là, ảnh hưởng phong tục tập quán, thói quen người sản xuất nhỏ như: thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, cách nhìn thiển cận, tâm lý tự ty, tính vị kỷ, cuc địa phương, kể tác phong gia trưởng giáo dục đánh giá người, v.v - Bốn là, tư tưởng chủ quan nóng vội, muốn tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội với hạn chế việc nghiên cứu lý luân Mác-Lênin dẫn tới hạn chế việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng phát huy nguồn lực người Cơ chế hành bao cấp tạo nên tư tưởng trơng chờ ỷ lại, thiếu dân chủ đời sống xã hội hạn chế phát triển tính động, sáng tạo, tính dám chịu trách nhiệm người Việt Nam - Năm là, trình chuyển sang kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, mặt tạo tác động tích cực mặt khác mang lại ảnh hưởng tiêu cực :lối sống thực dụng, quyền , tiền mà khơng người làm việc bất chấp luân thường đạo lý, gây tác động xấu xã hội - Sáu đầu tư cho giáo dục đào tạo cịn hạn chế, cơng tác quản lý cịn có mặt yếu bất cập Phương pháp giáo dục chưa kích thích tính sáng tạo người học, chưa thực gắn kết lý luận với thực tiễn sống Tình trạng tiêu cực giáo dục phổ biến nhiều nơi, chất lượng giáo viên cịn hạn chế 13 Những điều ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng đào tạo, tới việc phát huy nguồn nhân lực giai đoạn - Bảy là, yếu quản lý nhà nước, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, tính gia trưởng, bảo thủ, ghen ghét đố kỵ số cán với người có lực đạng hạn chế phát huy nguồn lực người nước ta Chúng ta nhận thấy rõ ràng hạn chế thực trang nguồn lực người Việt Nam Xét mặt chất lượng, thể lực, mức dinh dưỡng cho người Việt Nam mức thấp, đặc biệt trẻ em – nguồn cung cấp nhân lực cho xã hội Sự hạn chế thể lực ảnh hưởng trực tiếp đến khả tiếp thu tri thức trí thơng minh trẻ Xu hướng có chiều hướng ngày tăng lên Trong năm qua, Đảng Nhà nước có quan tâm, đầu tư thích đáng để cải thiện nâng cao thể chất người Việt Nam nói chung, trẻ em nói riêng Tuy nhiên, vấn đề khơng thể khắc phục “một sớm chiều”, mà cần phải có thời gian Bên cạnh đó, thu nhập bình qn đầu người Việt Nam cịn mức thấp so với nhiều nước khu vực giới điều ảnh hưởng đáng kể đến khả tái sản xuất người lao động Tất nhiên, thể lực khơng phải yếu tố định chất lượng nguồn nhân lực song phủ nhận thực tế là, người khơng nâng cao thể lực khó phát triển trí tuệ, khả sáng tạo học tập lao động Mặt trí lực người lao động biểu nhiều phương diện khác Tiêu chí để đánh giá trí lực trình độ học vấn, kiến thức khoa học, khả vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất mà họ tích luỹ, học tập Trí lực nguồn nhân lực nước ta nhiều điểm hạn chế Biểu khía cạnh, phần lớn lực lượng lao động lao động phổ thông, số lao động đào tạo chun mơn cịn thấp, thợ lành nghề ít… Do vậy, lực thực hành làm việc độc lập người lao động chưa cao Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta có chủ trương đắn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tích cực xố bỏ tình trạng mù chữ tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học, đổi nội dung phương pháp giáo dục… Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đào tạo nhiều hạn chế, chưa tập trung đào tạo chuyên sâu lực thực hành Xét tổng thể, chất lượng nguồn nhân lực nước ta thấp so với nhiều nước khu vực giới Bảng số liệu sau đánh giá chất lượng so sánh tiêu chí tính theo thang điểm 10 Việt Nam số nước châu Á : Bảng 4: Chất lượng nguồn lực người Việt Nam số nước châu Á Nước Tiêu chí Hệ thống GD Lao động chất lượng cao Tiếng Anh Sự thành thạo công nghệ cao Hàn Quốc 8.0 7.0 4.0 7.0 Trung Indonesia Philippin Malaisia Quốc 5.12 0.5 3.8 4.5 7.12 2.0 5.8 4.5 3.62 4.37 3.0 2.5 14 5.4 5.0 4.0 5.5 Thái Lan 2.64 4.0 Việt Nam 3.25 3.25 2.82 3.27 2.62 2.5 Nguồn : Số liệu thống kê năm 2005 UNDP Bên cạnh ưu như, lực lượng lao động dồi (hơn 65 triệu lao động) Con người Việt Nam cần cù chịu khó, thơng minh sáng tạo có khả vận dụng thích ứng nhanh, hạn chế mặt chất lượng người lao động, bất hợp lý phân công lao động đào tạo lĩnh vực sản xuất khó khăn phân bổ dân cư khơng phải nhỏ Sau 30 năm cơng nghiệp hóa, Việt Nam khoảng 70% lao động nước hoạt động lĩnh vực nông nghiệp Đại phận lao động nước ta chưa đào tạo đầy đủ, số người đào tạo chiếm 10%, kinh tế quốc dân thiếu nhiều lao động cán có tay nghề trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cao tổng số người lao động 1,65% có trình độ cao đẳng trở lên 30% tốt nghiệp phổ thông trung học, 50% chưa tốt nghiệp phổ thông sở Điều đáng lo ngại nước ta nạn mù chữ, tới nước ta cịn có 8% dân số mù chữ, chưa phổ cập giáo dục tiểu học Mặt người lao động nước ta nói chung trình độ văn hóa cịn thấp, lao động công nghiệp quen theo kiểu sản xuất nhỏ lao động giản đơn Cùng với việc chuyển sang kinh tế thị trường thực trạng đội ngũ cán tri thức Việt Nam đặc biệt tri thức cao đặt vấn đề giải quyết, già hố đội ngũ trí thức, ngành khoa học trọng yếu tuổi bình quân thạc sĩ 35,6; tiến sỹ 42,8; giáo sư 59,5 Như đến năm 2015, 80% số người có học hàm, học vị đến tuổi hưu Điều gây nên hẫng hụt cán khoa học kế cận cho ngành khoa học trọng yếu Trong số người có học vấn cao giảm số sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng khơng tìm việc làm lại tăng lên Sự chậm cải tiến giáo dục nội dung đào tạo khơng theo kịp địi hỏi người sử dụng dẫn đến lãng phí đầu tư cho giáo dục, lực lượng lao động nước ta hạn chế chất lượng, trình độ chun mơn, nghề nghiệp, kỹ lao động, thể lực văn hố lao động cơng nghiệp Thêm vào việc sử dụng khai thác số lao động, đào tạo, có trình độ lại khơng hợp lý hiệu Điều tra Bộ giáo dục đào tạo năm 2006 cho thấy nước có tới 63% số sinh viên trường khơng có việc làm, 37% số cịn lại có việc làm hầu hết phải đào tạo lại có nhiều người khơng làm nghề học, nhiều doanh nghiệp, kể doanh nghiệp có FDI nhiều dự án kinh tế quan trọng khác thiếu lực nguồn lực chuyên nghiệp Khoảng 2/3 số người có học vị tiến sỹ nước khơng làm khoa học mà làm công tác quản lý; số báo khoa học công bố hàng năm khoảng ¼ Thái Lan 0,00043% giới Nguồn nhân lực nước ta đứng trước tình hình: trẻ (tính theo tuổi đời trung bình), đơng (nước có dân số đứng thứ 13 giới), tỷ lệ tính triệu dân số người có nghề có trình độ chun mơn thấp so với tất nước nhóm ASEAN Trung Quốc; số cán kỹ trị có trình độ quản lý cao so với dân số so với quy mô kinh tế Theo điều tra Diễn đàn kinh tế giới năm 2005: Nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng xếp hạng 53 59 quốc gia khảo sát, song cân đối nghiêm trọng Ở Việt Nam, cán tốt nghiệp đại học có 1,16 cán tốt nghiệp trung cấp 0,92 công nhân kỹ thuật, tỷ lệ giới 1, 10 15 So sánh yêu cầu mà q trình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đặt chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam nay, nhận thấy, nguồn nhân lực Việt Nam cịn trình độ thấp có khoảng cách xa so với trình độ nguồn nhân lực theo yêu cầu kinh tế tri thức Điều thể rõ tỷ lệ lao động qua đào tạo Việt Nam cịn So với tổng số lao động nước, lao động có chun mơn kỹ thuật chiếm 21, 22%.Vì vậy, trình tham gia vào hoạt động sản xuất mang tính chuyên nghiệp, lao động Việt Nam thể rõ yếu họ Chất lượng đội ngũ cán khoa học cơng nghệ cịn nhiều vấn đề, tỷ lệ cán khoa học phát huy tốt khả chiếm khoảng 35-36%, tỷ lệ phát huy yếu chiếm tới 26-27% Tác động sâu xa lâu dài tiêu cực lĩnh vực giáo dục mặt văn hóa nhiều giá trị cao quý bị mai một, với nhiều di chứng khó sửa: suy nghĩ lệch lạc học trở thành tượng xã hội phổ biến, tư tưởng cấp, tình trạng “chạy” trường “chạy” điểm, thật học giả, gian lận, bệnh hình thức thành tích chủ nghĩa, phương pháp dạy học kìm hãm tự tư sáng tạo…Tất tượng lan tỏa thành nhiều nếp sống tiêu cực, vùi dập bỏ phí người tài, ngày bắt rễ sâu vào đời sống mặt đất nước Đi vào thời kỳ phát triển đại hội nhập, nhìn chung nước ý thức luật pháp nhà nước pháp quyền, ý thức tự chủ xã hội dân dân người hệ thống máy nhà nước nhiều mặt thấp III Những phương hướng giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam Những phương hướng phát huy nguồn lực người Việt Nam Để phát huy nguồn lực người Việt Nam, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, cần thực sớ phương hướng sau: Thứ nhất: Đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa với nội dung chuyển lao động thủ cơng sang lao động khí máy móc, vừa tạo điều kiện để nâng cao mức sống nhân dân, tạo diều kiện cho xã hội gia đình quan tâm tới giáo dục nhiều Đồng thời, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đặt yêu cầu, thách thức buộc người lao động phải phấn đấu vươn lên, họ không muốn bị thải loại khỏi dây chuyền sản xuất Như vậy, cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa vừa điều kiện để xây dựng, bồi dưỡng phát huy nguồn lực người, đồng thời phát huy nguồn lực người lại yếu tố định thắng lợi thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước Thứ hai: Xây dựng bước hồn chỉnh hệ thống sách xã hội phù hợp Chính sách xã hội phận hợp thành sách Đảng Cộng sản Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thể lý tưởng trị, cương lĩnh, đường lối cánh mạng Đảng Cộng sản hệ thống pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa thể trình tổ chức thực tiễn sống tồn xã hội Chính sách xã hội thể tất lĩnh vực từ kinh tế tới văn hóa, giáo dục, sách lao động việc làm.v.v sách đảm bảo nhu cầu vật chất tinh thần người biểu rõ chất chế độ xã hội, 16 sách điều chỉnh mối quan hệ xã hội động lực trực tiếp để người hoạt động lĩnh vực xã hội Phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động tiền đề, điều kiện cho việc thực sách xã hội Thực tốt sách xã hội, thực công phân phối, chăm lo tới người lao động, tạo điều kiện cho người lao động học tập phấn đấu vươn lên, cống hiến cho xã hội góp phần to lớn phát triển kinh tế đất nước Chính sách xã hội chủ nghĩa xã hội phải hướng tới người người Mục tiêu cao chủ nghĩa xã hội giải phóng xã hội, giải phóng người, đưa người từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự Để thực điều đó, cần phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến công xã hội bước suốt trình phát triển gắn đời sống vật chất Thứ ba: Từng bước xây dựng khơng ngừng hồn thiện chế quản lý chế độ xã hội chủ nghĩa Cơ chế quản lý cuả chế độ xã hội nhân dân lao động làm chủ tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa tư tưởng…Do vậy, xã hội phải tạo điều kiện cho người lao động tham gia tích cực vào cơng việc quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, thơng qua mà họ tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ cho xã hội Thứ tư: Thực cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực văn hóa Nguồn lực người kết hợp yếu tố người mà phát huy, từ sức khỏe tới trí tuệ, tri thức, tình u q hương đất nước,.v.v Như vậy, nguồn lực người bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố xã hội người Để bồi dưỡng, phát triển phát huy tốt nguồn lực người nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cần tiếp tục thực tốt cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hóa Cuộc cách mạng có nhiệm vụ trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho quần chúng lao động, phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ tự cường, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Những phương hướng nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực nước ta ngày có tri thức, có trình độ tay nghề, có sức khỏe, có lực quản lý, có ý thức, lực làm chủ đất nước, đồng thời phát huy ngày tốt nguồn lực người nghiệp xây dựng xã hội “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” tiến tới chủ nghĩa xã hội Một số giải pháp phát huy nguồn lực người nước ta Để phát huy nguồn lực người, cần thực đồng giải pháp sau: Thứ nhất: Trong lĩnh vực kinh tế Phải nâng cao vị người lao động trình sản xuất Cần nhanh chóng khắc phục tình trạng tách người lao độn khỏi tư liệu sản xuất Thực giao đất giao rừng cho nông dân, tạo điều kiện cho người dân làm chủ cụ thể tư liệu sản xuất toàn xã hội, thành phần kinh tế Huy động rộng rãi nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tếxã hội đất nước, địa phương, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đơn vị Phát huy sáng kiến người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần họ, thực phân phối công bằng, công khai, dân chủ 17 Động viên người dân bỏ vốn sản xuất kinh doanh, khai thác mạnh địa phương, phát triển ngành nghề truyền thống, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy trình độ tay nghề, lực quản lý kinh doanh thành viên xã hội để với Nhà nước giải khó khăn đất nước Tăng cường giáo dục đạo đức, khơi dậy lương tâm nghề nghiệp, nêu cao trách nhiệm người hoạt động kinh doanh dịch vụ Càn làm cho người thấy trách nhiệm phải lao động nghiêm túc, có chất lượng, có hiệu quả, tạo hàng hóa tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ Điều vừa tạo diều kiện cho cho xã hội phát triển, vừa điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Phê phán mạnh mẽ thói lười biếng, làm bừa, làm ẩu, ngăn chặn làm ăn phi pháp, phi đạo lý Thứ hai: Trong lĩnh vực trị Nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên nhân dân nhận thức trị, luật pháp, Nhà nước, từ nâng cao trách nhiệm lực họ tích cực tham gia vào cơng việc Đảng, Nhà nước hệ thống trị Tăng cường vai trị kiểm tra giám sát quần chúng nhân dân hoạt động máy nhà nước, thực dân chủ hóa đời sống, huy động đơng đảo quần chúng nhân dân tham gia vào đáu tranh chống tham nhũng Xây dựng chế quản lý xã hội, quản lý Nhà nước để người dân có điều kiện tham gia công việc Nhà nước, công việc xã hội, thực người làm chủ đất nước; khắc phục tình trạng trì trệ, bảo thủ số quan Nhà nước Phân rõ trách nhiệm cấp ngành, tập thể, cá nhân cơng việc, khắc phục tình trạng chồng chéo, hay bng lỏng quản lý Nhà nước số ngành, số điạ phương Giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức tự cường dân tộc, trách nhiệm công dân, lĩnh trị người dân.Kiên đấu tranh với tượng tiêu cực, tình trạng vi phạm kỷ cương, phép nước âm mưu chống phá kẻ thù, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành cách mạng Trên sở thành cách mạng đạt được, người dân lao động có điều kiện học tập, rèn luyện, phấn đấu mặt cống hiến ngày nhiều cho xã hội Thứ ba: Trên lĩnh vực xã hội Từng bước khắc phục tới loại bỏ phong tục tập quán lạc hậu, quan hệ không bình đẳng, xây dựng quan hệ người với người tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội Xây dựng quan hệ bình đẳng hữu nghị giúp đỡ lẫn dân tộc, quốc gia Cần thực biện pháp làm giảm dần khoảng cách chênh lệch tầng lớp dân cư, vùng lãnh thổ Quan tâm tới hộ nghèo, gia đình khó khăn , hộ sách xã hội, vùng sâu vùng xa tạo hội phát triển cho người, làm cho người dân hưởng thành y tế, giáo dục văn hóa, Thực sách xóa đói giảm nghèo; tập trung giả vấn đề cấp bách lao động việc làm; sở đó, người lao động có điều kiện nâng cao trình độ tri thức, trình độ tay nghề, có mơi trường rèn luyện phấn đấu, cống hiến cho đất nước, xã hội Thứ tư: Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa 18 Càn phải tuyên truyền cho người dân thấy trách nhiệm cảu nghiệp chung đất nước mà quan tâm tới lĩnh vực Đảng, Nhà nước, tổ chức đảng, cấp quyền, tổ chức trị xã hội gia đình phải quan tâm tới giáo dục đào tạo Tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội đào tạo hệ trẻ Để tạo cán vừa “hồng” vừa “chuyên” có ý thức lực làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, cần phải có đổi nội dung phương pháp giáo dục Nội dung giáo dục phải phản ánh tri thức quan trọng thời đại, thành tựu khoa học cơng nghệ, phải góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, hình thành nhân cách người lao động Phải tích cực đổi phương pháp dạy học Phương pháp dạy phải kích thích tính sáng tạo, hăng say tìm tịi nghiên cứu người học Phương pháp học phải độc lập tự chủ, biết vận dụng kiến thức học vào giải thích giải vấn đề thực tiễn sống đặt Việt Nam nước phát triển mặt kinh tế, đạt số thành tựu lĩnh vực giáo dục đào tạo, so với nước khu vực quốc tế vần cịn hạn chế Số năm học bình qn người dân thấp, tỉ lệ chưa biết chữ cao, đòi hỏi phải phấn đấu nhiều Thứ năm: Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật Nghị hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW khóa VIII, Đảng ta khẳng định, văn hóa vừa mực tiêu vừa động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Văn hóa nghệ thuật nước ta trước phục vụ tốt cho nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia q trình xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc chiến đấu giải phóng miền Nam thống đất nước Những năm đổi vừa qua, văn học nghệ thuật nước ta có đổi nội dung, hình thức, động viên nhân dân tích cực tham gia nghiệp đổi toàn diện đất nước Song bên cạnh văn học nghệ thuật cịn phận chệch hướng, chạy theo thị hiếu thấp hèn, dễ dãi phận niên thiếu giáo dục Đẩy mạnh đấu tranh lĩnh vực tư tưởng, phê phán tư tưởng phản động dang tìm cách phủ nhận đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng hội, thực dụng, chặn đà suy thoái đạo đức, lối sống Trước yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ phải nâng cao trách nhiệm sáng tác biểu diễn, khơng đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, vô trách nhiệm với đất nước Dư luận xã hội phải lên tiếng ủng hộ tác phẩm có hình thức nội dung hay, phê phán tác phẩm có nội dung, hình thức dở Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước hoạt động sáng tác biểu diễn, cho văn học nghệ thuật phải cổ vũ hay đẹp, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao giá trị nhân văn, phát huy giá trị tốt đẹp người Việt Nam Đảng nhà nước ta phải chăm lo tới việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng phát huy hiệu nguồn lực người Việt Nam, tạo nên phát triển nhanh bền vững đất nước, nhanh chóng thực mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” 19 KẾT LUẬN Là thành viên kinh tế giới, vấn đề xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ngày cao để đáp ứng trình hội nhập quốc tế yêu cầu thiết nước ta Việc đẩy mạnh cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước địi hỏi phải nhận thức cách sâu sắc đầy đủ giá tị lớn lao có ý nghĩa định nhân tố người chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá tinh thần Phải có thay đổi sâu sắc cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động người coi việc bồi dưỡng phát huy nhân tố người Việt Nam đại cách mạng Hơn nữa, với tÍnh tất yếu khách quan nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cơng nghiệp hố, đại hố đất nước cách mạng người phải nhận thức hai mặt thống nhất, tách rời nghiệp xây dựng Phát triển nguồn nhân lực thực chất ngày phải làm tốt việc giải phóng người Đòi hỏi đặt hai yêu cầu lúc: Phải tập trung trí tuệ nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực, mặt khác phải đồng thời thường xuyên cải thiện đổi môi trường kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, gìn giữ môi trường tự nhiên quốc gia Vấn đề lớn đặt cho nước ta nghèo, mà ý chí phấn đấu với tất trí tuệ nguồn lực có tay – điều bao gồm ý chí xây dựng chế trị đời sống kinh tế - xã hội – văn hóa hướng vào phát huy giá trị chân người, trước hết tự nghị lực sáng tạo nó; kế thừa thành tựu văn minh nhân loại Đảng khẳng định: “Con người vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc người mục tiêu phấn đấu cao chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa đại hóa”.Vì vậy,chăm lo hạnh phúc người mục tiêu phấn đấu cao chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa đại hóa; khẳng định người Việt Nam phát triển tồn diện thể lực, trí lực, khả lao động, lực sáng tạo tính tích cực trị - xã hội, đạo đức, tâm hồn tình cảm mục tiêu, động lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa 20 Danh mục tài liệu tham khảo Phát triển nguồn nhân lực: Phục vụ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nguyễn Thanh Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2002 Thực trạng đội ngũ cán có trình độ tiến sĩ tiến sĩ khoa học Việt Nam qua số liệu thống kê Nhà xuất Thống kê, 2002 Một góc nhìn kinh tế tồn cầu : Bài tốn hội nhập thị trường mở cửa dòng chảy nhân lực dư chấn tồn cầu hố Phạm Vũ Lửa Hạ Nhà xuất Trẻ, 2005 Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên nước ta thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức Nhà xuất Giáo dục, 2002 Từ chiến lược phát triển giáo dục đến sách phát triển nguồn nhân lực Tác giả : Ngô Trần Ái Nhà xuất Giáo Dục, 2002 Những luận khoa học việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Trương Thị Minh Sâm Nhà xuất Khoa học xã hội, 2003 Mối quan hệ chất lượng nguồn nhân lực với phát triển kinh tế nước ta Nguyễn Đăng Thảo Nhà xuất Hà Nội, 2001 Website Tạp chí Đảng cộng sản điện tử: www.tapchicongsan.org.vn Website Thư viện quốc gia Hà Nội: http://www.lic.vnu.edu.vn 10 Website Bộ Kế hoạch Đầu tư: www.mpi.gov.vn 21 Mục lục Lời mở đầu Nội dung I Cơ sở lí luận Khái niệm nguồn lực người a) Quan niệm người người xã hội chủ nghĩa b) Khái niệm nguồn lực người Vai trò nguồn lực người nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội a) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực kinh tế b) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực trị c) Vai trị nguồn lực người lĩnh vực văn hóa d) Vai trị nguồn lực người lĩnh vực xã hội II Thực trạng nguồn lực người phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua 1.Những thành tựu đạt việc phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua Những hạn chế tồn việc phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua III Những phương hướng giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam Những phương hướng phát huy nguồn lực người Việt Nam Một số giải pháp phát huy nguồn lực người nước ta Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 22 ... lực quản lý, có ý thức, lực làm chủ đất nước, đồng thời phát huy ngày tốt nguồn lực người nghiệp xây dựng xã hội ? ?dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh? ?? tiến tới chủ nghĩa xã. .. lượng phát huy hiệu nguồn lực người Việt Nam, tạo nên phát triển nhanh bền vững đất nước, nhanh chóng thực mục tiêu ? ?dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh? ?? 19 KẾT LUẬN Là thành... nguồn lực người lĩnh vực văn hóa d) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực xã hội II Thực trạng nguồn lực người phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua 1.Những thành tựu đạt việc phát huy nguồn lực

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan