0

100 cau hoi trac nghiem hoa 9 HCVC

13 289 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2019, 13:44

Nhóm 4: Phúc Hòa, Hợp Đức, Nhã Nam CÂU HỎI KIỂM TRA VỀ CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Câu 1: (B) Dung dịch NaOH làm quỳ tím chuyển sang màu A Đỏ B Xanh C.Tím D Khơng chuyển màu Câu 2: (B) Chất tác dụng với nước tạo dung dịch axit là: A K2O B CuO Câu 3: (B) Chất sau bazơ: A NaOH B HCl C P2O5 C NaCl D CaO D H2O Câu 4: (B) Oxit A Hỗn hợp nguyên tố oxi với nguyên tố hoá học khác B Hợp chất nguyên tố phi kim với nguyên tố hoá học khác C Hợp chất oxi với nguyên tố hoá học khác D Hợp chất nguyên tố kim loại với nguyên tố hoá học khác Câu 5: (B) Oxit axit A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước C Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ dung dịch axit D Những oxit tác dụng với muối Câu 6: (B) Oxit Bazơ là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước C Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ dung dịch axit D Những oxit tác dụng với muối Câu 7: (B) Oxit lưỡng tính là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch axit tạothành muối nước C Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước D Những oxit tác dụng với muối Câu 8: (B) Oxit trung tính là: A Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối nước B Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước C Những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước D Những oxit tác dụng với muối Câu 9: (B) Chất tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ là: A K2O B CuO C CO D SO2 Câu 10: ( B) Chất tác dụng với nước tạo dung dịch axit là: A CaO, B CO, C Na2O D SO3 Câu 11: (B) Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính ? A CO2 B O2 C N2 D H2 Câu 12: ( B) Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với A Nước, sản phẩm bazơ B Axit, sản phẩm bazơ C Nước, sản phẩm axit D Bazơ, sản phẩm axit Câu 13: (B) Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng với A Nước, sản phẩm axit B Bazơ, sản phẩm muối nước C Nước, sản phẩm bazơ D Axit, sản phẩm muối nước Câu 14: (B) Cơng thức hố học sắt oxit, biết Fe(III) là: A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Fe3O2 Câu 15 (B): Oxit dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khơ ) phòng thí nghiệm là: A CuO B ZnO C PbO D.CaO Câu 16 (B): Sản phẩm phản ứng phân hủy canxicacbonat nhiệt A CaO CO B CaO CO2 C CaO SO2 D CaO P2O5 Câu 17 (B) : Oxit tác dụng với nước tạo dung dịch axit sunfuric A CO2 B SO3 C SO2 D K2O Câu 18 (B): Oxit tác dụng với dung dịch bazo tạo thành muối là: A CuO B SO2 C PbO D CaO Câu 19 (B): Cặp chất tác dụng với tạo khí lưu huỳnh đioxit là: A CaCO3 HCl B Na2SO3 H2SO4 C CuCl2 KOH D K2CO3 HNO3 Câu 20 (B) : Chất sau góp phần nhiều vào hình thành mưa axit ? A CO2 B SO2 C N2 D O3 Câu 21 (B) : Khí sau Khơng trì sống cháy ? A CO B O2 C N2 D CO2 Câu 22 (B): Trong thở, Chất khí làm đục nước vôi A SO2 B CO2 C NO2 D SO3 Câu 23 (B): Chất có khơng khí góp phần gây nên tượng vơi sống hóa đá A NO B NO2 C CO2 D CO Câu 24 (B) : Vơi sống có cơng thức hóa học A Ca B Ca(OH) C CaCO3 D CaO Câu 25: (B) Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A Fe, Cu, Mg B Zn, Fe, Cu C Zn, Fe, Al D Fe, Zn, Ag Câu 26: (B) Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ khơng khí là: A Mg B CaCO3 C MgCO3 D Na2SO3 Câu 27: ( B) Dãy chất không tác dụng với dung dịch HCl là: A Al, Fe, Pb B Al 2O3, Fe2O3, Na2O C Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 D BaCl2, Na2SO4, CuSO4 Câu 28 (B): Muốn pha loãng axit sunfuric đặc cần phải làm nào? A Rót từ từ axit đặc vào nước khuấy B Rót từ từ nước vào axit đặc khuấy C.Đổ nhanh axit đặc vào nước khuấy D Đổ nhanh nước vào axit đặc khuấy Câu 29 (B) : Kết luận sau sai nói tính chất hóa học bazơ? A Dung dịch bazơ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh B Bazơ tác dụng với axit tạo thành muối nước C Bazơ tan bị nhiệt phân hủy D Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước Câu 30(B): Trong thí nghiệm " Tác dụng nước với vôi sống ", chất màu trắng sữa tạo là: A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C Ca(OH)2 D CaSO4 Câu 31: (H) Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng với A Nước, sản phẩm axit B Axit, sản phẩm muối nước C Nước, sản phẩm bazơ D Bazơ, sản phẩm muối nước Câu 32: (H) Dãy chất sau gồm oxit: A MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl C SO2, CO2, NaOH, CaSO4 Câu 33: (H) 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với: B MgO, CaO, CuO, FeO D CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO A 0,5mol H2SO4 B 0,25mol HCl C 0,5mol HCl D 0,1mol H2SO4 Câu 34: (H) Dãy oxit tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm: A CuO, CaO, K2O, Na2O B CaO, Na2O, K2O, BaO C Na2O, BaO, CuO, MgO D MgO, Fe2O3, ZnO, PbO Câu 35: (H) Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl): A CuO, Fe2O3, CO2, FeO B Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3 C CaO, CO, N2O5, ZnO D SO2, MgO, CO2, Ag2O Câu 36: (H) Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 C CO2, SO2, P2O5, SO3 D SO2, MgO, CuO, Ag2O Câu 37: (H) Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 C SO2, MgO, CuO, Ag2O D CO2, SO2, P2O5, SO3 Câu 38: (H) Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2 B CaO, CuO, CO, N2O5 C CaO, Na2O, K2O, BaO D SO2, MgO, CuO, Ag2O Câu 39: (H) Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là: A Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3 B Al2O3, MgO, PbO, SnO2 C CaO, FeO, Na2O, Cr2O3 D CuO, Al2O3, K2O, SnO2 Câu 40: (H) Hai oxit tác dụng với tạo thành muối là: A CO2 BaO B K2O NO C Fe2O3 SO3 D MgO CO Câu 41: (H) Một oxit photpho có thành phần phần trăm P 43,66% Biết phân tử khối oxit 142đvC Cơng thức hố học oxit là: A P2O3 B P2O5 C PO2 D P2O4 Câu 42: (H) Một oxit tạo nguyên tố sắt oxi, tỉ lệ khối lượng sắt oxi 7/3 Cơng thức hố học oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO2 Câu 43(H): Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội qua dung dịch nước vơi (dư), khí thoát A CO B CO2 C SO2 D CO2 SO2 Câu 44 (H): Chất có phần trăm khối lượng oxi lớn ? A CuO B SO2 C SO3 D Al2O3 Câu 45 (H) : Để loại bỏ khí CO2 có lẫn hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp qua dung dịch chứa: A HCl B Ca(OH) C Na2SO4 D NaCl Câu 46(H): Dãy oxit sau tác dụng với nước: A CaO, MgO, SO2, CO B CaO, SO2, P2O5, Na2O C CO, P2O5, CuO, Na2O D.CaO, MgO, CuO, Na2O Câu 47(H): Để phân biệt hai dung dịch H2SO4 dung dịch HCl người ta thường dùng: A Quỳ tím B dung dịch phenol phtalein C Dung dịch NaOH D Dung dịch Ba(OH)2 Câu 48 (H): Cho phát biểu sau đây: Khi cho đinh sắt nhúng vào dung dịch HCl thấy tượng sủi bọt khí Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch CuSO4 thấy xuất chất kết tủa màu xanh Dùng nước để phân biệt hai chất bột màu trắng Na2O K2O Khi nhúng dây bạc vào dung dịch CuCl2 thấy có chất rắn màu đỏ gạch bám vào dây bạc phát biểu đúng? A 1,2,3,4 B 2,4 C.1,2 D 3,4 Câu 49(H): Khi cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 xảy phản ứng hóa học sau đây: A BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + Na2Cl2 B BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl C BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + NaCl2 D BaCl2 + Na2SO4 Ba(SO4 )2 + NaCl Câu 50 (H): Cho bazơ sau: KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3 Dãy oxit bazơ sau tương ứng với bazơ: A K2O, CaO, MgO, CuO, FeO B K2O, CaO, MgO, Cu2O, Fe2O3 C K2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3 D K2O, CaO, MgO, CuO, Fe3O4 Câu 51(H): Cho muối sau: NaCl; Pb(NO3)2; CaCO3; KClO3 Hãy chọn CTHH muối thích hợp điền vào chỗ trống: A Muối khơng phép có nước ăn vị mặn B Muối độc người động vật C Muối không tan nước, bị phân hủy nhiệt độ cao D Muối dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm Câu 52(H) Có dung dịch khơng màu đựng lọ nhãn sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH Na2SO4 Dùng thuốc thử sau để nhận biết dung dịch trên? A Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 C Dùng quỳ tím D Dung dịch Na2CO3 Câu 53(H) Cho gói bột oxit màu trắng: K2O, MgO, P2O5 Sử dụng cách sau để nhận biết chúng? A Hòa tan vào nước B Hòa tan vào nước dùng quỳ tím C Hòa tan vào nước chanh D Cho tác dụng với axit HCl Câu 54(H) Cho oxit: SiO2,CO2,SO2,SO3 Các oxit thuộc loại: A Oxit bazơ B Oxit axit C Oxit lưỡng tính D Oxit trung tính Câu 55(H) Trong loại quặng sắt sau đây, quặng giàu sắt nhất? A Quặng hematit chứa 60% Fe2O3 B Quặng xiđerit chứa 50% FeCO3 C Quặng hematit nâu chứa 62% Fe2O3.H2O D Quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4 Câu56 (H) Khi trộn lẫn dung dịch HCl vào dung dịch NaOH, thu dung dịch (X) Quỳ tím chuyển sang màu cho (X) vào? A Màu xanh B Màu đỏ C Màu hồng D Tùy thuộc vào số mol HCl NaOH Câu 57(H) Khi nung nóng, khí H2 tác dụng với oxit kim loại sau kim loại nước? A CuO,Fe2O3,K2O B Fe2O3,CuO,Fe3O4 C Na2O,CuO,Fe2O3 D Fe3O4,BaO,CuO Câu 58: (H) Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ nhúng vào dung dịch tạo thành từ: A 0,5 mol H2SO4 1,5 mol NaOH B mol HCl mol KOH C 1,5 mol Ca(OH)2 1,5 mol HCl D mol H2SO4 1,7 mol NaOH Câu 59: (H) Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng lọ khác nhãn Các thuốc thử dùng để nhận biết chúng là: A Dung dịch AgNO3 giấy q tím B Dung dịch BaCl2 dung dịch AgNO3 C Dùng q tím dung dịch NaOH D Dung dịch BaCl2 dung dịch phenolphtalein Câu 60: (H) Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl dung dịch H2SO4 là: A K2SO4 B Ba(OH)2 C NaCl D NaNO Câu 61: (VD) Khử hoàn toàn 0,58 quặng sắt chứa 90 % Fe3O4 khí hiđro Khối lượng sắt thu là: A 0,378 tấn Câu 62: (VD) B 0,156 C 0,126 D 0,467 Cho 7,2 gam loại oxit sắt tác dụng hồn tồn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt Công thức oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO2 Câu 63: ( VD) Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vơi có chứa 0,075 mol Ca(OH)2 Muối thu sau phản ứng là: A CaCO3 B Ca(HCO3)2 C CaCO3 Ca(HCO3)2 D CaCO3 CaHCO3 Câu 64: ( VD ) Cơng thức hố học oxit có thành phần % khối lượng S 40%: A SO2 B SO3 C SO D S2O4 Câu 65 (VD): Hòa tan 2,4 gam oxit kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% vừa đủ Oxit A CuO B CaO C MgO D FeO Câu 66 (VD): Để thu 5,6 vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% lượng CaCO3 cần dùng A 9,5 B 10,5 C 10 D 9,0 Câu 67 (VD): Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M Thành phần phần trăm theo khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp X : A 25% 75% B 20% 80% C 22% 78% D 30% 70% Câu 68 (VD) : Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19,7 g B 19,5 g C 19,3 g D 19 g Câu 69 (VD): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư Thể tích khí SO2 thu đktc A 2,24 lít B 3,36 lit C 1,12 lít D 4,48 lít Câu 70 (VD) : Nếu hàm lượng sắt 70% chất số chất sau? A Fe2O3 B FeO C Fe 3O4 D FeS Câu 71 (VD): Khử 16 gam Fe2O3 CO dư , sản phẩm khí thu cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu a gam kết tủa Giá trị a A 10 g B 20 g C 30 g D 40 g Câu 72 (VD): Hòa tan hết 11,7g hỗn hợp gồm CaO CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M Khối lượng muối thu A 16,65 g B 15,56 g C 166,5 g D 155,6g Câu 73 (VD): Oxit có phần trăm khối lượng nguyên tố kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng nguyên tố oxi A MgO B Fe2O3 C CaO D Na 2O Câu 74: (VD) Có ống nghiệm đựng dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4) 2CO3 Dùng thêm hóa chất sau để nhận biết chúng ? A Quỳ tím B Dung dịch phenolphtalein C CO2 D Dung dịch NaOH Câu 75: (VD) Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M Thể tích dung dịch HCl dùng A.2,5 lít B 0,25 lít C.3,5 lít D 1,5 lít Câu 76 (VD): Hòa tan hồn tồn 2,8 gam sắt dung dịch HCl thu lít khí H2 đktc? A 2,24 B 1,12 C.3,36 D 4,48 Câu 77 (VD): Cho 6,4 gam Cu phản ứng hết với axit sunfuric đặc, nóng sinh lit khí SO2(đktc)? A 1,12 B 2,24 C.3,36 D 4,48 Câu 78 (VD): Hòa tan 1,2g kim loại hóa trị II H2SO4 lỗng thu 1,12 lít khí Hiđrơ(đktc) Kim loại M A Fe B Mg C Zn D Ca Câu 79 (VD): Một oxit sắt có chứa 30% oxi (về khối lượng) là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định Câu 80 (VD): Khí cacbon oxit có lẫn tạp chất khí cacbon dioxit khí sunfurơ để loại bỏ tạp chất người ta dẫn hỗn hợp khí qua: A Nước vôi dư B.Dung dịch HCl dư C Dung dịch H2SO4 D Dung dịch muối ăn dư Câu 81(VD): Cho 5,6 (g) CaO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M Thể tích dung dịch axit lấy A 150 ml B 200 ml C 100 ml D 50 ml Câu 82 (VD): Cho dung dịch chứa 14,2 (g) Na2SO4 tác dụng với BaCl2 vừa đủ Khối lượng chất rắn thu sau phản ứng A.2,33 g B 23,3g C 233 g D 0,233 g Câu 83(VD) Để trung hòa 11,2 gam dung dịch KOH 20% cần lấy gam dung dịch axit sunfuric 35%? A 5,6 gam B gam C 4,6 gam D gam Câu 84(VD) Một học sinh hòa tan 12 gam SO3 vào nước dư, dung dịch (X) Để trung hòa hết dung dịch (X) cần A 12 gam NaOH B gam NaOH C 14,7 gam NaOH D 10 gam NaOH Câu 85(VD) Cho 115,556 gam dung dịch BaCl2 45% vào 81,667 gam dung dịch H2SO4 30% Khối lượng kết tủa thu A 29,125g B 58,25g C 62,5g D 32 g Câu 86(VD) Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 gam CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 gam AgNO3 Nồng độ mol chất lại dung dịch sau phản ứng A 0,1M 0,05M B 0,15M 0,09M C 0,15M 0,05M D 0,1M 0,05M Câu 87(VD) Cho 18,6 gam Na2O vào nước, thu 0,6 lít dung dịch kiềm Nồng độ mol dung dịch kiềm thu A 0,5M B 1.25M C 1M D 0,75M Câu 88(VD) Để hòa tan hết 13,2 gam hỗn hợp bột gồm ZnO Al2O3 cần vừa đủ 500 ml dung dịch HCl 1M Phần trăm khối lượng oxit hỗn hợp ban đầu A 61,36 38,64 B 50 50 C 61,7 38,3 D 60 40 Câu 89(VD) Để hấp thụ hồn tồn 7,84 lít khí SO2 (đktc) cần vừa đủ 250 ml dung dịch Ca(OH)2 Nồng độ mol dung dịch Ca(OH)2 A 1M B 1,2M C 1,3M D 1,4M Câu 90: (VD) Hòa tan 16 gam SO3 nước thu 250 ml dung dịch axit Nồng độ mol dung dịch axit thu là: A 0,2M B 0,4M C 0,6M D 0,8M Câu 91: (VDC) Tục ngữ Việt Nam có câu “ Nước chảy đá mòn” Giải thích hiên tượng do: A/ Trong đá chủ yếu vôi sống (CaO) B/ Thành phần chủ yếu đá chứa đá vôi( CaCO3) nên đá bị CO2 không khí nước ( H2O) làm thành Ca(HCO3)2 tan C/ Trong chảy Nước va chạm vào đá làm đá vỡ vụn D/ Nước ( H2O) tác dụng với đá vơi ( thành phần đá) làm cho đá tan Câu 92 (VDC): Khi bị ong đốt người ta thường lấy vôi bôi vào chỗ ong đốt đỡ đau vì: A.Do nọc ong có axit fomic, vơi tơi ba zơ nên trung hòa axit làm ta đỡ đau B.Vì vơi tơi sát khuẩn vết thương C.Vì vơi tơi làm mát chỗ bị đốt D.Vì vơi tơi làm cho chỗ bị đốt không sưng Câu 93 (VDC): Tại nấu nước giếng số vùng lại có cặn đáy ấm? A.Vì nước tự nhiên vùng có chứa Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 Khi nấu sơi bị phân hủy thành CaCO3, MgCO3đóng cặn B Vì nước tự nhiên vùng có chứa sắt C Vì nước tự nhiên vùng có đá vơi D Vì nước tự nhiên vùng có chứa chì Câu 94 (VDC): Vì người ta dùng tro bếp để bón cho cây? A Tro bếp có chứa muối K2CO3 cung cấp nguyên tố K cho B Tro bếp chứa muối (NH4)2CO3 cung cấp nguyên tố N cho C Tro bếp có chứa muối Ca3(H2PO4)2 cung cấp nguyên tố P cho D Tro bếp có chứa muối KCl cung cấp nguyên tố K cho Câu 95 (VDC): Để khử chua cho đất người ta thường lấy lượng vôi sống để gốc râm mát vài ngày cho vôi sống tả thành dạng bột min, chất bột gọi vơi tỏa, sau người ta đem vơi tỏa bón ruộng Thành phần vơi tỏa có chứa chất nào: A CaCO3, Ca(OH)2, CaO B Ca(OH)2 C CaCO3 D CaCO3, Ca(OH)2 Câu 96 (VDC): Khi cho vơi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt, nước vôi bị sôi lên nhiệt độ hố vơi cao gây nguy hiểm cho tính mạng người động vật., vì: A.vơi sống xảy phản ứng với nước tạo thành canxi hiđroxit: B.Phản ứng tỏa nhiều nhiệt nên làm nước sôi lên C Nước sôi bốc đem theo hạt Ca(OH)2 nhỏ tạo thành khói mù trắng D Cả đáp án Câu 97 (VDC): Những đồ dùng sắt để khơng khí ẩm lâu ngày thường bị gỉ do: A Sắt tác dụng oxi nước khơng khí ẩm B.Sắt tác dụng với khí CO2 khơng khí C Sắt tác dụng với khí H2 khơng khí D.Tất phương án sai Câu 98(VDC): Để có vụ mùa bội thu, người nông dân vùng Duyên Hải miền trung mua phân đạm bón cho lúa Em giúp bác nơng dân chọn mua loại phân đạm sau tốt nhất? A Canxi nitrat - Ca(NO3)2 B Amoni nitrat - NH4NO3 C Amoni sunfat - (NH4)2SO4 D Urê - CO(NH2)2 Câu 99 (VDC): Khi quét vôi lên tường lát sau vơi khơ cứng lại A.Vơi tơi chất tan nên qt lên tường nhanh khô cứng lại B Vôi phản ứng với CO2 khơng khí tạo thành CaCO3 C.Vơi tơi phản ứng với oxi khơng khí D Cả A B Câu 100 (VDC): Muối thô dễ chảy nước A Trong muối ăn ngồi thành phần NaCl có muối khác MgCl2 ưa nước nên hấp thụ nước khơng khí tan B Trong muối ăn có thành phần NaCl hấp thụ nước khơng khí tan C Trong muối ăn có thành phần MgCl2 hấp thụ nước khơng khí tan D Trong muối ăn có thành phần KCl hấp thụ nước khơng khí tan ... CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19, 7 g B 19, 5 g C 19, 3 g D 19 g Câu 69 (VD): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư Thể tích... trị II vào 21 ,9 gam dung dịch HCl 10% vừa đủ Oxit A CuO B CaO C MgO D FeO Câu 66 (VD): Để thu 5,6 vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95 % lượng CaCO3 cần dùng A 9, 5 B 10,5 C 10 D 9, 0 Câu 67 (VD):... 61,7 38,3 D 60 40 Câu 89( VD) Để hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít khí SO2 (đktc) cần vừa đủ 250 ml dung dịch Ca(OH)2 Nồng độ mol dung dịch Ca(OH)2 A 1M B 1,2M C 1,3M D 1,4M Câu 90 : (VD) Hòa tan 16 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cau hoi trac nghiem hoa 9 HCVC ,