phân tích và làm rõ vai trò, mối quan hệ giữa dân tộc và hồ chí minh qua luận điểm dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra hồ chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại

10 4.7K 10
phân tích và làm rõ vai trò, mối quan hệ giữa dân tộc và hồ chí minh qua luận điểm  dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra hồ chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tam kỳ, tháng 01 năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM TỔ LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  MÔN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài: Phân tích và làm rõ vai trò, mối quan hệ giữa dân tộc và Hồ Chí Minh qua luận điểm:" Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta"(Trích điếu văn Hồ Chủ tịch-1969) Giáo viên hướng dẫn : Thạc sĩ Đào Văn Thanh Sinh viên : Nguyễn Thị Minh Quyền Lớp : ĐHGDTH-K08 Tư tưởng Hồ Chí Minh I.Mở đầu: Hồ Chí Minh là một nhà lí luận - thực tiễn, Người xây dựng lý luận, vạch cương lĩnh, đường lối, chủ trương cách mạng và trực tiếp tổ chức lãnh đạo thực tiễn. Từ thực tiễn, Người tổng kết, bổ sung để hoàn chỉnh và phát triển lý luận. Chân lí là cụ thể, cách mạng là sáng tạo; sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh trước hết là sự sáng tạo về tư duy lý luận, về chiến lược và đường lối cách mạng. Điều đó giữ vai trò quyết định hàng đầu đến thắng lợi cách mạng. Từ lý luận và thực tiễn cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chúng ta thấy trong bất cứ lĩnh vực nào cũng nêu cao tấm gương đạo đức của Người. Hồ Chí Minh là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam; người sáng lập, giáo dục, rèn luyện và là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân Hồ Chí Minh Là người tìm kiếm, lựa chọn con đường, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn cho dân tộc và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam theo mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy khi nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta cần phải nghiên cứu về đạo đức của Người. Đạo đức Hồ Chí Minh tỏa sáng - sống mãi với non sông đất nước ta, như lời điếu văn truy điệu do Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã đọc tại Lễ tang Bác Hồ ( tháng 9 - năm 1969): " Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Qua lời điếu văn này có thể nhận thấy được mối quan hệ của Bác với dân tộc ta đó là mối quan hệ ruột thịt; Bác hết lòng yêu nước thương dân, thương yêu con người và niềm tin đối với con người hết sức bao la, sâu sắc, tất cả vì con người. Đó là một nhân sinh quan, một triết lí sống rất nhân văn, là đạo đức cách mạng của người cộng sản. 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh II. Nội dung: 1. Dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch. Giữa thế kỷ XIX (1858), Việt Nam từ nước phong kiến độc lập tự chủ đã bị chủ nghĩa tư bản Pháp xâm lược, trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Dưới ách thống tri của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam không có tự do, đã không ngừng nổi lên chống lại chúng. Lớp lớp sĩ phu và đồng bào yêu nước đã liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập. Song các phong trào kháng chiến đều bị dìm trong máu lửa. Sau thất bại phong trào Cần Vương, Văn Thân và những cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối. Cả dân tộc chìm đứm trong đêm dài nô lệ, tưởng chừng như không thể ra được. Sứ mệnh lịch sử đặt ra cho cả dân tộc, cho mỗi người yêu nước Việt Nam lúc bấy giờ là phải tìm ra con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai. Trong điều kiện đó, Bác Hồ ( Hồ Chí Minh) của chúng ta xuất hiện và từ đó tư tưởng của Người đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội bấy giờ. Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan. Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, từ thưở nhỏ, Hồ Chí Minh đã hấp thụ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, nền văn hiến của nước nhà và những tinh hoa văn hóa phương Đông. Người lại được hưởng nền giáo huấn ''yêu nước, thương nòi'' của gia đình, truyền thống đấu tranh bất khuất của đất Lam Hồng. Đây cũng là thời kỳ bọn thực dân Pháp khai thác mạnh mẽ thuộc địa Đông Dương và ra sức đàn áp phong trào yêu nước để cũng cố địa vị thống trị của chúng. Sự thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ đã cho Nguyễn Tất Thành thấy muốn cứu nước phải tìm một con đường 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh mới.Tư tưởng này cũng xuất phát từ truyền thống yêu nước, cần cù lao động, anh dũng, sáng tạo trong dựng nước và giữ nước, truyền thống đoàn kết, truyền thống văn hóa nhân ái của dân tộc Việt Nam. Những truyền thống tốt đẹp đó đã hun đúc qua hàng nghìn năm đấu tranh kiên cường và bất khuất, tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo trong chiến tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo tồn, phát triển nề văn hiến của đất nước, chống mọi âm mưu thôn tính, đồng hóa của các thế lực xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: " Dân ta có một lòng nồng nàng yêu nước, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước". Chủ nghĩa dân tộc chân chính, chủ nghĩa yêu nước là dòng chảy xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính sức mạnh truyền thống đó đã thúc dục Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Đó cũng chính là động lực chi phối mọi suy nghĩ, hành động của Người trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Qua đó, ta có thể khẳng định chính đất nước, quê hương và gia đình đã hình thành nên ở người thanh niên Nguyễn Tất Thành một nhân cách giàu lòng yêu nước, nhân ái, thương người, sớm có hòa bảo cứu nước và thấu hiểu được sức mạnh của ý chí độc lập, tự cường dân tộc. Mặt khác, Người luôn coi nhân dân là chủ thể của lịch sử, cả đất nước của mọi quyền lực.Thương dân, yêu dân, kính trọng dân, trên cơ sở nhận thức rõ vai trò làm chủ của nhân dân và niềm tin sâu xa vào sức mạnh vô cùng to lớn của nhân dân xuất phát từ cơ sở quán triệt nguyên lý cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân thực hiện. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình nếu biết tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong ột mặt trận thống nhất rộng rãi chống kẻ thù chug và xây dựng đất nước.Chính 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh điều đó mà người viết nên tác phẩm " Đường kết mệnh", " Cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người". Nguyên tắc nhất quán trong tư tưởng đai đoàn kết của Hồ Chí Minh là: Lấy liên minh công - nông lầm nền tảng do Đảng lãnh đạo, vừa đoàn kết, vừa dấu tranh, lấy lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động làm nền tảng, trên cơ sở kết hợp hài hòa các lợi ích giữa cá nhân và tập thể, bộ phận và toàn cục, giai cấp và dân tộc, quốc gia, quốc tế. Người luôn coi trọng quyền làm chủ của nhân dân dù trong các cuộc kháng chiến hay lúc đất nước giành được chính quyền, giành độc lập. Là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa , chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời quan tâm đến vấn đề xây dựng Nhà nước sao cho Nhà nước ta thật sự là của dân, do dân, vì dân.Nhân dân là chủ thể của lịch sử, làm nên lịch sử; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; mọi quyền hành, mọi lợi ích đều ở nơi dân, thuộc về nhân dân. Nhà nước ta là nhà nước của khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, và đội ngũ trí thức, mang bản chất giai cấp công nhân, có tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Chính nhân dân là những con người làm nên lịch sử và bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhân dân ta làm nên lịch sử là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và của Đảng. Xuất phát từ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, xuất phát từ kinh nghiệm của thế giới và từ thực tiễn đất nước ta, Hồ Chí Minh đã có những quan điểm sáng tạo về dân : Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Người nói: " Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Các Mác khái quát: " Mỗi thời đại xã hội đều cần có những con người vĩ đại của nó, và nếu nó không tìm ra những người như thế…, nó sẽ nặn ra họ". Đúng vậy, Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử vĩ đại, không chỉ là 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là sản phẩm của thời đại, của nhân loại tiến bộ. 2. Hồ chủ tịch là anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tháng 6 - 1911, Hồ Chí Minh đã lên đường đến Pháp. Tiếp đó, Người đã đến nhiều nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các nước dế quốc như Anh , Mỹ để nghiên cứu và tìm giải đáp cho mục tiêu đặt ra lúc ra đi. Cuộc hành trình vạn dặm ấy đã giúp người tìm ra cội nguồn của những khổ đau của nhân loại là ở các nước chính quốc. Nhờ vào nhận thức rút ra từ thực tiễn gần 10 năm lăn lộn tìm đường cứu nước khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Hồ Chí Minh khẳng định co đường cứu nước của mình : giải phóng dân tộc bằng còn đường cách mạng vô sản, gắn việc giải phóng dân tộc với giai phóng giai cấp vô sản. Tháng 12 - 1920, Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Hồ Chí Minh đã biểu quyết gia nhập Quốc tế Cộng sản. Người trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.Từ khi trở thành người cộng sản, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Pháp và của Quốc tế Cộng sản, Hồ Chí Minh đả truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của mình về nước, chuẩn bị cho việc thành lập một Đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam. Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, do việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh, phong trào cách mạng Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ. Bên cạnh những Đảng theo xu hướng tư tưởng tư sản, đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước theo tư tưởng cộng sản. Người cho lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Từ sau đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (5-1929), ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời:Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929), An Nam Cộng 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh sản Đảng (mùa thu năm 1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn(1- 1930).Trước tình hình trong một nước có ba tổ chức cộng sản cùng hoạt động, Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng từ ngày 3-2-1930 đến ngày 7-2-1930 tại Cửu Long (Trung Quốc). Hồ Chí Minh khởi thảo chánh cương vắn tắc của Đảng, sách lược vắn tắc của Đảng, chương trình tóm tắc của Đảng, Điều lệ vắn tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam và lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. Người xác định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Cách mạng có hai nhiệm vụ chính : chống đế quốc và chống phong kiến. Năm 1941, Người kêu gọi mọi người đoàn kết đánh đổ đế quốc và bọn Vệt gian. Cũng trong thời gian nay Người đã thành lập Mặt Trận Việt Minh nhằm đoàn kết mọi lực lượng yêu nước. Bằng những chính sách cụ thể, hợp lòng dân, Việt Minh đã quy tụ toàn dân dưới ngọn cờ của Đảng do Hồ Chí Minh lãnh đạo, đưa cách mạng tháng tám năm 1945 thắng lợi. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quôc dân tộc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời- nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của cách mạng tháng tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ , tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đaị đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh ở một nước thuộc địa , nửa phong kiến. Cách mạng Tháng Tám thành công , nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh được toàn dân bầu làm chủ tịch nước Việt Nam mới. Đường lối kháng chiến đúng đắn của Hồ Chí Minh và của Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu , lập lại hòa bình ở Đông Dương. 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh Hòa bình được lập lại, nhưng đất nước tam thời bị chia cắt thành hai miền. Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng ta đã sớm xác định rõ kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là đế quốc Mỹ, và vạch ra đường lối cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: miền Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ; miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng, từng bước tiến dần lên chủ nghĩa xã hội . Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa, nửa phong kiến, được một Đảng Cộng sản lảnh đạo đã cùng một lúc tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược và quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa . Trong điều kiện ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và thấm sâu vào thực tiển cách mạng Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam, với lịch sử đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Chủ tịch là vị anh hùng lỗi lạc nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam. Người sinh ra trong giai đoạn lịch sử đầy biến động, với lòng yêu nước thương dân sâu sắc, Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, khám phá con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Từ đó mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Vệt Nam. Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành đội tiên phong vững vàng, sáng suốt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Trong 60 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã xây đắp nên khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc làm nền tảng sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù vượt qua khó khăn thử thách. Trước 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh kia và mai sau Người mãi mãi là ngọn cờ tập hợp, vẫy gọi đối với mọi người Việt Nam yêu nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Người là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Người là chiến sĩ thiên tài đã cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mở ra thời kì sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và làm thất bại một bước chủ nghĩa thực dân mới, góp phần tác động sâu sa đến tiến trình lịch sử thế giới . Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và ngày nay vẫn còn ý nghĩa thực tiễn đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa của thời đại đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta và nhân dân ta.Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại trong lịch sử Việt Nam và được các dân tộc đang đấu tranh giải phóng trên toàn thế giới hâm mộ. Bác ra đi để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang và qua cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của mình. Người còn để lại cho chúng ta một di sản cực kỳ quý báu. Đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của cách mạng, tượng trưng cho những giá trị cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam. Đảng ta là đạo đức, là văn minh thì Người là đỉnh cao của đạo đức và văn minh. 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh III.Kết luận: Hồ Chí Minh là một vị anh hùng của dân tộc vĩ đại, người thầy thiên tài của cách mạng Việt Nam, một nhà Mácxit - Lênin lỗi lạc, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX. Hồ Chí Minh đã làm sống lại giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp cứu nước của Người đã xóa bỏ tất cả những tủi nhục nô lệ trên đầu dân tộc ta gần một thế kỷ. Người đã tìm ra giải pháp đúng đắn đấu tranh giải phóng con người : " Làm cách nào để giải phóng các dân tộc thuộc địa", Người đã xác định chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù lớn nhất của các dân tộc bị áp bức, và để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, cần phải thực hiện " đại đoàn kết", " đại hòa hợp". Giống như Bác từng nói : " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công , đại thành công". Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy đã mất nhưng ngày nay Người vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, đang chỉ đường cho chúng ta bằng ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin.Vì thế mỗi người chúng ta, là thế hệ trẻ cho tương lai cần phải học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh bằng cách : Nâng cao năng lự tư duy, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. Trên cơ sở những kiến thức đã học cần phải vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng và rèn luyện bản thân; để đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Có như vậy, dân mới giàu, nước mới mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 10 . qua luận điểm: " Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước. Duẩn đã đọc tại Lễ tang Bác Hồ ( tháng 9 - năm 1969): " Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân. vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta và nhân dân ta. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại trong

Ngày đăng: 08/02/2015, 15:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan