0

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

55 1,080 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 18:34

40 CÂU HӒI TRҲC NGHIӊM HÓA HӐC 9 1. Canxi oxit tiӃp xúc lâu ngày vӟi không khí sӁ bӏ giҧm chҩt lưӧng. Nguyên nhân do: A) Canxi oxit bӏ phân hӫy. B) Canxi oxit tác dөng vӟi CO2 trong không khí tҥo thành đá vôi. C) Canxi oxit tác dөng vӟi O2 trong không khí. D) Canxi oxit tác dөng vӟi CH4 trong không khí tҥo thành muӕi. E) Cҧ bӕn ý trên đӅu đúng. 2. Có phҧn ӭng sau: . . . . . + H2SO4 => BaSO4 + . . . . ĐӇ phҧn ӭng xҧy ra đưӧc thì em phҧi chӑn chҩt nào trong các chҩt sau? A) BaCO3 B) BaO C) Ba D) Ba(OH)2 E) Cҧ A,B,C,D 3. Phương pháp nào sau đây điӅu chӃ đưӧc sҳt (III) hiđrôxit? A) Cho kim loҥi Sҳt tác dөng vӟi Natri hiđrôxit. B) Cho muӕi Sҳt (II) clorua tác dөng vӟi Đӗng hiđrôxit. C) Cho muӕi Sҳt (III) clorua tác dөng vӟi Kali hiđrôxit. D) Cho oxit sҳt (II) tác dөng vӟi axit Clohiđric. E) Cho muӕi Sҳt (III) sunfát tác dөng vӟi Bri sunfát. H ã y v i Ӄ t P T H H x ҧ y r a . 4 . Đ Ӈ p h â n b i Ӌ t h a i d u n g d ӏ c h N a 2 S O 4 v à K 2 C O 3 , e m c ó t h Ӈ d ù n g d u n g d ӏ c h t h u ӕ c t ӱ n à o ? A) CaCl2 B) KOH C) H2SO4 D) Cҧ A, B, C A) 7,14 (l) B) 11,2 (l) C) 6,52 (l) D) 9,52 (l) A. Na2O, CaO, K2O. B. SO2, CO2, CO, CaO, Na2O. C. SO2, CO2, N2O5 D. Na2O, CaO, Al2O3, MgO, CO E. CaO, Al2O3, MgO, CO, K2O. a. Nhӳng oxit vӯa tác dөng vӟi nưӟc vӯa tác dөng vӟi kiӅm là: . . . . . . . b. Nhӳng oxit vӯa tác dөng vӟi nưӟc vӯa tác dөng vӟi axit là: . . . . . . . . 40 CÂU HӒI TRҲC NGHIӊM HÓA HӐC 9 1. Canxi oxit tiӃp xúc lâu ngày vӟi không khí sӁ bӏ giҧm chҩt lưӧng. Nguyên nhân. n à o ? A) CaCl2 B) KOH C) H2SO4 D) Cҧ A, B, C A) 7,14 (l) B) 11,2 (l) C) 6,52 (l) D) 9, 52 (l) A. Na2O, CaO, K2O. B. SO2, CO2, CO, CaO, Na2O. C. SO2, CO2, N2O5 D. Na2O, CaO, Al2O3,
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9,