Giáo án ngữ văn 8 cả năm soạn theo chuẩn ktkn năm 2014 - 2015

86 3,825 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 11:14

     !"#$%& '()*+, -*.(/0  (/0 '()*    *1*2'()/ ,3&4 56789:;9<99=>?@7>?A7BC8D<;EF9GH8D<;GDI7$ <JEF78KL7MN:O9PQRSTPQRU) V*4 A7MN.WXK?Y75RSQKDZK[ O9\].R^K?Y75XPKDZK[ O9\].R4K?Y75_4KDZK[ ) Tuần 1 DZKR`Z7KDZKS Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Tuần 2 DZKU`Z7KDZK4 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản. Tuần 3 DZK^`Z7KDZKRP Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1. Tuần 4 DZKRW`Z7KDZKR_ Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản. Tuần 5 DZKRX`Z7KDZKPQ Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1. Tuần 6 DZKPR`Z7KDZKPS Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự. Tuần 7 DZKPU`Z7KDZKP4 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm. Tuần 8 DZKP^`Z7KDZKWP Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Tuần 9 DZKWW`Z7KDZKW_ Hai cây phong; Viết bài Tập làm văn số 2. Tuần 10 DZKWX`Z7KDZKSQ Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh. Tuần 11 DZKSR`Z7KDZKSS Kiểm tra Văn; Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh. Tuần 12 DZKSU`Z7KDZKS4 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tiếp); Phương pháp thuyết minh; Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2. Tuần 13 DZKS^`Z7KDZKUP Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; Chương trình địa phương (phần Văn). Tuần 14 DZKUW`Z7KDZKU_ Dấu ngoặc kép; Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 15 DZKUX`Z7KDZK_Q Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; Kiểm tra Tiếng Việt. Tuần 16 DZK_R`Z7KDZK_W Thuyết minh một thể loại văn học; Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập Tiếng Việt. Tuần 17 DZK_S`Z7KDZK__ Trả bài Tập làm văn số 3; Ông đồ; Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà. Tuần 18 DZK_X`Z7KDZK_^ Trả bài kiểm tra Tiếng Việt; Kiểm tra học kì I. Tuần 19 DZKXQ`Z7KDZKXP Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài kiểm tra học kì I. ) Tuần 20 DZKXW`Z7KDZKXU Nhớ rừng; Câu nghi vấn. Tuần 21 DZKX_`Z7KDZKX4 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh. Quê hương; Khi con tu hú. Tuần 22 DZKX^`Z7KDZK4R Câu nghi vấn (tiếp); Thuyết minh về một phương pháp (cách làm); Tức cảnh Pác Bó. Tuần 23 DZK4P`Z7KDZK4S Câu cầu khiến; Thuyết minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh. Tuần 24 DZK4U`Z7KDZK44 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5. Tuần 25 DZK4^`Z7KDZK^P Câu trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn). Tuần 26 DZK^W`Z7KDZK^_ Hịch tướng sĩ; Hành động nói; Trả bài Tập làm văn số 5. Tuần 27 DZK^X`Z7KDZKRQQ Nước Đại Việt ta; Hành động nói (tiếp); Ôn tập về luận điểm; Viết đoạn văn trình bày luận điểm. Tuần 28 DZKRQR`Z7KDZKRQS Bàn luận về phép học; Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm; Viết bài Tập làm văn số 6. Tuần 29 DZKRQU`Z7KDZKRQ4 Thuế máu; Hội thoại; Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. Tuần 30 DZKRQ^`Z7KDZKRRP Đi bộ ngao du; Hội thoại (tiếp); Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận. Tuần 31 DZKRRW`Z7KDZKRR_ Kiểm tra Văn; Lựa chọn trật tự từ trong câu; Trả bài Tập làm văn số 6; Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận. Tuần 32 DZKRRX`Z7KDZKRPQ Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục; Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập); Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. Tuần 33 DZKRPR`Z7KDZKRPS Chương trình địa phương (phần Văn); Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic); Viết bài Tập làm văn số 7. Tuần 34 DZKRPU`Z7KDZKRP4 Tổng kết phần Văn; Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II; Văn bản tường trình; Luyện tập làm văn bản tường trình. Tuần 35 DZKRP^`Z7KDZKRWP Trả bài kiểm tra Văn; Kiểm tra Tiếng Việt; Trả bài Tập làm văn số 7; Tổng kết phần Văn. Tuần 36 DZKRWW`Z7KDZKRW_ Tổng kết phần Văn (tiếp); Ôn tập phần Tập làm văn; Kiểm tra học kì II. Tuần 37 DZKRWX`Z7KDZKRSQ Văn bản thông báo; Chương trình địa phương phần Tiếng Việt; Luyện tập làm văn bản thông báo; Trả bài kiểm tra học kì II.  'Vabc ,3&, -*/ dJ4  *:Y7 HD e@78 fDE?78 `Dg?9:h7: id78Ej7 `Dg?9:h7: R M7 :O9 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Tr.146 SGK tập 1 Cả bài Đọc thêm Tổng kết phần Văn học Tr.130, 144, 148 SGK tập 2 Cụm bài Chọn nội dung phù hợp ở 3 bài đó để dạy trong 2 tiết. P DZ78 DkK Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Tr.10 SGK tập 1 Cả bài Tự học có hướng dẫn 3&4V lm*no%&/2 /!"#& p 3&4Vqlm* no%&/2 / !"#&p 5r[ DZKR M7A7., ( Thanh Tnh ) s#n Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt tụi trong bui tu trng u tiờn trong mt on trớch truyn cú s dng kt hp cỏc yu t miờu t v biu cm. s1"#$%& RtDZ7K:u9 - Ct truyn, nhõn vt, s kin trong on trớch Tụi i hc. - Ngh thut miờu t tõm lý tr nh tui n trng trong mt vn bn t s qua ngũi bỳt Thanh Tnh. Ptv7M78. - c hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm. - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic trong cuc sng ca bn thõn. Rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm, sáng tạo, kĩ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn xuôi giàu chất trữ tình. 3. Thái độ: Giáo dục HS biết rung động, cảm xúc với những kỉ niệm thời học trò và biết trân trọng, ghi nhớ những kỉ niệm ấy. t<9\w7M789=xA7`iy98D<;EF9 1.Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, trao đổi, ý tưởng của bản thân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản 2.Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích bình luận những cảm xúc của nhân vật chính trong ngày đầu đi học 3.Tự nhận thức :Trân trong kỉ niệm, sống có trách nhiệm với bản thân t<9J:i=78J:<J\wK:?zKE{|:O9 1. Động não 2.Thảo luận nhóm 3. Viết sáng tạo t:?}7x~ 1/ GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án. 2/ HS: Đọc kĩ văn bản, soạn bài theo SGK. tDZ7Ke]7:K•9:u9:;{K`f78E{|:O9 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: ĐVĐ: Trong cuộc đời mỗi con người, những kỉ niệm của tuổi học trò thường được lưu giữ bền lâu trong trí nhớ. Đặc biệt là những kỉ niệm về buổi đến trường đầu tiên. Tiết học đầu tiên của năm học mới này, cô và các em sẽ tìm hiểu một truyện ngắn rất hay của nhà văn Thanh Tịnh. Truyện ngắn " Tôi đi học " Thanh Tịnh đã diễn tả những kỉ niệm mơn man, bâng khuâng của một thời thơ ấy. Hoạt động của thầy và trò * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Chú ý đọc giọng chậm, dịu, hơi buồn và lắng sâu; cố gắng diễn tả được sự thay đổi tâm trạng của nhân vật " tôi ". ở những lời thoại cần đọc giọng phù hợp Cho HS đọc kĩ chú thích và trình bày ngắn gọn về tác giả Thanh Tịnh? HS trả lời. GV lưu ý thêm HS đọc kĩ những chú thích. ? Bất giác có nghĩa là gì? ? Lạm nhận có phải là nhận bừa nhận vơ không? ? Lớp 5 ở đây có phải là lớp năm em Nội dung ghi bảng I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả, tác phẩm: 2. Tìm hiểu chú thích: ( Sgk) 3. Tìm hiểu thể loại và bố cục : - Thể loại: Truyện ngắn học cách đây 3 năm? Xét về thể loại văn học, đây là một truyện ngắn và truyện ngắn này có thể xếp vào kiểu văn bản nào? Vì sao? - Văn bản biểu cảm - thể hiện cảm xúc, tâm trạng. Mạch truyện được kể theo dòng hồi tưởng của nhân vật " Tôi ", theo trình tự thời gian của buổi tựu trường đầu tiên. Vậy có thể tạm ngắt thành những đoạn như thế nào? - Đoạn 1: Khơi nguồn kỉ niệm - Đoạn 2: Tâm trạng trên con đường cùng mẹ đến trường. - Đoạn 3: Tâm trạng Khi đến trưưòng. - Đoạn 4: Khi nghe gọi tên rời tay mẹ. - Đoạn 5: Khi ngồi vào chỗ và đón nhận tiết học. * ;{K`f78P: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chi tiết ? Em hãy cho biết nhân vật chính của văn bản này là ai? - Nhân vật " Tôi " ? Vì sao em biết đó là nhân vật chính? ? Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? HS: Suy nghĩ trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung ? Nỗi nhớ buổi tựu trường được khơi nguồn từ thời điểm nào? ? Em có nhận xét gì về thời điểm ấy? ? Cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt hiện lên như thế nào? Tâm trạng của nhân vật tôi khi nhớ lại những kỉ niệm cũ như thế nào? - Bố cục: 5 đoạn t]N:D€?9:DKDZKGgGM7xA7 1.Tâm trạng của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên: a) Khơi nguồn kỉ niệm: - Thời điểm gợi nhớ: cuối thu - Cảnh thiên nhiên: Lá rụng nhiều, mây bàng bạc - Cảnh sinh hoạt: Mấy em nhỏ rụt rè => Liên tưởng tương đồng, tự nhiên giữa hiện tại - quá khứ. - Tâm trạng: Nao nức, mơn man, tưng bừng rộn rã [...]... bi? - Tỡnh thng m v thỏi cm ghột c tc - Nim vui sng cc khi trong * T ngi, vt, con vt: lũng m - Theo khụng gian: Xa gn - Theo thi gian - Theo chnh th - b phn Khi t ngi vt, con vt, phong - Theo tỡnh cm, cm xỳc cnh em s ln lt miờu t theo tỡnh * T phong cnh: t no? - Khụng gian Hóy k mt s tỡnh t thng gp m - Ngoi cnh Cm xỳc em bit? *S vic núi v Chu Vn An l ngi ti cao Phn thõn bi ca vn bn " Ngi -. .. NNG 1 Kin thc - Ct truyn, nhõn vt, s kin trong on trớch Tụi i hc - Ngh thut miờu t tõm lý tr nh tui n trng trong mt vn bn t s qua ngũi bỳt Thanh Tnh 2 K nng: - c hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic trong cuc sng ca bn thõn Rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm, sáng tạo, kĩ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn xuôi giàu chất trữ tình 3 Thái độ: Giáo dục HS... thng c sp xp theo nhng trỡnh t no? Hot ng 3: III /- Luyn tp, cng III /- Luyn tp, cng c c Phõn tớch cỏch trỡnh by ý trong cỏc on trớch? ( Cho HS c cỏc on vn, sau ú HS tho lun- i din nhúm tr li) - B cc ca mt vn bn? ni dung ca tng phn? - Vic sp xp ni dung phn thõn bi tu thuc vo yu t no? Bi 1: Phõn tớch c cỏch sp xp, trỡnh by ý ca cỏc on trớch a) Trỡnh by ý theo trỡnh t khụng gian nhỡn xa - n gn- n tn nii... II/ - Cỏch b trớ, sp II/ - Cỏch b trớ, sp xp ni dung xp ni dung phn thõn bi ca vn phn thõn bi ca vn bn: bn: 1 Tỡm hiu: GV? Phn thõn bi vn bn " Tụi i a Tụi i hc hc" ca Thanh Tnh k v nhng s kin no? Cỏc s kin y c sp xp theo th t no? HS: Tho lun nhúm trong 3 phỳt v trỡnh by - Sp xp theo s hi tng nhng k nim v bui tu trng u tiờn ca tỏc gi,cỏc cm xỳc c sp xp theo th t thi gian b Trong lũng m - Sp xp theo. .. cõy c -> Trt t sp xp hp lý khụng nờn i HS c k bi tp 2, tho lun nhúm sau 2/ Xỏc nh tớnh thng nht trong ch ú - Nờn b cõu b, d - Ch l gi? th no l tớnh thng nht 3/ Xỏc nh tớnh thng nht ca ch , v ch ca vn bn? nhng cõu lc , nhng cõu din t ý cha tt - ý lc ch : c, g, h - Din t cha tt: Cõu b, e-> thiu tp trung vo ch 4 Hng dn t hc: Bi c: - Lm bi tp 3, chỳ ý din t cõu b, e cho sỏt ( tp trung ) vi ch - Vit... lun nhúm v trỡnh by - Dng c ỏnh bt thu sn trong 3 phỳt - Dng c ng - Hot ng ca chõn - Trng thỏi tõm lý - Tớnh cỏch ca con ngi GV: Yờu cu hc sinh bi tp 3, 4 sgk - Dng c vit v trỡnh by Bi tp 3: Xỏc nh trng t vng khỏc nhau ca mt t Trng t vng: Thỏi HS c k on vn, ch ra cỏc t in Bi tp 4: Xỏc nh trng t vng m thuc trng t vng no? - Khu giỏc: Mựi, thm, ic, thớnh Hng dn HS sp xp vo bng - Thớnh giỏc: Tai, nghe,... CVA mang danh li -> Gii thiu v Chu Vn An - Phn 2: Hc trũ theo ụng ko cho vo thm - Phn 3: Cũn li, Tỡnh cm ca mi ngi i vi Chu Vn An GV? Em hóy phõn tớch mi quan h gia cỏc phn trong vn bn + Mi quan h gia cỏc phn: Luụn gn bú cht ch vi nhau phn trc l tin , cho phn sau, phn sau l s tip ni cu phn trc Cỏc phn u tp trung lm rừ cho ch ca vn bn I/ - B cc vn bn: 1 Tỡm hiu: - B cc ca vn bn 3 phn - 3 phn cú quan... c th - Bit vit mt vn bn bo m tớnh thng nht v ch II TRNG TM KIN THC, K NNG 1 Kin thc - Ch vn bn - Nhng th hin ca ch trong vn bn 2 K nng: - c hiu v cú kh nng bao quỏt ton b vn bn - Trỡnh by mt vn bn (núi, vit) thng nht v ch 3 Thái độ: - H S có ý thức xác định chủ đề và có tính nhất quán khi xác định chủ đề của văn bản III.Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc 1.Giao tip : Phn hi ,lng nghe tớch cc ,trỡnh... - HS ch ra - Ch b phn ca con ngi * Ghi nh:( SGK) II/ - Cỏc bc ca trng t vng v tỏc dng ca cỏch chuyn trng t vng: - Thng cú 2 bc trng t vng l ln v nh.Cỏc t trong mt trng t vng cú th khỏc nhau v t loi ( Danh t ch s vt, ng t ch hot ng, tớnh t ch tớnh cht) - Mt t cú nhiu ngha cú th thuc nhiu trung t vng khỏc Do hin tng nhiu ngha, mt t cú nhau th ph thuc nhng trng t vng khỏc nhau Th ly 1 vớ d: - T lnh: -. .. + Trờn ng i hc: tụ m cm giỏc trong sỏng ny n - Con ng quen bng i khỏc, trong lũng nhõn vt " Tụi " trong ngy u mi m i hc, tỏc gi ó s dng cỏc t ng, chi - Hot ng li qua sụng i thnh tit nh th no? vic i hc tht thiờng liờng, t ho + Trờn sõn trng: - Ngụi trng cao rỏo, xinh xn -> lo s - ng nộp bờn nhng ngi thõn + Trong lp hc: - Bõng khuõng, thy xa m, nh nh 3/ -> L s nht quỏn v ý , ý kin cm Th no l tớnh thng .  'Vabc ,3&, -* / dJ4  *:Y7 HD e@ 78 fDE? 78 `Dg?9:h7: id 78 Ej7 `Dg?9:h7: R M7 :O9 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Tr.146 SGK tập 1 Cả bài Đọc thêm Tổng kết phần Văn học Tr.130, 144, 1 48 SGK. não 2.Thảo luận nhóm 3. Viết sáng tạo t:?}7x~ 1/ GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án. 2/ HS: Đọc kĩ văn bản, soạn bài theo SGK. tDZ7Ke]7:K•9:u9:;{K`f 78 E{|:O9 1. Ổn định: 2. Kiểm. năm? Xét về thể loại văn học, đây là một truyện ngắn và truyện ngắn này có thể xếp vào kiểu văn bản nào? Vì sao? - Văn bản biểu cảm - thể hiện cảm xúc, tâm trạng. Mạch truyện được kể theo dòng hồi tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 8 cả năm soạn theo chuẩn ktkn năm 2014 - 2015, Giáo án ngữ văn 8 cả năm soạn theo chuẩn ktkn năm 2014 - 2015, Giáo án ngữ văn 8 cả năm soạn theo chuẩn ktkn năm 2014 - 2015