0

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

9 5,952 98

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:28

Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành Ch¬ng I: chÊt nguyªn tư ph©n tư– – C©u 1: Hçn hỵp nµo sau ®©y cã thĨ t¸ch riªng c¸c chÊt thµnh phÇn b»ng c¸ch cho hçn hỵp vµ n- íc, sau ®ã khy kÜ vµ läc? A. Bét ®¸ v«i vµ mi ¨n B. Bét than vµ bét s¾t C. §êng vµ mi D. GiÊm vµ rỵu C©u 2: TÝnh chÊt nµo cđa chÊt trong sè c¸c chÊt sau ®©y cã thĨ biÕt ®ỵc b»ng c¸ch quan s¸t trùc tiÕp mµ kh«ng ph¶I dïng dơng ®o hay lµm thÝ nghiƯm? A. Mµu s¾c B. TÝnh tan trong níc C. Khèi lỵng riªng D. NhiƯt ®é nãng ch¶y C©u 3: Dùa vµo tÝnh chÊt nµo díi ®©y mµ ta kh¼ng ®Þnh ®ỵc trong chÊt láng lµ tinh khiÕt? A. Kh«ng mµu, kh«ng mïi B. Kh«ng tan trong níc C. Läc ®ỵc qua giÊy läc D. Cã nhiƯt ®é s«i nhÊt ®Þnh C©u 4: C¸ch hỵp lÝ nhÊt ®Ĩ t¸ch mi tõ níc biĨn lµ: A. Läc B. Chng cÊt C. Bay h¬i D. §Ĩ yªn ®Ĩ mi l¾ng xng g¹n ®i C©u 5: Rỵu etylic( cån) s«i ë 78,3 0 níc s«i ë 100 0 C. Mn t¸ch rỵu ra khái hçn hỵp níc cã thĨ dïng c¸ch nµo trong sè c¸c c¸ch cho díi ®©y? A. Läc B. Bay h¬i C. Chng cÊt ë nhiƯt ®é kho¶ng 80 0 D. Kh«ng t¸ch ®ỵc C©u 6: Trong sè c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng nhÊt khi nãi vỊ khoa häc ho¸ häc? A. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lÝ cđa chÊt B. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt ho¸ häc cđa chÊt C. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, sù biÕn ®ỉi vµ øng dơng cđa chóng D. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt vµ øng dơng cđa chÊt C©u 7: Nguyªn tư cã kh¶ n¨ng liªn kÕt víi nhau do nhê cã lo¹i h¹t nµo? A. Electron B. Pr«ton C. N¬tron D. TÊt c¶ ®Ịu sai C©u 8: §êng cđa nguyªn tư cì kho¶ng bao nhiªu mÐt? A. 10 -6 m B. 10 -8 m C. 10 -10 m D. 10 -20 m C©u 9: §êng kÝnh cđa nguyªn tư lín h¬n ®êng kÝnh cđa h¹t nh©n kho¶ng bao nhiªu lÇn? A. 1000 lÇn B. 4000 lÇn C. 10.000 lÇn D. 20.000 lÇn C©u 10: Khèi lỵng cđa nguyªn tư cì bao nhiªu kg? A. 10 -6 kg B. 10 -10 kg C. 10 -20 kg D. 10 -27 kg C©u 11: Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa mét nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo? A. Gam B. Kil«gam C. §¬n vÞ cacbon (®vC) D. C¶ 3 ®¬n vÞ trªn C©u 12: Trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a h¹t nh©n vµ líp vá electron cđa nguyªn tư cã nh÷ng g×? A. Pr«ton B. N¬tron C. C¶ Pr«ton vµ N¬tron D. Kh«ng cã g×( trèng rçng C©u 13: Thµnh phÇn cÊu t¹o cđa hÇu hÕt cđa c¸c lo¹i nguyªn tư gåm: A. Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electron C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron Câu hỏi trắc nghiệm 1 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 14: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng vỊ cÊu t¹o cđa h¹t nh©n trong c¸c ph¸t biĨu sau: H¹t nh©n nguyªn tư cÊu t¹o bëi: A. Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electron C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron C©u 15: C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng? A. §iƯn tÝch cđa electron b»ng ®iƯn tÝch cđa n¬tron B. Khèi lỵng cđa pr«ton b»ng ®iƯn tÝch cđa n¬tron C. §iƯn tÝch cđa proton b»ng ®iƯn tÝch cđa n¬tron D. Cã thĨ chøng minh sù tån t¹i cđa electron b»ng thch nghiƯm C©u 16: Dùa vµo tÝnh chÊt nµo cho díi ®©y mµ ta kh¼ng ®Þnh ®ỵc chÊt láng lµ tinh khiÕt? A. Kh«ng mµu, kh«ng mïi B. Kh«ng tan trong níc C. Läc ®ỵc qua giÊy läc D. Cã nhiƯt ®é s«i nhÊt ®Þnh C©u 17: Trong tù nhiªn, c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã thĨ tån t¹i ë tr¹ng th¸i nµo? A. R¾n B. Láng C. KhÝ D. C¶ 3 tr¹ng th¸i trªn C©u 18: Nguyªn tè ho¸ häc cã thĨ tån t¹i ë nh÷ng d¹ng nµo? A. D¹ng tù do B. D¹ng ho¸ hỵp C. D¹ng hçn hỵp D. D¹ng tù do vµ ho¸ hỵp C©u 19: Nguyªn tè X cã nguyªn tư khèi b»ng 3,5 lÇn nguyªn tư khèi cđa oxi. X lµ nguyªn tè nµo sau ®©y? A. Ca B. Na C. K D. Fe C©u 20: C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng? A. Nguyªn tè ho¸ häc chØ tån t¹i ë d¹ng hỵp chÊt B. Nguyªn tè ho¸ häc chØ tån t¹i ë tr¹ng th¸i tù do C. Nguyªn tè ho¸ häc chØ tån t¹i ë d¹ng tù do vµ phÇn lín ë d¹ng ho¸ hỵp D. Sè nguyªn tè ho¸ häc cã nhiỊu h¬n sè hỵp chÊt C©u 21: §èt ch¸y mét chÊt trong oxi thu ®ỵc níc vµ khÝ cacbonic. ChÊt ®ã ®ỵc cÊu t¹o bëi nh÷ng nguyªn tè nµo? A. C¸cbon B. Hi®ro C. Cacbon vµ hi®ro D. Cacbon, hi®ro vµ cã thĨ cã oxi C©u 22: §¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt ®ỵc t¹o nªn tõ bao nhiªu nguyªn tè ho¸ häc? A. Tõ 2 nguyªn tè B. Tõ 3 nguyªn tè C. Tõ 4 nguyªn tè trë lªn D. Tõ 1 nguyªn tè C©u 23: Tõ mét nguyªn tè ho¸ häc cã thĨ t¹o nªn bao nhiªu ®¬n chÊt ? A. ChØ 1 ®¬n chÊt B. ChØ 2 ®¬n chÊt C. Mét, hai hay nhiỊu ®¬n chÊt D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ỵc C©u 24: Hỵp chÊt lµ nh÷ng chÊt ®ỵc t¹o nªn tõ bao nhiªu nguyªn tè ho¸ häc? A. ChØ cã 1 nguyªn tè B. ChØ tõ 2 nguyªn tè C. ChØ tõ 3 nguyªn tè D. Tõ 2 nguyªn tè trë lªn C©u 25: Ph©n tư khèi lµ khèi lỵng cđa ph©n tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo? A. Gam B. Kilogam C. Gam hc kilogam D. §¬n vÞ cacbon C©u 26: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ: Câu hỏi trắc nghiệm 2 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành A. mét chÊt B. mét nguyªn tè ho¸ häc C. mét nguyªn tư D. mét ph©n tư C©u 27: Dùa vµo dÊu hiªơ nµo sau ®©y ®Ĩ ph©n biƯt ph©n tư cđa ®¬n chÊt víi ph©n tư cđa hỵp chÊt? A. H×nh d¹ng cđa ph©n tư B. KÝch thíc cđa ph©n tư C. Sè lỵng nguyªn tư trong ph©n tư D. Nguyªn tư cïng lo¹i hay kh¸c lo¹i C©u 28: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng: Hỵp chÊt lµ chÊt ®ỵc cÊu t¹o bëi: A. 2 chÊt trén lÉn víi nhau B. 2 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn C. 3 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn D. 1 nguyªn tè ho¸ häc C©u 29: Chän c©u ph¸t biĨu ®óng: Níc tù nhiªn lµ: A. mét ®¬n chÊt B. mét hỵp chÊt C. mét chÊt tinh khiÕt D. mét hçn hỵp C©u 30: C¸c d¹ng ®¬n chÊt kh¸c nhau cđa cïng mét nguyªn tè ®ỵc gäi lµ c¸c d¹ng: A. ho¸ hỵp B. hçn hỵp C. hỵp kim D. thï h×nh C©u 31: Mét nguyªn tè ho¸ häc tån t¹i ë d¹ng ®¬n chÊt th× cã thĨ: A. chØ cã mét d¹ng ®¬n chÊt B. chØ cã nhiỊu nhÊt lµ hai d¹ng ®¬n chÊt C. cã hai hay nhiỊu d¹ng ®¬n chÊt D. Kh«ng biÕt ®ỵc C©u 32: Nh÷ng chÊt nµo trong d·y nh÷ng chÊt díi ®©y chØ chøa nh÷ng chÊt tinh khiÕt? A. Níc biĨn, ®êng kÝnh, mi ¨n B. Níc s«ng, níc ®¸, níc chanh C. Vßng b¹c, níc cÊt, ®êng kÝnh D. KhÝ tù nhiªn, gang, dÇu ho¶ C©u 33: §Ĩ t¹o thµnh ph©n tư cđa mét hỵp chÊt th× tèi thiĨu cÇn ph¶i cã bao nhiªu lo¹i nguyªn tư? A. 2 lo¹i B. 3 lo¹i C. 1 lo¹i D. 4 lo¹i C©u 34: Kim lo¹i M t¹o ra hi®roxit M(OH) 3 . Ph©n tư khèi cđa oxit lµ 102. Nguyªn tư khèi cđa M lµ: A. 24 B. 27 C. 56 D. 64 C©u 35: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc ®óng trong sè c¸c c«ng thøc hãa häc sau ®©y: A. CaPO 4 B. Ca 2 (PO 4 ) 2 C. Ca 3 (PO 4 ) 2 D. Ca 3 (PO 4 ) 3 C©u 36: Hỵp chÊt Al x (NO 3 ) 3 cã ph©n tư khèi lµ 213. Gi¸ trÞ cđa x lµ : A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 C©u 37:C«ng thøc ho¸ häc nµo sau ®©y viÕt ®óng? A. Kali clorua KCl 2 B. Kali sunfat K(SO 4 ) 2 C. Kali sunfit KSO 3 D. Kali sunfua K 2 S C©u 38: Nguyªn tè X cã ho¸ trÞ III, c«ng thøc cđa mi sunfat lµ: A. XSO 4 B. X(SO 4 ) 3 C. X 2 (SO 4 ) 3 D. X 3 SO 4 Câu hỏi trắc nghiệm 3 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 39: BiÕt N cã ho¸ trÞ IV, h·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hỵp víi qui t¸c ho¸ trÞ trong ®ã cã c¸c c«ng thøc sau: A. NO B. N 2 O C. N 2 O 3 D. NO 2 C©u 40: BiÕt S cã ho¸ trÞ IV, h·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hỵp víi qui t¾c ho¸ trÞ trong ®ã cã c¸c c«ng thøc sau: A. S 2 O 2 B.S 2 O 3 C. SO 3 D. SO 3 C©u 41: ChÊt nµo sau ®©y lµ chÊt tinh khiÕt? A. NaCl B. Dung dÞch NaCl C. Níc chanh D. S÷a t¬i C©u 42: Trong ph©n tư níc, tØ sè khèi lỵng gi÷a c¸c nguyªn tè H vµ O lµ 1: 8. TØ lƯ sè nguyªn tư H vµ O trong ph©n tư níc lµ: A. 1: 8 B. 2: 1 C. 3: 2 D. 2: 3 C©u 43: Nguyªn tư P cã ho¸ trÞ V trong hỵp chÊt nµo sau ®©y? A. P 2 O 3 B. P 2 O 5 C. P 4 O 4 D. P 4 O 10 C©u 44: Nguyªn tư N cã ho¸ trÞ III trong ph©n tư chÊt nµo sau ®©y? A. N 2 O 5 B. NO 2 C. NO D. N 2 O 3 C©u 45: Nguyªn tư S cã ho¸ trÞ VI trong ph©n tư chÊt nµo sau ®©y? A. SO 2 B. H 2 S C. SO 3 D. CaS C©u 46: BiÕt Cr ho¸ trÞ III vµ O ho¸ trÞ II. C«ng thøc ho¸ häc nµo sau ®©y viÕt ®óng? A. CrO B. Cr 2 O 3 C. CrO 2 D. CrO 3 C©u 47: Hỵp chÊt cđa nguyªn tè X víi nhãm PO 4 ho¸ trÞ III lµ XPO 4 . Hỵp chÊt cđa nguyªn tè Y víi H lµ H 3 Y. VËy hỵp chÊt cđa X víi Y cã c«ng thøc lµ: A. XY B. X 2 Y C. XY 2 D. X 2 Y 3 C©u 48: Hỵp chÊt cđa nguyªn tè X víi O lµ X 2 O 3 vµ hỵp chÊt cđa nguyªn tè Y víi H lµ YH 2 . C«ng thøc ho¸ häc hỵp chÊt cđa X víi Y lµ: A. XY B. X 2 Y C. XY 2 D. X 2 Y 3 C©u 49: Mét oxit cđa Crom lµ Cr 2 O 3 .Mi trong ®ã Crom cã ho¸ trÞ t¬ng øng lµ: A. CrSO 4 B. Cr 2 (SO 4 ) 3 C. Cr 2 (SO 4 ) 2 D. Cr 3 (SO 4 ) 2 C©u 50: Hỵp chÊt cđa nguyªn tè X víi S lµ X 2 S 3 vµ hỵp chÊt cđa nguyªn tè Y víi H lµ YH 3 . C«ng thøc ho¸ häc hỵp chÊt cđa X víi Y lµ: A. XY B. X 2 Y C. XY 2 D. X 2 Y 3 §¸p ¸n: 1.A; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.C; 7.A; 8.C; 9.C; 10.D; 11.C; 12.D; 13.D; 14.B; 15.D; 16.D; 17.D; 18.D; 19.D; 20.C; 21.D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31. C; 32.C; 33.A; 34.B; 35.C; 36.C; 37.D; 38.C; 39.D; 40.C; 41.A; 42.B; 43.B; 44.D; 45.C; 46.B; 47.A; 48.D: 49.B; 50.A Câu hỏi trắc nghiệm 4 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành Ch ¬ng II: ph¶n øng ho¸ häc C©u 1: HiƯn tỵng nµo lµ hiƯn tỵng ho¸ häc trong c¸c hiƯn t¬ng thiªn nhiªn sau ®©y ? A. S¸ng sím, khi mỈt trêi mäc s¬ng mï tan dÇn B. H¬i níc trong c¸c ®¸m m©y ngng tơ vµ r¬i xng t¹o ra ma C. N¹n ch¸y rõng t¹o khãi ®en dµy ®Ỉc g©y « nhiƠm m«i trêng D. Khi ma gi«ng thêng cã sÊm sÐt C©u 2: Trong c¸c thÝ nghiƯm sau ®©y víi mét chÊt, thÝ nghiªm nµo cã sù biÕn ®ỉi ho¸ häc? A. Hoµ tan mét Ýt chÊt r¾n mµu tr¾ng vµo níc läc ®Ĩ lo¹i bá c¸c chÊt bÈn kh«ng tan ®ỵc dung dÞch B. §un nãng dung dÞch, níc chun thµnh h¬I, thu ®ỵc chÊt r¾n ë d¹ng h¹t mµu tr¾ng C. Mang c¸c h¹t chÊt r¾n nghiỊn ®ỵc bét mµu tr¾ng D. Nung bét mµu tr¾ng nµy, mµu tr¾ng kh«ng ®ỉi nhng tho¸t ra mét chÊt khÝ cã thĨ lµm ®ơc níc v«i trong C©u 3: L¸i xe sau khi ng rỵu thêng g©y tai n¹n nghiªm träng. C¶nh s¸t giao th«ng cã thĨ ph¸t hiƯn sù vi ph¹m nµy b»ng mét dơng ph©n tÝch h¬i thë. Theo em th× dơng ph©n tÝch h¬i thë ®ỵc ®o lµ do: A. rỵu lµm h¬i thë nãng nªn m¸y ®o ®ỵc B. rỵu lµm h¬i thë g©y biÕn ®ỉi ho¸ häc nªn m¸y ghi nhËn ®ỵc C. rỵu lµm h¬i thë kh« h¬n nªn m¸y m¸y ghi ®é Èm thay ®ỉi D. rỵu g©y tiÕt nhiỊu níc bät nªn m¸y biÕt ®ỵc C©u 4: DÊu hiƯu nµo gióp ta cã kh¼ng ®Þnh cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra? A. Cã chÊt kÕt tđa( chÊt kh«ng tan) B. Cã chÊt khÝ tho¸t ra( sđi bät) C. Cã sù thay ®ỉi mµu s¾c D. Mét trong sè c¸c dÊu hiƯu trªn C©u 5: Trong ph¶n øng ho¸ häc, h¹t vi m« nµo ®ỵc b¶o toµn? A. H¹t ph©n tư B. H¹t nguyªn tư C. C¶ hai lo¹i h¹t trªn D. Kh«ng lo¹i h¹t nµo ®ỵc C©u 6: HiƯn tỵng nµo sau ®©ychøng tá cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra? A. Tõ mµu nµy chun sang mµu kh¸c B. Tõ tr¹ng th¸i r¾n chun sang tr¹ng th¸i láng C. Tõ tr¹ng th¸i láng chun sang tr¹ng th¸i h¬i D. Tõ tr¹ng r¾n chun sang tr¹ng th¸i h¬i C©u 7: Mét vËt thĨ b»ng s¾t ®Ĩ ngoµi trêi, sau mét thêi gian bÞ gØ. Hái khèi lỵng cđa vËt thay ®ỉi thÕ nµo so víi khèi lỵng cđa vËt tríc khi gØ? A. T¨ng B. Gi¶m C. Kh«ng thay ®ỉi D. Kh«ng thĨ biÕt C©u 8: Trong mét ph¶n øng ho¸ häc, c¸c chÊt ph¶n øng vµ chÊt t¹o thµnh ph¶I chøa cïng: A. Sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè B. Sè nguyªn tư trong mçi chÊt C. Sè ph©n tư trong mçi chÊt D. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt Câu hỏi trắc nghiệm 5 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 9: Hi®ro vµ oxi t¸c dơng víi nhau t¹o thµnh níc. Ph¬ng tr×nh ho¸ häc ë ph¬ng ¸n nµo díi ®©y ®· viÕt ®óng? A. 2H + O -> H 2 O B. H 2 + O -> H 2 O C. H 2 + O 2 -> 2H 2 O D. 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O C©u 10: KhÝ nit¬ vµ khÝ hi®ro t¸c dơng víi nhau t¹o khÝ amoniac(NH 3 ). Ph¬ng tr×nh ho¸ häc ë ph¬ng ¸n nµo díi ®©y ®· viÕt ®óng? A. N + 3H -> NH 3 B. N 2 + H 2 -> NH 3 C. N 2 + H 2 ->2NH 3 D. N 2 + 3H 2 ->2NH 3 C©u 11: Ph¬ng tr×nh ho¸ häc nµo díi ®©y biĨu diƠn ®óng ph¶n øng ch¸y cđa rỵu etylic t¹o ra khÝ cacbon vµ níc. A. C 2 H 5 OH + O 2 -> CO 2 + H 2 O B. C 2 H 5 OH + O 2 -> 2CO 2 + H 2 O C. C 2 H 5 OH + O 2 -> CO 2 + 3H 2 O D. C 2 H 5 OH + 3O 2 -> CO 2 + 6H 2 O C©u 12: §èt ch¸y khÝ amoni¨c (NH 3 ) trong khÝ oxi O 2 thu ®ỵc khÝ nit¬ oxit(NO) vµ níc. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y viÕt ®óng? A. NH 3 + O 2 -> NO + H 2 O B. 2NH 3 + O 2 -> 2NO + 3H 2 O C. 4NH 3 + O 2 -> 4NO + 6H 2 O D. 4NH 3 + 5O 2 -> 4NO + 6H 2 O C©u 13: §èt photpho(P) trong khÝ oxi(O 2 ) thu ®ỵc ®iphotphopentaoxit (P 2 O 5 ). Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y ®· viÕt ®óng? A. 2P + 5O 2 -> P 2 O 5 B. 2P + O 2 -> P 2 O 5 C. 2P + 5O 2 -> 2P 2 O 5 D. 4P + 5O 2 -> 2P 2 O 5 C©u 14: §èt ch¸y qng pirit s¾t(FeS 2 ) thu ®ỵc s¾t (III) oxit Fe 2 O 3 vµ khÝ sunfuar¬ SO 2 . Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y ®· viÕt ®óng? A. FeS 2 + O 2 -> Fe 2 O 3 + SO 2 B. FeS 2 + O 2 -> Fe 2 O 3 + 2SO 2 C. 2FeS 2 + O 2 -> Fe 2 O 3 + SO 2 D. 4FeS 2 +11 O 2 ->2 Fe 2 O 3 + 8SO 2 C©u 15: Cho natri(Na) t¸c dơng víi H 2 O thu ®ỵc xót( NaOH) vµ khÝ H 2 . Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y ®· viÕt ®óng? A. Na + H 2 O -> NaOH + H 2 B. 2Na + H 2 O -> 2NaOH + H 2 C. 2Na + 2H 2 O -> 2NaOH + H 2 D. 3Na + 3H 2 O -> 3NaOH + 3H 2 C©u 16: Cho nh«m (Al t¸c dơng víi axit sunfuaric(H 2 SO 4 ) thu ®ỵc mi nh«m sunfat ( Al 2 (SO 4 ) 3 ) vµ khÝ H 2 . Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y ®· viÕt ®óng? A. Al + H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 B. 2Al + H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 C. Al + 3H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 D. 2Al + 3H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 C©u 17: Khi lµm thÝ nghiƯm trùc tiÕp víi photpho tr¾ng ph¶i: A. CÇm b»ng tay cã ®eo g¨ng B. Dïng cỈp g¾p nhanh mÈu photpho ra khái lä vµ cho ngay vµop chËu ®ùng ®Çy níc khi cha dïng ®Õn C. Tr¸nh cho tiÕp xóc víi níc D. Cã thĨ ®Ĩ ngoµi kh«ng khÝ Câu hỏi trắc nghiệm 6 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 18: §Ĩ b¶o qu¶n kim lo¹i Na trong phßng thÝ nghiƯm, ngêi ta dïng c¸ch nµo sau ®©y: A. Ng©m trong níc B. Ng©m trong rỵu C. Ng©m trong dÇu ho¶ D. Bá vµo lä C©u 19: §Ĩ pha lo·ng dung dÞch axit H 2 SO 4 ®Ëm ®Ỉc, trong phßng thÝ nghiƯm, cã thĨ tiÕn hµnh theo c¸ch nµo sau ®©y? A. Cho nhanh níc vµo axit B. Cho tõ tõ níc vµo axit vµ khy ®Ịu C. Cho nhanh axit vµo níc vµ khy ®Ịu D. Cho tõ tõ vµo níc vµ khy ®Ịu C©u 20: Khi lµm thÝ nghiƯm, dïng cỈp gç ®Ĩ kĐp èng nghiƯm, ngêi ta thêng: A. KĐp ë vÞ trÝ 1/3 èng tõ ®¸y lªn B. KĐp ë vÞ trÝ 1/3 èng tõ miƯng xng C. KĐp ë gi÷a èng nghiƯp D. KĐp ë bÊt k× vÞ trÝ nµo C©u 21: Khi thùc hiƯn mét ph¶n øng trong èng nghiƯm, nÕu cÇn ®un nãng th× dïng dơng nµo sau ®©y? A. §Ìn dÇu B. §Ìn cån C. BÕp ®iƯn D. TÊt c¶ c¸c dơng trªn C©u 22: §Ĩ diỊu chÕ oxi tõ KClO 3 cã thĨ dïng dơng nµo sau ®©y trong phßng thÝ nghiƯm? A. èng nghiƯm B. B×nh kÝp C. B×nh cÇu cã nh¸nh D. ChËu thủ tinh C©u 23: Khi lµm thÝ nghiƯm, nªn sư dơng hãa chÊt víi mét lỵng nhá ®Ĩ: A. TiÕt kiƯm vỊ mỈt kinh tÕ B. Gi¶m thiĨu sù ¶nh hëng ®Õn m«I trêng C. Gi¶m ®é ph¸t hiƯn, t¨ng ®é nh¹y cđa phÐp ph©n tÝch D. C¶ 3 ®Ịu ®óng C©u 24: §Ĩ thu khÝ CO 2 ngêi ta cho axit HCl ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y? A. NaCl B. CaCO 3 C. CO D. CaO C©u 25: Khi dïng nhiƯt kÕ ®o nhiƯt ®é cđa mét chÊt láng, ngêi ta thêng: A. Nhóng nhanh kho¶ng ½ nhiƯt kª vµo cèc ®ùng chÊt láng B. Cho ch¹m nhanh ®Çu nhiƯt kÕ vµo bỊ mỈt chÊt láng C. Nhóng ngËp bÇu thủ ng©n cđa nhiƯt kÕ vµo cèc ®ùng chÊt láng, sau ®ã lÊy ra ngay D. Nhóng ngËp bÇu thủ ng©n cđa nhiƯt kÕ vµo cèc ®ùng chÊt láng vµ ng©m trong ®ã mét thêi gian cho ®Õn khi møc thủ ng©n ỉn ®Þnh C©u 26: KhÝ CO 2 ®ỵc coi lµ ¶nh hëng ®Õn m«I trêng v×: A. RÊt ®éc B. T¹o bơi cho m«i trêng C. Lµm gi¶m lỵng ma D. G©y hiƯu øng nhµ kÝnh C©u 27: C¸c nguyªn tè Fe vµ O ph¶n øng ®Ĩ t¹o ra hỵp chÊt Fe 3 O 4 theo ph¬ng tr×nh: 3Fe + 2O 2 -> Fe 3 O 4 C©u nµo sau ®©y ®óng víi ph¶n øng trªn? A. 1 mol O 2 ph¶n øng víi 3/2 mol Fe B. 1 mol Fe ph¶n øng víi 1/2 mol O 2 C. 1 mol Fe t¹o ra 3 mol Fe 3 O 4 Câu hỏi trắc nghiệm 7 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành D. 1 mol O 2 t¹o ra 1/2 mol Fe 3 O 4 C©u 28: C©u nµo sau ®©y dóng? A. Trong ph¶n øng ho¸ häc, c¸c nguyªn tư bÞ ph¸ vì B. Trong ph¶n øng ho¸ häc, liªn kÕt trong c¸c ph©n tư bÞ ph¸ vì C. Trong ph¶n øng ho¸ häc, liªn kÕt trong c¸c ph©n tư kh«ng bÞ ph¸ vì D. Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c ph©n tư ®ỵc b¶o toµn C©u 29: C¸c c©u sau, c©u nµo sai? A. Trong ph¶n øng hãa häc, khi chÊt biÕn ®ỉi lµm c¸c nguyªn tư bÞ biÕn ®ỉi B. Trong ph¬ng tr×nh ho¸ häc, cÇn ®Ỉt hƯ sè thÝch hỵp vµo c«ng thøc cđa c¸c chÊt sao cho sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè ë 2 vÕ ®Ịu b»ng nhau C. Trong ph¶n øng ho¸ häc, biÕt tỉng khèi lỵng cđa c¸c chÊt ph¶n øng ta biÕt ®ỵc tỉng khèi lỵng c¸c s¶n phÈm D. Trong ph¶n øng ho¸ häc, mµu s¾c cđa c¸c chÊt cã thỴ bÞ thay ®ỉi C©u 30: C¸c c©u sau, c©u nµo sai? A. Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c nguyªn tư ®ỵc b¶o toµn, kh«ng tù nhien sinh ra hc mÊt ®i B. Trong ph¶n øng ho¸ häc, c¸c nguyªn tư bÞ ph©n chia C. Trong ph¶n øng ho¸ häc, c¸c ph©n tư bÞ ph©n chia D. Trong ph¶n øng ho¸ häc, c¸c ph©n tư bÞ ph¸ vì Sư dơng d÷ kiƯn sau cho c©u 31, 32 Than ch¸y t¹o ra khÝ CO 2 theo ph¬ng tr×nh: C + O 2 -> CO 2 C©u 31: Khèi lỵng c¸cbon ®· ch¸y lµ 4,5kg vµ khèi lỵng O 2 ®· ph¶n øng lµ 12kg. Khèi lỵng CO 2 t¹o ra lµ: A. 16,2kg B. 16.3kg C. 16,4kg D.16,5kg C©u 32: Khèi lỵng C ®· ch¸y lµ 3kg vµ khèi lỵng CO 2 thu ®ỵc lµ 11kg. Khèi lỵng O 2 ®· ph¶n øng lµ: A. 8,0kg B. 8,2kg C. 8,3kg D.8,4kg C©u 33: Cho 5,6g Fe t¸c dơng víi dung dÞch axit clohi®ric HCl t¹o ra 12,7g s¾t (II) clorua FeCl 2 vµ 0,2g khÝ H 2 . Khèi lỵng HCl ®· dïng lµ: A. 14,2g B. 7,3g C. 8,4g D. 9,2g Sư dơng d÷ kiƯn sau cho c©u 34, 35 Nung 100 tÊn canxi cacbonat theo ph¬ng tr×nh: CaCO 3 -> CaO + CO 2 C©u 34: Khèi lỵng CaO thu ®ỵc lµ: A. 52 tÊn B. 54 tÊn C. 56 tÊn D. 58 tÊn C©u 35: Khèi lỵng CO 2 thu ®ỵc lµ: A. 41 tÊn B. 42 tÊn C. 43 tÊn D. 44 tÊn C©u 36: Cho s¬ ®å ph¶n øng: Fe x O y + H 2 SO 4 -> Fe x (SO 4 ) y + H 2 O Víi x # y th× gi¸ trÞ thÝch hỵp cđa x vµ y lÇn lỵt lµ: A. 1 vµ 2 B. 2 vµ 3 C. 2 vµ 4 D. 3 vµ 4 Câu hỏi trắc nghiệm 8 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 37: Cho s¬ ®å ph¶n øng: Fe(OH) y + H 2 SO 4 -> Fe x (SO 4 ) y + H 2 O Víi x # y th× gi¸ trÞ thÝch hỵp cđa x, y lÇn lỵt lµ: A. 1 vµ 2 B. 2 vµ 3 C. 2 vµ 4 D. 3 vµ 4 C©u 38: Cho s¬ ®å ph¶n øng: Al(OH) y + H 2 SO 4 -> Al x (SO 4 ) y + H 2 O Víi x # y th× gi¸ trÞ thÝch hỵp cđa x, y lÇn lỵt lµ: A. 1 vµ 2 B. 2 vµ 3 C. 2 vµ 4 D. 3 vµ 4 C©u 39: C¸c hiƯn tỵng sau ®©y, hiƯn tỵng nµo cã sù biÕn ®ỉi ho¸ häc: 1. S¾t ®ỵc c¾t nhá tõng ®o¹n vµ t¸n thµnh ®inh 2. Vµnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ phđ mét líp gØ lµ chÊt mµu n©u ®á 3. Rỵu ®Ĩ l©u trong kh«ng khÝ thêng bÞ chua 4. §Ìn tÝn hiƯu chun tõ mµu xanh sang mµu ®á 5. D©y tãc trong bãng ®Ìn ®iƯn nãng vµ s¸ng lªn khi dßng ®iƯn ®i qua A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 4, 5 C. 2, 3 D. 1,3,4, 5 C©u 40: Nh÷ng hiƯn tỵng sau, hiƯn tỵng nµo lµ hiƯn tỵng ho¸ häc: 1. VỊ mïa hÌ thøc ¨n thêng bÞ thiu 2. §un ®êng, ®êng ng¶ mµu n©u råi ®en ®i 3. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi nỉ tung 4. Ch¸y rõng g©y « nhiƠm lín cho m«i trêng 5. NhiƯt ®é Tr¸i ®Êt nãng lªn lµm b¨ng ë hai cùc Tr¸i ®Êt tan dÇn: C©u 41: Trong sè qu¸ tr×nh vµ sù viƯc díi ®©y, ®©u lµ hiƯn tỵng vËt lÝ: 1. Hoµ tan mi ¨n vµo níc ta ®ỵc dung dÞch mi ¨n. 2. Cã thĨ lỈp l¹i thÝ nghiƯm víi chÊt võa dïng ®Ĩ lµm thÝ nghiƯm tríc ®ã 3. Cån ®Ĩ trong lä kh«ng kÝn bÞ bay h¬i 4. Níc bÞ ®ãng b¨ng hai cùc Tr¸i ®Êt 5. Cho v«i sèng CaO hoµ tan vµo níc A.1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 4 C. 2, 3, 4 D. 1, 4, 5 C©u 42: NÕn ®ỵc lµm b»ng parafin, khi ®èt nÕn, x¶y ra c¸c qu¸ tr×nh sau: 1. Parafin nãng ch¶y 2. Parafin láng chun thµnh h¬i 3. H¬i parafin ch¸y biÕn ®ỉi thµnh khÝ CO 2 vµ h¬i níc Qu¸ tr×nh nµo cã sù biÕn ®ỉi ho¸ häc? A. 1 B. 2 C. 3 D. C¶ 1, 2, 3 §¸p ¸n: 1. C; 2.D; 3.B; 4.D; 5. B; 6. A; 7.A; 8.A; 9.D; 10.D; 11. D; 12.D; 13.D; 14.D; 15.C; 16.D; 17.B; 18.C; 19.D; 20.B; 21.B; 22.C; 23.D; 24.B; 25.D; 26.D; 27.D; 28.B; 29.A; 30.B; 31.D; 32.A; 33.B; 34.C; 35.D; 36.B; 37.B; 38.B; 39.C; 40.A; 41.A; 42.C. Câu hỏi trắc nghiệm 9 Hóa 8 . 1 B. 2 C. 3 D. C¶ 1, 2, 3 §¸p ¸n: 1. C; 2.D; 3.B; 4.D; 5. B; 6. A; 7.A; 8.A; 9.D; 10 .D; 11 . D; 12 .D; 13 .D; 14 .D; 15 .C; 16 .D; 17 .B; 18 .C; 19 .D; 20.B; 21. B;. D. X 2 Y 3 §¸p ¸n: 1. A; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.C; 7.A; 8.C; 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; 22.D; 23.C; 24.D;
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án, 50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án,

Từ khóa liên quan