Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 2

15 2.9K 6
Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Câu HH0901CSB Dãy chất gồm oxit axit : A CuO ; SO3 ; CO2 B SO2 ; CO2 ; CO C NO ; CO2; P2O5 D CO2 ; SO2; P2O5 PA: D Câu HH0901CSB Dãy chất gồm oxit bazơ : A K2O ; CaO; N2O5 B CuO; Na2O; Fe2O3 C BaO ; CaO; H2O D CuO; CO2; BaO PA: B Câu HH0901CSB Dãy chất gồm oxit tác dụng với axit clohiđric tạo thành muối : A Na2O ; MgO; Al2O3 B Na2O ; NO ; CaO C Na2O ; CaO; P2O5 D Na2O ; CO2 ; MgO PA: A Câu HH0901CSH Có ba oxit màu trắng MgO; Na2O ; Al2O3 Dùng chất sau phân biệt oxit trên? A HCl B H2O C NaOH D H2 PA: B Câu HH0901CSH Có dãy biến hóa sau 02 H 2O Bazo to X  Y  Z  T  Q, X đơn chất cacbon Các chất Y,Z,T,Q lần → → → → lượt A CO2 ; Na2CO3; Na2O; NaOH B CO ; CO2 ; CaCO3; CaO C CO2 ; CaCO3; CaO; Ca(OH)2 D CO2 ; MgCO3; MgO; Mg(OH)2 PA: C Câu HH0901CSH Dãy oxit hút nước ? A BaO ; CuO; P2O5 B CaO; Fe3O4 ; P2O5 C BaO; CuO; Na2O D BaO ; CaO; P2O5 PA: D Câu HH0902CSB Axit không tan nước ? A H2SO4 B HCl C H2SO3 D H2SiO3 PA: D Câu HH0902CSB Dung dịch axit HCl tác dụng với dãy kim loại giải phóng khí hiđro? A Na ; Fe ; Zn ; Cu B Na ; Fe ; Zn ; Al C Na ; Fe ; Ag ; Al D Na ; K ; Zn ; Au PA: B Câu HH0902CSB Dãy chất gồm tất oxit tác dụng với nước để tạo axit A CO2; SO2; SO3; N2O5 B SO2; SO3; N2O5 ; SiO2 C CO2; SO2; SO3; MnO2 D CO2; SO2; SO3; NO PA: A Câu 10 HH0902CSH Những khí làm khơ axit sunfuric đặc? A CO2; SO2; NH3 B SO2; SO3; NH3 C CO2; SO2; O2 D O2; SO2 ; NH3 PA: C Câu 11 HH0902CSH Tính chất hóa học sau khơng phải tính chất axit sunfuric loãng ? A Tác dụng với bazơ tạo thành muối nước B Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối nước C Tác dụng với nhiều kim loại tạo muối giải phóng khí hidđro D Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối giải phóng khí sunfurơ PA: D Câu 12 HH0902CSH Phương pháp dùng để điều chế axit ? A Cho oxit bazơ tác dụng với nước B Cho axit mạnh tác dụng với muối axit yếu C Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối D Cho oxit axit tác dụng với oxit bazơ PA: B Câu 13: HH0903CSB Khẳng định nào đúng ? A Tất bazơ gọi kiềm B Chỉ bazơ tan gọi kiềm C Chỉ bazơ không tan đựơc gọi kiềm D Bazơ gồm có hai loại: bazơ tan kiềm PA: B Câu 14: HH0903CSB Dãy chất sau gồm toàn bazơ tan: A NaOH, Ba(OH)2, KOH, Cu(OH)2 B NaOH, KOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2 C NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)2 D NaOH, KOH, Ba(OH)2, LiOH PA: D Câu 15: HH0903CSB Dãy chất sau bị nhiệt phân huỷ: A NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3 B Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3 C Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3 D KOH, Mg(OH)2, NaOH, Ca(OH)2 PA: B Câu 16: HH0903CSH Dung dịch Na2CO3 tác dụng với bazơ sau đây: A Ba(OH)2 B Cu(OH)2 C NaOH D Mg(OH)2 PA: A Câu 17: HH0903CSH Bazơ vừa làm quỳ tím chuyển sang màu xanh vừa phản ứmg với CO2 dung dich HCl: A Cu(OH)2 B Mg(OH)2 C Al(OH)3 D Ca(OH)2 PA: D Câu 18: HH0903CSH Cho 25ml dung dịch NaOH 8M tác dụng với 50ml dung dich HCl 6M Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu thế nào ? A chuyển sang màu xanh B chuyển sang màu đỏ C không đổi màu D màu PA: B Câu 19: HH0904CSB Trường hợp tạo kết tủa trộn hai dung dịch cặp chất sau: A Dung dịch BaCl2 dung dịch CuSO4 B Dung dich Ca(NO3)2 dung dịch NaCl C Dung dịch K2SO4 dung dịch MgCl2 D Dung dịch CuCl2 dung dịch FeSO4 PA: A Câu 20: HH0904CSB Muối sau tác dụng dung dịch Ba(OH)2 A CaCO3 B MgCO3 C Na2CO3 D BaCO3 PA: C Câu 21: HH0904CSB Kim loại sau tác dụng với dung dịch muối FeCl2: A Zn B Cu C Hg D Pb PA: A Câu 22: HH0904CSH Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + ……X… → FeCl2 + Cu Na2SO4 + …Y…… → BaSO4 + NaCl ……Z……→ CaO + CO2 X, Y, Z phản ứng là: A CuCl2, BaCl2, CaCO3 B MgCl2 CaCl2, CaCO3 C CuCl2, BaCl2, MgCO3 D CaCl2, BaCl2, CaCO3 PA: A Câu 23: HH0904CSH Cặp chất sau tồn dung dịch ? A Na2CO3 HCl B NaOH H2SO4 C BaCl2 CuSO4 D KCl NaNO3 PA: D Câu 24: HH0904CSH Cho 10gam CaCO3 vào 200ml dung dich HCl 2M Thể tích khí CO2 thu (đktc) là: A 1,12 lit B 2,24 lit C 3,36 lit D 4,48 lit PA: B Câu 25: HH0905CSV Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ nhãn đựng dung dịch: H2SO4, BaCl2, Ba(OH)2 A Quỳ tím B Nước vơi C Dung dich HCl D Kim loại Cu PA: A Câu 26: HH0905CSV Để phân biệt dung dịch sau: HCl, AgNO3, KCl, Ba(NO3)2, dùng thuốc thử đây? A Phenolphtalein B Quỳ tím C Dung dịch NaOH D Dung dịch H2SO4 PA: B Câu 27: HH0905CSV Khí H2 bị lẫn tạp chất: Khí CO2, SO2, H2S Có thể dùng chất sau để loại bỏ tạp chất: A Dung dịch axit HCl B Nước C Nước vôi D Dung dịch muối ăn PA: C Câu 28: HH0905CSH Để trung hoà 200 gam dung dịch NaOH 10% cần dùng khối lượng dung dich axit HCl 3,65% là: A 400 gam B 500 gam C 600 gam D 700 gam PA: B Câu 29: HH0905CSH Cho 1,12 lít khí CO2 (đktc) sục vào 150ml dung dịch NaOH 1M Chất có dung dịch sau phản ứng ( không kế nước)? A Muối Na2CO3 B Muối NaHCO3 C Cả hai muối Na2CO3 NaHCO3 D Muối Na2CO3 và NaOH PA: C Câu 30: HH0905CSH Cùng khối lượng kim loại nhau, trường hợp sau thu nhiều khí H2 nhất? A Fe + HCl B Ca + HCl C Zn + HCl D Mg + HCl PA: D Câu 31: HH0905CSH Nung đá vơi (chứa 100% CaCO3) thu kilogam vôi sống (nếu hiệu suất 80%)? A 224 kg B 448 kg C 560 kg D 650 kg PA: B Câu 32: HH0905CSV Để phân biệt lọ đựng dung dịch không màu là: HCl, H2SO4, BaCl2, cần dùng hoá chất sau đây? A Phenolphtalein B Dung dịch NaOH C Quỳ tím D Dung dịch NaCl PA: C Câu 33: HH0905CSV Cho chất: Cu, CuO, Cu(OH)2, CuCl2 Dãy biến đổi sau thực trực tiếp được? A Cu → CuO → Cu(OH)2 → CuCl2 B Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuCl2 C CuO → Cu → Cu(OH)2 → CuCl2 D CuO → Cu(OH)2 → CuCl2 → Cu PA: B Câu 34: HH0906CSB Loại phân có hàm lượng đạm cao ? A Amoni nitrat NH4NO3 B Kali nitrat KNO3 C Amoni clorua NH4Cl D Urê CO(NH2)2 PA: D Câu 35: HH0906CSB Cho lượng bột sắt dư vào 50ml dung dịch axit sunfuric Phản ứng xong thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Khối lượng sắt tham gia phản ứng là: A 4,8 gam B 5,6 gam C 6,4 gam D 8,4 gam PA: D Câu 36: HH0906CSB Cho gam SO3 tác dụng với nước thu 250ml dung dịch axit H2SO4 Nồng độ mol dung dịch axit thu là: A 0,2 M B 0,3 M C 0,4 M D 0,5 M PA: C Câu 37: HH0906CSH Trên hai đĩa cân vị trí cân có cốc, cốc đựng dung dịch có hồ tan 0,2 mol HNO3 Thêm vào cốc thứ 20 gam CaCO3, thêm vào cốc thứ hai 20 gam MgCO3 Sau phản ứng kết thúc, vị trí của đĩa cân thế nào? A Còn cân B Cân nghiêng cốc thứ (cốc thứ nặng hơn) C Cân nghiêng cốc thứ hai (cốc thứ hai hơn) D Không xác định PA: A Câu 38: HH0906CSH Có thể điều chế khí oxi cách nhiệt phân KMnO4, KClO3 Nếu dùng 0,1 mol chất lượng oxi thu thế nào? A Bằng B Lượng oxi thu KMnO4 tạo nhiều gấp đôi C Lượng oxi thu KClO3 tạo nhiều gấp ba D Lượng oxi thu KMnO4 tạo nhiều gấp ba PA: C Câu 39: HH0906CSH Cho hỗn hợp A gồm HCl 0,1M H2SO4 0,1M Cần ml dung dịch NaOH 1M để trung hoà 100ml dung dịch A ? A 0,02 lít B 0,03 lít C 0,04 lít D 0,05 lít PA: B Câu 40: HH0906CSH Cho 10 gam hỗn hợp hai kim loại dạng bột Fe Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Phần trăm theo khối lượng kim loại là: A 56% Fe 44% Cu B 50% Fe 50% Cu C 40% Fe 60% Cu D 44% Fe 56% Cu PA: A Câu 41: HH0906CSV Muối đồng (II) sunfat sử dụng nông nghiệp để điều chế thuốc chống nấm cho trồng Để điều chế muối đồng (II) sunfat dùng axit H 2SO4 tác dụng với CuO Cu Trường hợp tiết kiệm axit và dễ làm ? A Cả hai trường hợp đều tiết kiệm và dễ làm B Dùng CuO tiết kiệm và dễ làm C Dùng Cu tiết kiệm và dễ làm D Dùng CuO tiết kiệm dùng Cu dễ làm PA: B Câu 42: HH0906CSV Cho hai kim loại nhỏ Fe, Zn có khối lượng a gam ngâm riêng cốc nhỏ đựng dung dịch CuSO4 dư Sau thời gian lấy kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân Khối lượng kim loại thay đổi ? A Cả hai kim loại khơng thay đổi B Cả hai kim loại tăng C Lá kim loại sắt tăng, kim loại kẽm giảm D Lá kim loại kẽm tăng, kim loại sắt giảm PA: C Câu 43: HH0906CSV Có thể điều chế sắt từ 100 quặng hematit chứa 60% Fe2O3? A 42 B 52 C 62 D 72 PA: A Câu 44: HH0906CSV Một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với dung dịch có chứa 10 gam HNO3 Dung dịch sau phản ứng có: A pH = B pH > C pH = D < pH < PA: B Câu 45: HH0906CSV Cho 50ml dung dịch HCl 1M tác dụng hết với 50ml dung dịch NaOH 0,5 M Dung dịch sau phản ứng làm qùy tím chuyển sang màu đỏ Để dung dịch khơng làm đổi màu quỳ tím người ta phải cho thêm ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch trên? A 25 ml B 50 ml C 75 ml D 100 ml PA: A CHƯƠNG II: KIM LOẠI Câu 1: HH0907CSB Kim loại sau có tính dẫn điện tốt nhất? A Đồng B Nhơm C Sắt D Bạc PA: D Câu 2: HH0908CSB Dãy kim loại sau có mức độ hoạt động hoá học giảm dần: A Na, Al, Fe, Mg, Zn B Mg, Na, Fe, Zn, Al C Na, Mg, Al, Zn, Fe D Al, Zn, Mg, Fe, Na PA: C Câu 3: HH0908CSH Ngâm sắt dung dịch đồng (II) sunfat Hiện tượng sau xảy ra: A Có kết tủa tạo thành B Có kim loại màu đỏ sinh ra, sắt không thay đổi C Sắt bị hoà tan phần, kim loại đồng màu đỏ sinh D Sắt bị hồ tan, khơng có chất sinh PA: C Câu 4: HH0908CSH Dãy kim loại sau tác dụng với dung dịch HCl để giải phóng khí hiđro: A Mg, Fe, Zn, Cu B Al, Fe, Zn Mg C Ag, Al, Fe, Zn D Hg, Fe, Mg, Zn PA: B Câu 5: HH0909CSB Kim loại số kim loại sau vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm A Đồng B Nhôm C Sắt D Bạc PA: B Câu 6: HH0909CSH Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhômvào dung dịch HCl thu 6,72 lít khí H2(đktc) Giá trị m là: A 4,05 B 4,5 C 5,04 D 5,4 PA: D Câu 7: HH0909CSH Trong dãy biến hoá sau: +O + HCl Al X Y X, Y là: A Al2O3, AlCl3 B Al2O3, Al2(SO4)3 C Al2O3, Al(OH)3 D Al2O3, Al(NO3)3 PA: A Câu 8: HH0910CSH Cho 7,2 gam oxit sắt tác dụng với dung dịch HCl có dư Sau phản ứng thu 12,7 gam muối khan Công thức oxit sắt ban đầu và số mol HCl phản ứng là: A FeO và 0,1 mol HCl B Fe2O3 và 0,2 mol HCl C Fe3O4 và 0,25 mol HCl D Fe3O4 và 0,3 mol HCl PA: A Câu 9: HH0910CSB Số nguyên tử sắt có 2,8gam sắt là: A 0,1 1023 B 0,2.1023 23 C 0,3.10 D 0,4.1023 PA: C Câu 10: HH0910CSH Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl Sản phẩm thu được là A FeCl2 , H2O B FeCl3, H2O C FeCl2 , FeCl3, H2 D FeCl2 , FeCl3 , H2O PA: D Câu 11: HH0911CSB Đồ dùng nhôm không bị gỉ nếu: A Sau dùng rửa sạch, để khô B Sau đun nấu thức ăn mặn để nguyên không rửa C Ngâm nước tự nhiên lâu ngày D Ngâm nước muối thời gian PA: A Câu 12: HH0912CSH Trong sơ đồ phản ứng điều chế chất A trực tiếp sau: Fe2O3 → A Fe → A A chất số chất sau: A FeCl2 B Fe SO4 C FeCl3 D Fe(OH)3 PA: C Câu 13: HH0912CSH Ngâm đinh sắt có khối lượng gam dung dịch CuSO4 Sau thời gian phản ứng lấy đinh sắt khỏi dung dịch, làm khô, cân nặng 4,2 gam Khối lương muối sắt thu đựơc là: A 1,4 gam B 2.8 gam C 3,2 gam D 3,8 gam PA: D Câu 14: HH0912CSV Chọn hố chất thích hợp để phân biệt chất dãy chất sau: Mg, Al, Al2O3 A NaOH B HCl C NaCl D H2O PA: A Câu 15: HH0912CSV Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2 Dùng chất sau để làm muối nhôm ? A Mg B Al C Fe D Zn PA: B Câu 16: HH0913CSH Nhỏ từ từ dung dịch chứa H2SO4 loãng vào lượng bột sắt, sau thời gian, bột sắt tan hoàn toàn người ta thu 0,075 mol H2 (đktc) Khối lượng bột sắt dùng là: A 4,3 g B 4,0 g C 4,1 g D 4,2 g PA: D Câu 17: HH0913CSH Ngâm 16,6 gam hỗn hợp bột Al Fe dung dịch HCl dư, thu 11,2 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng của Al và Fe hỗn hợp lần lượt hỗn hợp là: A 30% 70% B 32,5% 67,5% C 40% 60% D 50% và 50% PA: B Câu 18: HH0913CSV Nhúng đồng dung dịch AgNO3 sau thời gian lấy đồng rửa sach làm khô cân thấy khối lượng đồng tăng 1,52 gam Khối lượng đồng tham gia phản ứng là: A 0,64 gam B 0,84 gam C 0,96gam D 1,28 gam PA: A Câu 19: HH0913CSV Cho 9,2 gam kim loại hố trị I phản ứng với khí clo dư sau phản ứng thu 23,4 gam muối A kim loại số kim loại cho đây? A Na B K C Li D Ba PA: A Câu 20: HH0913CSV A loai quặng sắt có chứa 30% Fe2O3 khối lượng Fe điều chế từ A là: A 12 B 0,18 C 0,21 D 0.28 PA: C III: Phi kim Câu 1: HH0914CSB Để đánh giá độ mạnh yếu phi kim người ta vào: A Tính dẫn điện dẫn nhiệt phi kim B Khả phản ứng phi kim với oxi C Khả phản ứng cảu phi kim phi kim với oxi hiđro D Khả phản ứng phi kim với kim loại hiđro PA: D Câu 2: HH0914CSH X nguyên tố phi kim có hố trị III hợp chất khí với hiđro Hiđro chiếm 17,65% khối lương hợp chất Nguyên tố X là: A Nitơ B Photpho C Cacbon D Lưu huỳnh PA: A Câu 3: HH0915CSB Clo phản ứng với hợp chất sau đây: A NaCl B HCl C NaOH D Na2SO4 PA: C Câu 4: HH0915CSH Nếu lấy số mol KMnO4 MnO2 cho tác dụng với axit HCl đặc chất cho nhiều khí clo hơn? A MnO2 tạo lượng khí nhiều gấp đôi của KMnO4 B KMnO4 tạo lượng khí nhiều 2,5 lần của MnO2 C Cả hai chất tạo thể tích khí D MnO2 tạo lượng khí nhiều gấp ba của KMnO4 PA: B Câu 5: HH0915CSB Đốt hoàn toàn 6g cacbon khí oxi thu gam khí cacbonic ? A.11g B 22g C 44g D 33g PA: B Câu 6: HH0916CSB Hãy chọn câu trả lời tính chất hố học cacbon A Cacbon phi kim hoạt động hố học yếu Tính chất hố học quan trọng cacbon tính oxi hố B Cacbon phi kim hoạt động hoá học mạnh Tính chất hố học quan trọng cacbon tính oxi hoá C Cacbon phi kim hoạt động hố học yếu Tính chất hố học quan trọng cacbon tính khử D Cacbon phi kim hoạt động hố học mạnh Tính chất hố học quan trọng cacbon tính khử PA: C Câu 7: HH0916CSH Khi đốt cháy than, xảy phản ứng hoá học sau: C + O2 → CO2 Nếu đốt cháy hết 1kg than (chứa 90% C ) thể tích khí CO2 sinh là: A 1680 lit B 1806 lit C 1860 lit D 1980lit PA: A Câu 8: HH0916CSH Dãy chất sau tác dụng với dung dịch HCl ? A NaHCO3, NaCl, CaCO3 B NaHCO3, CaCO3, CaCl2 C CaCO3, Ca(OH)2, Ca(HCO3)2 D CaCO3, Ca(ỌH)2, CaCl2 PA: C Câu 9: HH0917CSB Cặp chất sau tác dụng với nhau: A SiO2 CO2 B SiO2 H2O C SiO2 CaO D SiO2 H2SO4 PA: C Câu 10: HH0917CSH Khối lượng NaOH cần dùng để tác dụng hết với 120 gam SiO2 là: A 40 gam B 80 gam C 120 gam D 160 gam PA: D Câu 11: HH0918CSB Dãy chất sau xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần? A Si < P < S < Cl B Si < Cl < S < P C Cl < P < Si < S D Si < S < P < Cl PA: A Câu 12: HH0919CSH Kim loại sau tác dụng trực tiếp với dung dịch HCl khí Cl2 cho loại muối ? A Cu B Al C Fe D Ag PA: B Câu 13: HH0919CSH Trong sơ đồ phản ứng sau: H2 + A → B B + MnO2 → A + C + D A+C→B+E A, B, C, D, E phản ứng là: A Cl2, HCl, H2O, HClO, NaCl B Cl2, HCl, HClO, H2O, NaClO C Cl2, HCl, HClO, MnCl2, NaClO D Cl2, HCl, MnCl2, H2O, HClO PA: D Câu 14: HH0919CSV Để phân biệt khí CO2 khí SO2 dùng chất sau đây: A Dung dịch Br2 B Dung dịch NaCl C Dung dịch Ca(OH)2 D Dung dịch HCl PA: A Câu 15: HH0919CSV Có chất bột màu trắng sau: BaCO3, BaCl2, BaSO4 Chỉ dùng dung dịch để phân biệt chất bột trên: A Dung dịch HCl B Dung dịch NaOH C Dung dịch Ca(OH)2 D Dung dịch NaCl PA: A Câu 16: HH0920CSH Một kim loại kiềm có khối lượng 1,1 gam tác dụng với nước, thu 1,792 lít H (đktc) Kim loại kiềm là: A Li B Na C K D Rb PA: A Câu 17: HH0920CSH Thể tích khí clo thu (đktc) cho 25ml dung dich HCl 8M tác dụng với lượng dư MnO2 là: A 5.6 lít B 8,4 lít C 11,2 lít D 16,8 lít PA: C Câu 18: HH0920CSV Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có cơng thức hố học chung RH4 hợp chất hiđro chiếm 25% khối lượng R là: A Lưu huỳnh B Phôtpho C Cacbon D Silic PA: C Câu 19: HH0920CSV Điều chế Cl2 theo PTHH sau: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O Nếu dùng 13,05 gam MnO2 thể tích khí Cl2 thu (đktc) 3.024 lít Hiệu suất phản ứng là: A 80% B 90% C 95% D 100% PA: B Câu 20: HH0920CSV A có tỉ khối so với H2 17 Đốt 3,4 gam khí A thu 2,24 lit khí SO2(đktc) 1,8gam H2O Cơng thức hoá học A là: A H2S B CH4 C PH3 D NH3 PA: A CHƯƠNG IV: HI ĐROCACBON – NHIÊN LIỆU Câu 1: HH0921CSB Nhóm chất gồm hợp chất hữu là: A Na2CO3, C6H6, C2H5OH B CH3Cl, C2H6O, C6H6 C C2H4, CH3COOH, CaCO3 D C2H2, CH4, CO2 PA: B Câu2: HH0922CSB Phản ứng hoá học đặc trưng phân tử metan là: A Phản ứng cộng với dung dịch nước brom B Phản ứng với clo có ánh sáng khuyếch tán C Phản ứng cháy D Phản ứng cộng hiđro PA: B Câu 3: HH0922CSH Metan tham gia phản ứng với clo có ánh sáng khếch tán do: A Trong phân tử metan có liên kết đơn B Trong phân tử metan có liên kết đơi C Trong phân tử metan có liên kết ba D Trong phân tử metan có nguyên tử C nguyên tử H PA: A Câu 4: HH0922CSH Để phân biệt metan hiđro người ta dùng phương pháp: A Đốt cháy dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi B Đốt cháy làm lạnh nhanh sản phẩm C Đốt cháy quan sát màu lửa D Dẫn khí qua bình đựng khí clo cho ánh sáng PA: A Câu 5: HH0923CSH Dãy chất sau làm màu dung dịch brom? A CH4, CH2=CH2, CH ≡ CH B CH3 - CH3, CH2 = CH - CH3, CH ≡ CH C CH ≡ CH, CH4, CH3 = CH - CH3 D CH2 = CH2, CH ≡ CH, CH2 = CH - CH3 PA: D Câu 6: HH0923CSH Để phân biệt khí CH4 với C2H2 người ta dùng phương pháp sau đây? A Sự thay đổi màu dung dịch brom B Sự vẩn đục nước vôi C Sự thay đổi màu khí clo D So sánh phân tử khối PA: A Câu 7: HH0923CSB Phản ứng hoá học đặc trưng etilen phản ứng cộng do: A Trong phân tử có liên kết đơn B Trong phân tử có liên kết đơi C Trong phân tử có C H D Trong phân tử có liên kết hiđro PA: B Câu 8: HH0924CSB Nhận định nào đúng: A Phân tử benzen có cấu tạo vịng cạnh, với liên kết đơn B Phân tử benzen có liên kết đơn xen kẽ liên kết đôi C Phân tử benzen có cấu tạo vịng cạnh, với liên kết đơi D Phân tử benzen có cấu tạo vòng cạnh, với liên kết đơn xen kẽ liên kết đôi PA: D Câu 9: HH0924CSH Cho sơ đồ sau: C6H6 + X → Y + HCl X, Y, là: A Cl2, C6H5Br B Cl2, C6H12 C Cl2, C6H5Cl D H2, C6H5Cl PA: C Câu 10: HH0925CSB Khí thiên nhiên khí mỏ dầu có thành phần A metan B etilen C axetilen D cacbonic PA: A Câu 11: HH0926H: Trong sơ đồ sau: +X C2H2 C2H4 +Y C2H4Br2 +Y C2H2Br2 C2H2Br4 +Y X, Y là: A HCl, Br2 B H2, Br2 C H2,Cl2 D Cl2, Br2 PA: B Câu 12: HH0926H Cả etilen axetilen có phản ứng cộng brom do: A Trong phân tử có liên kết đơn B Trong phân tử có liên kết kép C Trong phân tử có C H D Trong phân tử có nguyên tử C PA: B Câu 13:HH0926CSV Để loại bỏ tạp chất etilen axetilen có lẫn khí metan, người ta dùng: A Dung dịch nước vôi B Dung dịch nước brom C Khí clo D Dung dịch HCl PA: B Câu 14: HH0926CSV Đốt cháy hiđrocacbon A thu CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 1:2 A chất sau A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 PA: C Câu 15: HH0927CSH Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ lệ số mol A với số mol CO2 H2O 1:2:1 A : A C2H2 B CH4 C C2H4 D C2H6 PA: A Câu 16: HH0927CSH Chưng cất dầu mỏ thu ? A Một hiđrocacbon B Một dẫn xuất hiđrocacbon C Hỗn hợp hiđrocacbon thể khí D Xăng hỗn hợp chất khác PA: D Câu 17: HH0927CSH Đốt cháy hết gam hiđrocacbon A, thu 17,6 gam khí CO2 10,8 gam H2O, tỉ khối A so với H2 15 A hợp chất sau đây: A C3H6 B CH4 C C3H6 D C2H6 PA: D Câu 18: HH0927CSV Dẫn 2,8 lít hỗn hợp khí metan etilen (đktc) qua bình đựng dung dịch brom làm màu dung dịch có chứa gam brom Thể tích khí metan có hỗn hợp là: A 2,24 lít B 2,42 lít C 4,22 lít D 5.6 lít PA: A Câu 19: HH0927CSV Metan cháy oxi tạo CO2 nước theo PTHH sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Trong điều kiện nhiệt độ áp suất khơng đổi thì: A lít khí O2 phản ứng hết với lít CH4 B lít khí CH4 phản ứng hết với lít khí O2 C lít khí O2 tạo lít CO2 D lít CH4 tạo lít CO2 PA: B Câu 20: HH0927CSV Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C6H6 cần dùng thể tích khơng khí đktc (coi O chiếm 20% thể tích khơng khí): A 47 lít B 74 lít C 48 lít D 84 lít PA: D CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HI ĐROCACBON - POLIME Câu 1: HH0928CSH Thể tích rượu etylic nguyên chất có 600ml rượu 40o là: A 150 ml B 240 ml C 480 ml D 560 ml PA: B Câu 2: HH0928CSH Khối lượng kim loại Na cần lấy để tác dụng vừa đủ với 69 gam rượu etylic là: A 34,5gam B 445,3gam C 54,3gam D 63,5gam PA: A Câu 3: HH0928CSB: Chất tác dụng với Na là: A CH3 – CH3 B CH3- O- CH3 C CH3- CH2- CH3 D CH3- CH2- OH PA: D Câu 4: HH0929CSB Axit axetic không tác dụng với: A Mg B CuO C NaOH D Ag PA: D Câu 5: HH0929CSH Để phân biệt hai chất lỏng rượu etylic axit axetic người ta dùng : A Kim loại natri (Na) B Kim loại đồng (Cu) C Kim loại magie (Mg) D Kim loại bạc (Ag) PA: C Câu 6:HH0929CSH Hiện tượng xảy thả đinh sắt vào cốc giấm: A Có kết tủa tạo thành B Đinh sắt tan phần, bề mặt đinh sắt có xuất khí khơng màu bay lên C Đinh sắt khơng thay đổi, có khí bay lên D Đinh sắt tan phần, khơng có khí bay lên PA: B Câu 7: HH0930CSB Glucozơ tác dụng với chất sau đây? A Dung dịch AgNO3 amoniac B Dung dịch NaOH C Dung dịch nước vôi D Dung dịch AgNO3 PA: A Câu 8: HH0930CSH Trong dãy biến hoá sau: thuỷ phân C12H22O11 X lên men Y X, Y là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, C6H12O6 C C6H12O6, C2H5OH D C6H12O6, C6H6 PA: C Câu 9: HH0931CSB Để giặt áo lụa tơ tằm cần dùng loại xà phịng có tính chất sau đây: A Xà phịng có tính kiềm B Xà phịng có tính axit C Xà phịng trung tính D Xà phịng PA: C Câu 10: HH0932CSB Polietilen (viết tắt PE) có cấu tạo mạch sau: …- CH2 – CH2 - CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2- CH2-… Công thức chung polime là: A (- CH2 – CH2- )n B (- CH2-)n C (- CH2 – CH2 – CH2 - )n D (- CH2 – CH2 – CH2 – CH2- )n PA: A Câu 11: HH0933CSH Trong dãy biên shoá sau: +O C2H5OH X + C2 H5OH Y Thuỷ phân C2H5OH X, Y là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, C6H12O6 C C2H5OH, CH3COOC2H5 D CH3COOH, CH3COOC2H5 PA: C Câu 12: HH 0933CSV Để phân biệt chất rượu etylic, axit axetic, etyl axetat người ta dùng nước thêm hóa chất sau: A Kim loại Mg B Kim loại Na C Kim loại K D Kim loại Cu PA: A Câu 13: HH0933CSH Xét phản ứng giữa hai chất sau: CH3COOH + CaCO3 CH3COOH + NaCl C2H5OH + Na C2H4 + H2O Phản ứng không xảy là A B C D PA: C Câu 14: HH0933CSV Thuốc thử sau dùng để phân biệt dung dịch saccarozơ dung dịch glucozơ; A Dung dịch NaCl B Dung dịch NaOH C Dung dịch AgNO3 amoniac D Dung dịch AgNO3 PA: C Câu 15: HH0934CSH Đốt cháy axit hữu C2H5COOH thu khí CO2 nước có tỉ lệ số mol là: A 1:1 B 1:2 C 2:1 D 3:2 PA: A Câu 16: HH0934CSH Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol C 2H5OH thu 0,06 mol CH3COOC2H5 Hiệu suất phản ứng là: A 25% B 50% C 60% D 100% PA: C Câu 17: HH0934CSV 100 lít rượu etilíc 45o có chứa lít rượu etilíc nguyên chất ? A 40 B 45 C 46 D 48 PA: B Câu 18: HH0934CSV Phân tử khối trung bình mẫu xenlulozơ 1.620.000 đvC Giá trị n công thức (C6H10O5-)n : A 8000 B 9000 C.10000 D.11000 PA: C Câu 19: HH0934CSH Cho 25 ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn tồn với kim loại magie Cơ cạn dung dịch sau phản ứng 0,71 g muối khan Nồng độ mol dung dịch axit axetic là: A 0,2 M B 0,3 M C 0,4 M D 0,5 M PA: C Câu 20: HH0934CSV Lên men 22,5 gam glucozơ thành rượu etylic thấy 4,48 lít khí CO2 (đktc) Hiệu suất trình lên men rượu là: A.70% B 80% C 90% D.100% PA: B ... axetilen D cacbonic PA: A Câu 11: HH 0 92 6H: Trong sơ đồ sau: +X C2H2 C2H4 +Y C2H4Br2 +Y C2H2Br2 C2H2Br4 +Y X, Y là: A HCl, Br2 B H2, Br2 C H2,Cl2 D Cl2, Br2 PA: B Câu 12: HH 0 92 6H Cả etilen axetilen... 2, 24 lít B 2, 42 lít C 4 ,22 lít D 5.6 lít PA: A Câu 19: HH 0 92 7CSV Metan cháy oxi tạo CO2 nước theo PTHH sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Trong điều kiện nhiệt độ áp suất khơng đổi thì: A lít khí O2... CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 1 :2 A chất sau A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 PA: C Câu 15: HH 0 92 7CSH Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ lệ số mol A với số mol CO2 H2O 1 :2: 1 A : A C2H2 B CH4 C C2H4 D C2H6

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan