0

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

7 8,130 628

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:28

1) Oxit bazơ có những tính chất hoá học sau? A. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ và bazơ B. Tác dụng với: Oxit axit, axit và oxit bazơ C. Tác dụng với: Nước, axit và oxit axit D. Tác dụng với: Nước, muối và axit 2) Canxi ôxit (CaO) tác dụng được với các chất trong dãy hợp chất sau: A. H 2 O, NaOH, CaO B. H 2 O, H 2 SO 4 , CO 2 C. HCl, H 2 SO 4 , K 2 O D. H 2 O, H 2 SO 4 , Ba(OH) 2 3) Oxit axit có những tính chất hoá học sau: A. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ và bazơ B. Tác dụng với: Oxit axit, axit và oxit bazơ C. Tác dụng với: Nước, axit và oxit axit D. Tác dụng với: Nước, muối và axit 4) Lưu huỳnh đi oxit (SO 2 ) tác dụng được với các chất trong dãy hợp chất nào sau đây: A. H 2 O, NaOH, CaO B. H 2 O, H 2 SO 4 , CO 2 C. HCl, H 2 SO 4 , K 2 O D. H 2 O, H 2 SO 4 , Ba(OH) 2 5) Khí SO 2 được tạo thành từ các cặp chất sau: A. Na 2 SO 3 và NaCl B. K 2 SO 4 và HCl C. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 D. K 2 SO 4 và H 2 SO 4 6) Axit Clohđric (HCl) phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây: A. NaOH , Zn , CuO , HCl B. H 2 O, NaOH, Fe , CaO C. Zn , SO 2 , NaCl , Ba(OH) 2 D. NaOH , Zn , CuO , AgNO 3 7) Axit Sunfuric loãng (H 2 SO 4 ) phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây: A. FeCl 3 , MgO , Cu , Ca(OH) 2 B. NaOH , CuO , Ag , Zn C. Mg(OH) 2 , CaO , K 2 SO 3 , NaCl D. Al , Al 2 O 3 , Fe(OH) 2 , BaCl 2 8) Chất nào tác dụng với dd HCl giải phóng chất khí làm đục nước vôi trong: A. AgNO 3 C. BaCl 2 B. Na 2 CO 3 D. Mg 9) Chất nào tác dụng với dd HCl giải phóng chất khí nhẹ hơn không khí: A. AgNO 3 C. BaCl 2 B. Na 2 CO 3 D. Mg 10). Nhóm hợp chất nào tác dụng được với H 2 O : A. K 2 O, CuO, CO 2 C. Na 2 O, BaO, SO 2 B. CaO, CO 2 , ZnO D. P 2 O 5 , MgO, Na 2 O 11). Dung dòch Natri Hydrôxit (NaOH) có PU với tất cả các chất trong dãy chất sau đây: A. Fe Cl 2 , MgCl 2 , CuO , HN 3 B. H 2 SO 4 , SO 2 , CO 2 , FeCl 2 C. HNO 3 , HCl, CuSO 4 , KNO 3 D. Al, MgO, H 3 PO 4 , BaCl 2 12). Dung dòch muối trung hoà có những tính chất hoá học sau: A. Tác dụng với: Axit , dd bazờ, dd muối, K. loại B. Tác dụng với: Nước, axit, bazơ C. Tác dụng với: Nước, oxit bazơ, bazơ, muối D. Tác dụng với: Nước, axit, bazơ, K.loại 13). Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần: A. Mg, K, Cu, Al, Zn, Fe B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K C. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe D. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn 14). Nhỏ dd NaOH vào ống nghiệm có chứa dd FeCl 3 . Hiện tượng nào sau đây là đúng: A. Xuất hiện kết tủa trắng B. Không có hiện tượng gì xảy ra C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ D. Tạo dd không màu 15). Có 3 lọ mất nhãn đựng các dd sau: HCl, NaOH, H 2 0 Có thể nhậh biết chúng bằng chất nào sau đây: A.Quỳ tím C. dd BaCl 2 B.Phênol talêin D. dd AgNO 3 16). Ngâm 1 cây đinh sắt vào dd CuSO 4 . Câu trả lời nào sau đây là đúng: A. K.loại đồng màu đỏ bám vào đinh, màu xanh dd đậm dần. B. Một phần đinh sắt bò hoà tan, đồng bám vào đinh sắt, dd màu xanh nhạt màu dần C. Không có hiện tượng gì xảy ra D. Tạo kết tủa màu trắng 17). DD ZnSO 4 có lẫn tạp chất CuSO 4 . Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dd ZnSO 4 ? A. Mg B. Fe C. Zn D. Cu 18). Hợp chất nào có thể tác dụng với dd CuSO 4 tạo Bazơ kết tủa: A. Dung dòch BaCl 2 C. HCl B. Dung dòch NaOH D. Mg(OH) 2 19). Trong các muối sau, nhóm muối nào gồm các muối đều kết tủa? A. NaCl, CaCO 3 , AgCl B. MgCl 2 , Na 3 PO 4 , BaSO 4 C. AgCl, BaSO 4 , AgNO 3 D. KNO 3 , CuSO 4 , BaCl 2 20). Trong các muối sau, nhóm muối nào gồm các muối đều tan A. NaCl, CaCO 3 , AgCl B. MgCl 2 , Na 3 PO 4 , BaSO 4 C. AgCl, BaSO 4 , AgNO 3 D. KNO 3 , CuSO 4 , BaCl 2 21). Hợp chất nào có thể tác dụng với dd CuSO 4 tạo muối kết tủa: A. Dung dòch BaCl 2 C. HCl B. Dung dòch NaOH D. Mg(OH) 2 22). Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trao đổi: A. HCl + AgNO 3  AgCl  + HNO 3 B. CO 2 + 2KOH  K 2 CO 3 + H 2 O C. BaCl 2 + H 2 SO 4  BaSO 4  + 2HCl D. Ca(OH) 2 + 2HCl  CaCl 2 + 2H 2 O 23). Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trao đổi NaCl + AgNO 3  AgCl  + NaNO 3 Ca(OH) 2 + 2HCl  CaCl 2 + 2H 2 O BaCl 2 + H 2 SO 4  BaSO 4  + 2HCl CuO + H 2 SO 4  CuSO 4 + H 2 O 24). Cho dd HCl vào chất rắn nào thì tạo thành dd muối màu xanh lam: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. CuO D. MgO 25). Cho dd HCl vaò chất rắn nào thì tạo thành dd muối màu vàng nâu: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. CuO D. MgO 26). Trong các phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra A. K 2 SO 4 + 2NaCl  Na 2 SO 4 + 2KCl B. Na 2 CO 3 + 2HCl  2NaCl + CO 2 + H 2 O C. Ba(OH) 2 + 2HNO 3  Ba(NO 3 ) 2 + H 2 O D. 3KOH + FeCl 3  3KCl + Fe(OH) 3 27). Hai hợp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dòch? A. Na 2 SO 4 , HCl B. CuCl 2 , KOH C. FeCl 3 , NaOH D. AgNO 3 , NaCl 28). Phản ứng hoá học của các dung dòch nào có tạo thành chất khí bay ra ? A. CaCl 2 tác dụng với H 2 SO 4 B. Na 2 CO 3 tác dụng với HNO 3 C. K 2 SO 4 tác dụng với Ba(NO 3 ) 2 D. NaOH tác dụng với MgCl 2 29) Cặp chất nào không cùng tồn tại trong một dung dòch ? A. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 B. MgCl 2 và CuSO 4 C. KNO 3 và NaCl D. Ca(OH) 2 và NaNO 3 30). Dãy kim loại nào đều có thể t/d với dd CuSO 4 ? A. Mg , Fe, Ag, Al B. Cu, Zn, Pb, Fe C. Mg, Fe, Zn, Al D. Al, Pt, Fe, Mg 31). Dãy hợp chất nào tác dụng với dung dòch NaOH (dư ) đều tạo thành muối và nước? A. HCl, CO 2 , MgCl 2 B. HNO 3 , KOH , SO 3 C. ZnCl 2 , SO 2 , P 2 O 5 D. CO 2 , P 2 O 5 , H 2 SO 4 32). Cặp dung dòch nào tác dụng với nhau tạo thành Bazơ kết tủa màu xanh? A. NaOH tác dụng với FeCl 3 B. CuSO 4 tác dụng với KOH C. NaOH tác dụng với MgCl 2 D. ZnSO 4 tác dụng với KOH 33). Hợp chất Bazơ nào không bò nhiệt phân huỷ? A. Cu(OH) 2 B. Ca(OH) 2 C. Fe(OH) 3 D. Mg(OH) 2 34). Dãy hợp chất nào tác dụng với nước tạo thành dung dòch bazơ ( kiềm )? A. Na 2 O, Fe 2 O 3 ,CaO B. CaO , SO 3 , BaO C. ZnO , K 2 O, BaO D. CaO , K 2 O, BaO 35). Dãy hợp chất nào tác dụng với nước tạo thành dung dòch bazơ ( kiềm )? A. Na 2 O, Fe 2 O 3 ,CaO B. P 2 O 5 , SO 3 , CO 2 C. ZnO , K 2 O, BaO D. CaO , K 2 O, BaO 36). Cho Cu vào H 2 SO 4 đặc nóng thấy có chất khí bay ra là: A. H 2 B. SO 3 C. SO 2 D. CO 2 37). Hợp chất nào đều là các bazơ tan ( kiềm )? A. NaOH, Cu(OH) 2 , Ca(OH) 2 , KOH B. Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Ba(OH) 2 , NaOH C. KOH , NaOH , Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 D. Cu(OH) 2 , Al(OH) 3 , NaOH, Ba(OH) 2 38) Dãy chất nào có thể tác dụng với dd NaOH ? A. Fe, HCl, MgCl 2 B. Al, H 2 SO 4 , KCl C. Al, HNO 3 , CuSO 4 D. Fe, H 2 SO 3 , ZnCl 2 39). Kim loại nào có thể tác dụng với tất cả các dung dòch sau: HCl, CuSO 4 , KOH, FeCl 2 A. Mg B. Al C. Ag D. Fe 40). Có những chất khí thải độc hại sau: HCl, CO 2 ,H 2 S, SO 2 . Có thể dùng chất nào sau đây loại bỏ chúng là tốt nhất? A. Nước vôi trong B. dung dòch HCl C. dung dòch NaOH D. Nước 41). Clo có thể tác dụng với các chất nào sau đây? A. Fe, HCl, H 2 , NaOH B. Cu, NaOH, H 2 O, H 2 C. H 2 , KOH, H 2 O, SO 2 D. CO 2 , H 2 , H 2 O, Mg 42). Khí Clo được loại bỏ bằng cách sục vào: A. dung dòch HCl B. dung dòch NaOH C. dung dòch NaCl D. Nước 43). PUHH nào sau đây là đúng? A. CuO + H 2 t 0 Cu + H 2 O B. CuO + CO t 0 Cu + CO 2 C. 2CuO + C t 0 2Cu + CO 2 D. Tất cả đều đúng 44). Cho CO 2 tác dụng với NaOH theo PƯ: CO 2 + NaOH  NaHCO 3 thì tỉ lệ số mol của CO 2 Và NaOH là: A. 1:2 B. 2: 1 C. 1: 1 D. tất cả đều sai 45). Mức độ hoạt đông HH của Phi kim của dãy nào được xếp theo chiều giảm dần? A. F , Cl, S B. Cl, F, S C. S, F, Cl D. Cl , S, F 46/ Tên của muối Na 2 SO 4 là: A. Natri Sunfit B. Natri Sunfat C. Natri Sunfuric D. Natri Sunfua 47/ Nhóm hợp chất nào tác dụng với H 2 O tạo thành dung dòch bazơ ? A. SO 2 , SO 3 , CO 2 B. CuO, MgO, ZnO C. P 2 O 5 , CaO, Na 2 O D. Na 2 O, K 2 O, CaO 48/ Cho Zn vào dung dòch axt HCl có xảy ra hiện tượng : A. Giải phóng khí H 2 B. Giải phóng khí SO 2 C. Zn tan dần và tạo thành muối D. A và C đúng 49/ Khí SO 2 có thể được tạo thành khi cho: A. Cu tác dụng với H 2 SO 4 đặc nóng B. Lưu huỳnh tác dụng với Oxi C. Na 2 SO 3 tác dụng với H 2 SO 4 D. Tất cả đều đúng 50/ Cho vài giọt Phênolntalêin vào dung dòch NaOH , sau đó nhỏ từ từ dung dòch HCl vào , ta thấy xuất hiện lần lượt các hiện tượng sau: A. Dung dòch xuất hiện màu xanh, sau đó màu xanh biến mất, dung dòch trở nên không màu B. Dung dòch xuất hiện màu hồng, sau đó màu hồng biến mất, dung dòch trở nên không màu C. Dung dòch trong suốt, sau đó màu hồng từ từ xuất hiện D. Dung dòch xuất hiện màu hồng, sau đó màu hồng biến mất, có kết tủa trắng tạo thành 51/ Phương pháp nào sau đây điều chế sắt ( III ) hidrôxit A. Cho sắt tác dụng với dung dòch NaOH B. Cho muối sắt (II) Clorua tác dụng với Đồng hidroxit C. Cho muối sắt (III) Clorua tác dụng với Kali hidroxit D. Cho Fe 2 O 3 tác dụng với dung dòch HCl 52/ Phản ứng hoá học của các dung dòch nào có tạo thành chất khí bay ra ? A. CaCl 2 tác dụng với H 2 SO 4 B. Na 2 CO 3 tác dụng với HNO 3 C. K 2 SO 4 tác dụng với Ba(NO 3 ) 2 D. NaOH tác dụng với MgCl 2 53/ Cặp chất nào không cùng tồn tại trong một dung dòch ? A. Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 B. MgCl 2 và CuSO 4 C. KNO 3 và NaCl D. Ca(OH) 2 và NaNO 3 54/ Dãy kim loại nào đều có thể tác dụng với dung dòch CuSO 4 ? A. Mg , Fe, Ag, Al B. Cu, Zn, Pb, Fe C. Mg, Fe, Zn, Al D. Al, Pt, Fe, Mg 55/ Dãy hợp chất nào tác dụng với dung dòch NaOH (dư ) đều tạo thành muối và nước? A. HCl, CO 2 , MgCl 2 B. HNO 3 , KOH , SO 3 C. ZnCl 2 , SO 2 , P 2 O 5 D. CO 2 , P 2 O 5 , H 2 SO 4 56/ Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trao đổi? A. NaCl + AgNO 3  AgCl + NaNO 3 B. BaCl 2 + H 2 SO 4  BaSO 4 + 2HCl C. Ca(OH) 2 + 2HCl  CaCl 2 + 2H 2 O D. CuO + H 2 SO 4  CuSO 4 + H 2 O 57/ Cặp dung dòch nào tác dụng với nhau tạo thành Bazơ kết tủa màu xanh? A. NaOH tác dụng với FeCl 3 B. CuSO 4 tác dụng với KOH C. NaOH tác dụng với MgCl 2 D. ZnSO 4 tác dụng với KOH 58/ Nhóm hợp chất Bazơ nào không bò nhiệt phân huỷ? A. Cu(OH) 2 B. Ca(OH) 2 C. Fe(OH) 3 D. Mg(OH) 2 59/ Cho BaCl 2 tác dụng vừa đủ với dung dòch Na 2 SO 4 thì thu được 11,65g kết tủa. Khối lương BaCl 2 cần dùng là? ( Ba = 137 ; Cl = 35,5 ) A. 10,4 g B. 0,05 g C. 1,04 g D. 0,5 g 60/Trong các muối sau,nhóm muối nào gồm các muối đều kết tủa ? A. NaCl ; CaCO 3 ; AgCl B. AgCl ; BaSO 4 ; MgCO 3 C. MgCl 2 ; Na 3 PO 4 ; BaSO 4 D. KNO 3 ; CuSO 4 ; BaCl 2 61/Hợp chất nào có thể tác dụng với dd CuSO 4 tạo bazơ kết tủa: A. BaCl 2 B. NaOH C. HCl D. Mg(OH) 2 62/ Cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dòch ? A. Na 2 SO 4 và HCl B. Ca(OH) 2 và K 2 CO 3 C. AgNO 3 và HCl D. CuSO 4 và NaOH 63/ Trg các PƯHH sau, PƯ nào không phải là PƯ trao đổi ? A. NaCl + AgNO 3  AgCl + NaNO 3 B. BaCl 2 + H 2 SO 4  BaSO 4  + 2HCl C. Ca(OH) 2 + 2 HCl  CaCl 2 + 2H 2 O D. CuO + H 2 SO 4  CuSO 4 + H 2 O 64/Trong các PƯ sau PƯ nào không xảy ra: A. Na 2 CO 3 + 2HCl  2NaCl + CO 2 + H 2 O B. K 2 SO 4 +2NaCl  Na 2 SO 4 + 2KCl C. Ba(OH) 2 + 2 HNO 3  Ba(NO 3 ) 2 + 2H 2 O D. 3 KOH + FeCl 3  3 KCl + Fe(OH) 3 65/ Cặp chất nào tác dụng với nhau tạo sản phẩm có chất khí thoát ra? A. Ca(OH) 2 và FeCl 2 B. Na 2 CO 3 và H 2 SO 4 C. K 3 PO 4 và HCl D. K 2 SO 4 và Ba(NO 3 ) 2 66/. Nhóm hợp chất nào đều t/ dụng được với Ba(OH) 2 ? A. SO 2 , HCl, NaCl, H 2 SO 4 B. BaCl 2 , CaO, CO 2 , HCl C. SO 3 , BaCl 2 , HCl, Cu(NO 3 ) 2 D. P 2 O 5 , H 2 SO 4 , CuCl 2 , NaOH 67/ Để phân biệt 2 dung dòch Na 2 SO 4 và K 2 CO 3 ta có thể dùng thuốc thử nào? A. NaOH B. H 2 SO 4 C. KCl D. A,B,C đều đúng 68/ Để hoàn thành chuổi PƯ : K  KOH  KCl  KNO 3. Các hóa chất được sử dụng lần lượt như sau: A. H 2 O, HCl, HNO 3 B. H 2 O, HCl,AgNO 3 C. NaOH,NaCl, HNO 3 D. NaOH, NaCl, AgNO 3 69/ Axit Clohidric có thể tác dụng với dãy chất nào sau? A. CO 2 , SO 2 , Na 2 O, CuO B. CO 2 , CaO, SO 3 , K 2 O C. Na 2 O, H 2 SO 4 , NaOH , KOH D. Cu(OH) 2 , Na 2 O, CaO, Fe 70/ Để nhận biết dung dòch HCl, H 2 SO 4 ,NaOH ta có thể dùng hóa chất nào sau đây: A. dung dòch BaCl 2 và quỳ tím B. dung dòch BaCl 2 C. dung dòch AgCl D. dung dòch ZnCl 2 71/ Cho 1,2 g Cacbon PƯ với 1,68 lít Oxi (đktc ) thì khối lượng tối đa CO 2 sinh ra là: A. 1,68 l B. 1,86 l C. 1,8 l D. 2,52 l 72/ Để điều chế AlCl 3 từ Al ( Al  AlCl 3 ) ta có thể dùng hóa chất nào? A. Dung dòch HCl B. Dung dòch MgCl 2 C. Cl 2 D. Tất cả đều đúng 73/ Muốn điều chế NaCl , người ta trộn 2 dung dòch với nhau. Hỏi phải trộn những cặp chất nào với nhau: A. Dung dòch Na 2 CO 3 và CaCl 2 B. Dung dòch K 2 CO 3 và NaNO 3 C. Dung dòch Na 2 SO 4 và KCl D. Dung dòch NaNO 3 và KCl 74/ Cho 40 ml dung dòch HCl 0,5M tác dụng với CaCO 3 dư. Thì thể tích CO 2 thu được (đktc ) là: A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 5,6 lít 75/ ( Sử dụng câu 74 ) Khối lượng muối tạo thành là: A. 1,11g B. 2,22 g C. 3,33g D. 4,44g 76/ Cho 6,72 lít khí H 2 (đktc ) đi qua 32 g CuO đun nóng đến khi PƯ xảy ra hoàn toàn, thì: A. H 2 còn dư B. PƯ xảy ra xong cả 2 chất tham gia đều hết C. CuO còn dư D. Cả H 2 và CuO đều dư 77/ Khối lượng của chất dư là: ( Câu 76 ) A. 2 g B. 4 g C. 6 g D. 8 g 78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 ) A. 25,6 g B. 19,2 g C. 12,8 g D. 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P trong bình kín chứa Oxi dư, sau đó cho 200 ml H 2 O vào và lắc đều, cho quỳ tím vào thì quỳ tím chyuển sang màu: A. xanh B. đỏ C. không đổi màu D. vàng 80/ Dung dòch tạo thành ( câu 79 ) có nồng độ M là : A. 0,25 M B. 0,5 M C. 1 M D. 2 M 81/ Khi nhiệt phân một hidrôxit có CTHH là A(OH) 2 ta thu được một oxit có phân tử khối là 81. Nguyên tử khối của A là: A. 20 B. 56 C. 65 D. 64 82/ Nhiệt phân hoàn toàn 20 g muối Canxi Cacbonat, sản phẩm thu được gồm: A. CaCO 3 và CO 2 B. CaO và CO 2 C. CaO và H 2 O D. Ca(OH) 2 và H 2 O 83/ Nếu hiệu suất PƯ là 70% thì khối lượng chất rắn thu được là: A. 14 g B. 70 g C. 39,2 g D. 51,8 g 84/ Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH) 3 thì thu được: A. FeO và H 2 O B. Fe 2 O 3 và H 2 O C. Fe 3 O 4 và H 2 O D. Tất cả đều đúng 85/ Nếu hiệu suất PƯ là 80% và lượng Oxit thu được 25,6 g thì lượng Fe(OH) 3 nhiệt phân là: A. 41,8 g B. 42,8 g C. 43,8 g D. 44,8 g 86/ Để nhận biết các dung dòch muối sau: FeCl 2 , FeCl 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Mg(NO 3 ) 2 , CuSO 4 ta có thể dùng kim loại nào: A. Fe B. Na C. Cu D. Al 87/ Cho 13 g kim loại hóa trò II tác dụng hoàn toàn với Cl 2 dư , sau PƯ thu được 27,2 g muối Clorua. Vậy kim loại hóa trò II đó là: A. Mg B. Cu C. Zn D. Fe 88/ Đốt cháy hoàn toàn 9,75 g một kim loại A trong bình chứa Oxi dư. Sau PƯ thu được 12,15 g Oxit Vậy kim loại đem PƯ là: A. Mg B. Zn C. Cu D. Al 95/ Một hợp chất có CTHH gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp chất nào không xảy ra PƯ? A. Fe + HCl B. Zn + CuSO 4 C. Ag + HCl D. Cu + AgNO 3 90/ Trong hợp chất oxit của kim loại ( A ) Oxi chiếm 17,02% về khối lượng . Vậy kim loại A là : A. Cu C. K B. Zn D. Na 90/ Để hòa tan hoàn toàn một lượng Zn thì cần dùng 14,7 g dung dòch H 2 SO 4 20%. Khi PƯ kết thúc thể tích H 2 thu được ở (đktc ) là: A. 0,672 lít B. 0,896 lit C. 1,12 lít D. 1,344 lít 91/ Cho các PTHH sau: a) …………… + FeSO 4  MgSO 4 + Fe b) HCl + …………………  ZnCl 2 + H 2 c) H 2 SO 4 + ………………  ZnSO 4 + H 2 O d) Cu + ………………….  Cu(NO 3 ) 2 + Ag Các chất được điền vào chổ trống theo thứ tự là: A. Mg, ZnO, Zn, AgNO 3 B. MgO, Zn, ZnO, HNO 3 C. Mg, Zn, ZnO, AgNO 3 D. MgO, ZnO, Zn, HNO 3 92/ Kim loại Nhôm bò hòa tan bởi H 2 SO 4 loãng. PTHH nào đúng? ( Không cần cân bằng PTHH ) A. Al + H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 B. Al + H 2 SO 4  Al 2 SO 4 + H 2 C. Al + H 2 SO 4  Al(SO 4 ) 3 + H 2 D. Al + H 2 SO 4  Al 3 (SO 4 ) 2 + H 2 93/ Các chất được điền vào các PTHH theo thứ tự là: a) ……………………… + Al  Al 2 O 3 b) NaOH + ………………….  Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 c) ……………………… + H 2 SO 4  CuSO 4 + H 2 O A. O 3 , CuSO 4 , CuO B. O 2 , CuO, Cu C. O 3 , CuSO 4 , Cu D. O 2 , CuSO 4 , CuO 94/ Cho chuổi PƯ sau: Al  AlCl 3  Al(OH) 3  Al 2 O 3  Al Các hóa chất hoặc điều kiện PƯ cần dùng theo thứ tự là: A. Cl 2 , NaOH, Nhiệt phân, điện phân nóng chảy B. HCl , KOH, Nhiệt phân, điện phân nóng chảy C. A và B đều đúng D. A và B đều sai hợp chất này không thể tác dụng với nước và dung dòch bazơ. Hợp chất đó là: A. Oxit axit B. Oxit bazơ C. Oxit lưỡng tính D. Oxit trung tính 96/ Một hợp chất phi kim (X) có công thức là XO 2 , trong đó nguyên tố X chiếm 50% theo khối lượng . Nguyên tố (X) là: A. P B. S C. C D. N 97/ Cho 11,2 gam một kim loại hóa trò III tác dụng với khí Clo ( dư ). Sau PƯ thu được 32,5 g muối . Gọi ( X ) là kim loại hóa trò III, ta có PTHH nào đúng? A. X + Cl 2  XCl 2 B. X + Cl 2  XCl 3 C. 2X + 3 Cl 2  2XCl 3 D. 3X + 2 Cl 2  3XCl 3 98/ Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A. Al B. Fe C. Cu D. Zn 99/ Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào tác dụng được với Clo? A. KCl B. Na 2 SO 4 C. KOH D. K 3 PO 4 100/ Cho 3 dung dòch muối sau: FeCl 2 , MgCl 2 và NaCl. Có thể dùng chất nào để nhận biết các muối trên: A. H 2 SO 4 B. NaOH C. Cu D. Na 2 CO 3 . 2X + 3 Cl 2  2XCl 3 D. 3X + 2 Cl 2  3XCl 3 98 / Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A. Al B. Fe C. Cu D. Zn 99 / Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào. chất dư là: ( Câu 76 ) A. 2 g B. 4 g C. 6 g D. 8 g 78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 ) A. 25,6 g B. 19, 2 g C. 12,8 g D. 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9, 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9,