0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 chọn lọc

41 1,032 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2016, 23:53

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐƯỢC BIÊN SOẠN ĐỂ DÙNG NGAY CHỈ CẦN IMPORT VÀO CHƯƠNG TRÌNH TRỘN ĐỀ TRẮC NGHIỆM MCMIX LÀ DÙNG ĐƯỢC CHƯƠNG I: CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Thành phần vôi sống có công thức hoá học là: A Ca(OH)2 B CaCO3 C CaO D CaSO4 [] Chất làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ là: A CaO B SO2 C Na2O D CO [] Dãy chất oxit: A NaOH ; Ca(OH)2 ; Mg(OH)2 ; Fe(OH)2 B NaCl ; CaCl2 ; MgCl2 ; FeCl2 C Na2O ; CaO ; MgO ; FeO D Na ; Ca ; Mg ; Fe [] Dãy chất oxit axit: A CO2 ; SO3 ; P2O5 ; N2O5 B CO ; SO3 ; P2O5 ; NO C CaO ; K2O ; Na2O ; BaO D CO ; CaO ; MgO ; NO [] Một hợp chất oxit sắt có thành phần khối lượng nguyên tố sắt so với oxi 7: Vậy hợp chất có công thức hoá học là: A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D Fe(OH)2 [] Cho 140 kg vôi sống có thành phần CaO tác dụng với nước thu Ca(OH) 2.Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước.Vậy lượng Ca(OH)2 thu là: A 147 kg B 140 kg C 144 kg D 148 kg [] Dãy chất axit: A K2O ; Na2O ; CaO ; BaO B HCl ; H2SO4 ; H2S ; HNO3 C KOH ; NaOH ; Ca(OH)2 ; Ba(OH)2 D KHCO3 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 [] Để xác định thành phần axit clohiđric có nguyên tố hiđro, người ta tiến hành thí nghiệm cho axit clohiđric tác dụng với A kim loại Fe, Zn, Al) B phi kim S, P , C C kim loại Cu, Ag, Au D phi kim O2 ; N2 ; Cl2 [] Cho oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 Dãy axit tương ứng với oxit axit là: A H2CO3 ; H2SO3 ; HNO3 ; H3PO4 B H2CO3 ; H2SO4 ; HNO3 ; H3PO4 C H2CO3 ; H2SO4 ; HNO2 ; H3PO4 D H2SO3 ; H2SiO3 ; HNO3 ; H3PO4 [] Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl người ta sử dụng hoá chất là: A BaCl2 B NaCl C KCl D K2SO4 [] Cho 10g dung dịch HCl 36,5% hoàn toàn vào hỗn hợp bột nhôm đồng, người ta thu a gam khí H2 Giá trị a là: A 0,1 B 0,05 C 0.25 D 0.01 [] Dung dịch làm giấy quỳ tím chuyển xanh là: A HCl B NaOH C NaCl D H2SO4 [] Phát biểu bazơ sau đúng? A Bazơ hợp chất mà phân tử có nhiều nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hiđroxit B Bazơ hợp chất mà phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều phi kim C Bazơ hợp chất mà phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit D Bazơ hợp chất mà phân tử có nguyên tử phi kim liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit [] Dãy bazơ tương ứng với oxit sau: Na2O ; CuO ; BaO ; Fe2O3? A NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 B NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2 C NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 D NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2 [] Để phân biệt ống nghiệm, ống đựng dung dịch NaOH, ống đựng dung dịch Ca(OH)2, người ta dùng hóa chất là: A Quỳ tím B Quỳ tím ẩm C Dung dịch NaOH D Khí CO2 [] Dẫn hoàn toàn 5,6 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 10 g NaOH, muối thu có khối lượng là: A 26,5g B 13,25g C 21g D.10,5g [] Cho dung dịch chứa 20g NaOH vào dung dịch chứa 36,5g HCl, thử môi trường sau phản ứng giấy quỳ tím A không đổi màu B chuyển đỏ C chuyển xanh D chuyển trắng [] Hoà tan hoàn toàn 15,5g natri oxit vào nước để 500ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch là: A 2M B 1,5M C 1M D 0,5M [] Hoà tan hoàn toàn 0,2g natrioxit vào 50ml nước Biết khối lượng riêng nước 1g/ml.Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A 14,2% B 8,1% C 6,1% D 7,5% [] Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4 Phản ứng thuộc loại: A Phản ứng B Phản ứng hoá hợp C Phản ứng trung hoà D Phản ứng trao đổi [] Dãy chất muối: A Na2O ; FeO; Fe2O3 ; Al2O3 B NaCl ; FeCl2 ; FeCl3 ; AlCl3 C NaOH ; Fe(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Al(OH)3 D Na2O ; Fe(OH)2 ; Fe2O3 ; Al(OH)3 [] Muối ăn có công thức hoá học là: A NaCl B Na2SO4 C Na2CO3 D Na2S [] Để phân biệt dung dịch NaCl, Na2SO4 người ta dùng dung dịch A K2CO3 B HCl C H2SO4 D BaCl2 [] Trong nông nghiệp, người ta dùng đồng (II) sunfat loại phân bón vi lượng để bón ruộng làm tăng suất trồng Nếu dùng 5g chất đưa vào đất gam nguyên tố đồng? A 2g B 3g C 4g D 5g [] Cho 98g dung dịch H2SO4 20% vào dung dịch BaCl2 dư Khối lượng kết tủa thu là: A 40g B 46g C 46,6g D 40,6g [] Trong dãy biến hoá sau: +H O +CuSO +HCl → X  → Y  Na O  →Z X, Y, Z là: A NaOH; Cu(OH)2 ; CuCl2 C NaOH; Na2SO4 ; H2SO4 [] Trong dãy biến hóa sau: B NaOH; Na2SO4 ; NaCl D NaOH; Cu(OH)2 ; H2SO4 O , xt +H O +BaCl → X  → Y  2→ Z SO  X, Y, Z là: A SO3 ; H2SO3 ; BaSO3 B SO3 ; H2SO3 ; BaSO4 C SO3; H2SO4 ; BaSO4 D SO3; H2SO4; BaSO3 [] Cho chất có tên gọi sau: Natri oxit, lưu huỳnh đioxit, canxi hiđroxit, axit sunfuric.Dãy công thức hoá học chất ứng với tên gọi là: A Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO4 B Na2O ; SO2 ; Ca(OH)2 ; H2SO4 C Na2O ; SO2 ; CaO ; H2SO4 D Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO3 [] Cho sơ đồ biểu thị tính chất hoá học hợp chất vô sau: a, Oxit bazơ + (1) → bazơ (dd) b, Oxit axit + nước → (2) (dd) c) Bazơ → (3) + nước d, Axit (dd) + (4) (dd) → muối + axit Các số (1) (2) (3) (4) là: A Nước ; oxit bazơ ; axit; muối B Nước ; oxit bazơ ; muối ; axit C Nước ; muối ; axit ; oxit bazơ D Nước ; axit ; oxit bazơ ; muối [] Cho sơ đồ sau: CuO (2) CuCl2 (1) (4) (3) Cu(OH)2 Cu(NO3)2 Dãy số (1) (2) (3) (4) là: A Nhiệt phân ; HCl ; NaOH ; CuNO2 B Nhiệt phân; NaCl ; CuOH ; AgCl C Nhiệt phân; HCl ; CuSO4 ; AgNO3 D Nhiệt phân; HCl ; NaOH ; AgNO3 [] Để biến đổi sắt (II) oxit thành sắt (III) hiđroxit dùng hoá chất A HCl ; NaOH, không khí ẩm B NaOH ; HCl; không khí khô C NaOH ; nước; không khí ẩm D Nước ; NaOH; không khí khô [] Cho sơ đồ biến hoá sau: ( ) (1) (2) (3) P  → P O  → H PO  → Ca PO 4 Dãy chất sau phù hợp với vị trí (1) (2) (3)? A O2 ; H2 ; CaO B O2 ; H2O ; CO C O2 ; H2O ; CO2 D O2 ; H2O ; CaCO3 [] Có ống nghiệm chưa dán nhãn, ống đựng dung dịch chất sau đây: Na 2SO4 ; H2SO4 ; NaNO3 Để nhận dung dịch cần dùng thuốc thử là: A Natri clorua; quỳ tím B Quỳ tím; natri clorua C Quỳ tím; bari nitrat D Quỳ tím, kali nitrat [] Dãy gồm cặp chất phản ứng với : A HCl NaOH ; CO2 Ca(OH)2 ; CO2 HCl B HCl CO2 : NaOH Ca(OH)2 ; KOH Cu(NO3)2 C HCl Cu(NO3)2 ; CO2 NaOH ; KOH Cu(NO3)2 D HCl NaOH ; CO2 Ca(OH)2 ; KOH Cu(NO3)2 [] Có ống nghiệm, ống đựng kiềm, ống đựng bazơ không tan (đều trạng thái rắn, khan) Bằng phương pháp hoá học, sử dụng hoá chất sau để phân biệt chất ? A H2O B Dung dịch HCl C Khí CO2 ẩm D NaCl [] Để điều chế 5,6g canxi oxit, cần nhiệt phân gam CaCO3 ? A 10g B 100g C 50g D 5g [] Cho gam NaOH tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu a gam muối ăn Giá trị a là: A 5,85 B 58,5 C 585 D 0, 585 [] Người ta thu dung dịch NaOH trộn 50ml dung dịch Na 2CO3 1M với 50ml dung dịch Ca(OH)2 1M Nồng độ mol dung dịch NaOH là: A 2M B 1M C 1,5M D 0,5M [] 8g CuO tan hoàn toàn 500ml dung dịch HCl nồng độ x mol/lít Giá trị x là: A 0,4 B 0,2 C 0,1 D 0,3 [] 8g oxit kim loại M hoá trị II tác dụng hoàn toàn với 98g dung dịch H 2SO4 10% Công thức hoá học oxit kim loại M là: A MgO B ZnO C CuO D FeO [] Cho dung dịch chứa 0,1 mol BaCl2 tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol Na 2SO4 thu gam kết tủa? A 0,233g B 2,33g C 233g D 23,3g [] Cho 5g hỗn hợp muối CaCO3 CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 448ml khí (đktc) Khối lượng muối CaCO3 hỗn hợp ban đầu là: A 2g B 3g C 4g D 1g [] Sục hỗn hợp khí CO CO vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 20g kết tủa còn lại 4,48 lít khí (đktc) không phản ứng Thành phần phần trăm thể tích CO2 hỗn hợp là: A 25% B 35% C 20% D 50% [] Đốt cháy hoàn toàn 2,7g nhôm khí oxi Hoà tan sản phẩm thu dung dịch HCl 10% Khối lượng dung dịch HCl 10% đủ để tham gia phản ứng là: A 1095g B 10,95g C 109,5g D 109,9g [] Cho hoàn toàn 500ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml dung dịch HCl 5M, sau thử môi trường sau phản ứng giấy quỳ tím, thấy tượng sau? A Quỳ tím chuyển vàng B Quỳ tím không đổi mầu C Quỳ tím chuyển xanh D Quỳ tím chuyển đỏ [] Cho 980g dung dịch H2SO4 10% hoàn toàn vào 400g dung dịch BaCl2 5,2%.Nồng độ phần trăm chất dung dịch sau tách bỏ kết tủa là: A H2SO4 dư (6,5%) ; HCl (0,54%) B H2SO4 dư (5,5%) ; HCl (0,54%) C BaCl2 dư (6,5%) ; HCl (0,54%) D BaCl2 dư (5,5%) ; HCl (0,54%) [] Dãy chất gồm oxit axit : A CuO ; SO3 ; CO2 B SO2 ; CO2 ; CO C NO ; CO2; P2O5 D CO2 ; SO2; P2O5 [] Dãy chất gồm oxit bazơ : A K2O ; CaO; N2O5 B CuO; Na2O; Fe2O3 C BaO ; CaO; H2O D CuO; CO2; BaO [] Dãy chất gồm oxit tác dụng với axit clohiđric tạo thành muối : A Na2O ; MgO; Al2O3 B Na2O ; NO ; CaO C Na2O ; CaO; P2O5 D Na2O ; CO2 ; MgO [] Có ba oxit màu trắng MgO; Na2O ; Al2O3 Dùng chất sau phân biệt oxit trên? A HCl B H2O C NaOH D H2 [] Có dãy biến hóa sau 02 H 2O Bazo to X  → Y  → Z  → Q, X đơn chất cacbon Các chất Y,Z,T,Q lần → T  lượt A CO2 ; Na2CO3; Na2O; NaOH B CO ; CO2 ; CaCO3; CaO C CO2 ; CaCO3; CaO; Ca(OH)2 D CO2 ; MgCO3; MgO; Mg(OH)2 [] Dãy oxit hút nước ? A BaO ; CuO; P2O5 B CaO; Fe3O4 ; P2O5 C BaO; CuO; Na2O D BaO ; CaO; P2O5 [] Axit không tan nước ? A H2SO4 B HCl C H2SO3 D H2SiO3 [] Dung dịch axit HCl tác dụng với dãy kim loại giải phóng khí hiđro? A Na ; Fe ; Zn ; Cu B Na ; Fe ; Zn ; Al C Na ; Fe ; Ag ; Al D Na ; K ; Zn ; Au [] Dãy chất gồm tất oxit tác dụng với nước để tạo axit A CO2; SO2; SO3; N2O5 B SO2; SO3; N2O5 ; SiO2 C CO2; SO2; SO3; MnO2 D CO2; SO2; SO3; NO [] Những khí làm khô axit sunfuric đặc? A CO2; SO2; NH3 B SO2; SO3; NH3 C CO2; SO2; O2 D O2; SO2 ; NH3 [] Tính chất hóa học sau tính chất axit sunfuric loãng ? A Tác dụng với bazơ tạo thành muối nước B Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối nước C Tác dụng với nhiều kim loại tạo muối giải phóng khí hidđro D Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối giải phóng khí sunfurơ [] Phương pháp dùng để điều chế axit ? A Cho oxit bazơ tác dụng với nước B Cho axit mạnh tác dụng với muối axit yếu C Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối D Cho oxit axit tác dụng với oxit bazơ [] Khẳng định ? A Tất bazơ gọi kiềm B Chỉ bazơ tan gọi kiềm C Chỉ bazơ không tan đựơc gọi kiềm D Bazơ gồm có hai loại: bazơ tan kiềm [] Dãy chất sau gồm toàn bazơ tan: A NaOH, Ba(OH)2, KOH, Cu(OH)2 B NaOH, KOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2 C NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)2 D NaOH, KOH, Ba(OH)2, LiOH [] Dãy chất sau bị nhiệt phân huỷ: A NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3 B Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3 C Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3 D KOH, Mg(OH)2, NaOH, Ca(OH)2 [] Dung dịch Na2CO3 tác dụng với bazơ sau đây: A Ba(OH)2 B Cu(OH)2 C NaOH D Mg(OH)2 [] Bazơ vừa làm quỳ tím chuyển sang màu xanh vừa phản ứmg với CO2 dung dich HCl: A Cu(OH)2 B Mg(OH)2 C Al(OH)3 D Ca(OH)2 [] Cho 25ml dung dịch NaOH 8M tác dụng với 50ml dung dich HCl 6M Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu ? A chuyển sang màu xanh B chuyển sang màu đỏ C không đổi màu D màu [] Trường hợp tạo kết tủa trộn hai dung dịch cặp chất sau: A Dung dịch BaCl2 dung dịch CuSO4 B Dung dich Ca(NO3)2 dung dịch NaCl C Dung dịch K2SO4 dung dịch MgCl2 D Dung dịch CuCl2 dung dịch FeSO4 [] Muối sau tác dụng dung dịch Ba(OH)2 A CaCO3 B MgCO3 C Na2CO3 D BaCO3 [] Kim loại sau tác dụng với dung dịch muối FeCl2: A Zn B Cu C Hg D Pb [] Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + ……X… → FeCl2 + Cu Na2SO4 + …Y…… → BaSO4 + NaCl ……Z……→ CaO + CO2 X, Y, Z phản ứng là: A CuCl2, BaCl2, CaCO3 B MgCl2 CaCl2, CaCO3 C CuCl2, BaCl2, MgCO3 D CaCl2, BaCl2, CaCO3 [] Cặp chất sau tồn dung dịch ? A Na2CO3 HCl B NaOH H2SO4 C BaCl2 CuSO4 D KCl NaNO3 [] Cho 10gam CaCO3 vào 200ml dung dich HCl 2M Thể tích khí CO2 thu (đktc) là: A 1,12 lit B 2,24 lit C 3,36 lit D 4,48 lit [] Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ nhãn đựng dung dịch: H2SO4, BaCl2, Ba(OH)2 A Quỳ tím B Nước vôi C Dung dich HCl D Kim loại Cu [] Để phân biệt dung dịch sau: HCl, AgNO3, KCl, Ba(NO3)2, dùng thuốc thử đây? A Phenolphtalein B Quỳ tím C Dung dịch NaOH D Dung dịch H2SO4 [] Khí H2 bị lẫn tạp chất: Khí CO2, SO2, H2S Có thể dùng chất sau để loại bỏ tạp chất: A Dung dịch axit HCl B Nước C Nước vôi D Dung dịch muối ăn [] Để trung hoà 200 gam dung dịch NaOH 10% cần dùng khối lượng dung dich axit HCl 3,65% là: A 400 gam B 500 gam C 600 gam D 700 gam [] Cho 1,12 lít khí CO2 (đktc) sục vào 150ml dung dịch NaOH 1M Chất có dung dịch sau phản ứng ( không kế nước)? A Muối Na2CO3 B Muối NaHCO3 C Cả hai muối Na2CO3 NaHCO3 D Muối Na2CO3 NaOH [] Cùng khối lượng kim loại nhau, trường hợp sau thu nhiều khí H2 nhất? A Fe + HCl B Ca + HCl C Zn + HCl D Mg + HCl [] Nung đá vôi (chứa 100% CaCO3) thu kilogam vôi sống (nếu hiệu suất 80%)? A 224 kg B 448 kg C 560 kg D 650 kg [] Để phân biệt lọ đựng dung dịch không màu là: HCl, H2SO4, BaCl2, cần dùng hoá chất sau đây? A Phenolphtalein B Dung dịch NaOH C Quỳ tím D Dung dịch NaCl [] Cho chất: Cu, CuO, Cu(OH) 2, CuCl2 Dãy biến đổi sau thực trực tiếp được? A Cu → CuO → Cu(OH)2 → CuCl2 B Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuCl2 C CuO → Cu → Cu(OH)2 → CuCl2 D CuO → Cu(OH)2 → CuCl2 → Cu [] Loại phân có hàm lượng đạm cao ? A Amoni nitrat NH4NO3 B Kali nitrat KNO3 C Amoni clorua NH4Cl D Urê CO(NH2)2 [] Cho lượng bột sắt dư vào 50ml dung dịch axit sunfuric Phản ứng xong thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Khối lượng sắt tham gia phản ứng là: A 4,8 gam B 5,6 gam C 6,4 gam D 8,4 gam [] Cho gam SO3 tác dụng với nước thu 250ml dung dịch axit H2SO4 Nồng độ mol dung dịch axit thu là: A 0,2 M B 0,3 M C 0,4 M D 0,5 M [] Trên hai đĩa cân vị trí cân có cốc, cốc đựng dung dịch có hoà tan 0,2 mol HNO3 Thêm vào cốc thứ 20 gam CaCO3, thêm vào cốc thứ hai 20 gam MgCO3 Sau phản ứng kết thúc, vị trí đĩa cân nào? A Còn cân B Cân nghiêng cốc thứ (cốc thứ nặng hơn) C Cân nghiêng cốc thứ hai (cốc thứ hai hơn) D Không xác định [] Có thể điều chế khí oxi cách nhiệt phân KMnO4, KClO3 Nếu dùng 0,1 mol chất lượng oxi thu nào? A Bằng B Lượng oxi thu KMnO4 tạo nhiều gấp đôi C Lượng oxi thu KClO3 tạo nhiều gấp ba D Lượng oxi thu KMnO4 tạo nhiều gấp ba [] Cho hỗn hợp A gồm HCl 0,1M H2SO4 0,1M Cần ml dung dịch NaOH 1M để trung hoà 100ml dung dịch A ? A 0,02 lít B 0,03 lít C 0,04 lít D 0,05 lít [] Cho 10 gam hỗn hợp hai kim loại dạng bột Fe Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Phần trăm theo khối lượng kim loại là: A 56% Fe 44% Cu B 50% Fe 50% Cu C 40% Fe 60% Cu D 44% Fe 56% Cu [] Muối đồng (II) sunfat sử dụng nông nghiệp để điều chế thuốc chống nấm cho trồng Để điều chế muối đồng (II) sunfat dùng axit H 2SO4 tác dụng với CuO Cu Trường hợp tiết kiệm axit dễ làm ? A Cả hai trường hợp tiết kiệm dễ làm B Dùng CuO tiết kiệm dễ làm C Dùng Cu tiết kiệm dễ làm D Dùng CuO tiết kiệm dùng Cu dễ làm [] Cho hai kim loại nhỏ Fe, Zn có khối lượng a gam ngâm riêng cốc nhỏ đựng dung dịch CuSO dư Sau thời gian lấy kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân Khối lượng kim loại thay đổi ? A Cả hai kim loại không thay đổi B Cả hai kim loại tăng C Lá kim loại sắt tăng, kim loại kẽm giảm D Lá kim loại kẽm tăng, kim loại sắt giảm [] Có thể điều chế sắt từ 100 quặng hematit chứa 60% Fe2O3? A 42 B 52 C 62 D 72 [] Cho 50ml dung dịch HCl 1M tác dụng hết với 50ml dung dịch NaOH 0,5 M Dung dịch sau phản ứng làm qùy tím chuyển sang màu đỏ Để dung dịch không làm đổi màu quỳ tím người ta phải cho thêm ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch trên? A 25 ml B 50 ml C 75 ml D 100 ml [] Dãy chất tác dụng với SO2 A H2O; Ca(OH)2; CaO; HCl B H2O; H2SO4; CaO; Na2O C H2O; Ca(OH)2; Na2O; CO2 D H2O; Ca(OH)2; CaO; Na2O [] Dãy chất tác dụng với BaO A H2O; CO2; HCl; Na2O B CO2; H2O; HCl; SO2 C CaO; H2O; H2SO4; Fe D NaOH; H2O; CO2; SO2 [] Cho oxit sau: K2O, CaO, SO2, CuO, N2O5, Fe2O3 Dãy oxit tác dụng với nước A K2O; CaO; CuO; Fe2O3 B CaO; N2O5; SO2; CuO C K2O; N2O5; CaO; SO2 D SO2; CuO; N2O5; CaO [] Tính chất chung SO3 CO2 A Tác dụng với nước B Tác dụng với oxit axit C Tác dụng với axit D Tác dụng với bazơ [] Có chất sau: H2O, K2O, CuO, CO Các cặp chất tác dụng với A H2O CuO B H2O CO C K2O CO D K2O H2O [] Dãy dãy sau có công thức hóa học viết A CO; Ca2O; CuO; Hg2O; NO B N2O5; NO, P2O5; Fe2O3; AgO C MgO; PbO; FeO; SO2; SO4 D ZnO; Fe3O4; NO2; SO3; H2O [] Dãy kim loại tác dụng với H2SO4 loãng A Na; Cu; Mg B Zn; Mg; Al C Na; Fe; Cu D K; Na; Ag [] Dãy chất phản ứng với dung dịch HCl A Na; Al2O3; NaOH B Cu(OH)2; Fe; SO2 C CaO; Cu; Ba(OH)2 D NaOH; Ag; CuO [] Cho axit sau: H2CO3, H2SO4, HNO3, H3PO4 Dãy oxit axit sau tương ứng với axit A CO2; SO2; NO2; P2O5 B CO2; SO3; N2O5; P2O3 C CO2; SO3; N2O5; P2O5 D CO2; SO3; NO2; P2O5 [] Dãy chất sau gồm chất phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí? A FeO; Fe; MgCO3 B NaOH; Al; Mg C CaCO3; Mg; Na D CaCO3; Al2O3; Na [] Cho hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu chất rắn không tan A Mg B Cu C Zn D Fe [] Để điều chế lượng đồng II sunfat, dùng phương pháp sau tốn axit sunfuaric A H2SO4 tác dụng đủ với Cu(OH)2 B H2SO4 đặc nóng tác dụng với Cu C H2SO4 loãng tác dụng với Cu D H2SO4 tác dụng với CuO [] [] Cho magiê tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xãy theo phản ứng sau: Mg + H2SO4 (đặc,nóng) → MgSO4 + SO2 + H2O Tổng hệ số phương trình hoá học là: A B C D [] Để làm dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng: A H2SO4 B HCl C Al D Fe [] Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl: A CO, CaO, CuO, FeO B NO, Na2O, CuO, Fe2O3 C SO2, CaO, CuO, FeO D CuO, CaO, Na2O, FeO [] Chỉ dùng dung dịch NaOH phân biệt cặp kim loại: A Fe, Cu B Mg, Fe C Al, Fe D Fe, Ag [] Pha dung dịch chứa g NaOH với dung dịch chứa g HCl sau phản ứng thu dung dịch có môi trường: A Axít B Trung tính C Bazơ D Không xác định [] Phản ứng dung dịch Ba(OH)2 dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại: A Phản ứng trung hoà B Phản ứng C Phản ứng hoá hợp D Phản ứng oxi hoá – khử [] Để làm mẫu kim loại đồng có lẫn sắt kẽm kim loại, ngâm mẫu đồng vào dung dịch: A FeCl2 dư B ZnCl2 dư C CuCl2 dư D AlCl3 dư [] Nhôm hoạt động hoá học mạnh sắt, vì: A Al, Fe không phản ứng với HNO3 đặc nguội B Al có phản ứng với dung dịch kiềm C Nhôm đẩy sắt khỏi dung dịch muối sắt D Chỉ có sắt bị nam châm hút [] Cặp chất đồng thời tồn dung dịch: A NaOH, K2SO4 B HCl, Na2SO4 C H2SO4, KNO3 D HCl, AgNO3 [] Cho lượng sắt kẽm tác dụng hết với axit clohiđric: A Lượng H2 thoát từ sắt nhiều kẽm B Lượng H2 thoát từ kẽm nhiều sắt C Lượng H2 thu từ sắt kẽm D Lượng H2 thoát từ sắt gấp lần lượng H2 thoát từ kẽm [] Để làm khô mẫu khí SO2 ẩm có (lẫn nước) ta dẫn mẫu khí qua: A NaOH đặc B Nước vôi dư C H2SO4 đặc D Dung dịch HCl [] Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu (ở đktc): A 1,12 lít B 2,24 lít C 11,2 lít D 22,4 lít [] + HCl + NaOH → N → Cu ( OH ) M là: Trong sơ đồ phản ứng sau: M  A Cu B Cu(NO3)2 C CuO D CuSO4 [] Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hoà 200 ml dung dịch HCl 1M là: A 40g B 80g C 160g D 200g [] Trung hoà 200g dung dịch HCl 3,65% dung dịch KOH 1M Thể tích dung dịch KOH cần dùng là: A 100 ml B 300 ml C 400 ml D 200 ml [] Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 5,6 lít khí Cl2 (đktc) Sau phản ứng thu lượng muối clorua là: A 16,25 g B 15,25 g C 17,25 g D 16,20 g [] Thuốc thử để nhận biết ba lọ nhãn chứa riêng biệt dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là: A Phenolphtalein B Dung dịch NaOH C Dung dịch Na2CO3 D Dung dịch Na2SO4 [] Thêm 20 g HCl vào 480 gam dung dịch HCl 5%, thu dung dịch có nồng độ: A 9,8% B 8,7% C 8,9% D.8,8% [] Cho g hỗn hợp Fe Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh 4,48 lít khí H2 (đktc) Thành phần phần trăm khối lượng Fe Mg là: A 70% 30% B 60% 40% C.50% 50% D 80% 20% [] Hoà tan hết 3,6 g kim loại hoá trị II dung dịch H2SO4 loãng 3,36 lít H2 (đktc) Kim loại là: A Zn B Mg C Fe D Ca [] Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4, lấy đinh sắt khối lượng tăng 0,2g so với ban đầu Khối lượng kim loại đồng bám vào sắt: A 0,2 g B 1,6 g C 3,2 g D 6,4 g [] Từ 60 kg FeS2 sản xuất kg H2SO4 theo sơ đồ sau: FeS → SO2 → SO3 → H SO4 A 98 kg B 49 kg C 48 kg D 96 kg [] Đốt cháy 16,8 gam sắt khí ôxi nhiệt độ cao thu 16,8 gam Fe3O4 Hiệu suất phản ứng là: A 71,4% B 72,4% C 73,4% D 74,4% [] Trung hoà 100 ml dung dịch H2SO4 1M V (ml) dung dịch NaOH 1M V là: A 50 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml [] Khi đốt 5g mẫu thép khí ôxi thu 0,1g khí CO2 Vậy phần trăm cacbon có chứa thép là: A 0,55% B 5,45% C 54,50% D 10,90% [] Hoà tan 50 g CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư Biết hiệu suất phản ứng 85%.Thể tích khí CO2 (đktc) thu là: A 0,93 lít B 95,20 lít C 9,52 lít D 11,20 lít [] Một dung dịch axit sunfuric thị trường có nồng độ 55%, để có 0,5 mol axit sunfuric cần lấy lượng dung dịch axit sunfuric là: A 98,1 g B 97,0 g C 47,6 g D 89,1 g [] Nhúng đinh sắt có khối lượng gam vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau phản ứng lấy sắt rửa sạch, sấy khô có khối lượng 2,4 gam, khối lượng sắt tham gia phản ứng là: A 2,8 g B 28 g C 5,6 g D 56 g [] Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit: A CO2; SO2; P2O5; Fe2O3 B Fe2O3; SO2; SO3; MgO C P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3 D P2O5 ; CO2; CuO; SO3 [] Dãy bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng nước: A Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 B Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH C Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2 D Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2 [] Dãy bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ: A NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2 B NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH C LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3 D LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3 [] Dung dịch KOH tính chất hoá học sau đây? A L àm quỳ tím hoá xanh B Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước C Tác dụng với axit tạo thành muối nước D Bị nhiệt phân huỷ tạo oxit bazơ nước [] Nhóm dung dịch có pH > là: A HCl, HNO3 B NaCl, KNO3 C NaOH, Ba(OH)2 D Nước cất, nước muối [] Bazơ tan không tan có tính chất hoá học chung là: A Làm quỳ tím hoá xanh B Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước C Tác dụng với axit tạo thành muối nước D Bị nhiệt phân huỷ tạo oxit bazơ nước [] Cho bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2 Khi nung nóng bazơ tạo dãy oxit bazơ tương ứng là: A FeO, Al2O3, CuO, ZnO B Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO C Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO D Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO [] Nhóm bazơ vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch KOH A Ba(OH)2 NaOH B NaOH Cu(OH)2 C Al(OH)3 Zn(OH)2 D Zn(OH)2 Mg(OH)2 [] Có bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2 Nhóm bazơ làm quỳ tím hoá xanh là: A Ba(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Ca(OH)2 C Mg(OH)2, Ca(OH)2 D Mg(OH)2, Ba(OH)2 [] Cặp chất sau tồn dung dịch (không có xảy phản ứng với nhau)? A NaOH Mg(OH)2 B KOH Na2CO3 C Ba(OH)2 Na2SO4 D Na3PO4 Ca(OH)2 [] Để nhận biết dd KOH dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là: A Phenolphtalein B Quỳ tím C dd H2SO4 D.dd HCl [] Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH Dung dịch thu sau phản ứng chứa: A NaHCO3 B Na2CO3 C Na2CO3 NaOH D NaHCO3 NaOH [] Phản ứng hoá học sau tạo oxit bazơ ? A Cho dd Ca(OH)2 phản ứng với SO2 B Cho dd NaOH phản ứng với dd H2SO4 C Cho dd Cu(OH)2 phản ứng với HCl D Nung nóng Cu(OH)2 [] Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất sau tạo thành muối nước ? A Ca(OH)2,CO2, CuCl2 B P2O5; H2SO4, SO3 C CO2; Na2CO3, HNO3 D Na2O; Fe(OH)3, FeCl3 [] Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng với: A Dung dịch Na2CO3 B Dung dịch MgSO4 C Dung dịch CuCl2 D Dung dịch KNO3 [] NaOH làm khô chất khí ẩm sau: A CO2 B SO2 C N2 D HCl [] Dung dịch NaOH phản ứng với kim loại: A Mg B Al C Fe D Cu [] Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho: A CuO tác dụng với dung dịch HCl B CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH C CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 D CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 [] Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho: A BaO tác dụng với dung dịch HCl B BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 C BaO tác dụng với dung dịch H2O D Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 [] Để điều chế dung dịch KOH, người ta cho: A K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 B K2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH C K2SO3 tác dụng với dung dịch CaCl2 D K2CO3 tác dụng với dung dịch NaNO3 [] Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3 Dung dịch sau phản ứng có môi trường: A Trung tính B Bazơ C Axít D Lưỡng tính [] Cặp chất không tồn dung dịch (chúng xảy phản ứng với nhau): A CuSO4 KOH B CuSO4 NaCl C MgCl2 v Ba(NO3)2 D AlCl3 v Mg(NO3)2 [] Cặp chất tồn dung dịch (chúng không phản ứng với nhau): A KOH v NaCl B KOH HCl C KOH v MgCl2 D KOH Al(OH)3 [] Dùng dung dịch KOH phân biệt hai muối : A NaCl v MgCl2 B NaCl v BaCl2 C Na2SO4 v Na2CO3 D NaNO3 v Li2CO3 [] Nhỏ giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch có màu xanh thì: A Màu xanh không thay đổi B.Màu xanh nhạt dần hẳn C Màu xanh nhạt dần, hẳn chuyển sang màu đỏ D Màu xanh đậm thêm dần [] Nhóm khí không phản ứng với dung dịch KOH điều kiện thường: A CO2, N2O5, H2S B CO2, SO2, SO3 C NO2, HCl, HBr D CO, NO, N2O [] Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M Dung dịch thu sau phản ứng: A Làm quỳ tím hoá xanh B Làm quỳ tím hoá đỏ C Phản ứng với magiê giải phóng khí hidrô D Không làm đổi màu quỳ tím [] Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6% Để thu muối KHCO x có giá trị là: A 75g B 150 g C 225 g D 300 g [] Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc) Sau phản ứng thu muối BaSO3 không tan Giá trị số V là: A 0,896 lít B 0,448 lít C 8,960 lít D 4,480 lít [] Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH) thu chất rắn màu đen, dùng khí H dư khử chất rắn màu đen thu chất rắn màu đỏ có khối lượng là: A 6,4 g B 9,6 g C 12,8 g D 16 g [] Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M Khối lượng kết tủa thu là: A 17,645 g B 16,475 g C 17,475 g D 18,645 g [] Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16% Khối lượng kết tủa thu là: A 9,8 g B 14,7 g C 19,6 g D 29,4 g [] Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu 24g chất rắn Giá trị số x là: A 16,05g B 32,10g C 48,15g D 72,25g [] Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H 2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát thể tích khí H2 (đktc) là: A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 6,72 lít [] Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M Giá trị V là: A 400 ml B 350 ml C 300 ml D 250 ml [] Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4 Sau phản ứng thu muối Na3PO4 H2O Giá trị a là: A 0,3 mol B 0,4 mol C 0,6 mol D 0,9 mol [] Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P 2O5 Sản phẩm thu sau phản ứng chứa chất tan là: A K3PO4 K2HPO4 B KH2PO4 K2HPO4 C K3PO4 KOH D K3PO4 H3PO4 [] Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M 200g dung dịch HCl a% Nồng độ phần trăm dung dịch ( a%) là: A 1,825% B 3,650% C 18,25% D 36,50% [] Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là: A 100g B 40g C 60g D 80g [] Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A Na2CO3 B KCl C NaOH D NaNO3 [] Để phân biệt hai dung dịch NaOH Ba(OH)2 đựng hai lọ nhãn ta dùng thuốc thử: A Quỳ tím B HCl C NaCl D H2SO4 [] NaOH có tính chất vật lý sau ? A.Natri hiđroxit chất rắn không màu, tan nước B Natri hiđroxit chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều nước tỏa nhiệt C Natri hiđroxit chất rắn không màu, hút ẩm mạnh không tỏa nhiệt D Natri hiđroxit chất rắn không màu, không tan nước, không tỏa nhiệt [] Dung dịch Ca(OH)2 dung dịch NaOH có tính chất hóa học bazơ tan vì: A.Làm đổi màu chất thị, tác dụng với oxit axit B Làm đổi màu chất thị, tác dụng với axit C Làm đổi màu chất thị, tác dụng với oxit axit axit D Tác dụng với oxit axit axit [] Cặp chất tồn dung dịch ( tác dụng với nhau) là: A Ca(OH)2 , Na2CO3 B Ca(OH)2 , NaCl C Ca(OH)2 , NaNO3 D NaOH , KNO3 [] Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H 2SO4 1M dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A Làm quỳ tím chuyển đỏ B Làm quỳ tím chuyển xanh C Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ D Không làm thay đổi màu quỳ tím [] Dung dịch NaOH dung dịch KOH tính chất sau đây? A.Làm đổi màu quỳ tím phenophtalein B Bị nhiệt phân hủy đun nóng tạo thành oxit bazơ nước C Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước D Tác dụng với axit tạo thành muối nước [] Cặp oxit phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là: A K2O, Fe2O3 B Al2O3, CuO C Na2O, K2O D ZnO, MgO [] Dãy bazơ bị phân hủy nhiệt độ cao: A.Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3 B Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2 C.Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 D Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH [] Dung dịch NaOH phản ứng với tất chất dãy: A.Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3 B H2SO4, SO2, CO2, FeCl2 C HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D Al, MgO, H3PO4, BaCl2 [] Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất chất dãy chất sau đây? A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B.H2SO4, NaCl, KNO3, CO2 C KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4 [] Cặp chất tồn dung dịch ( không tác dụng với nhau) là: A NaOH, KNO3 B Ca(OH)2, HCl C Ca(OH)2, Na2CO3 D NaOH, MgCl2 [] Sau làm thí nghiệm, có khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2 Dùng chất sau để loại bỏ chúng tốt nhất? A Muối NaCl B Nước vôi C Dung dịch HCl D Dung dịch NaNO3 [] Có ba lọ không nhãn, lọ đựng dung dịch chất sau: NaOH, Ba(OH) 2, NaCl Thuốc thử để nhận biết ba chất là: A.Quỳ tím dung dịch HCl B Phenolphtalein dung dịch BaCl2 C Quỳ tím dung dịch K2CO3 D Quỳ tím dung dịch NaCl [] Cặp chất phản ứng với tạo thành chất kết tủa trắng : A Ca(OH)2 Na2CO3 B NaOH Na2CO3 C KOH NaNO3 D Ca(OH)2 NaCl [] Cặp chất phản ứng với tạo dung dịch NaOH khí H2: A Na2O H2O B Na2O CO2 C Na H2O D NaOH HCl [] Cặp chất làm đục nước vôi Ca(OH)2 : A.CO2, Na2O B.CO2, SO2 C.SO2, K2O D.SO2, BaO [] Dãy bazơ làm đổi màu quỳ tím dung dịch phenolphtalein : A.KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2 B NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2 C Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2 D NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 [] Dung dịch NaOH dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất: A.HCl, H2SO4 B CO2, SO3 C.Ba(NO3)2, NaCl D H3PO4, ZnCl2 [] Thành phần phần trăm Na Ca hợp chất NaOH Ca(OH)2 là: A 50,0 %, 54,0 % B 52,0 %, 56,0 % C 54,1 %, 57,5 % D 57, 5% , 54,1 % [] Dung dịch NaOH phản ứng với tất chất dãy: A.CO2, P2O5, HCl, CuCl2 B.CO2, P2O5, KOH, CuCl2 C CO2, CaO, KOH, CuCl2 D CO2, P2O5, HCl, KCl [] NaOH rắn có khả hút nước mạnh nên dùng làm khô số chất NaOH làm khô khí ẩm sau đây? A H2S B H2 C CO2 D SO2 [] Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn 200 ml dung dịch Ca(OH) , thu muối CaCO3 Nồng độ mol dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là: A 0,5M B 0,25M C 0,1M D 0,05M [] Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thu dung dịch NaOH có nồng độ là: A 18% B 16 % C 15 % D 17 % [] Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20% Sau phản ứng tạo sản phẩm số sản phẩm sau: A Muối natricacbonat nước B Muối natri hidrocacbonat C Muối natricacbonat D.Muối natrihiđrocacbonat natricacbonat [] Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% dung dịch HCl 3,65% Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là: A 200g B 300g C 400g D 500g [] Hòa tan 112 g KOH vào nước lit dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 2,0M B 1,0M C 0,1M D 0,2M [] Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch H 2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 98 g B 89 g C 9,8 g D.8,9 g [] Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A 0,1M B 0,2 M C 0,3M D 0,4M [] Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu dung dịch có nồng độ 1M Thể tích dung dịch NaOH là: A lít B lít C 1,5 lít D lít [] Các cặp chất tồn dung dịch (không phản ứng với nhau): CuSO4 HCl KOH NaCl H2SO4 Na2SO3 MgSO4 BaCl2 A (1; 2) B (2; 4) C (3; 4) D (1; 3) [] Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3) Chất khí sinh ? A Khí hiđro B Khí lưu huỳnhđioxit C Khí oxi D Khí hiđro sunfua [] Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết dung dịch không màu sau đây: A NaOH, Na2CO3, AgNO3 C KOH, AgNO3, NaCl B Na2CO3, Na2SO4, KNO3 D NaOH, Na2CO3, NaCl [] Các Cặp chất sau không xảy phản ứng ? CaCl2+Na2CO3 CaCO3+NaCl NaOH+HCl NaOH+KCl A C B D [] Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn hai điện cực, sản phẩm thu là: A NaOH, H2, Cl2 C NaCl, NaClO, Cl2 B NaCl, NaClO, H2, Cl2 D NaClO, H2 Cl2 [] Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu đktc là: A 11,2 lít C 2,24 lít B 1,12 lít D 22,4 lít [] Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, tượng quan sát là: A Có kết tủa trắng xanh B Có kết tủa đỏ nâu C Có khí thoát D Kết tủa màu trắng [] Cho phương trình phản ứng Na2CO3+ 2HCl 2NaCl + X +H2O X là: A CO C H2 B CO2 D Cl2 [] Hãy cho biết muối điều chế phản ứng kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng ? A ZnSO4 C CuSO4 B Na2SO3 D MgSO3 [] Cặp chất sau tồn dung dịch (phản ứng với nhau) ? A NaOH, MgSO4 C CaCl2, NaNO3 B KCl, Na2SO4 D ZnSO4, H2SO4 [] Dung dịch tác dụng với dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là: A Dung dịch NaOH C Dung dịch AgNO3 B Dung dịch HCl D Dung dịch BaCl2 [] Nếu dùng dung dịch NaOH phân biệt dung dịch muối cặp chất sau: A Na2SO4 Fe2(SO4)3 B Na2SO4 K2SO4 C Na2SO4 BaCl2 D Na2CO3 K3PO4 [] Để làm dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3 Ta dùng kim loại: A Mg C Fe B Cu D Au [] Những cặp sau có phản ứng xảy ra: Zn+HCl Cu+ZnSO4  Cu+HCl Fe+CuSO4  A 1; C 1; B 3; D 2; [] Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là: A Na2CO3, Na2SO3, NaCl C CaCO3,BaCl2, MgCl2 B CaCO3, Na2SO3, BaCl2 D BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2 [] Để nhận biết lọ nhãn đựng dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng: A Quỳ tím C Dung dịch AgNO3 B Dung dịch Ba(NO3)2 D Dung dịch KOH [] Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển kết tủa không tạo thêm dừng lại Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi Thu chất rắn sau đây: A Cu C Cu2O B CuO D Cu(OH)2 [] Phản ứng biểu diễn nhiệt phân muối Canxi Cacbonat: A 2CaCO3 2CaO+CO+O2 t0 B 2CaCO3 3CaO+CO2 t C CaCO3 CaO +CO2 t0 D 2CaCO3 2Ca +CO2 +O2 [] Lưu huỳnh đioxit tạo thành từ phản ứng cặp chất: A Na2SO4+CuCl2 C K2SO3+HCl B Na2SO3+NaCl D K2SO4+HCl [] Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra: A 4,6 g C 8,8 g B g D 10 g [] Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) phản ứng với dãy chất: A CO2, NaOH, H2SO4,Fe C NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4 B H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al D NaOH, BaCl2, Fe, Al [] Cho chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có cặp chất phản ứng với ? A B C D [] Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu lượng chất kết tủa là: A 19,6 g C 4,9 g B 9,8 g D 17,4 g [] Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu 3,36 lít khí đktc Vậy a có giá trị: A 15,9 g C 34,8 g B 10,5 g D 18,2 g [] Dãy chất sau bị nhiệt phân hủy nhiệt độ cao: A BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4 B AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4 C CaCO3, Zn(OH)2, KNO3, KMnO4 D Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl [] Hợp chất sau bị nhiệt phân hủy tạo hợp chất oxit chất khí làm đục nước vôi A Muối sufat C Muối clorua B Muối cacbonat không tan D Muối nitrat [] Trường hợp tạo chất kết tủa trộn dung dịch sau ? A NaCl AgNO3 B NaCl Ba(NO3)2 C KNO3 BaCl2 D CaCl2 NaNO3 [] Dung dịch tác dụng với Mg(NO3)2: A AgNO3 B HCl C KOH D KCl [] Phản ứng phản ứng trao đổi ? A 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 C Zn + H2SO4  ZnSO4 +H2 B BaO + H2O  Ba(OH)2 D BaCl2+H2SO4  BaSO4 + 2HCl [] Để làm dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4 ta dùng kim loại: A Al B Cu C Fe D Zn [] Chất tác dụng với dung dịch CuCl2 là: A NaOH B Na2SO4 C NaCl D NaNO3 [] Cho sơ đồ sau: X Z Y Thứ tự X, Y, Z phù hợp với dãy chất: A Cu(OH)2, CuO, CuCl2 B CuO, Cu(OH)2, CuCl2 [] C Cu(NO3)2, CuCl2, Cu(OH)2 D Cu(OH)2, CuCO3, CuCl2 Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa đem nung đến khối lượng không đổi thu m g chất rắn Giá trị m là: A g C g B g D 12 g [] Khi phân hủy nhiệt 14,2 g CaCO3 MgCO3 ta thu 3,36 lít CO2 đktc Thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu là: A 29,58% 70,42% C 65% 35% B 70,42% 29,58% D 35% 65% [] Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M Khối lượng kết tủa thu là: A 143,5 g C 157,85 g B 14,35 g D 15,785 g [] Trộn dung dịch sau không xuất kết tủa ? A BaCl2, Na2SO4 C BaCl2, AgNO3 B Na2CO3, Ba(OH)2 D NaCl, K2SO4 [] Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 điều chế trực tiếp khí sau ? A H2, CO2, O2 C SO2, O2, H2 B H2, CO2, O2, SO2 D H2, O2,Cl2 [] Trộn cặp chất sau ta thu NaCl ? A Dung dich Na2CO3 dung dịch BaCl2 B Dung dịch NaNO3 CaCl2 C Dung dịch KCl dung dịch NaNO3 D Dung dịch Na2SO4 dung dịch KCl [] Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát khí làm than hồng bùng cháy: A Muối cacbonat không tan C Muối Clorua B Muối sunfat D Muối nitrat [] Số mol 200 gam dung dịch CuSO4 32% là: A 0,4 mol C 0,3 mol B 0,2 mol D 0,25 mol [] Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M Số mol chất còn dư sau phản ứng là: A 0,4 mol C 0,3 mol B 0,2 mol D 0,25 mol [] Trường hợp sau có phản ứng tạo sản phẩm chất kết tủa màu xanh? A Cho Al vào dung dịch HCl B Cho Zn vào dung dịch AgNO3 C Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3 D Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 [] Chất phản ứng với CaCO3 là: A HCl C KNO3 B NaOH D Mg [] Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2 C NaCl, Ca(OH)2, BaCO3 B NaHCO3, Na2SO4, KCl D AgNO3, K2CO3, Na2SO4 [] Cho 10,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ) Nồng độ % dung dịch HCl cần dùng là: A 36,5 % C 1,825% B 3,65 % D 18,25% [] Cho 1,84g hỗn hợp muối ACO3 BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu 0,672 lít CO2 đktc dung dịch X khối lượng muối dung dịch X là: A 1,17(g) C 2,17(g) B 3,17(g) D 4,17(g) [] Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193,8 g C 18,3 g B 19,3 g D 183,9 g [] Các muối phản ứng với dung dịch NaOH là: A MgCl2, CuSO4 C K2SO4, ZnCl2 B BaCl2, FeSO4 D KCl, NaNO3 [] Để hòa tan hết 5,1 g M2O3 phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25% Phân tử khối M2O3 là: A 160 C 103 B 102 D 106 [] Các cặp chất tác dụng với là: K2O CO2 Fe2O3 H2O H2SO4 BaCl2 K2SO4 NaCl A 1, B 2, C 1, D 3, [] Người ta điều chế oxi phòng thí nghiệm cách nhiệt phân muối đây: A K2SO4, NaNO3 B MgCO3, CaSO4 C CaCO3, KMnO4 D KMnO4, KClO3 [] Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong: A Nước biển B Nước mưa C Nước sông D Nước giếng [] Nung kali nitrat (KNO3) nhiệt độ cao, ta thu chất khí là: A NO B N2O C N2O5 D O2 [] Muối kali nitrat (KNO3): A Không tan trong nước B Tan nước C Tan nhiều nước D Không bị phân huỷ nhiệt độ cao [] Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà bình điện phân có màng ngăn ta thu hỗn hợp khí là: A H2 O2 B H2 Cl2 C O2 Cl2 D Cl2 HCl [] Để làm dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch HCl C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch Pb(NO3)2 [] Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200gam nước thu dung dịch có nồng độ là: A 15% B 20% C 18% D 25% [] Để có dung dịch NaCl 32%, khối lượng NaCl cần lấy hoà tan vào 200 gam nước là: A 90g B 94,12 g C 100g D 141,18 g [] Hoà tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước 200C dung dịch bão hoà Độ tan NaCl nhiệt độ là: A 35g B 35,9g C 53,85g D 71,8g [] Hoà tan 10,95 g KNO3 vào 150g nước dung dịch bão hoà 200C, độ tan KNO3 nhiệt độ là: A 6,3g B g C 7,3 g D 7,5 g [] Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu 50 ml dung dịch Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là: A 1M B 1,25M C 2M D 2.75M [] Trong hợp chất sau hợp chất có tự nhiên dùng làm phân bón hoá học: A CaCO3 B Ca3(PO4)2 C Ca(OH)2 D CaCl2 [] Trong loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là: A (NH4)2SO4 B Ca (H2PO4)2 C KCl D KNO3 [] Trong loại phân bón hoá học sau loại phân đạm ? A KCl B Ca3(PO4)2 C K2SO4 D (NH2)2CO [] Dãy phân bón hoá học chứa toàn phân bón hoá học đơn là: A KNO3 , NH4NO3 , (NH2)2CO B KCl , NH4H2PO4 , Ca(H2PO4)2 C (NH4)2SO4 , KCl , Ca(H2PO4)2 D (NH4)2SO4 ,KNO3 , NH4Cl [] Trong loại phân bón sau, loại phân bón có lượng đạm cao ? A NH4NO3 B NH4Cl C (NH4)2SO4 D (NH2)2CO [] Để nhận biết loại phân bón hoá học là: NH4NO3 NH4Cl Ta dùng dung dịch: A NaOH B Ba(OH)2 C AgNO3 D BaCl2 [] Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca3 (PO4)2 , KCl người ta dùng dung dịch : A NaOH B Ba(OH)2 C KOH D Na2CO3 [] Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thể tích thoát đktc : A 2,24 lít B 4,48 lít C 22,4 lít D 44,8 lít [] Khối lượng nguyên tố N có 200 g (NH4)2SO4 A 42,42 g B 21,21 g C 24,56 g D 49,12 g [] Phần trăm khối lượng nguyên tố N (NH2)2CO : A 32,33% B 31,81% C 46,67% D 63,64% [...]... quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro Khối lượng sắt thu được là: A 0,378 tấn B 0,156 tấn C 0,126 tấn D 0,467 tấn [] Có thể tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng cách: A Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư B Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư C Dẫn hỗn hợp qua NH3 D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2 [] Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O Có thể nhận biết được các chất đó bằng... 5,45% C 54,50% D 10 ,90 % [] Hoà tan 50 g CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư Biết hiệu suất của phản ứng là 85%.Thể tích của khí CO2 (đktc) thu được là: A 0 ,93 lít B 95 ,20 lít C 9, 52 lít D 11,20 lít [] Một dung dịch axit sunfuric trên thị trường có nồng độ 55%, để có 0,5 mol axit sunfuric thì cần lấy một lượng dung dịch axit sunfuric là: A 98 ,1 g B 97 ,0 g C 47,6 g D 89, 1 g [] Nhúng cây... O3 [] Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là : A 25% và 75% B 20% và 80% C 22% và 78% D 30% và 70% [] Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư Khối lượng chất kết tủa thu được là : A 19, 7 g B 19, 5 g C 19, 3 g D 19 g [] Khí có tỉ khối... và KOH D K2CO3 và HNO3 [] Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng Nguyên tố đó là: A Ca B Mg C Fe D Cu [] Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21 ,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ Oxit đó là: A CuO B CaO C MgO D FeO [] Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa: A HCl B Ca(OH)2 C Na2SO4 D... [] Tính lượng H2SO4 điều chế khi cho 24 kg SO3 hợp nước Biết rằng hiệu suất của phản ứng 90 % A 26,46 kg B 23,27 kg C 46, 55 kg D 26 kg [] Tính lượng Fe thu được khi cho một lượng khí CO dư khử 24 gam Fe2O3, biết rằng hiệu suất của phản ứng là 80% A 8 ,96 gam B 17 ,92 gam C 26,88 gam D 13,44 gam [] Cho 1,25 gam muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl thoát ra 280 ml... H2SO4 0,5M và HNO3 1M [] Hòa tan vừa hết 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp là: A 4 g và 16 g B 10 g và 10 g C 8 g và 12 g D 14 g và 6 g [] Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M Khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng là: A 26,3 g B 40,5 g C 19, 2 g D 22,8 g [] Cho 100ml dd Ba(OH)2 1M vào 100ml... NaCl D Ba(OH)2 [] Để phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa trong các ống nghiệm không ghi nhãn: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3, các thuốc thử cần dùng là A Phenolphtalein và dung dịch CuSO4 B Quỳ tím và dung dịch AgNO3 C Quỳ tím và dung dịch BaCl2 D Dung dịch CuSO4 và dung dịch BaCl2 [] Có 2 chất bột trắng CaO và Al2O3, để phân biệt 2 chất này bằng phương pháp hóa học cần dùng A dung dịch HCl B... dịch H 2SO4 10% Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A 98 g B 89 g C 9, 8 g D.8 ,9 g [] Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch Nồng độ mol của dung dịch thu được là: A 0,1M B 0,2 M C 0,3M D 0,4M [] Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M Thể tích dung dịch NaOH là: A 1 lít B 2 lít C 1,5 lít D 3 lít [] Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản... [] Dãy các muối nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch ? A NaCl; BaCl2; Na2SO4 B BaCl2; Cu(NO3)2; NaCl C NaCl; CuSO4; AgNO3 D AgNO3; BaCl2; Cu(NO3)2 [] Nhỏ dung dịch NaOH từ từ cho đến dư vào một ống nghiệm có chứa dung dịch FeCl3 Lắc nhẹ ống nghiệm Hiện tượng xảy ra là A Có kết tủa màu xanh B Có kết tủa màu nâu đỏ C Có kết tủa, sau đó tan D Có kết tủa màu trắng [] Một dung dịch có các tính... là: A CuO, BaCl2, ZnO B CuO, Zn, ZnO C CuO, BaCl2, Zn D BaCl2, Zn, ZnO [] Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí: A BaO, Fe, CaCO3 B Al, MgO, KOH C Na2SO3, CaCO3, Zn D Zn, Fe2O3, Na2SO3 [] Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4) 2CO3 Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng ? A Quỳ tím B Dung dịch phenolphtalein
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 chọn lọc, Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 chọn lọc,

Từ khóa liên quan