0

cau hoi trac nghiem hoa 9

10 28 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2021, 17:39

Cho moät mieáng keõm coù khoái löôïng laø 50g vaøo dung dòch ñoàng sun fat .Sau khi phaûn öùng keát thuùc khoái löôïng mieáng keõm laø 49,82g.Khoái löôïng keõm ñaõ taùc duïng laø. a.17,[r] (1) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MƠN : HỐ HỌC Caâu 1: Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau : Fe(OH)y + H2SO4 Fe x(SO4)y + H2O Hãy chọn x ,y số thích hợp sau để lập phương trình hố học (biết x khác y) a x =1 , y= b x =2 ,y= c x =3 , y= d x =2 ,y= Caâu 2: Cho 11,2 g Fe tác dụng với dung dịch HCl tạo 25,4 g sắt II clorua 0,4 g khí hyđrơ Khối lượng axít dùng a 14,7 g b 15 g c 14,6 g d 26 g Caâu 3: Cho 8,4 g bột sắt cháy 3,2 g oxi tạo oxít sắt từ ( Fe3O4) Khối lượng oxít sắt từ tạo thành : a 11,6 g b 11,5 g c 5,2 g d 12g Caâu 4: Khi đốt cháy mol chất khí X cần dùng 2,5 mol O2 thu mol khí CO2 mol H2O Chất khí X sẽ có công thức a C2H4 b C2H2 c C2H6 d C4H10 Câu 5: Hồ tan 2,4 g săùt o xít cần dùng vừa đu û4,41 g H2SO4 Hỏi oxít sắt a Fe3O4 b FeO c Fe2O3 d Fe4O3 Caâu 6: Đốt cháy hồn tồn phi kim X bình chứa khí oxy dư Khi phản ứng kết thúc, làm nguội thu oxít oxy chiếm 56,34% theo khối lượng Cơng thức oxít thu a SO2 b P2O5 c SO3 d CO2 Caâu 7: Hợp chất phi kim với oxy có cơng thức : XO2 nguyên tố X chiếm 50% theo khối lượng Nguyên tố X a Phốt b Cacbon c Lưu huỳnh d Nitơ Câu 8: Cho sắt dư vào 20ml dung dịch HCl M Khí dẫn tồn qua bột PbO dư nung đỏ thu 1,656g chì Hiệu suất phản ứng : a 70% b.80% c.90% d 95% Caâu 9: Kim loại sau nung nóng cháy tạo oxít mơi trường CO2 a Fe b Mg c Ag d Hg Caâu10: Chất sau khơng thể chứa bình thuỷ tinh a HNO3 b HCl c H2SO4 d HF Caâu 11: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2, khối lượng đạt cực đại dừng Để (2)a Fe3O4 b FeO c Fe2O3 d Fe4O3 Caâu 12 : Một nhà máy sản xuất phân urê theo phản ứng hoá học 2NH3 + CO2  CO(NH2)2 + H2O Nếu nhà máy sản xuất 12kg phân urê ngày lượng NH3 CO2 cần dùng a 6kg vaø 8kg b 6,8kg vaø 8,8kg c 4kg 5kg d 6,5kg 8,2kg Câu 13: Hãy chọ hợp chất cột A để ghép với tính chất tương ứng cột B Hợp chất (A) Tính chất tương ứng (B) NH3 SO2 Cl2 O2 CO2 HCl Làm dung dịch KMnO4 từ màu tím chuyển thành khơng màu Làm que diêm cháy dở bùng cháy Tan nước tạo thành dung dịch a xít Nhẹ khơng khí có mùi khai Làm trắng giấy q tẩm ướt Tạo khói trắng không khí ẩm Làm giấy q tím chuyển màu xanh Câu 14 : Thể tích oxy có 100 lít không khí a 10 lít b 20 lít c 25 lít d 50 lít Câu 15: Một oxít có tên gọi nitơtrioxít a NO2 b N2O5 c N2O3 d oxít khác Câu 16 : Hai chất khí tích băøng ( đo nhiệt độ áp suất ) : a Khối lượng hai chất khí b Số phân tử chất khí c Số mol hai chất khí d Cả ù b c Caâu 17 : Ở điều kiện tiêu chuẩn g khí H2 16 g O2 a.Có thể tích b Đều tích 22,4 lít c Có thể tích khác d Có 1,2 lít H2 , 22,4 lít O2 Câu 18 : Trong hợp chất oxít sau oxít giàu oxy a Al2O3 b N2O3 c P2O5 d Fe3O4 Caâu 19 : Trong thực hành thí nghiệm , học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh 1,12lít khí oxy (đktc) thí nghiệm a Lưu huỳnh dư b Oxy đủ c Lưu huỳnh đủ d Oxy dư Câu 20 : Có oxít sau : MgO , SO3 , Na2O có thểû nhận biết chất thuốc thử sau a Chỉ dùng nước b Chỉ dùng dung dịch kiềm (3)Bằng phương pháp hoá học làm để nhận có mặt khí hỗn hợp gồm CO, CO2 , SO3 a Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2 b Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 c Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2 , sau qua dung dịch nước vôi d Tất sai Câu 22: Có lọ đựng ba hố chất : Cu(OH)2 , BaCl2 , KHCO3 Để nhận biết ba lọ ta câøn dùng hoá chất a NaCl b NaOH c H2SO4 d AgNO3 Caâu 23: Cho dung dịch FeCl2 , FeCl3 , Al2(SO4)3 ,NH4NO3 , Mg(NO3)2, Cu SO4 Để nhận biết dung dịch trên dùng kim loại a Cu b Zn c Na d Al Câu 24: Đốt cháy hồn tồn 9,75g kim loại A bình chứa oxy dư Sau phản ứng thu 12,15g oxit A Vậy kim loại đem phản ứng a Fe b Cu c.Ag d Zn Caâu 25: Cho 15g CaCO3 vào dung dịch HCl dư Tính khối lượng CO2 thu , biết hiệu suất phản ứng 80% a 4,61g b 6,2g c 5,61g d 5,28 g Câu 26: Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 150ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M Khối lượng kết tủa sinh : a 10g b 9,85g c 19,7g d 14,775g Caâu 27: Cho sơ đồ phản ứng sau : Fe(OH)y + H2SO4 Fe x(SO4)y + H2O Hãy chọn x,y cho phù hợp a x =2 , y = b x = 2, y = c x = 4, y = d x = 2, y = Caâu 28: Cho kim loại K,Mg, Al tác dụng với dung dịch HCl Nếu số mol kim loại tác dụng với dung dịch HCl cho nhiều H2 (đktc) a K b Mg c Al d Tất sai Caâu 29 : Cho 1,4 g kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl ta thu 0,56 lít H2 đktc Hỏi kim loại đó là: a Mg b Fe c Zn d Ni Caâu 30 : Cho 3,9 g Kali tác dụng với 101,8 g nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu A, 3,5 % b 5,3% c 6,3% d 3,6% Caâu 31: Kim loại kim loại tác dụng với mol H2SO4 đặc nóng thu 11,2 lít khí SO2 đktc a Cu b Al c Na d Ag (4)a CO , CO2 b CO2 ,O2 c CO ,O2 d Không có chất Câu 33: Cho 5,6 g sắt vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,75M AgNO3 1M khối lượng kim loại sinh a 17,2g b 18,6g c 15,7g d 19,2g Caâu 34: Khi tiến hành thí nghiệm điều chế khí Clo , khí Clo dư ta cho qua dung dịch a Axit b Bazơ c Muối d Không có dd Câu 35 : Cho 2,24lit khí C2H4 (đktc) làm màu 400g dung dịch Brôm 4% Hỏi có 2,24 lit khí C2H2 làm mất màu gam dung dich Broâm 4% a 400g b 600g c 800g d 1000g Câu 36: Chất khí A nhẹ khí SO2 0,25 lần có thành phần % khối lượng nguyên tố : 75%C , 25% H Cơng thức hố học khí A a C2H2 b CH4 c C2H4 d C6H6 Câu 37: Dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH dư dung dịch thu a NaOH, NaCl b.NaCl , NaClO c.NaCl ,NaClO, NaOH d Kết khác Câu 38: Để làm kết tủa hồn tồn 3,25g mùi sắt Clorua cần vừa đủ 8,4g dung dịch KOH 40% Hợp chất muối sắt đem dùng a FeCl2 b FeCl3 c FeCl4 d FeCl Caâu 39: Dẫn 1,12 (l) hỗn hợp khí gồm CO, H2 qua bột đồng II oxít nung nhiệt độ cao khối lượng đồng thu được a 2g b 1,2g c 3,2g d 4,2g Caâu 40: Khi cho 0,24g cácbon phản ứng với 0,48g oxi Thể tích cacbonđioxít thu đktclà a 224ml b 336ml c 448ml d 112ml Câaâu 41: Cho cặp chất sau : K2SO4 + BaCl2 , CuCl2 + ZnSO4 , CaCO3 + HCl Fe2(SO4)3 + NaOH , MgCO3 + NaCl Có phản ứng xảy dung dịch cặp chất a 1,3,4,5 b 2,3,4,5 c 1,3,4 d 2,3,4 e 1.2.3.4.5 Caâu 42: Sau chuyến thực tế số học sinh tìm chất bột màu trắng Khi tiến hành thí nghiệm với chất bột trắng có tính chất sau : - Khi đốt lửa đèn cồn ,thấy lửa có màu tím hoa cà - Tác dụng với dung dịch HCl có khí CO2 - Khi đun nóng có khí CO2thốt - Chất rắn cịn lại sau nung ,lại tác dụng với dung dịch a xít tạo khí CO2 Theo em chất bột trắng a.K2SO3 b.K2CO3 c BaCO3 d KHCO3 e BaSO4 (5)Khi nhiệt phân hiđroxít có cơng thức A(OH)2ta thu mợt xít có phân tử khối 81 đvC.Ngun tử khối A a 20 b.56 c.65 d 59 e 71 Câu 44: Cơng thức hóa học muối phơt phat kim loại (Z) có hóa trị II tạo nên a.ZPO4 b.Z3(PO4)4 c.Z2(PO4)3 d.Z3(PO4)2 e.Z(PO4)2 Caâu 45: Khi tiến hành phân tích định lượng hợp chất oxít có thành phần :N chiếm 36,84%, oxi chiếm 63,16% Vậy cơng thức oxít a.N2O b.N2O4 c NO2 d N2O3 e N2O5 Caâu 46: Khi nhiệt phân 20g CaCO3ta thu CaO Biết hiệu suất phản ứng đạt 75% Hỏi khối lượng CaOvà thể tích CO2(đktc) thu : a 8,96g CaO vaø 3,584(l) CO2 b.8,4g CaO vaø 4,48(l) CO2 c.11,2g CaO vaø 3,1 (l) CO2 d.8,4g CaO vaø 3,36(l) CO2 e.11,2g CaO vaø 4,48 (l) CO2 Caâu 47: Một dung dịch H2SO4 bán thị trường có nồng độ 55% + Để có 0,5 mol H2SO4 cần phải lấy lượng dung dịch H2SO4 a 100g b.97g c 89,1g d.47,6g e 65,7g + Để hòa tan hồn tồn 15g CaCO3 khối lượng dung dịch axít cần dùng a 20g b.26,73g c 24,3g d 30g e 45g Caâu 48: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 đến đạt khối lượng kết tủa cực đại dừng lại Để trong khơng khí khoảng phút ,rồi lọc kết tủa nung nhiệt độ cao ta thu chất rắn Chất a.FeO b Fe2O c.Fe2O3 d Fe3O4 e Fe3O2 Caâu 49: Cho dung dịch sau :FeCl2 ,FeCl3 ,Al2(SO4)3 , NH4NO3 ,Mg(NO3)2,CuSO4 Để nhận biết dung dịch trên dùng kim loại a.Cu b.Zn c.Na d Al e Fe Câu 50: Oxít tương ứng HNO3 a N2O b NO2 c N2O3 d N2O5 e.N2O4 Câu 51: Có lọ đựng hóa chất :Cu(OH)2 ,BaCl2 ,KHCO3 Để nhận biết lọ ta dùng hóa chất a NaCl b NaOH c CaCl2 d H2SO4 e AgNO3 Caâu 52: Cho dung dịch : I.HCl II CaCl2 III H2SO4 IV.KHCO3 Dung dich làm q tím hóa đỏ a I vaø II b.I vaø IV c II ,III vaø IV d I ,III vaø IV e I III Câu 53: Cho dung dòch :I KOH II NaCl III Ba(HCO3)2 IV Ba(NO3)2 (6)Caâu 54: Ngâm sắt vào dung dịch muối đồng II Hãy quan sát tượng chọn câu trả lời a.Kim loại sắt tan dầnø màu xanh dung dịch đậm b.Lá sát không thay đổi khối lượng có đồng bám vào c sắt bị tan phần ,kim loại đồng bám vào sắt màu xanh dung dịch nhạt dần so với ban đầu d Chỉ có kim loại đồng màu đỏ tạo thành e Khơng có tượng Câu 55: Hòa tan 24,9 g KCl vào 59,6 g nước dung dịch thu có nồng độ % : a 15% b 12% c 17% d 21% e 20% Caâu 56: Làm bay 12g dung dịch CuSO4 tì thu 1,5g Cu SO4.5H2O.nồng độ % dung dịch CuSO4 a.3% b 6% c 8% d 21% e 20% Caâu 57: Thêm nước vào 5,72gNa2CO3.10H2Ođểû 40mldung dịch Dung dịch có nồng độ mol/lít a 0,3M b 0,4M c 0,5M d 0,6M e 0,7M Caâu 58: Được dung dịch KCl 20% cần phải lấy gam KCl hòa tan vào 150g nước a 30g b 60g c 35,5g d 37,5g e 45,5g Câu 59: Đốt cháy hồn tồn 9,6g kim loại M (chưa rõ hóa trị ) bình chứa Clo nguyên chất sau phản ứng kết thúc ,đêû nguội thu 20,25g muối clo rua hỏi kim loại M a Fe b Al c Cu d.Zn e Ag Caâu 60: Cho cặp chất : A Fe + HCl , B Zn + Cu SO4 , C Ag + HCl D Cu + Fe SO4 , E Cu + AgNO3 F Pb + ZnSO4 Những cặp chất phản ứng xảy a A,C ,vaø D b C,E, F vaø D c A E vaø B d A,B,C,D,E vaø F e E,D,BvàF Câu 61: Để hịa tan 1,3g Zn cần 14,7 g dung dịch H2SO4 20% Khi phản ứng kết thúc khối lượng khí H2 thu được a.0,03g b 0,06g c 0,04g d 0,02g e 0,05g Caâu 62: Trong hợp chất o xít kim loại A o xi chiếm 17,02% theo khối lượng Vậy kim loại A a Cu b Zn c K d.Na e Pb Caâu 63: Một học sinh đỏ nhầm dung dịch Fe SO4 vào lọ chứa sẵn dung dịch ZnSO4.Để thu dung dịch ZnSO4,theo em ta phảidùng kim loại a Cu b Fe c Zn d Al e Ag Caâu 64: Cho 1,38 gam kim loại X hóa trị I tác dụng hồn tồn với nước ta thu 2,24 lít khí H2 (đktc).kim loại X a Li b Na c Pb d K (7)Cho miếng kẽm có khối lượng 50g vào dung dịch đồng sun fat Sau phản ứng kết thúc khối lượng miếng kẽm 49,82g.Khối lượng kẽm tác dụng a.17,55g b 5,85g c.11,7g d.11,5g Caâu 66: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng sinh khí H2.Dẫn hyđrơ qua oxít kim loại Y đun nóng, oxít bị khử cho kim loại Y X Y a Đồng kẽm b Chì Kẽm c sắt đồng d Đồng bạc Câu 67: Cho mợt sắt nặng 50g vào dung dịch đồng sun fat Sau thời gian lấy miếng sắt khối lượng miếng sắt 51g Số mol muối sắtù tạo thành a.0,25 mol b.0,1875 mol c.0,125 mol d Kết khác Câu 68: Cho 1g hợp kim natri tác dụng với nước ta thu dung dịch kiềm,để trung hịa dung dịch kiềm cần phải dùng 50ml dung dịch HCl 0,2 M thành phần phần trăm na tri hợp kim a 39,5% b 46 % c 24% d 23% Câu 69: Khi oxy hóa 2g ngun tố M có hóa trị IV oxi ta thu 2,54g xít Ngun tố M a.Fe b Pb c Sn d Mn Caâu 70: Cho 45,5 gam hỗn hợp gồm Zn, Cu, Au vào dung dịch HCl dư, cịn lại 32,5 g chất khơng tan Cũng lấy 45,5 g hỗn hợp đem đốt khối lượng tăng lên 51,9 g Thành phần phần trăm hỗn hợp a.28,75%,28,13% vaø 43,3% b 28% ,28% vaø 44% c 30% ,30% vaø 40% d Môït kết khác (8)Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu 10 b c a b c b c b b d Caâu 11 Caâu 12 Caâu 13 Caâu 14 Caâu 15 Caâu 16 Caâu 17 Caâu 18 Caâu 19 Caâu 20 c b b c d a b a d Caâu 21 Caâu 22 Caâu 23 Caâu 24 Caâu 25 Caâu 26 Caâu 27 Caâu 28 Caâu 29 Caâu 30 d c c d d b b c a b Caâu 31 Caâu 32 Caâu 33 Caâu 34 Caâu 35 Caâu 36 Caâu 37 Caâu 38 Caâu 39 Caâu 40 a c b b c b c b c b Caâu 41 Caâu 42 Caâu 43 Caâu 44 Caâu 45 Caâu 46 Caâu 47 Caâu 48 Caâu 49 Caâu 50 c d c d d d c , b c c d Caâu 51 Caâu 52 Caâu 53 Caâu 54 Caâu 55 Caâu 56 Caâu 57 Caâu 58 Caâu 59 Caâu 60 d e b c e c c d c c Caâu 61 Caâu 62 Caâu 63 Caâu 64 Caâu 65 Caâu 66 Caâu 67 Caâu 68 Caâu 69 Caâu 70 (9)THCS Nguyễn Thị Định GV: Nguyễn Hữu KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP (Phần trắc nghiệm em chọn đáp án giải ) Câu1:Cho 8,4 g bột sắt cháy 3,2 g oxi tạo oxít sắt từ ( Fe3O4) Khối lượng oxít sắt từ tạo thành : a 11,6 g b 11,5 g c 5,2 g d 12g Câu 2: Khi cho 0,24g cácbon phản ứng với 0,48g oxi Thể tích cacbonđioxít thu đktclà a 224ml b 336ml c 448ml d 112ml Câu3:Kim loại kim loại tác dụng với mol H2SO4 đặc nóng thì thu 11,2 lít khí SO2 đktc a Cu b Al c Na d Ag Câu 4:Cho 3,9 g Kali tác dụng với 101,8 g nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu được A, 3,5 % b 5,3% c 6,3% d 3,6% Câu 5:Cho 15g CaCO3 vào dung dịch HCl dư Tính khối lượng CO2 thu , biết hiệu suất phản ứng 80% a 4,61g b 6,2g c 5,61g d 5,28 g (10)a K b Mg c Al d Tất sai Câu 7:Trong thực hành thí nghiệm , học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh 1,12lít khí o xy (đktc) thí nghiệm sẽ a Lưu huỳnh dư b O xy đủ c Lưu huỳnh đủ d O xy dư Câu 8:Trong thực hành thí nghiệm , học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh 1,12lít khí o xy (đktc) thí nghiệm sẽ a Lưu huỳnh dư b O xy đủ c Lưu huỳnh đủ d O xy dư Câu9:Hai chất khí tích băøng ( đo nhiệt độ áp suất ) : a Khối lượng hai chất khí b Số phân tử chất khí c Số mol hai chất khí d Cả ù b c Câu 10:Cho 265g dung dịch Na2CO3 có nồng độ 10% tác dụng với 500g dung dịch CaCl2 có nồng độ 7% Tính nồng độ chất dung dịch sau phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiem hoa 9,

Từ khóa liên quan