báo cáo thực tập kế toán tại công ty tnhh hoàn cầu

46 538 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:15

   !"#$% !&'(") &(* +,+("- ./"0&/1234567( 23456-  89.:; <$5==> 23456?.           8/+@0A 5B B=C65 DE265 6F5 GHG-6BI-HGI B6C65 37DE 6FG GHG-6BI-HGI  !"# $%$&'(%$ ( $%$&'(%$ (  )*+,- (B665<$5==> ./#0 -1"2.3 42.35678 .6=J66KI65-H6>-HB= 2L;D K6-5=I-=F4->II   $9:1"!;<=2>-!  M/N+OP!O Q $RS0 TUV-. )S(  #O 0 W!XU1 Y*(UZ$$(X[([\Z0S +"]$)Z<<VY( 0UV"XX@U$\N"#(UZ$" <V&* !- .O 1. \^$_2`aUU  OUV"`a O`07"%% $ "aOUL !(`a O (- Ea Ob$ca0_.<c( da&+ !"* !(O /0eaa$Y( -Ea*  Oe+O/01 !<c(\UV$  (a`af&- . +%!cUaa\UX(Ua b#$% !T-g!cUa(+% (UaYQ O$ X a`aXO\+(c%(/<$ - 2`a$Y Ka`/  O&1 a$Y  g!cUabh+%(Ua \YULY !(UL -.c\@($ a1(Uabh(\UV$ (V\ a- 2`aKica/7g/a 2`a(K2`aC55   2`a$YOK2`a/(($ D&16(  !"#$% .O &#ba&  O-.O 1 !(! & !V-M7#O "  j+%23455_k.O l"23455&  !"#$% !-3V*23(_ mn&_oUO UVUZ$O P- mnX_37O (\&23 6FGl.UV0++1+l- 23455/0A0 X/+- &'()*+!* 23BBG"666"665 23455 236FG    .<c\0/&(((\UV$ "0L ($"\Ua/0YaU  OUV\7knUal- ./"\Ua"\Y( (&&[0($<c70O\` a !- pM/NY&^h%qY(+r-.  0 (ngsg"ngt2".o.M$(&La O hY- .<c(/ * O"1 /` UU OOP*$!0   $O+  !-u\Ua( 7/`f#$c* O(/`  [UU O$O+ !- ? nvw2gxg2y:2;zg{.9w g#$%_( 22 gS( M W 8/   Ma 2  2(` 3L  6 o#$D<.h 55 FF-=== 6-56=-=== 5 D<w 56"F FF-=== 6-6>5-F== B D<2( 55 F=-=== 6-6==-=== |- | | | |- 64 g(D<.h 56 F=-=== 6-6==-===   @&@@@@ @ (B=65<$5==> ./58A1" -1"2.3 ./B+C n7(&j[0 }N #$c"\Ua"c/0-.<c(\U0("0 07$(c- 30U_ &23455_5=-6==-=== .X23BBG_5=-6==-=== ,-./01!2!1#*g([0+ (\Ua7(ngsg"ngt2"3o.M( O  !"#$% !-   2Rngsg"ngt2"3o.M1 (5F~X4~0V (a* O"6H~((UZ$OP- .%7_6F~ngsg"5~ngt2"5~3o.Maa\U- .•  #  /    65  "  0    `  a    ngsg" ngt2".o.M !(?2O$ +€a\- 2ngsg 6=-=5B-5==6F~ K6-F=B-G>= 2ngt2 6=-=5B-5==5~ K5==-G4G 23o.M 6=-=5B-5==5~ K5==-G4G K6-H=G-G=> D(&(#_ 6-2ngsg &23455q6F~r 6-F=B-G>= &236B>>qF~r F=6-64= .X23BB>5 5-==G-4G= 5-23o.M_ &23455q5~r 5==-G4G .X23BB>5 5==-G4G B-2ngt2 &23455q5~r 5==-G4G &236B>>q6~r 6==-5B5 .X23BB>5 B==-4H4 M^h0U(e&U(\UO\ ngsg"ngt2"3o.M-   ( !<D09E9F9GFH M/& oO\ 23 Ea 23BBG 2 3o.M q5~r 2 ngsg q6F~r55>B 2 ngt2q5 ~rBB>G 2Y q6H~r m( 455 6=-=5B-=== 5==-G4G 6-F=B-G>= 5==-G4G 6-H=G-G=> mMhM-u 455 6=-4=I-=== 565-6G= 6-FH6-=F= 565-6G= 5-=6F-BB= mMh5=G 455 6>-BIF-=== B4I-F== 5-IF4-5F= B4I-F== B-GH6-5F=  ? '%@@@@@ (I@&@$ I@(I@ (I@&@$ ($&@%II mMY$2. 45B 6B-5H4->== 54F-HB4 6-HHG-F5= 54F-HB4 5-F54-BH5 ms1.3su 45I I-6I=-I== 6GB-G6G 6-=IF-4=F 6GB-G6G 6-B45-GBB m.•Eu 4G5 5B-6I5-6== G4B-GG5 B-GIF->6F G4B-GG5 G-G=5-4HH 0  I?$$?@@ &?I%? &'%?( @ &?I%? &(@& .<c(\Ua"\UO\a(\UO\ngsg" ngt2"3o.M0(c^hU/ ((7/&(23455"23BBG" 23BB>b0U- 6-&23455_ HH-6=F-=== .X23BBG HH-6=F-=== 5-&23455 I-G6=-H>> .X23BB>_ I-G6=-H>> JBB>5 I>=-6=G JBB>B F->F=-I>= JBB>G I>=-6=G   I . 2ggg(.@ i‚/8=56?u  !"#$%&'()*++,#$- !*+).)*++,/ 0123 .gƒw2„wg;8… 8/_54 (B=65<$5==> 2 8g(0U 8/` w & X ) m2`aU..2( 455 BBG B=-65B-=== m.0Uba 455 BB> 6-H=G-G=> m2Ua.2hM(ua 455 BBG B=-4=I-=== m.0Uba 455 BB> 5-=6F-BB= m2`a.2h5=G 455 BBG B>-BIF-=== m.0Uba 455 BB> B-GH6-5F=   &@?&%II 3†$b||| c/ w‡ˆ;E‰o 3Š2y:2‹‡Œw   % 8….g;2;Š22•;3gyv 23455?.O  . !_( .c Y+ 23 M/& 8/` 8g 2 M‡ 2& & .X 8/+@0A B=C65C= > 2`a265 BBG .2( B=-65B-== = B=C65C=I 23o.M265 BB>5 .2( 5==-G4G B=C65C=I 2ngsg265 BB>B .2( 6-F=B-G>= B=C65C=I 2ngt2265 BB>G .2( 5==-G4G  J1K '@($@ I (5=65<$5==> w‡ˆ;E‰o 3Š2y:2‹‡Œw &@ LMN 23455?.O       9      8/+@0A 54 B=C65 m.o.22 65 BBG HH-6=F-=== m3o.M BB>-5 I>=-6=G mngsg BB>-B F->F=-I>= mngt2 BB>-G I>=-6=G   -+H &$ &@?&%I I  !"# &@?&%I I &@?&%I I (B665<$5==> w‡ˆ;wg;8… 3Š2y:2‹‡Œw 2gŽ2‹‡ŒwM•D• O9:1"!;#PBQR"+= 3 ("7X*0S0df# ‘\N7\Nh/fY"!UV *(h-uX"0 X$Y+($/7# ]$([* 0S$N"*j+%$ $X\#UV-ga‘+OP` 0 cc#"UZ$UVUc& @0P0b`$’0d$$X\((X[ SUV" - c'V`". 2ggg(.@ )S @"$N$$X\"Z\Y "O V& !-M^h"7%%/! .  fcY$ (Yb$-.Q" \/$ *. V@ 1YU V-.YU+(07#$ @j +%"X`[$\(Yb"$-o[ $(eb$“}&‘@ N@` $ *a-MYb$(Y$ +/&" *#b"$X7X0#`Y#b"$} &N@UV# !q+%_M\ @$_ b1\1 "$\a$\ "$@$\ |r- ("0Y$ "Yb$0 c& @`b"$YUV’($ X V# !YX7($  (\w$/-   2!j+%$ "0d*Yb+' h`h"V&$#"\`$# Y-.}N\("YU&`V$ " V`Yb$"&^$qh&( $ rj`o[2(%($<c#(2345B?. $ - 2#. 2ggg(.@"$ 0 & &”/&j+%$(&&(\Y  "X(e&O\/&b - . cO\$  !"#$%  !_ .$  2$ . .* ! Kmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  qg#$%.2r 2DE2- !qgi.2r ‘&&($ * . h^$_ m.j+%$ "/N$  `*(‘$# $_<"+@- m.O j+%$_1. 2ggg(.@ (  \  ^$  `  a  U  U  }  N    0U   ngsg"ngt2"3o.M*5\Y_Y$ (Yb$- m.0V$$X\_.(& ( O\(knU(O\0V28.Ml- ic0V28.M$•<$Kw2.MC/<$0V ic0V$YKic0V$•<$C65 m.0$ _.$"0$b 3 !"#$% . j+%2345B_k.j+%$ l7& (O\j+%$ %%    [...]... quỹ… Công ty còn lập ra sổ tổng hợp chi tiết theo dõi các khoản công nợ, thanh toán và tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty Việc này giúp cho Công ty nắm bắt được một cách thường xuyên về tình hình tài chính + Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở công ty đã được cập nhật một cách đầy đủ, kịp thời phục vụ đắc lực cho công tác phân tích, công tác... sản xuất được tiến hành trôi chảy, quản lý toàn công ty được chặt chẽ + Công ty có một đội ngũ CBCNV có chuyên môn, trình độ, có ý thức trách nhiệm cao trong sản xuất Công ty khuyến khích công nhân viên học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tổ chức thi nâng bậc cho công nhân sản xuất Bên cạnh đó công ty cũng đã rất chú trọng trong việc đầu tư máy móc,... SẢN PHẨM TẠI CÔNG TNHH HOÀN CẦU 3.1 – Nhận xét, đánh giá về công tác kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoàn Cầu 3.1.1 Nhận xét, đánh giá chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất của Công ty Hoàn Cầu Nguyễn Thị Nhung Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Hoàn Cầu từ khi thành lập đến nay đã trải qua bao thăng... tháng Công ty theo dõi chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà chi phí nhân công trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình trên sổ theo dõi chi phí Còn chi phí máy thi công ( TK 623) và chi phí sản xuất chung (TK 627 ) được tổng hợp từ các tháng đến cuối quý tiến hành phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình để phục vụ cho công tác... SX chung cho từng công trình, hạng mục CT Cũng như chi phí thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh ở Công ty được tập hợp chung cho toàn công ty và được phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí sản xuất chung Chi phí NVLTT = x Phân bổ cho công trình i Tổng... TK 154 – chi phí sản xuất kinh doanh hàng tháng Công ty tập hợp chi tiết hạng mục công trình đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( TK 621 ), chi phí nhân công trực tiếp ( TK 622) còn hai loại chi phí : Chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung thì được tập hợp dưới số liệu tổng hợp Biểu 2.20 Công ty TNHH Hoàn Cầu Mẫu số S021 – DN ( Ban hành theo... vụ quản lý ở các công trình Do đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty là những công trình nên chi phí sản xuất được tập hợp trực tiếp cho từng công trình Tuy nhiên, có những chi phí liên quan đến nhiều công trình, chi phí này được tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo chi phí sản xuất chung tập hợp trực tiếp cho từng công trình Nội dung... như sự giúp đỡ của các đơn vị chủ đầu tư, nên Công ty đã đứng vững và không ngừng phát triển Công ty TNHH Hoàn Cầu đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường bằng các sản phẩm xây lắp có chất lượng cao, thẩm mỹ, giá thành hạ Sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác quản lý kinh tế đã giúp cho công ty từng bước hòa nhập bước đi của mình với nhịp... nhau Giá thành SPXL được quy định 4 khoản mục : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và CPSX chung Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty được tập hợp theo từng công trình, hạng mục công trình Công ty tuân theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây... sản xuất công ty cần chú trọng hơn đến việc huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, hạn chế việc sử dụng vốn vay quá nhiều trong sản xuất bởi việc sử dụng vốn vay nhiều sẽ hạn chế khả năng chủ động trong sản xuất của Công ty 3.1.2 Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty TNHH Hoàn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan