0
 1. Trang chủ >
 2. Đề thi >
 3. Đề thi lớp 9 >

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng ... tan Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan 22 Chương I Phần III Bài tập trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài - Hoá đại cương Câu 1: Cho hỗn hợp Na Mg dư tác dụng với dd H2SO4 Lượng khí hiđro ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tương tự (câu 22) nguyên tố tạo...
 • 166
 • 6,987
 • 48
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.

... thu vào thể: A.Qua đường tiêu hoá B.Qua đường hô hấpC.Phần ruột D.Qua dày E.Tất câu 143 Sau hấp thu, rượu được: A Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước vào máu C.Không bị biến đổi trước vào ... chu trình nàìo: A Chu trình Urê B Chu trình Krebs C Chu trình Cori D Chu trình β Oxy hóa E Tất câu sai 70 Trắc nghiệm hoá h ọc c huy ển hoá g luc id Blo c k 135 Sự tổng hợp Glucose từ acid amin ... coenzym tham gia vào trình khử Carboxyl oxy hóa: A TPP, NAD, Pyridoxal B NAD, FAD, Biotin C Acid Lipoic, Biotin, CoASH D NAD, TPP, CoASH E TPP, Pyridoxal , Biotin 67 Trắc nghiệm hoá h ọc c...
 • 13
 • 15,335
 • 165
110 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ

110 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ

... 2,28g E Kết khác Câu 99: Giả thiết nh câu (câu 15) Nếu hiệu suất điện phân 100% thời gian điện phân là: A 1158s B 772s C 193s D 19,3s E Kết khác Câu 100: Giả thiết tơng tự (Câu 15) Nếu thể tích ... thiểu để loại câu (câu 10) là: A 0,3 lít B 0,6 lít C 0,045 lít D 0,1 Câu 42: Cho 100 ml dd KOH vào 100 ml dd gam kết tủa keo Nồng độ mol/lit dd KO A 1,5M B 3,5M C D 2M 3M E Kết khác Câu 43: Hỗn ... chất rắn Kim loại M A MgB Al C Cu D Fe E Zn Câu 74: Giả thiết nh câu (câu 19) Khối lợng m gam chất rắn là: A 24g B 24,3g C 48g D 30,6g E Kết khác Câu 75: Cho phản ứng (nếu có) sau: ZnSO4 + HCl...
 • 14
 • 2,179
 • 28
câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

... nguyên tố Quy tắc hóa trị: ứng với hợp chất công thức hóa học tổng quát AxBy ta có: Tổng hóa trị A = Tổng hóa trị B Tức : Hóa trị A ì x = Hóa trị B ì y Câu hỏi tập 2.1 2.2 Hóa trị gì? Cho ví ... photpho pentoxit tạo thành: 28, 4 g Câu hỏi tập trắc nghiệm 1/ Phát biểu dới thiếu xác: a) Oxi chất khí tan nớc b) Khí oxi hoá lỏng nhiệt độ thấp (nhiệt độ hoá lỏng - 183 oC) c) Khí oxi tác dụng đợc ... sắt hóa trị Ii, FeCl3: sắt hóa trị III d) SO2: lu huỳnh hóa trị IV, SO3 : lu huỳnh hóa trị VI 2.3 Biết hóa trị nguyên tố sau: Cl(I), S(II), P(III), C(IV) Lập công thức hóa học hợp chất tạo nguyên...
 • 64
 • 2,156
 • 21
50 cau hoi trac nghiem hoa hoc_Bui Tam

50 cau hoi trac nghiem hoa hoc_Bui Tam

... hoàn Hỗn hợp A có chứa hai muối X,Y với Na Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A phải dùng 150ml dung dòch AgNO3 0,2M Vậy X,Y cặp nguyên tố sau : A) Br, I B) Cl , Br C) Kết khác D) Fe , Cl ... K2SO4 , MnSO4, CH4 , H2O B) K2SO4 , Mn2(SO4)3, CO2 , H2O C) K2SO4 , MnSO4, CO2 , H2O D) Kết khác 50) Cho nguyên tử có cấu hình e sau : Cho biết cấuhình e không đúng: (1) :1s2 (2) : 1s22p1 (3):...
 • 6
 • 1,091
 • 5
146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)

... chảy hợp kim thường thấp nhiệt độ nóng chảy kim loại tạo nên hợp kim D) Hợp kim thường mềm kim loại tạo nên hợp kim Câu 40: Liên kết hợp kim liên kết: A) ion B) cộng hoá trò C) kim loại D) kim loại ... bền vững lên kim loại( oxit kim loại, photphat kim loại) D) A, B, C thuộc phương pháp Câu 51: M kim loại Phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn: A) Tính chất hoá học chung kim loại B) Nguyên ... điện Câu 50: Cách li kim loại với môi trường biện pháp chống ăn mòn kim loại Cách làm sau thuộc phương pháp này: A) Phủ lớp sơn, vecni lên kim loại B) Mạ lớp kim loại( crom, niken) lên kim loại...
 • 22
 • 5,505
 • 114
385 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11

385 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 11

... b.Brom/CCl4 c.thuốc tím d.a,b,c Câu5 0:Trong phòng thí nghiệm ,etilen điều chế cách : a.tách hiđro từ ankan c.tách nước từ ancol b.crăckinh ankan d.a,b,c Câu5 1:Trong cơng nghiệp ,etilen điều chế ... ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu5 4:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5 5:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: Câu5 8: Để làm metan có lẫn etilen ta cho ... d.propa-đien Câu6 7:Một hỗn hợp ankenA H2 có d= 0,689 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hồn tồn tỉ khối hỗn hợp 1,034.Cơng thức phân tử A là: a.C3H6 b.C5H10 c.C4H8 d.C6H12 Câu6 8:Phân tích...
 • 39
 • 3,002
 • 122
40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

... D.oxi Câu sai số câu sau A Không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất B .Hóa chất dùng xong thừa đổ ại bình chứa C Không dùng hóa chất lọ đựng nhãn D Sau làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm ... hợp chất ….đvC A 18, 63,60 B 18, 60,63 C 63, 18, 60 D 60, 18, 63 HÓA TRỊ 26 Điền từ thích hơpk vào chỗ trống Trong công thức hóa học hợp chất gồm … (1)….nguyên tố A B , tích … (2)……và hóa trị nguyên ... loại chất hóa học chất sau: A nước đá B nước đá khô C tuyết D băng 36 Công thức hóa học phù hợp với hóa trị III nitơ A NO2 B NH3 C N2O D NO 37 Chọn công thức hóa học khác loại số công thức hóa học...
 • 9
 • 6,838
 • 183
Cau hoi trac nghiem hoa 11 (THPT Vinh Xuong)

Cau hoi trac nghiem hoa 11 (THPT Vinh Xuong)

... tetraflorua silic 11 Tại tetraclorua silic dễ bò thuỷ phân tetraclorua cacbon ngược lại bền ? A Do phân tử tetraclorua cacbon có kích thước nhỏ tetraclorua silic B Do p/ư thuỷ phân tetraclorua silic ... tetraclorua silic tạo H2SiO3 bền H2CO3 C Do Si obitan 3d trống, C obitan hóa trò D Do tetraclorua silic tan nước tetraclorua cacbon không 12 Tên gọi thường Na2CO3 , CaCO3, NaHCO3 , K2CO3 lần lït ? ... khí HCl sinh cần 80ml dd NaOH 1M Tính m biết hiệu suất p/ư clo hóa 80% ? A 3,6 g B 7,2 g C 7 ,112 g D 11, 4 g 20 Tại ống xả khí động đôt trong, bếp dầu, bóng đèn dầu thường có muội đen? A Vì xăng...
 • 15
 • 1,215
 • 19
1000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học

1000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học

... 49 Câu hỏi 169 50 A 51 B 52 C 53 D 54 Đáp án 55 Câu hỏi 170 56 A 57 B 58 C 59 D 60 Đáp án 61 Câu hỏi 171 62 A 63 B 64 C 65 D 66 Đáp án 67 Câu hỏi 172 68 A 69 B 70 C 71 D 72 Đáp 0,1M, 7,69g B 1000ml ... 23 D 24 Đáp án 25 Câu hỏi 165 26 A 27 B 28 C 29 D 30 Đáp án 31 Câu hỏi 166 32 A 33 B 34 C 35 D 36 Đáp án 37 Câu hỏi 167 38 A 39 B 40 C 41 D 42 Đáp án 43 Câu hỏi 168 44 A 45 B 46 C Chỉ ... 0,15M ,CCaCl2 = 0,20M B án 73 Câu hỏi 173 74 A 75 B 76 C 77 D 78 Đáp án 79 Câu hỏi 174 80 A 81 B 82 C 83 D 84 Đáp án 85 Câu hỏi 175 86 A 87 B 88 C 89 D 90 Đáp án 91 Câu hỏi 176 92 A 93 B 94 C 95...
 • 112
 • 1,746
 • 18
Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ I

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ I

... 2KI  → 2KBr + I2 a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống 56 Trong phản ứng oxi hóa ... Kim lo i X là: B i tập ôn thi đ i học Trắc nghiệm hóa Biên soạn: Lê Hữu Trinh a) Đồng (Cu) b) Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim lo i khác 27 Cho biết Thủy ngân có tỉ kh i 13,6 Phát biểu ... chảy c) Nhôm đẩy kim lo i yếu kh i oxit kim lo i nhiệt độ cao d) Nhôm đẩy kim lo i yếu kh i dung dịch mu i 48 Đồng vị tượng: a) Các nguyên tử nguyên tố có kh i lượng khác b) Các nguyên tử có số thứ...
 • 11
 • 1,189
 • 12
cau hỏi trắc nghiệm hoá 11

cau hỏi trắc nghiệm hoá 11

... ,C4H6, Câu54:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu55:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu56:Hổn hợp gồm propen B(C4H8) tác dụng với nước có axit ... , 1,2-đibrom etan c.etanol , etilen , 1,2-đibrom eten d.etanol , etilen , 1,1 -đibrom etan Câu 111 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken A Dẫn toàn sản phẫm qua bình đựng nước vôi có dư thu 40gam ... c α -butilen Câu 112 : Đốt cháy hoàn toàn 7gam anken A Dẫn toàn sản phẫm qua bình đựng nước vôi có dư thu 70gam kết tủa.Vậy A là: b.C6H12 d không xác đònh a.C4H8 c C7H14 Câu 113 : Đốt cháy hoàn...
 • 111
 • 790
 • 4
câu hỏi trắc nghiệm hoá 8

câu hỏi trắc nghiệm hoá 8

... D.oxi Câu sai số câu sau A Không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất B.Hóa chất dùng xong thừa đổ ại bình chứa C Không dùng hóa chất lọ đựng nhãn D Sau làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm ... oxi nguyên tử nitơ nguyên tử hidro (CO(NH2)2).Phân tử khối hợp chất ….đvC A 18, 63,60 B 18, 60,63 C 63, 18, 60 D 60, 18, 63 HÓA TRỊ 26 Điền từ thích hơpk vào chỗ trống Trong công thức hóa học hợp ... (1)……………;(2)…………….;(3)…………… (4)………… 27 Chọn công thức viết A CaPO4 B.Ca3(PO4)3 C Ca2PO4 D Ca(PO4)2 28. Khoanh tròn chữ Đ câu đúng, chữ S câu sai A Nhôm đơn chất kim loại Đ S B Chậu nhôm vật thể Đ S C Cacbon đioxit phi...
 • 9
 • 1,015
 • 22
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

... ( X ) kim loại hóa trò III, ta có PTHH đúng? A X + Cl2  XCl2 B X + Cl2  XCl3 C 2X + Cl2  2XCl3 D 3X + Cl2  3XCl3 98 / Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A Al B Fe C Cu D Zn 99 / Trong hợp chất ... Cả H2 CuO dư 77/ Khối lượng chất dư là: ( Câu 76 ) A g B g C g D g 78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 ) A 25,6 g B 19, 2 g C 12,8 g D 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P bình kín chứa ... đem PƯ là: A Mg B Zn C Cu D Al 95 / Một hợp chất có CTHH gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp chất không xảy PƯ? A Fe + HCl B Zn + CuSO4 C Ag + HCl D Cu + AgNO3 90 / Trong hợp chất oxit kim loại...
 • 7
 • 8,130
 • 628

Xem thêm

Từ khóa: 458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 hk2câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9các câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9999 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ999 cau hoi trac nghiem hoa huu cocau hoi trac nghiem hoa huu co lop 9giai chitiet 999 cau hoi trac nghiem hoa vo cocâu hỏi trắc nghiệm hóa họccâu hỏi trắc nghiệm hóa lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm hóa 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ