Báo cáo thực tập: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VITALY

42 685 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 15:39

Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang LỜI MỞ ĐẦU Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta theo cơ chế thò trường có sự quản lý của Nhà nước đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới công cụ quản lý kinh tế. Cùng với quá trình đổi mới, vấn đề hàng đầu là phải làm thế nào để lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được tối ưu. Biết được điều đó thì bộ phận kế toán tại doanh nghiệp phải xác đònh được lợi nhuận của doanh nghiệp. Muốn xác đònh kết quả kinh doanh nhanh chóng và chính xác được lợi nhuận của doanh nghiệp. Muốn xác đònh kết quả kinh doanh nhanh chóng và chính xác lợi nhuận thực hieenjtrong kỳ, đòi hỏi công tác hạch toán đầy đủ, kòp thời Xác đònh kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lý mới có thể biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Từ đó đònh hướng phát triển cho tương lai. Doanh nghiệp làm thế nào để thõa mãn nhu cầu của khách hàng, tức là phải hạ được giá thành, tiết kiệm, giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty cũng như là cho lượng khách hàng của công ty ngày một gia tăng để dạt hiệu quả kinh doanh tối đa và đứng vững trên thò trường. Nhận thức được tầm quan trọng này ,trong thời gian thực tập tại “ Công ty Cổ phần vật liệu & xây dựng đường sắt phía Nam“ em đã chọn đề tài : “Xác đònh kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh “ cho báo cáo tốt nghiệp và cũng là cơ hội cho em hiểu biết thêm về công tác tổ chức kế toán tại Xí Nghiệp . Mặc dù ,em đã cố gắng hoàn thiện Báo Cáo Thực Tập cho tốt nhưng với kiến thức và thời gian còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai xót .Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của Thầy ,Cô và các Anh Chò Phòng Tài Chính - Kế Toán để giúp em mở mang kiến thức, khắc phục khuyết điểm và quá trình công tác sau này được hoàn thiện hơn . - 1 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang Báo Cáo Thực Tập gồm 03 chương như sau : Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán xác đònh kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh Chương 2: Thực trạng về kế tốn doanh thu và xách định kết quả kinh doanh tại cơng ty. Chương 3 : Nhận xét ,kiến nghò và kết luận về hiệu quả hoạt động kế toán tại Công ty Cổ phần VITALY CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Xác đònh kết quả hoạt động kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu và toàn bộ chi phí của từng kỳ kế toán. Lãi, lỗ vềhoạt động kinh doanh = Doan h thu thuần _ Giá vốn hàng bán + Doanh thu hoạt động tài chính _ Chi phí hoạt động tài chính _ Chi phí bán hàng _ Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ 1.1.1.1 . Khái niệm - 2 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dòch và các nghiệp vụ sau: 1.1.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản sử dụng Bên nợ:  Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dòch vụ đã cung cấp cho khách hàng và được xác đònh là đã bán trong kỳ kế toán;  Số thuế giá trò gia tăng phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế giá trò gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp;  Doanh thu hàng bán bò trả lại kết chuyển cuối kỳ;  Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;  Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ;  Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “Xác đònh kết quả kinh doanh” Bên có:  Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dòch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ, không có số dư cuối kỳ. 1.1.1.3 Phương pháp hoạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu + Xác đònh thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế nhập khẩu phải nộp, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ (5111, 5112, 5113) Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu) - 3 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bò trả lại, khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác đònh doanh thu thuần, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Có TK 531 – Hàng bán bò trả lại Có TK 532 – Giảm giá hàng bán Có TK 521 – Chiết khấu thương mại + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thuần sang TK 911 “Xác đònh kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Có TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh. 1.1.2 Chiết khấu thương mại 1.1.2.1 Khái niệm Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng (sản phẩm, hàng hóa), dòch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng. 1.1.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản sử dụng Tài khoản này phản ánh các khoản giảm trừ do bên mua mua hàng với khối lượng lớn. Bên nợ Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng phát sinh trong kỳ. Bên có - 4 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ” để xác đònh doanh thu thuần của kỳ báo cáo. Tài khoản 521 – Ciết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ. 1.1.2.3 Phương pháp hoạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu + Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có) Có TK 111, 112, 131,… + Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Có TK 521 – Chiết khấu thương mại. 1.1.2.4 Sơ đồ chiết khấu thương mại. 111, 112, 131,… 333 (33311) Thuế GTGT đầu ra (nếu có) Số tiền chiết khấu thương mại Cho người mua 521 511 Doanh thu không Cuối kỳ Có thuế GTGT kết chuyển CKTM sang TK doanh thu - 5 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang 1.1.3 Hàng bán bò trả lại 1.1.3.1 Khái niệm Tài khoản này dùng để phản ánh giá trò của số sản phẩm, hàng hóa bò khách hàng trả lại do ác nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bò kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách 1.1.3.2 Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản sử dụng Bên nợ Doanh thu của hàng bán bò trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào các khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán Bên có Kết chuyển doanh thu của hàng bán bò trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ” Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ 1.1.3.3 Phương pháp hoạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu + Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bò trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bò trả lại. Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nợ TK 155 – Thành phẩm Nợ TK 156 – Hàng hóa Có TK 632 – Giá vốn hàng bán + Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bò trả lại (nếu có) Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Có TK 111, 112, 141, 334, … - 6 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bò trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ (5111, 5112) Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 531 – Hàng bán bò trả lại 1.1.3.4 Sơ đồ kế toán hàng bán bò trả lại - 7 - 632 Nhận lại hàng hóa nhập kho 155, 156 111, 112 641 Chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bò trả lại Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang Lưu ý: TK 531 chỉ phản ánh giá trò của số hàng đã bán bò trả lại (Tính theo đúng đơn giá ghi trên hoa đơn) và số lượng hàng trả lại. Các khác phát sinh liên quan đến việc hàng bán bò trả lại mà doanh nghiệp phải chi được phản ánh vào TK 641 “Chi phí bán hàng” 1.1.4 Kế toán giá vốn hàng bán 1.1.4.1 Khái niệm Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ – đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dòch vụ, hoàn thành và đã được xác đònh là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác đònh kết quả kinh doanh trong kỳ. - 8 - 111, 112, 131 Doanh thu hàng bán bò trả lại (có cả GTGT) của đơn vò Hàng bán bò Doanh thu trả lại hàng bán bò trả lại(không có thuế GTGT) 531 511, 512 Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu của hàng bán bò trả lại phát sinh trong kỳ Thuế GTGT 333 Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang 1.1.4.2 Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản sử dụng * Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Bên nợ Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: Trò giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dòch vụ đã bán trong kỳ. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố đònh không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ; Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. Chi hí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành. Số trích lọc dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết) Bên có Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dòch vụ đã bán trong kỳ sang TK 911 “Xác đònh kết quả kinh doanh” Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ để xác đònh kết quả hoạt động kinh doanh. Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước). Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ - 9 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang 1.1.4.3 Phương pháp hoạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu + Khi xuất bán các sản phẩm, hàng hóa, dòch vụ hoàn thành được xác đònh là đã bán trong kỳ. Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 154, 155, 156, 157,… + Phản ánh các khoản chi phí được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán * Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 152, 153, 156, 138 (1381) * Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt quá mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành ghi Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu tự xây dựng) Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (Nếu tự chế) + Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển giá vốn hàng bán vào TK 911 Kế toán ghi: Nợ TK 911 – xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 1.1.4.4 Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán - 10 - [...]... phí quản lý doanh nghiệp (6427) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) - 15 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS Đỗ Đoan Trang Có TK 111, 112, 331, 335,… + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào TK 911 để xác đònh kết quả kinh doanh trong kỳ Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.6.4 Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh. .. thu và chi phí quản lý doanh nghiệp 8211 K/c chi phí thuế TNDN hiện hành 421 K/c lãi K/c lỗ 421 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VITALY - 34 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS Đỗ Đoan Trang 2.1.GIỚI THIỆU TỔNG QT VỀ CƠNG TY 2.1.1 Lòch sử hình thành Công ty cổ phần là một đơn vò hoạt động theo luật Doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh. .. tài khoản dùng để xác đònh và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác 1.1.12.2 Kết cấu và nội dung phản ánh Bên nợ:  Trò giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dòch vụ đã bán... kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 642 – Chi phí bán hàng + Tính và chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối + Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911 – Xác đònh kết. .. cấp,… Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 632 – Giá vốn hàng bán + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tái chính Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có TK 911 Xác đònh kết quả kinh doanh + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác Nợ TK 911 Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 635... + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào TK 911 Xác đònh kết quả kinh doanh Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 641 – Chi phí bán hàng 1.1.5.4 Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng - 13 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS Đỗ Đoan Trang 133 111, 112, 152,… 641 Chi phí vật liệu, công cụ 111, 112 334, 338 Các khoản thu giảm chi Chi phí tiền lương và các khoản... hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu + Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển số doanh thu bán hàng Thuần vào Tài khoản Xác đònh kết quả kinh doanh Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh + Kết chuyển trò giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dòch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh. .. 811 – Chi phí khác - 32 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS Đỗ Đoan Trang + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”... doanh nghiệp hiện hành Có TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh1 - 30 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS Đỗ Đoan Trang 1.1.11.4 Sơ đồ kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 333 (3334) 821 (8211) 911 Số thuế TNDN hiện hành phải nộp trong kỳ (Doanh nghiệp xác đònh) K/c chi phí thuế TNDN hiện hành Số chênh lệch giữ số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số phải nộp 1.1.12 Xác đònh kết quả kinh doanh. .. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác + Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phái khác phát sinh trong kỳ để xác đònh kết quả kinh doanh Nợ TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh Có TK 811 – Chi phí khác 1.1.10.4 Sơ đồ kế toán các khoản chi phí khác - 27 - Kế toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS Đỗ Đoan Trang 214 811 Giá trò hao mòn Nguyên Ghi giảm TSCĐ dùng cho . KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Xác đònh kết quả hoạt động kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu. toán xác đònh kết quả kinh doanh GVHD: ThS. Đỗ Đoan Trang Báo Cáo Thực Tập gồm 03 chương như sau : Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán xác đònh kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh Chương. phải xác đònh được lợi nhuận của doanh nghiệp. Muốn xác đònh kết quả kinh doanh nhanh chóng và chính xác được lợi nhuận của doanh nghiệp. Muốn xác đònh kết quả kinh doanh nhanh chóng và chính xác

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan