0

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

8 13,728 272

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2014, 01:01

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN GLUCID (PHẦN 2) 61. Sản phẩm thủy phân cuối cùng của glucid trước khi được hấp thụ là: A. Polysaccarid B. Trisaccarid. C. Oligosaccarid. D. Monosaccarid E. Acid amin. 62. Rượu được hấp thu vào cơ thể: A.Qua đường tiêu hoá B.Qua đường hô hấp C.Phần dưới của ruột D.Qua dạ dày E.Tất cả các câu trên đều đúng. 63. Sau khi được hấp thu, rượu được: A. Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước khi vào máu C.Không bị biến đổi trước khi vào máu D.Bị biến đổi thành aldehyd trước khi vào máu E. Bị biến đổi thành acid acetic trước khi vào máu 64. Rượu được oxy hoá chủ yếu do: A. Gan B.Thận C. Thận và cơ D.Lưới nội tương của tế bào gan E. Ruột 65 Enzym làm nhiệm vụ phân giải rượu là: A. Etanolase B. Alcolase C. Acetalđehydhydrogenase D. Alcolđehdrogenase E.Oxydase 66. Người nghiện rượu có khả năng uống được rượu nhiều vì: A.Thành mạch vững chắc B. Hoạt tính enzym acetaldehydrogenase tăng C. Hoạt tính enzym acetaldehydrogenase giảm D. Hoạt tính enzym alcoldehydrogenase tăng E. Hoạt tính enzym alcoldehydrogenase giảm 67. Người nghiện bị thiếu dinh dưỡng vì: A. Ăn ít B. Bị bệnh gan C.Bị bệnh đường tiêu hoá D. Thiếu các vitamin để chuyển hoá thức ăn E. Tất cả các câu trên đều đúng 68. Người nghiện rượu có thể tổn thường tinh hoàn do: A. Ăn thiếu glucid B. Ăn thiếu lipid C. Ăn thiếu vitamin A D. Ăn thiếu vitamin E E. Ăn thiếu vitamin K 69. Người nghiện rượu hay mắc phải các bệnh : A. Tim mạch B. Viêm gan C. Xơ gan D. Ung thư E. Tất cả các câu trên đều đúng 70. Uống thuốc ngủ đồng thời uống rượu dẫn đến hậu quả: A. Giảm tác dụng của thuốc B. Tăng tác dụng của thuốc C. Không có ảnh hưởng lẫn nhau D. Có ảnh hưởng đối với một số thuốc ngủ E. Tất cả các câu trên đều sai 71. Công thức bên là cấu tạo của: CHO H C OH HO C H HO C H H C OH CH 2 OH A. D Glucose. B. D Galactose. C. D Fructose. D. D Ribose. E. D Deoxyribose. 72. Công thức của  Fructofuranose: A. B. C. D. E. C. 73. Amylase có tác dụng thuỷ phân liên kết  1-4 glucosid A. Đúng B. Sai 74. Oligosaccarid bị thuỷ phân cho 2-10 gốc monosaccarid A. Đúng B. Sai 75. Glycogen có số mạch nhánh nhiều hơn trong tinh bột A. Đúng B. Sai 76. Người ta căn cứ vào nhóm OH của Carbon bất đối nằm xa nhóm chức aldehyd nhất để phân biệt 2 dạng D- và L- Glucose A. Đúng B. Sai 77. Số đồng phân của các monosaccarid trên thực tế là 2 n , n: là số carbon bất đối A. Đúng B. Sai 78. Glucid tham gia tạo hình trong: A. Acid nucleic B. Glycoprotein C. Glycolipid CH 2 OH CHOH H OH OH OH CH 2 OH OH HO HO CH 2 OH CH 2 OH H HO CH 2 OH HO HOH 2 C CH 2 OH HO OH HO HOH 2 C OH HO CH 2 OH HO D. Các câu B, C đều đúng E. Các câu A, B, C đều đúng 79. Glucid tham gia tạo hình trong trong thành phần acid nucleic: A. Đúng B. Sai 80. Ở vi sinh vật, polysaccarid là cấu tử quan trọng của thành tế bàovi khuẩn A. Đúng B. Sai 81. Aldotriose là tên gọi theo danh pháp quốc tế chung cho tất các loại đường có 3 carbon A. Đúng B. Sai 82. Tính khử của các monosaccarid trong việc định lượng các chất đường vì: A. Chỉ có đơn đường mới cho phản ứng khử B. Cả đơn đường và đường đôi mới cho phản ứng khử C. Tất cả các loại đường đều cho phản ứng khử D. Tất cả các loại đường đều cho phản ứng khử khi được chuyển về đường đơn E. Tất cả các câu trên đều sai 83. Glucose và fructose bị khử tạo thành Sorbitol A. Đúng B. Sai 84. Liên kết glucosid hoặc osid có thể là sự liên kết giữa các gốc trong nội bộ phân tử chất đường A. Đúng B. Sai 85. Các monosaccarid có thể tạo thành các este là do kết hợp với: A. HNO 3 B. H 2 SO 4 C. H 3 PO 4 D. CH 3 COOH E. Tất cả các câu trên đều đúng 86. Công thức cấu tạo của  D-Glucose chỉ khác với  D-Galactose ở C 4 A. Đúng B. Sai 87. Công thức cấu tạo của  D-Glucose chỉ khác với  D-Mannose ở C 2 A. Đúng B. Sai 88. Cấu tạo tinh bột và glycogen giống nhau ở chỗ: A. Cấu tạo mạch nhánh B. Cấu tạo mạch thẳng C. Kích thước phân tử D. Độ dài phân nhánh E. Tất cả các câu trên đều sai 89. Cellulose gồm những gốc  D-glucose và được nối với nhau bằng liên kết 1-4 glucosid A. Đúng B. Sai 90. Cellulose không có giá trị đối với cơ thể người sử dụng A. Đúng B. Sai 91. Mucopolysaccarid có tác dụng: A. Nâng đỡ B. Chống nhiễm khuẩn C. Tái tạo và trưởng thành của các mô D.Chống lại các tác nhân cơ học và hoá học E. Tất cả các câu trên đều đúng 92. Polysaccarid thể hiện được đặc trưng của nhóm máu: A. Đúng B. Sai 93. Cơ chế vận chuyển tích cực của các monosaccarid qua tế bào thành ruột có đặc điểm: A. Cùng chiều với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột và tế bào B. Cùng chiều hay ngược chiều với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột và tế bào C. Không cần cung cấp năng lượng D.Không liên quan đến sự vận chuyển ion natri E. Tất cả các câu trên đều sai 94. Phosphorylase là enzym xúc tác cho quá trình thoái hoá glycogen ở cơ và gan, chúng tồn tại dưới hai dạng bất hoạt và hoạt động A. Đúng B. Sai 95. Phosphorylase là enzym A. Thuỷ phân mạch thẳng của glycogen B. Thuỷ phân liên kết 1-6 Glucosidase của glycogen C. Enzym gắn nhánh của glycogen D. Enzym đồng phân của glycogen E. Enzym cắt nhánh của glycogen 96. Amylo 1-6 Glucosidase là enzym A. Thuỷ phân mạch thẳng của glycogen B. Thuỷ phân liên kết 1-6 Glucosidase của glycogen C. Enzym gắn nhánh của glycogen D. Enzym đồng phân của glycogen E. Enzym chuyển nhánh của glycogen 97. Enzym tiêu hoá chất glucid gồm: A. Disaccarase B. Amylose 1-6 transglucosidase C.Amylase D. Câu A và B E. Câu A và C 98. Các enzym tiêu hoá chất glucid ở cơ thể người gồm: A. Amylase, saccarase, cellulase B. Saccarase, cellulase, lipase C. Amylase, maltase, invertase D. Lactase, saccarase, cellulase E. Lactase, cellulase, trehalase 99. Các enzym mutase và isomerase là các enzym đồng phân vị trí nội phân tử: A. Đúng B. Sai 100. Epimerase là enzym đồng phân lập thể: A. Đúng B.Sai 101. Các phản ứng không thuận nghịch trong con đường đường phân: A. Glucose  Glucose-6-, Glucose-6-  Fructose -6-, Phosphoenolpyruvat  Pyruvat B. Glucose  Glucose-6-, Fructose -6-  Fructose 1,6-di, Phosphoenolpyruvat  Pyruvat C. Glucose  Glucose-6-, Fructose -6-  Fructose 1,6-di, Glyceraldehyd 3-  1,3di-Glycerat D. Glucose  Glucose-6-, Fructose -6-  Fructose 1,6-di, 1,3di- Glycerat  3--Glycerat E. Glucose  Glucose-6-, Fructose -6-  Fructose 1,6-di, 3--Glycerat  2--Glycerat 102. Ba enzym xúc tác các phản ứng không thuận nghịch trong con đường đường phân: A. Enolase, phosphoglycerat kinase, pyruvat kinase B. Glucokinase, phosphoglycerat kinase, pyruvat kinase C. Glucokinase, phosphofructosekinase, pyruvat kinase D. Glucokinase, phosphofructosekinase, enolase, E. Tất cá các câu trên đều sai 103. Transcetolase là enzym xúc tác vận chuyển nhóm 2C từ cetose tới aldose A. Đúng B. Sai 104. Transaldolase là enzym xúc tác vận chuyển nhóm 3C từ cetose tới aldose A. Đúng B. Sai 105. Glucose máu có nguồn gốc: A. Thức ăn qua đường tiêu hoá B. Thoái hoá glycogen ở gan C. Quá trình tân tạo đường D. Câu A và B E. Câu A, B và C 106. Phản ứng biến đổi Fructose-1,6 di thành Glyceraldehyd-3- cần cung cấp năng lượng A. Đúng B. Sai 107. Sự biến đổi của G6P thành F-1,6-diP cần có các enzym sau: A. Phosphoglucosemutase và Phosphorylase B. Phosphoglucosemutase và Aldolase C. Phosphohexo isomerase và phosphofructokinase D. Phosphohexo isomerase và Aldolase E. Glucose-6-phosphatase và pyrophosphorylase 108. Enzym được tìm thấy trong con đường Hexomonophosphat: A. Glucose-6-phosphatase B. Phosphorylase C. Aldolase D. Glucose-6-phosphat dehydrogenase E. Malatase 109. Ở gan, để tổng hợp glycogen từ glucose cần: A. Pyruvat kinase B. Glucose-6-phosphat dehydrogenase C. Cytidin triphosphat D. Uridin triphosphat E. Guanosin triphosphat 110. Glycogen được biến đổi thành glucose-1- nhờ có: A. UDPG transferase B. Enzym gắn nhánh C. Phosphorylase D. Isomerase E. Dephospho-phosphorylase 111. Glycogen synthetase có đặc điểm nào sau đây: A. Không có ở cơ B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan C. Tạo các liên kết  1-4 trong glycogen D. Enzym cắt nhánh glycogen E. Tạo các liên kết  1-6 trong glycogen 112. Enzym gắn nhánh glycogen có đặc điểm nào sau đây: A. Không có ở cơ B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan C. Tạo các liên kết  1-4 trong glycogen D. Enzym cắt nhánh glycogen E. Tạo các liên kết  1-6 trong glycogen 1111. Amylo1-6 glucosidase có đặc điểm nào sau đây: A. Không có ở cơ B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan C. Tạo các liên kết  1-4 trong glycogen D. Enzym cắt nhánh glycogen E. Tạo các liên kết  1-6 trong glycogen 114. Phosphorylase kinase có đặc điểm nào sau đây: A. Không có ở cơ B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan C. Tạo các liên kết  1-4 trong glycogen D. Enzym cắt nhánh glycogen E. Tạo các liên kết  1-6 trong glycogen 115. Glucose-6-phosphatase có đặc điểm nào sau đây: A. Không có ở cơ B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan C. Tạo các liên kết  1-4 trong glycogen D. Enzym cắt nhánh glycogen E. Tạo các liên kết  1-6 trong glycogen 116. Công thức bên là cấu tạo của: A. D Glucose. B. D Galactose. C. D Fructose. D. D Glucose. E. D Deoxyribose. 117. Trong cấu tạo của Condroitin Sulfat có: A. H 11 PO 4 B. N Acetyl Glucosamin. C. H 2 SO 4 D. Acid Gluconic. E. Acid Glyceric. 118. Thành tế bào vi khuẩn có cấu tạo bền chắc vì có cấu tạo Polyasacarid A. Đúng B. Sai 119. Các lysozym của các dịch tiết có khả năng phân giải polysaccarid của thành vi khuẩn là: A. Nước mắt B. Nước mũi C. Nước bọt D. Các câu A, B, C E. Các câu trên đều sai . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN GLUCID (PHẦN 2) 61. Sản phẩm thủy phân cuối cùng của glucid trước khi được hấp thụ là: A. Polysaccarid. HO D. Các câu B, C đều đúng E. Các câu A, B, C đều đúng 79. Glucid tham gia tạo hình trong trong thành phần acid nucleic: A. Đúng B. Sai 80. Ở vi sinh vật, polysaccarid là. glycogen 97. Enzym tiêu hoá chất glucid gồm: A. Disaccarase B. Amylose 1-6 transglucosidase C.Amylase D. Câu A và B E. Câu A và C 98. Các enzym tiêu hoá chất glucid ở cơ thể người gồm: A. Amylase,
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2), câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2),

Từ khóa liên quan