0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

4 1,308 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2017, 10:06

Mức 1 biết :Câu 1. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố :A. photpho B. silic C. cacbon D. lưu huỳnhCâu 2. Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm A. Mặt nạ phòng hơi độc, chất khử màu, khử mùi. B. Nhiên liệu, chất khử.C. Ruột bút chì, chất bôi trơn, điện cực.D. Mũi khoan, dao cắt kính, đồ trang sức.Câu 3. Sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường vì:A. Giảm lượng khí oxi B. Sản phẩm sinh khí CO2, CO, SO2 C. Gây mưa axit, hiệu ứng nhà kính D. Cả A, B, C đúngCâu 4. Cho ptpư: 2CuO + C 2Cu + CO2. Vai trò của C trong phản ứng là :A. Chất khử B. chất oxihóa C. cả a,b đúng D. Cả a,b saiMức 2 hiểu :Câu 5. Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là: A. CuO, CaO, Fe2O3. B. PbO, CuO, ZnO.C. Fe2O3, PbO, Al2O3. D. Na2O, ZnO, Fe3O4.Câu 6. Trộn một ít bột than với bột đồng (II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là A. màu đen của hỗn hợp không thay đổi, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.B. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong không thay đổi.C. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.D. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu trắng xám, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.Câu 7: Để khẳng định một chất bột là cacbon hay oxit sắt , cách làm nào sau đây là đúng? A. Cho mỗi loại vào muỗng sắt đun trên ngọn lửa đèn cồnB. Cho mỗi loại tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao.C. Đun nóng mỗi loại bột trong chén sứD. Cả 3 cách đều đúngCâu 8. Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng :A. dung dịch HCl đặc. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch CuSO4. D. nước.Mức 3 vận dụng:Câu 9. Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là A. 0,6 gam. B. 1,2 gam. C. 2,4 gam. D. 3,6 gam.Câu 10. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5kg than đá chứa 90% cacbon , biết rằng 1mol cacbon cháy thì tỏa ra 394KJ là:A. 1477,50KJ B. 147750KJ C. 131,33KJ D. 1773,0KJ Câu12345678910ĐACADABCDAABBài 28. CÁC OXIT CỦA CÁC BONMức 1 biết :Câu 1. Ở nhiệt độ cao Cacbon oxit không khử được oxit bazơ nào sau:A. CuO. B. PbO C. Al2O3. D. Fe2O3Câu 2: Nhóm chất nào sau đây gồm các khí đều cháy được ? A. CO, CO2. B. CO, H2. C. CO2, O2. D. Cl2, CO2.Câu 3. Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng có thể xảy ra phản ứng nào sau đây. A. 8CO + 3Fe2O3 6Fe + 8CO2 B. 2CO + Fe2O3 2FeCO3C. 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2 D. 3CO + Fe2O3 3FeO + 3COCâu 4. Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển ? A. Sự hô hấp của động vật và con người. B. Cây xanh quang hợp.C. Đốt than và khí đốt. D. Quá trình nung vôi.Mức 2 hiểu :Câu 5. Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng A. dung dịch nước vôi trong. B. H2SO4 đặc.C. dung dịch BaCl2. D. CuSO4 khan.Câu 6. Cho 1 mol Ca(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là A. CaCO3. B. Ca(HCO3)2. C. CaCO3 và Ca(HCO3)2. D. CaCO3 và Ca(OH)2 dư.Câu 7. Trên bề mặt hố nước vôi tôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Chất rắn đó là:A. MgCO3 . B. Mg(HCO3)2 C. Ca(HCO3)2 D. CaCO3 Câu 8.Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu ? A. 2 : 3 B. 1 : 2 C. 1 : 1 D. 1 : 3Mức 3 vận dụng:Câu 9. Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là ( = Vkk) A. 21,4 lít. B. 24 lít. C. 26 lít. D. 28 lít.Câu 10. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 chỉ tạo muối trung hòa. CM của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng là A. 0,55 M. B. 0,45 M. C. 0,5 M. D. 0,65 M.Câu12345678910ĐACBCBAABCDCBài 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXITAXETIC Mức 1 biết :Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với Na2CO3 sinh khí cacbonic.A. C2H4O2B. C2H6OC. C2H4D. Cả A,B,CCâu 2. Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chếA.Etylen. B. Axit axetic C. Natri axetat D. Etyl axetat Câu 3. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A không tham gia phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của A là A. CH3CH2OH. B. CH3OCH2. C. CH3OHCH2. D. CH3OCH3Câu 4. Cho sơ đồ mối liên hệ giữa các chất sau:Etylen +Nước A + Oxi Axit axetic + Rượu etylic B Axit Men giấm H2SO4 đặc, to Chất A, B lần lượt là các chất nào trong các cặp chất sau: A. etilen, rượu etylic, B. axit axetic, etyl axetat. C. rượu etylic, etyl axetat D. Cả A,CMức 2 hiểu :Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng sau:C2H4 CH3CH2OH X CH3COOC2H5X là chất nào sau đâyA. CH4. B. C6H6. C. C2H6O D. C2H4O2.Câu 6. Các chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết : Chất A và B tác dụng với K. Chất C không tan trong nước. Chất A phản ứng được với Na2CO3. Vậy A, B, C lần lượt có công thức phân tử là A. C2H6O, C6H6, C2H4O2. B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.C. C2H6O, C2H4O2, C6H6. D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.Câu 7. Cho sơ đồ sau:CH2 = CH2 + H2O XX + O2 Y + H2OX + Y CH3COOC2H5 + H2OX, Y là A. C2H5OH, CH3COOH B. C2H6, C2H5OH. C. C2H5OH, CH3COONa. D. C2H4, C2H5OH.Câu 8: Có 2 lọ mất nhãn chứa dung dịch rượu etylic, axit axetic. Có thể nhận biết 2 dung dịch trên bằng:A. Na2CO3 B. Na C. Qùy tím D. A hoặc CMức 3 vận dụng:Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. Vậy X là A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. CH4O. D. C3H8O.Câu 10. Cho 22,4lit etien (đktc) tác dụng với nước có H2SO4 làm xúc tác, thu được 13,8gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng cộng nước là: (mức 3 vận dụng )A. 20%B. 35%C. 30%D. 60%Câu12345678910ĐAABDCDBADDC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA Bài 27: CACBON Mức biết : Câu Kim cương, than chì, cacbon vô định hình dạng thù hình nguyên tố : A photpho B silic C cacbon D lưu huỳnh Câu Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình dùng làm A Mặt nạ phòng độc, chất khử màu, khử mùi B Nhiên liệu, chất khử C Ruột bút chì, chất bôi trơn, điện cực D Mũi khoan, dao cắt kính, đồ trang sức Câu Sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường vì: A Giảm lượng khí oxi B Sản phẩm sinh khí CO2, CO, SO2 C Gây mưa axit, hiệu ứng nhà kính D Cả A, B, C Câu Cho ptpư: 2CuO + C 2Cu + CO2 Vai trò C phản ứng : A Chất khử B chất oxi-hóa C a,b D Cả a,b sai Mức hiểu : Câu Dãy oxit phản ứng với cacbon nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là: A CuO, CaO, Fe2O3 B PbO, CuO, ZnO C Fe2O3, PbO, Al2O3 D Na2O, ZnO, Fe3O4 Câu Trộn bột than với bột đồng (II) oxit cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh dẫn qua dung dịch nước vôi dư Hiện tượng quan sát A màu đen hỗn hợp không thay đổi, dung dịch nước vôi vẩn đục B màu đen hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi không thay đổi C màu đen hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi vẩn đục D màu đen hỗn hợp chuyển dần sang màu trắng xám, dung dịch nước vôi vẩn đục Câu 7: Để khẳng định chất bột cacbon hay oxit sắt , cách làm sau đúng? A Cho loại vào muỗng sắt đun lửa đèn cồn B Cho loại tác dụng với H2 nhiệt độ cao C Đun nóng loại bột chén sứ D Cả cách Câu Để nhận biết lọ nhãn, lọ đựng chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit bột mangan đioxit, ta dùng : A dung dịch HCl đặc B dung dịch NaCl C dung dịch CuSO4 D nước Mức vận dụng: Câu Khối lượng C cần dùng để khử gam CuO tạo thành CO2 A 0,6 gam B 1,2 gam C 2,4 gam D 3,6 gam Câu 10 Nhiệt lượng tỏa đốt cháy 5kg than đá chứa 90% cacbon , biết 1mol cacbon cháy tỏa 394KJ là: A 1477,50KJ B 147750KJ C 131,33KJ D 1773,0KJ Câu Đ/A C A D A B C D A A 10 B Bài 28 CÁC OXIT CỦA CÁC BON Mức biết : Câu Ở nhiệt độ cao Cacbon oxit không khử oxit bazơ sau: A CuO B PbO C Al2O3 D Fe2O3 Câu 2: Nhóm chất sau gồm khí cháy ? A CO, CO2 B CO, H2 C CO2, O2 D Cl2, CO2 Câu Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng xảy phản ứng sau A 8CO + 3Fe2O3 6Fe + 8CO2 B 2CO + Fe2O3 2FeCO3 C 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2 D 3CO + Fe2O3 3FeO + 3CO Câu Quá trình sau làm giảm CO2 khí ? A Sự hô hấp động vật người B Cây xanh quang hợp C Đốt than khí đốt D Quá trình nung vôi Mức hiểu : Câu Khí CO dùng làm chất đốt công nghiệp có lẫn tạp chất CO2 SO2 Có thể làm CO A dung dịch nước vôi B H2SO4 đặc C dung dịch BaCl2 D CuSO4 khan Câu Cho mol Ca(OH)2 phản ứng với mol CO2 Muối tạo thành A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C CaCO3 Ca(HCO3)2 D CaCO3 Ca(OH)2 dư Câu Trên bề mặt hố nước vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn Chất rắn là: A MgCO3 B Mg(HCO3)2 C Ca(HCO3)2 D CaCO3 Câu 8.Để tạo muối KHCO3 tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH ? A : B : C : D : Mức vận dụng: Câu Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc) Thể tích không khí cần cho phản ứng ( = A 21,4 lít Vkk) B 24 lít C 26 lít D 28 lít Câu 10 Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 tạo muối trung hòa CM dung dịch Ca(OH)2 dùng A 0,55 M B 0,45 M C 0,5 M D 0,65 M Câu Đ/A C B C B A A B C D 10 C Bài 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXITAXETIC Mức biết : Câu Chất sau tác dụng với Na2CO3 sinh khí cacbonic A C2H4O2 B C2H6O C C2H4 D Cả A,B,C Câu Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế A.Etylen B Axit axetic C Natri axetat D Etyl axetat Câu Hợp chất hữu A có công thức phân tử C 2H6O biết A không tham gia phản ứng với Na Công thức cấu tạo A A CH3-CH2OH B CH3-O-CH2 C CH3-O-H-CH2 D CH3-O-CH3 Câu Cho sơ đồ mối liên hệ chất sau: + Oxi Etylen +Nước A Axit axetic + Rượu etylic B Axit Men giấm H2SO4 đặc, to Chất A, B chất cặp chất sau: A etilen, rượu etylic, B axit axetic, etyl axetat C rượu etylic, etyl axetat D Cả A,C Mức hiểu : Câu Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 CH3-CH2OH X CH3COOC2H5 X chất sau A CH4 B C6H6 C C2H6O D C2H4O2 Câu Các chất hữu có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O kí hiệu ngẫu nhiên A, B, C Biết : - Chất A B tác dụng với K - Chất C không tan nước - Chất A phản ứng với Na2CO3 Vậy A, B, C có công thức phân tử A C2H6O, C6H6, C2H4O2 B C2H4O2, C2H6O, C6H6 C C2H6O, C2H4O2, C6H6 D C2H4O2, C6H6, C2H6O Câu Cho sơ đồ sau: CH2 = CH2 + H2O X X + O2 Y + H2O X+Y CH3COO-C2H5 + H2O X, Y A C2H5OH, CH3COOH B C2H6, C2H5OH C C2H5OH, CH3COONa D C2H4, C2H5OH Câu 8: Có lọ nhãn chứa dung dịch rượu etylic, axit axetic Có thể nhận biết dung dịch bằng: A Na2CO3 B Na C Qùy tím D A C Mức vận dụng: Câu Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu X chứa C, H O thu 19,8 gam khí CO2 10,8 gam H2O Vậy X A C2H5OH B CH3COOH C CH4O D C3H8O Câu 10 Cho 22,4lit etien (đktc) tác dụng với nước có H 2SO4 làm xúc tác, thu 13,8gam rượu etylic Hiệu suất phản ứng cộng nước là: (mức vận dụng ) A 20% B 35% C 30% D 60% Câu Đ/A A B D C D B A D D 10 C ... dụng: Câu Khối lượng C cần dùng để khử gam CuO tạo thành CO2 A 0,6 gam B 1,2 gam C 2,4 gam D 3,6 gam Câu 10 Nhiệt lượng tỏa đốt cháy 5kg than đá chứa 90 % cacbon , biết 1mol cacbon cháy tỏa 394 KJ... 131,33KJ D 1773,0KJ Câu Đ/A C A D A B C D A A 10 B Bài 28 CÁC OXIT CỦA CÁC BON Mức biết : Câu Ở nhiệt độ cao Cacbon oxit không khử oxit bazơ sau: A CuO B PbO C Al2O3 D Fe2O3 Câu 2: Nhóm chất sau... D Cl2, CO2 Câu Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng xảy phản ứng sau A 8CO + 3Fe2O3 6Fe + 8CO2 B 2CO + Fe2O3 2FeCO3 C 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2 D 3CO + Fe2O3 3FeO + 3CO Câu Quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9,