0

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

14 21,408 73

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2014, 01:01

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN ACID AMIN 1. Acid amin là hợp chất hữu cơ trong phân tử có: A. Một nhóm -NH2, một nhóm –COOH B. Nhóm -NH2, nhóm -COOH C. Nhóm =NH, nhóm –COOH D. Nhóm -NH2, nhóm -CHO E. Nhóm -NH2, nhóm -OH 2. Acid amin trung tính là những acid amin có: A. Số nhóm -NH2 bằng số nhóm -COOH B. Số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH C. Số nhóm -NH2 ít hơn số nhóm -COOH D. Không có các nhóm -NH2 và -COOH E. R là gốc hydrocarbon 3. Acid amin acid là những acid amin: A. Gốc R có một nhóm -NH2 B. Gốc R có một nhóm -OH C. Số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2 D. Số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH E. Chỉ có nhóm -COOH, không có nhóm -NH2 4. Acid amin base là những acid amin: A. Tác dụng được với các acid, không tác dụng với base B. Chỉ có nhóm -NH2, không có nhóm -COOH C. Số nhóm -NH2 ít hơn số nhóm -COOH D. Số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH E. Gốc R có nhóm -OH 5. CH2 - CH - COOH là công thức cấu tạo của: NH2 A. Tyrosin B. Threonin C. Serin D. Prolin E. Phenylalanin 6. N CH2 - CH - COOH là công thức cấu tạo của: NH2 A. Phenylalanin N B. Prolin H C. Tryptophan D. Histidin E. Histamin 7. HO CH2 - CH - COOH là công thức cấu tạo của: NH2 A. Threonin B. Tyrosin C. Phenylalanin D. Prolin E. Serin 8. Những acid amin sau được xếp vào nhóm acid amin trung tính: A. Ala, Thr, Val, Asp, Leu B. Leu, Ile, Gly, Glu, Cys C. Phe, Trp, Pro, His, Thr D. Tyr, Gly, Val, Ala, Ser E. Gly, Val, Leu, Ile, Cys 9. Những acid amin sau được xếp vào nhóm acid amin vòng: A. Thr, Cys, Ile, Leu, Phe B. Phe, Tyr, Trp, His, Pro C. Phe, Trp, His, Pro, Met D. Asp, Asn, Glu, Gln, Tyr E. Thr, Val, Ser, Cys, Met 10. Acid amin có thể: 1. Phản ứng chỉ với acid 2. Phản ứng chỉ với base 3. Vừa phản ứng với acid vừa phản ứng với base 4. Tác dụng với Ninhydrin 5. Cho phản ứng Molisch Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2 ; B: 2, 3; C: 3, 4; D: 4, 5; E: 1, 3. 11. Các acid amin sau là những acid amin cơ thể người không tự tổng hợp được: A. Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Lys B. Gly, Val, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Cys C. Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Tyr, Pro D. Leu, Ile, His, Thr, Met, Trp, Arg, Tyr E. Val, Leu, Ile, Thr, Ser, Met, Cys, Trp 12. Protein có một số đặc điểm cấu tạo như sau: 1. Có cấu trúc bậc 1 do những acid amin nối với nhau bằng liên kết peptid 2. Có cấu trúc bậc 1 do những acid amin nối với nhau bằng liên kết este 3. Có cấu trúc bậc 2 do những acid amin nối với nhau bằng liên kết peptid 4. Có cấu trúc bậc 2, được giữ vững bởi liên kết hydro 5. Có cấu trúc bậc 3 và một số có cấu trúc bậc 4 Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 3, 4, 5 D. 1, 3, 4 E. 1, 4, 5 13. Acid amin acid và amid của chúng là: A. Asp, Asn, Arg, Lys B. Asp, Glu, Gln, Pro C. Asp, Asn, Glu, Gln D. Trp, Phe, His, Tyr E. Asp, Asn, Arg, Glu 14. Các acid amin nối với nhau qua liên kết peptid để tạo thành: 1. Peptid với phân tử lượng lớn hơn 10.000 2. Peptid với phân tử lượng nhỏ hơn 10.000 3. Protein với phân tử lượng lớn hơn 10.000 4. Protein với phân tử lượng nhỏ hơn 10.000 5. Peptid và protein Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 3, 4, 5 D. 1, 2, 4 E. 2, 3,5 15. Các liên kết sau gặp trong phân tử protein: A. Este, peptid, hydro, kỵ nước, ion B. Peptid, disulfua, hydro, kỵ nước, ion C. Peptid, disulfua, hydro, ete, ion D. Peptid, disulfua, hydro, ete, este E. Peroxyd, ete, hydro, peptid, kỵ nước 16. CH2- CH- COOH là công thức cấu tạo của: OH NH2 A. Val B. Thr C. Ser D. Cys E. Met 17. CH3- CH - CH - COOH là công thức cấu tạo của: OH NH2 A. Cys B. Ser C. Leu D. Tyr E. Thr 18. Những acid amin sau cơ thể người tự tổng hợp được: A. Gly, Ser, Tyr, Pro, Glu, Asp B. Leu, Ile, Val, Trp, Phe, Met C. Asn, Gln, Gly, Met, Cys, Lys D. Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Ser E. Thr, Cys, Met, Lys, Arg, Glu 19. CH2- CH- COOH là công thức cấu tạo của: NH2 A. Pro D. His N B. Trp E. Thr H C. Tyr 20. là công thức cấu tạo của: A. Ala N COOH B. Leu H C. Met D. Arg E. Pro 21. Enzym xúc tác cho phản ứng trao đổi nhóm amin: 1. Có coenzym là pyridoxal phosphat 2. Có coenzym là Thiamin pyrophosphat 3. Có coenzym là NAD + 4. Được gọi với tên chung là: Transaminase 5. Được gọi với tên chung là Dehydrogenase Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 4, 5 E. 1, 4 22. Hoạt tính GOT tăng chủ yếu trong một số bệnh về: A. Thận B. Gan C. Tim D. Đường tiêu hóa E. Tâm thần 23. Hoạt tính GPT tăng chủ yếu trong: A. Rối loạn chuyển hóa Glucid B. Một số bệnh về gan C. Một số bệnh về tim D. Nhiễm trùng đường tiết niệu E. Ngộ độc thức ăn 24. Sản phẩm khử amin oxy hóa của một acid amin gồm: 1. Amin 2. Acid  cetonic 3. NH3 4. Acid carboxylic 5. Aldehyd Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 4, 5 E. 1, 3 25. NH3 được vận chuyển trong cơ thể chủ yếu dưới dạng: A. Kết hợp với acid glutamic tạo glutamin B. Kết hợp với acid aspartic tạo asparagin C. Muối amonium D. Kết hợp với CO 2 tạo Carbamyl phosphat E. NH 4 OH 26. Glutamin tới gan được: A. Phân hủy ra NH3 và tổng hợp thành urê B. Kết hợp với urê tạo hợp chất không độc C. Chuyển vào đường tiêu hóa theo mật D. Phân hủy thành carbamyl phosphat, tổng hợp urê E. Phân hủy thành urê 27. Glutamin tới thận: A. Phân hủy thành NH3, đào thải qua nước tiểu dưới dạng NH 4 + B. Phân hủy thành urê C. Phân hủy thành carbamyl phosphat D. Phân hủy thành NH3, tổng hợp urê và đào thải ra ngoài theo nước tiểu E. Không có chuyển hóa gì 28. Histamin: 1. Là sản phẩm khử carboxyl của Histidin 2. Là sản phẩm trao đổi amin của Histidin 3. Có tác dụng tăng tính thấm màng tế bào, kích ứng gây mẫn ngứa 4. Là sản phẩm khử amin oxy hóa của Histidin 5. Là một amin có gốc R đóng vòng Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B.1, 2, 4 C. 1, 2, 5 D. 1, 3, 5 E. 1, 4, 5. 29. Sơ đồ tóm tắt chu trình urê: NH3 + CO 2 Carbamyl phosphat Citrulin Aspartat ATP ADP Ornithin Arginosuccinat Urê . .? Fumarat Chọn chất phù hợp điền vào chỗ trống: A. Malat B. Arginin C. Lysin D. Histidin E. Succinat 30. GOT là viết tắt của enzym mang tên: A. Glutamin Oxaloacetat Transaminase B. Glutamat Ornithin Transaminase C. Glutamat Oxaloacetat Transaminase D. Glutamin Ornithin Transaminase E. Glutarat Oxaloacetat Transaminase 31. GOT xúc tác cho phản ứng: A. Trao đổi hydro B. Trao đổi nhóm amin C. Trao đổi nhóm carboxyl D. Trao đổi nhóm imin E. Trao đổi nhóm methyl 32. GPT xúc tác trao đổi nhóm amin cho phản ứng sau: A. Alanin +  Cetoglutarat Pyruvat + Glutamat B. Alanin + Oxaloacetat Pyruvat + Aspartat C. Aspartat +  Cetoglutarat Oxaloacetat + Glutamat D. Glutamat + Phenylpyruvat  Cetoglutarat + Phenylalanin E. Aspartat + Phenylpyruvat Oxaloacetat + Phenylalanin 33. Các enzym sau có mặt trong chu trình urê: A. Carbamyl phosphat synthetase, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthetase, Aconitase, Arginase. B. Carbamyl phosphat synthetase, Arginosuccinat synthetase, Fumarase, Arginosuccinase, Arginase. C. Carbamyl phosphat synthetase, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthetase, Arginosuccinase, Arginase. D. Carbamyl synthetase, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthetase, Succinase, Arginase. E. Carbamyl synthetase, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthetase, Arginosuccinase, Arginase. 34. Glutamat được tổng hợp trong cơ thể người bằng phản ứng: 1. NH3 +  Cetoglutarat NADHH+ NAD+ Glutamat Glutamat dehydrogenase 2. Glutamin + H 2 O Glutaminase Glutamat + NH3 3. Urê +  Cetoglutarat Glutamat dehydrogenase Glutamat 4. Glutamin + NH3 Glutamat dehydrogenase Glutamat 35. Phản ứng ngưng tụ NH3 vào  Cetoglutarat không cần xúc tác bởi enzym: NH3 +  Cetoglutarat Glutamat Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 4, 5 E. 1, 3. 36. Trong cơ thể, Alanin và Aspartat được tổng họp bằng cách: 1. Oxaloacetat + Glutamat GOT Aspartat +  Cetoglutarat 2. Oxalat + Glutamat GOT Aspartat +  Cetoglutarat 3. Malat + Glutamat GOT Aspartat +  Cetoglutarat 4. Pyruvat + Glutamat GPT Alanin +  Cetoglutarat 5. Succinat + Glutamat GPT Alanin +  Cetoglutarat Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 4, 5 E. 1, 4. 37. Glutathion là 1 peptid: A. Tồn tại trong cơ thể dưới dạng oxy hoá B. Tồn tại trong cơ thể dưới dạng khử C. Được tạo nên từ 3 axit amin D. Câu A, C đúng E. Câu A, B, C đúng 38. Bệnh bạch tạng là do thiếu: A. Cystein B. Methionin C. Melanin D. Phenylalanin E. Tyrosin 39. Serotonin được tổng hợp từ: A. Tyrosin B. Tryptophan C. Cystein D. Methionin E. Arginin 40. Thiếu phenylalanin hydroxylase đưa đến tình trạng bệnh lý: A. Tyrosin niệu B. Homocystein niệu C. Alcapton niệu D. Phenylceton niệu E. Cystein niệu 41. CH3 CH - CH - COOH là công thức cấu tạo của: CH3 NH2 A. Glycin B. Alanin C. Valin D. Leucin E. Isoleucin 42. CH3 - _ CH2 - CH - CH - COOH là công thức cấu tạo của: CH3 NH2 A. Glycin B. Alanin C. Valin D. Leucin E. Isoleucin 43. CH2 - CH2 - CH - COOH là công thức cấu tạo của: S - CH3 NH2 A. Cystein B. Methionin C. Threonin D. Serin E. Lysin 44. NH2 - C - _ CH2 - CH2 - CH - COOH là công thức cấu tạo của: O NH2 A. Arginin B. Lysin C. Acid aspartic D. Glutamin E. Acid glutamic 45. Trong các acid amin sau, các acid amin nào trong cấu tạo có nhóm -SH: 1. Threonin 2. Cystin 3. Lysin 4. Cystein 5. Methionin Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 2, 3, 5 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5 46. Những acid amin sau được xếp vào nhóm acid amin kiềm: A. Leucin, Serin, Lysin, Histidin, Methionin B. Asparagin, Glutamin, Cystein, Lysin, Leucin C. Glycin, Alanin, Methionin, Lysin, Valin D. Leucin, Serin, Threonin, Tryptophan, Histidin E. Arginin, Lysin, Ornitin, Hydroxylysin, Citrulin 47. Trong các protein sau, loại nào có cấu tạo là protein thuần: 1. Albumin 2. Mucoprotein 3. Keratin 4. Lipoprotein 5. Collagen Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 3, 5 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5 48. Phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết peptid, protein là: A. Phản ứng Ninhydrin B. Phản ứng Molish C. Phản ứng Biurê D. Phản ứng thuỷ phân E. Phản ứng khử carboxyl 49. Trong các nhóm protein sau, loại nào có cấu tạo là protein tạp: A. Collagen, Albumin, Lipoprotein, Keratin B. Globulin, Albumin, Glucoprotein, Mucoprotein C. Collagen, Lipoprotein, Globulin, Cromoprotein D. Keratin, Globulin, Glucoprotein, Metaloprotein E. Glucoprotein, Flavoprotein, Nucleoprotein, Lipoprotein 50. Trong các enzym sau, enzym nào được xếp vào nhóm endopeptidase hoạt động: 1. Pepsin 2. Pepsinogen 3. Trypsinogen 4. Chymotrypsin 5. Carboxypeptidase Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 1, 3 C. 1, 4 D. 3, 4 E. 4, 5. 51. Trong các enzym sau, enzym nào được xếp vào nhóm exopeptidase: 1. Pepsinogen 2. Carboxypeptidase 3. Dipeptidase 4. Proteinase 5. Aminopeptidase Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 2, 3, 5 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5. 52. Cơ chất của Catepsin là : A. Glucid B. Lipid C. Protid D. Hemoglobin E. Acid nucleic 53. Các quá trình thoái hoá chung của acid amin là: 1. Khử hydro 2. Khử amin 3. Khử carboxyl 4. Trao đổi amin 5. Kết hợp nước Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 2, 3, 4 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5. 54.  Amino Butyric Acid (G.A.B.A) là: 1. Sản phẩm khử amin của Acid glutamic 2. Sản phẩm khử carboxyl của Acid glutamic [...]... ion C Liên kết disulfua E Liên kết muối * Câu hỏi đúng sai: 71 Tất cả các acid amin đều có hoạt tính quang học A Đúng B Sai 72 Trong thiên nhiên thường gặp loại D  acid amin A Đúng B Sai 73 Số đồng phân của acid amin = 2 n + 1, trong đó n là số carbon bất đối A Đúng B Sai 74 Liên kết hydro là liên kết giữa nhóm - COOH của acid amin này với nhóm - NH2 của acid amin kia bằng cách loại đi một phân tử H2O... sinh tổng hợp protid của cơ thể B Tuỳ từng loại mô C Nhu cầu năng lượng cơ thể D Nhu cầu một số chất dẫn xuất từ acid amin như hormon, base N E Tất cả các câu trên đều đúng 64 Protid có thể bị biến tính dưới tác dụng của những yếu tố sau: A Nhiệt độ B pH acid, base D Dung môi E Tất cả các yếu tố trên 65 Serotonin: 1 Được tổng hợp từ acid amin Tyrosin C Nồng độ muối E 3, 5 2 Được tổng hợp từ acid amin. .. Fumarat, Citrat 57 Acid  cetonic sẽ chuyển hoá theo những con đường sau: 1 Kết hợp với NH3 để tổng hợp trở lại thành acid amin 2 Tham gia vào chu trình urê 3 Được sử dụng để tổng hợp glucose, glycogen 4 Kết hợp với Arginin để tạo thành Creatinin 5 Một số acid  cetonic bị khử carboxyl để tạo thành acid béo Chọn tập hợp đúng: A 1, 2, 3 B 1, 2, 4 C 1, 3, 5 D 2, 3, 4 E 3, 4, 5 58 Các acid amin sau tham gia... động của neuron 5 Không có tác dung sinh học Chọn tập hợp đúng: A 1, 2 C 2, 4 B 2, 3 D 3, 4 E 2, 5 55 NH3 sẽ chuyển hoá theo những con đường sau: 1 Được đào thải nguyên vẹn ra nước tiểu 2 Tham gia phản ứng amin hoá, kết hợp acid  cetonic để tổng hợp lại acid amin 3 Ở gan được tổng hợp thành urê theo máu đến thận và thải ra nước tiểu 4 Tham gia phản ứng trao đổi amin 5 Ở thận NH3 được đào thải dưới... hydroxylase D Parahydroxy phenyl pyruvat hydroxylase C Transaminase E Homogentisat oxygenase 61 Thiếu Homogentisat oxygenase đưa đến tình trạng bệnh lý: A Phenylceton niệu B Tyrosin niệu D Homocystein niệu C Bệnh bạch tạng E Alcapton niệu 62 Sản phẩm khử carboxyl của acid amin sẽ là: 1 Acid  cetonic 2 Amin tương ứng 3 NH3 4 Một số chất có hoạt tính sinh học đặc biệt Chọn tập hợp đúng: A 1, 2 B 2, 3 5 Aldehyd... và GPT không tăng E Không có câu nào đúng 67 Dạng vận chuyển của NH3 trong máu là: A NH4+ B Acid glutamic C Acid  cetonic D Glutamin E Urê 68 Chu trình Urê liên quan với chu trình Krebs qua phân tử: A Aspartat B Ornitin C Oxaloacetat D Succinat E Arginin 69 Trong nhiều quá trình tổng hợp các chất cần đến nhóm chức – CH3, nhóm chức này được cung cấp từ: A Arginin B Glutamin C Asparagin D Threonin E... trẻ sơ sinh, cấu tạo màng ruột trẻ không thể hấp thụ protein có trọng lượng phân tử tương đối lớn, ví dụ các Ig A Đúng B Sai 77 So với Creatinin máu, Urê máu là xét nghiệm có giá trị đặc hiệu hơn để đánh giá chức năng thận A Đúng B Sai 78 Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin là các enzym hoạt động tốt ở môi trường acid của dịch dạ dày A Đúng B Sai 79 Phản ứng Biurê là phản ứng dùng để nhận biết acid amin, ... Trypsin, Chymotrypsin là các enzym hoạt động tốt ở môi trường acid của dịch dạ dày A Đúng B Sai 79 Phản ứng Biurê là phản ứng dùng để nhận biết acid amin, peptid, protein A Đúng B Sai 80 Acid amin cần thiết là những acid amin mà cơ thể tổng hợp được từ quá trình chuyển hoá của glucid, lipid A Đúng B Sai . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN ACID AMIN 1. Acid amin là hợp chất hữu cơ trong phân tử có: A. Một nhóm -NH2, một nhóm. * Câu hỏi đúng sai: 71. Tất cả các acid amin đều có hoạt tính quang học A. Đúng B. Sai 72. Trong thiên nhiên thường gặp loại D  acid amin A. Đúng B. Sai 73. Số đồng phân của acid amin. tên: A. Glutamin Oxaloacetat Transaminase B. Glutamat Ornithin Transaminase C. Glutamat Oxaloacetat Transaminase D. Glutamin Ornithin Transaminase E. Glutarat Oxaloacetat Transaminase 31.
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin, câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin,

Từ khóa liên quan